آیین نامه دانشگاه ها

تیر 14, 1395

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز

 نقل و انتقال و مهمانی برای دانشجویان دانشگاه آزاد دارای چارچوب و آیین نامه مشخصی است و درخواست های دانشجویان براساس آیین نامه موجود بررسی خواهد […]
سایت دانشجو