بیوسنتر

دی 23, 1388

بهینه سازی بازﻳافت DNA از ارقام مختلف گندم

بازیافت DNA با اهداف متفاوت ژنتیکی صورت می گیرد که یکی از این اهداف توالی یابی DNA می باشد. لذا ضرورت دارد که مراحل بازیافت DNA […]
سایت دانشجو