تسهیلات کارآفرینی

تیر 29, 1395

دانشجویان نمونه،در اولویت تسهیلات کارآفرینی

انشجویان نمونه در اولویت دریافت تسهیلات کارآفرینی قرار دارند و از طرح و ایده آنها در مراکز رشد حمایت می شود.  دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات […]
سایت دانشجو