خود آگاهی و درک بهتر از اطرافیان

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
خرداد 19, 1396
اعلام نتایج اولیه دکتری دانشگاه آزاد
خرداد 30, 1396

خود آگاهی و درک بهتر از اطرافیان

طی نتایج حاصل از مطالعه ی اخیر در آلمان مشخص شد، درک افراد از خود و آشنایی با ویژگی های فردی سبب درک بیشتر افراد ازعواطف، احساسات و افکار دیگران خواهد شد.

با توجه به یافته های این بررسی که در تاریخ 16 می سال 2017 در مجله Cognitive Enhancement منتشر شد،

شرکت  کنندگان بزرگسالی که در یک تمرین روانشناسی به دنیای درونی خود پرداخته بودند و ازعواطف، افکار و احساسات خود آگاهی یافته بودند علاوه بر دستیابی به درک بهتری از وجود خود، از وجود اطرافیان خود نیز آگاهی یافتند.

لوکاس هرمان، یکی از نویسندگان این تحقیق و محقق بخش عصب شناسی اجتماعی در انستیتو مغز و اعصاب واقع در شهر لایپزیش آلمان در این رابطه اظهار داشت:

این مطالعه صحت این گفته را که هرکس به خودشناسی برسد دیگران را نیز بهتر درک می کند، تا حدودی تایید کرد.

این تمرین ها تنها به شما کمک نمی کند که نفس خود را بشناسید، بلکه به شما کمک می کند تا بتوانید در طول روز خود را به جای افراد گوناگون بگذارید و در نتیجه در زندگی اجتماعی خود روابط موفق تری با افراد برقرار کنید.

توجه به نفس

در این مطالعه حدود 88 شرکت کننده بزرگسال که همگی ساکن آلمان و بین سنین 20 تا 55 سال  بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

در این مطالعه افراد به مدت سه ماه به نفس خود پرداختند و درون وجود خود را کاویدند. همچنین به این شرکت کنندگان مهارت های دستیابی به خود آگاهی و آگاهی از نفس  آموزش داده شد. برای مثال، آنان آموزش یافتند که چگونه در طول روز تمرین های مدیتیشن خاصی انجام دهند که افکار خود را مشاهده کنند اما احساساتشان با این افکار درگیر نشود.

این تمرین ها به منظور افزایش خود آگاهی افراد و افزایش تسلط آنان بر افکار خود به کار گرفته شد.

دومین مهارتی که به این افراد آموخته شد، توانایی برای تقسیم بخش های گوناگون روانشان بود. برای مثال، بخش درونی مربوط به تفکر نقادانه، مدیریت، خوشبینی، کمک رسانی و پیشگیری. همچنین در میان این بخش های روانی بخش خوشحالی، بخش ترس ها و بخش مربوط به نقات ضعف فرد نیز وجود داشت.

هرمان در این مورد بیان داشت: از شرکت کنندگان درخواست شد که در طول روز احساسات درونی خود را در مواجهه با رخدادهای گوناگون نامگذاری کنند. برای مثال از آنان خواسته شد، احساساتی که به هنگام بازی کردن با یک بچه و یا دریافت یک هدیه ارزشمند در محل کار در آنان رخ می دهد را نامگذاری کنند.

در طول یکی از جلسات این مطالعه، شرکت کنندگان در گروه های دو نفره قرار گرفتند. در این مطالعه یکی از شرکت کنندگان به عنوان سخنگو در رابطه با یکی از موقعیت هایی که در آن قرار گرفته بود از نقطه نظر یکی از دیدگاه های درونی خود سخن می گفت و هم گروهی او در حالی که به سخنان او گوش می داد سعی می کرد تا دریابد فرد سخنگو از چه نقطه نظر درونی به مسئله می نگرد.

هرمان بیان داشت: برای مثال یکی از این شرکت کنندگان در ترافیک شدیدی گرفتار می شود و برای ملاقات مهمی که دارد نگران است، در این شرایط بخش مدیریت درونی او طبق عادت همیشگی به این مسئله واکنش نشان می دهد. اما اگر فرد این دوره های آموزشی و تمرین ها را گذرانده باشد می تواند به لطف آنان فکر خود را از حالت همیشگی بیرون بیاورد و با خوشحالی و خوشبینی به این مسئله نگاه کند.

هنگامی که افراد این تمرین ها را به صورت منظم انجام دهند به مرور قادر خواهند بود از رفتارها و بینش های همیشگی خود در مواجهه با مسائل دوری کنند و آنگونه که خود می خواهند با مسئله مواجه شوند. این امر به آنان کمک می کند که بسیار انعطاف پذیرتر عمل کنند و عادت های معمول خود را تعدیل کنند.

درک اطرافیان

این مطالعه نشان داد هرچه افراد از خوآگاهی بیشتری برخوردار شوند، به درک درست تری از عقاید و افکار دیگر افراد دست می یابند.

نکته جالب توجه این بود که شناخت ویژگی های درونی منفی بیش از شناخت ویژگی های درونی مثبت به آگاهی افراد از دیگران کمک می کرد.

مواجهه با بخش های منفی وجود خود و تلاش برای مقابله با آنان ممکن است شما را با احساسات دردناکی رو به رو کند و شاید به همین علت است که افرادی که درک بهتری از ویژگی های منفی خود دارند به شناخت و درک بهتری از دیگر افراد نیز دست می یابند.

گرچه شاید تمام افراد نتوانند به تمرین هایی که در این مطالعه وجود داشت دست یابند، اما راه های دیگری برای دستیابی به مهارت های مشابه موجود در این مطالعه وجود دارد.

تمرین هایی از جمله مدیتیشن، تمرکز حواس و تمرین های گوناگون برای رسیدن به خوآگاهی شما را در این زمینه یاری خواهند کرد.

طبق نظر هرمان، بهترین راه های دستیابی به این مهارت ها کنجکاوی، دوری از تعصبات و سوال پرسیدن و گوش کردن به دیگران است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو