انجمن بهره­ وری ایران

آذر 26, 1393

هشتمین همایش ملی بهروری ایران

ثبت نام ” هشتمین همایش ملی بهروری ایران “ با رویکر ” حرکت ملی بهره وری ” آغاز شد. نظر به ضرورت توسعه فرهنگ بهره­ وری […]
سایت دانشجو