جستجوگر

بهمن 7, 1389

آشنایی با معماری و کاربرد موتورهای جستجوگر اجتماعی

در این تحقیق ابتدا به معرفی موتورهای جستجوگر اجتماعی پرداخته شده است و لزوم استفاده از آن به عنوان مکمل موتورهای جستجوگر رایج فعلی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به تفصیل به بررسی آناتومی و معماری aardvark به عنوان یکی از بهترین نمونه های این دسته موتورهای جستجوگر پرداخته شده است. در مقایسه با موتورهای جستجوگر رایج که چالش اصلی یافتن مدرک مناسب برای برطرف کردن نیاز کاربر می باشد در موتورهای جستجوگر اجتماعی نظیر Aardvark این چالش یافتن فرد مناسب برای پاسخ دادن به نیاز کاربر می باشد. در موتورهای جستجوگر رایج اعتماد بر پایه صحت و اعتبار مدارک است در حالی که در موتورهای جستجوگر اجتماعی این اعتماد از صمیمیت و اعتماد متقابل افراد نشات می گیرد.
سایت دانشجو