PDA

مشاهده نسخه کامل : مقاله جایگاه زن در هخامنشیانباستان شناس
2010-Apr-04, 13:27
جایگاه زن در هخامنشیانوآنچه در اوستا آمده است همه نشانه ای از همسنگی زن و مرد است، در فروردین یشت چنین آورده شده :اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می ستائیم آنان که روان هایشان در خور ستایش و فروهر هایشان شایسته است اینک فروهر همه مردان و زنان پاکدین را می ستائیم.

در زمان شاهنشاهی هخامنشیان ، براساس لوح های گلی تخت جمشید زنان هم دوش مردان در ساختن کاخ های شاهان هخامنشی دست داشتند و دستمزد برابر دریافت می نمودند، پیشه بیشتر زنان در دوره هخامنشیان صیقل دادن نهائی سنگ نگاره ها و همچنین دوخت و دوز و خیاطی بوده است. بنابراین در شاهنشاهی بزرگ هخامنشی با برابری و تساوی خقوق زنان با مردان سر و کار داریم.

باید خاطرنشان کرد که زنان در زمان بارداری و با بدنیا آوردن کودکی برای مدتی از کار معاف میشدند ، اما از حداقل خقوق برای گذران زندگی برخوردار می گشتند و علاوه بر آن اضافه خقوقی بصورت مواد مصرفی ضروری زندگی دریافت می نمودند، همچنین در گل نوشته های تخت جمشید شاهد آن هستیم که در کارگاههای خیاطی ، زنان بعنوان سرپرست و مدیر بودند و گاه مردان زیردست زنان قرار می گرفتند.

اما زنان خاندان شاهی از موقعیت دیگری برخوردار بودند ، آنان می توانستند به املاک بزرگ سرکشی کنند و کارگاه های عظیم را با همه کارکنانش اداره و مدیریت می کردند و درآمدهای بسیار زیاد داشتند ، اما باید خاطرنشان کرد که حسابرسی و دیوان سالاری هخامنشی حتی برای ملکه هم استثنا قائل نمی شد و محاسبه درآمد و مخارج از وی مطالبه می کرد.

در یکی از گل نوشته ها ( لوح های گلی ) رئیس تشریفات دربار داریوش بزرگ دستور تحویل 100 گوسفند را به ملکه صادر می کند تا درجشن بزرگ تخت جمشید که 2000 مهمان دعوت شده بودند ، بکار روند.

دریکی از مهرهای بدست آمده از تخت جمشید زنی بلندپایه در صندلی تخت مانندی نشسته و پاهایش را روی چهارپایه ای گذارده و گل نیلوفری در دست دارد و تاجی برسرنهاده که چادری روی آن انداخته شده است و به تقلید از مجلس شاه ، ندیمه ای در برابر او ایستاده و عود سوزی در آن دیده می شود.


این مهر یکی از زنان ثروتمند دربار هخامنشی است که نقش مهمی در مدیریت جامعه داشته است و دستورات خود را به این مهر منقوش می کرده است.

بنابراین با کمک گل نوشته های تخت جمشید تصویری کاملا نو از زنان و ملکه های هخامنشی بدست می آوریم که برخلاف ادعای نویسندگان یونانی ، که آنها را عروسکهایی محبوس در حرم سراها می دانستند، نه تنها همدوش مردان در آئین های مذهبی شرکت می کردند ، بلکه در صحنه زندگی و در اداره امور کشور هم نقش و شخصیت مستقل خویش را حفظ می کردند .


بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نشان می دهد، که زن در دوران فرمانروائی هخامنشیان بویژه در زمان شاهنشاهی داریوش بزرگ از چنان مقامی برخوردار بودند که در میان همه خلق های جهان باستان نظیر نداشت .

در آبان یشت (اوستای متاخر) آناهیتا (نیالوده و پاک) زنی است زورمند و درخشان ، سوار بر گردونه،لگام بر دست، روان در جستجوی نام آوری.

با چهار اسب سفید و بزرگ و یکرنگ و یک نزاد...اسب های گردونه آناهیتا را اهورمزدا از باد و باران و تگرگ و ژاله ساخته است.


