تاريخچه واحد اهواز:
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز نخستين دانشگاه در استان خوزستان بوده است كه در سال 1362با يك رشته رياضي كار خود را آغاز كرد.وجود پاره اي مشكلات موجب شد كه اين رشته پس از چندي منحل اعلام گردد و اين واحد بار ديگر در بهمن ماه سال 1363 با دو رشته عمران و كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات) تجديد حيات نمود و به دانشجويان رشته رياضي اعلام شد كه مي توانند به واحدهاي ديگر انتقال يافته و يا در دو رشته مذكور ادامه تحصيل دهند. اولين ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز يك ساختمان ملكي در منطقه زيتون كارمندي بوده است كه در آن دو رشته كشاورزي (زراعت – اصلاح نباتات) و عمران راه اندازي گرديد. پس از راه اندازي رشته حقوق قضايي دو ساختمان ديگر به صورت استيجاري در منطقه كيانپارس اهواز به ساختمانها افزوده شد.
درسال 1372ساختمان منطقه چهارشير از واحد آبادان –خرمشهر خريداري گرديد. در سال 1373 قطعه زميني در منطقه گلستان (كوي سعد) جهت مدرسه وابسته به دانشگاه (سما) خريداري شد. آخرين مرحله در توسعه فضاي آموزشي اختصاص دارد به خريد پنج هكتار و نيم زمين در منطقه گلستان اهواز كه فعاليت آن در سال تحصيلي 74-1373 آغاز شده است و در حال حاضر با بيش از 16400 متر مربع فضاي آموزشي مجتمع دانشگاهي واحد اهواز را تشكيل مي دهد.
پرسنل اين واحد كه در ابتداي تاسيس به 9 نفر مي رسيد. تعداد اعضاي هيئت علمي واحد نيز كه در بدو تاسيس به 3 نفر مي رسيد هم اكنون به 276 نفر مي رسد.