تحقیق و پژوهش

آبان 6, 1394

برگزاری جشنواره هفته پژوهش و فناوري در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

جشنواره هفته پژوهش و فناوري با هدف گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جلب مشارکت حداکثري اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استفاده از توان و […]
سایت دانشجو