آناهیتا مطیع کیش اهورایی است و سزاوار است که در جهان مادی ستایش و نیایش شود،که جان افزاست و فزاینده گله و رمه و ثروت و گیتی و کشور.او نطفه همه مردها را پاک می کند و مشیمه زنها را برای زایش بهتر پاک می کند، برای زایش آسان.


به زنان باردار شیر میبخشد.برای او بر روی تخت بستری زیبا و خوشبو با بالش های گسترده مهیاست.


اهورامزدا آناهیتا را از نیروی خویش آفریده است تا خانه و روستا و کشور را بپروراند.بارزوان سپید آناهیتا به ستبری شانه اسب هاست.او باشکوه و آراسته و نیرومند است.

دختر جوان بسیار برومند و خوش اندامی است.


کمربند به میان بسته ،راست بالا ، آزاده نژاد و شریف است،که جبه ای گران بها و پرچین زرین در بر دارد.گوشواره ای دارد چهارگوش و زرین و طوقی زیبا بر گردنش و اندامش بالایی دلچسب دارد.


آناهیتا به فرمان اهورامزدا به زمین می آید تا دختران دم بخت و زنان جوان به هنگام آوردن بار از او یاری جویند... در نزذ اهورمزدا ارجمند باشند تا تا فرشته ای از جنس خودشان را مامور آرامش آنها کند.


اوج نگاه زرتشت به زن در رفتار با دخترش پروچیستا به هنگام ازدواج او با جاماسب پیداست.زرتشت از دخترش میخواهد ،پس از یک اندیشه گماری نیکو و ژرف و مراجعه به خرد خویش تصمیم بگیرد...


آنگاه زرتشت در کتابش به دوشیزگان در حال شوی گرفتن می گوید :هر کدام به خرد خود برای رستگاری تصمیم بگیرند...


زنان دلاور ایران زمین:


یوتاب:


سردار زن ايراني كه خواهر آريوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشــــــاهی داريوش سوم بوده است.

وی در نبرد با اسكندر گجــسته (به معنی ملعون به زبان اوستایی) در کنار برادرش آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در كوهـهای بختياری راه را بر اسكندر بست . ولی يک یونانی راه را به اسكندر نشان داد و او از مسير ديگری به ايران هجوم آورد. با اين حال هم آريوبرزن و هم يوتاب در راه ميهن كشته شدند و نامی جاويدان از خود بر جای گذاشتند.


دریاسالار بانو ارتمیز:


نخستين و تنها بانوی درياسالار جهان تا به امروز . او به سال 480 پيــش از ميلاد به مقام درياسالاری ارتش شاهنشاهی خــشايارشاه رسيد و در نبرد ايران و يونان ارتش شاهنشاهی ايران را از مرزهای دريايی هدايت ميكرد .


تاريخ نويسان يونان اورا در شجاعت و متانت سر آمد تمامی زنان آن روزگارناميدند


ملکه آتوسا:دختر کوروش هخامنشی و همسر امپراطور داریوش بزرگملكه بيش از 28 كشور آسيايی در زمان امپراطوری داريـوش بزرگ هرودت پدر تاريخ از وی به نام شهبانو ی داريـــــوش بزرگ ياد كرده است وآتوسا را چندين بار در لشكر كشی های امپراطور ياور فكری و روحی داريوش بزرگ دانسته است به طوری که داریوش در تمامی لشگرکشی هایش با آتوسا هم فکری می کرد و از راهنمایی های او بهره می برد.


آرتادخت:


وزير خزانه داری و امور مالی دولت ايران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشكانی. به گفته كتاب اشكانيان اثر دياكونوف روســــی خاور شناس بزرگ او ماليات ها را سامان بخشيد و در اداره امور مالی كوچكتـــــرين خطايی مرتكب نشد و اقتصاد امپراطوری پارتيان را رونق بخشيد.


آزرمی دخت:


شاهنشاه زن ايرانی در سال 631 ميلادی. او دختر خـسروپرويز پس از " گشناسب بنده " بر چندين كشور آسيايی پادشاهی كرد.


آذرناهيد :


ملكه ی ملكه های امپراطوری ايران در زمان شاهنـــــــشاهی شاپور يكم بنيانگذارسلسله ساسانی. نام اين ملكه بزرگ واقتدارات دولتی او در قلمرو ايــــران دركتيبه های كعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستايـش كرده است.


