تولید خودروی ملی

آذر 19, 1395

رونمایی از پلتفرم خودروی ملی در دانشگاه علم و صنعت

مراسم رونمایی از محصول اصلی پلتفرم ملی NP01، در پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد. رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه […]
سایت دانشجو