پرین:


بانوي دانشمند ايرانی . او دختر کی قباد بود كه در سال ۹۲۴ قبل از مــيلادهزاران برگ از نسخه ها ی اوستا را به زبان پهلوی برای آيندگان از گوشه و كنار ممالک آريايی گردآوری نمود و يكبار كامل آن را نوشت و نامش در تاريخ ايران زمين برای هميشه ثبت گرديده است.


فرخ رو:نام او به عنوان نخستين بانوی وزير در تاريـــــخ ايران ثبت شده است وی از طبقه عام كشوری به مقام وزيری امپراطوری ايران رسيد و وزارت را به بهترین شکل اداره نمود.آریاتس:


يكي از سرداران مبارز و دلير هخامنشيان در سالهای پيش از ميلاد. مورخــين يونانی در چندين جا نامی از وی به ميان آورده اند و از دلاوریهایش در جنگ در نسخ یونانی بسیار آمده است.


هلاله:


پادشاه زن ايرانی كه به گفته كتاب دينی و تاريخی ( ۳۹۱ يشتا- اوستا)در زمان كيانيان بر اريكه شاهنشاهی ايران نشست . از او به عنوان هفتـــمين پادشاه كيانی ياد شده است كه نامش را " همای چهر آزاد" نيز گفته اند.


اِستر مردخای:


همسر یهودی خشایارشا که به خاطر علاقه ی بسیارش به شاه زرتشتی می شود.البته در رابطه با وجود استر بین مورخین اختلاف نظر بسیار است.

مردان ايران باستان بانوان خود را احترام بسيار ميگذاشتند و در تمامی اموربا انها مشورت ميكردند و برای ايده و عقيده آنها احترام بسزايی قائل بودند.

در ايران باستان اهميت بســـياری به مقام زن و مرد داده شده است . زن رابانوی خانه – مون پثنی – می ناميده اند و مرد را – مون بد – يا مدير خانه می ناميده اند.

در نسخه های دينی ايران باســــــتان زنان شوهردار از اجرای مراسم دينی معاف بودند . زيرا تشكيل خانواده و پرورش يك جامعه نيك كرداركه يكی از اركان آن تربيت مادر است بزرگترين عمل نيك در كارنامه زمان ثبت شده است


http://www.shadi6.blogfa.com/post-6.aspx

Soledad
2010-Apr-11, 17:25
واقعا جالب بود ... دست گلت درد نکنه -;{@

ببینم حالا اینا واقعا مستدل هستن؟ اگه واقعا این جوری بوده که دمشون گرم! ما بدشانس بودیم که اون موقع به دنیا نیومدیم!

باستان شناس
2010-Apr-11, 17:46
واقعا جالب بود ... دست گلت درد نکنه -;{@

ببینم حالا اینا واقعا مستدل هستن؟ اگه واقعا این جوری بوده که دمشون گرم! ما بدشانس بودیم که اون موقع به دنیا نیومدیم!ممنون از اينكه مورد توجه شما قرار گرفت.


البته خانمي كه اين افراد واقعي و حقيقي هستن.....و همه مطلب درباره اونا كاملا حقيقت دارد.


همه اونا در تاريخ ايران ماندگار هستن...

عزيزم توصيه ميكنم..كتاب ماد هخامنشي پارت ساساني از جناب دكتر بهمن فيروز مندي رو مطالعه بفرماييد...ايشون استاد من هستن و كتاب اوبسيار عالي هست...


كتاب از زبان داريوش از هايد كخ ماري نيز عالي هست.....مطالعه كنيد.

باستان شناس
2010-Apr-11, 17:58
واقعا جالب بود ... دست گلت درد نکنه -;{@

ببینم حالا اینا واقعا مستدل هستن؟ اگه واقعا این جوری بوده که دمشون گرم! ما بدشانس بودیم که اون موقع به دنیا نیومدیم!


عزيزم در اين پست معرفي چند كتاب درباره دوره هخامنشيان هست دوست داشتي اونا رو ببين.


http://www.daneshju.ir/forum/f491/t81899.html

so0deh
2010-Apr-11, 22:08
[QUOTE=باستان شناس;388284]جایگاه زن در هخامنشیان[SIZE="3"]وآنچه در اوستا آمده است همه نشانه ای از همسنگی زن و مرد است، در فروردین یشت چنین آورده شده :[COLOR="Red"]اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می ستائیم آنان که روان هایشان در خور ستایش و فروهر هایشان شایسته است اینک فروهر همه مردان و زنان پاکدین را می ستائیم.

در زمان شاهنشاهی هخامنشیان ، براساس لوح های گلی تخت جمشید زنان هم دوش مردان در ساختن کاخ های شاهان هخامنشی دست داشتند و دستمزد برابر دریافت می نمودند، پیشه بیشتر زنان در دوره هخامنشیان صیقل دادن نهائی سنگ نگاره ها و همچنین دوخت و دوز و خیاطی بوده است. بنابراین در شاهنشاهی بزرگ هخامنشی با برابری و تساوی خقوق زنان با مردان سر و کار داریم.

وای خدایا ببین سه هزار سال پیش کجا بودیم و الان کجاییم تاسف باره!!!فقط داریم پس رفت میکنیم

باستان شناس
2010-Apr-11, 22:52
[QUOTE=باستان شناس;388284]جایگاه زن در هخامنشیانوآنچه در اوستا آمده است همه نشانه ای از همسنگی زن و مرد است، در فروردین یشت چنین آورده شده :[COLOR="Red"]اینک فروهر همه مردان و زنان پاک را می ستائیم آنان که روان هایشان در خور ستایش و فروهر هایشان شایسته است اینک فروهر همه مردان و زنان پاکدین را می ستائیم.

در زمان شاهنشاهی هخامنشیان ، براساس لوح های گلی تخت جمشید زنان هم دوش مردان در ساختن کاخ های شاهان هخامنشی دست داشتند و دستمزد برابر دریافت می نمودند، پیشه بیشتر زنان در دوره هخامنشیان صیقل دادن نهائی سنگ نگاره ها و همچنین دوخت و دوز و خیاطی بوده است. بنابراین در شاهنشاهی بزرگ هخامنشی با برابری و تساوی خقوق زنان با مردان سر و کار داریم.

وای خدایا ببین سه هزار سال پیش کجا بودیم و الان کجاییم تاسف باره!!!فقط داریم پس رفت میکنیم


[SIZE="3"]حق با شماست دوست من.....در آن فكر همه چيز از جمله مرخصي زايمان براي خانم ها نيز در نظر گرفته شده بود...

اين يعني آخر حق شناسي.....و تساوي.

so0deh
2010-Apr-11, 23:08
[QUOTE=so0deh;395585]


حق با شماست دوست من.....در آن فكر همه چيز از جمله مرخصي زايمان براي خانم ها نيز در نظر گرفته شده بود...

اين يعني آخر حق شناسي.....و تساوي.آره تساوی بود ولی الان بعد این همه سال نه تنها تساوی نیست تبعیض شدید هم هست تو همه زمینه ها..

باستان شناس
2010-Apr-14, 17:03
اره سوده خانم ....

ولي خانم ها بايد كمي به جايگاه اصلي خودشون پي ببرن تا بتونن حق خود رو در راستاي شخصيت ايراني خودشون پس بگيرين...


ميدوني عزيزم....حق گرفتني هست نه دادني!!!!!!

so0deh
2010-Apr-14, 21:39
اره سوده خانم ....

ولي خانم ها بايد كمي به جايگاه اصلي خودشون پي ببرن تا بتونن حق خود رو در راستاي شخصيت ايراني خودشون پس بگيرين...


ميدوني عزيزم....حق گرفتني هست نه دادني!!!!!!


بله حق کاملا با شماس و منم میدونم که واسه گرفتن حق باید تلاش کرد و از خود گذشتگی داشت چون هیچکس نمیاد دودستی حقتو بهت تقدیم کنه اونم تو جامعه الان ما....اما حیف که دونستن من به تنهایی دردی دوا نمیکنه باید همه به حرف من برسن تا واسه گرفتن حقشون بلند شن

mohammad.persia
2010-Apr-14, 22:42
با سلام خدمت دوستان بحث هخامنشي كه ميشه نميتونم خودمو كنترل كنم
واقعا تغصير چه كسي هستش
ما تو اون دوران كه تو عرش بوديم
حالا رو فرش
خيلي ها مغصرند
ولي مغصر اصلي خودمونيم(البته شما دوستان نه)
هي ميگيم خارج خارج
بابا اين كشورهايي كه واسه خودشون كسي شدن
يه ذره تاريخ نداشتن چه كار كردند
ميرن سفر توريستي كه پز بدن مارفتيم فلان شهر تاريخي رو (ديديم)
ولي ما يه سري به 10كيلومتر اون ورتر از شهرمون نميزنيم كه ببينيم چه جاهاي باشكوه داريم
چه تاريخي داريم
خدارو شكر منبه تاريخيم
البته سطح تفكرها پايين اومده
ديگه تارخ براي كسي معني نداره:09:

Niloo
2010-Apr-15, 19:54
سلام
ممنون از تاپیک جالبتون
نمیتونم ارزو کنم که در ان دوران به دنیا میومدم
ولی ارزو میکنم که این دوران ابادتر و زیباتر از گذشته بشه.
-;{@

mtorabi
2010-Apr-15, 22:51
زن در ایران از قدیم محترم بوده و هست و خواهد بود.
این عربها بودند که زنده به گور کردن دختران را امری واجب می دونستن.
زن که مظهر خوبی و پاکی است اونوقت ما هنوز داریم دخترانمون رو در تنگا قرار می دیم و اونایی که اسلام رو آوردند زنانشون رو راحت گذاشتند.

باستان شناس
2010-Apr-16, 13:42
زنان ايراني ...روح و شخصيت ايران باستان رو دارند پس بايد زودتر به جايگاه ايراني خود برگردنند.

MAHDI@
2010-Jun-24, 08:50
زنان ایرانی در همه ی اعصار پابه پای مردان ودر مواردی خیلی بیشتر از مردان در زندگی اجتماعی اثر گذار بودند ودر بعضی مواقع "تاریخ ایران را طوری عوض کرده اند که ما الان به کشورمان افتخار کنیم-;{@

nima_bayat
2011-Apr-14, 20:43
جالبه در دورانی که پارسیان، آیین (بقول خودشون) مقدس خویدوده را داشتند، حالا ادعای رعایت حقوق زن را میکنند
ادعا میکنند اعراب همه چیزشان را سوزاندن و بردند و ...
ولی تاریخ 2500 سال پیش را با تمام جزئیات میدانند
خویدوده را که میشناسید
آیین ازدواج با محارم
پارسیان با خواهر و مادر خود ازدواج میکردند
کافیست مراجعه ای به اوستا داشته باشید
یا شغل زن فروشی به که در زمان فقر ایرانیان در دوره هخامنشیان رواج داشت
اینقدر دروغ و مهمل نبافید که برای خودتان زشت است
آرتمیس از کی تا بحال ایرانی شده؟؟؟
شرم کنید که جز رسوایی چیزی عایدتان نشود

CYRUS88
2011-Apr-14, 20:51
دوستان توهین نکنید چون درست نیست

Amitis
2012-Jan-18, 18:52
خب من با عرب ها کاری ندارممم...ما داریم درمورد ایران صحبت می کنیم

وقتی صحبت از زن هخامنشی میشه افکار به سمت اتوسا یگانه بانوی ایرانی معطوف میشه

اتوسا از هوش بالایی برخوردار بود و خواندن و نوشتنو می دونست و سعی می کرد به دیگران هم اموزش بده...او دارای قدرت و تفکر سیاسی بود

و جنگ ایران بتا یونان که به توصیه اتوسا بوده داریوش یکم همواره با اتوسا مشورت می کرده در امور جنگی:12::

maedeh_r
2012-Jan-18, 19:04
جالب بود.
ممنون.
باید بگم که جایگاه خانم همونی که بوده ،هست و خواهد بود.
فقط دراین مقاله مستند شده.که اتفاقا برای بعضی افراد خوبه.
ممنون بابت اطلاع رسانی.-;{@
اطلاعات خوبی بود.

سیبویه
2012-Jan-18, 19:32
جالبه در دورانی که پارسیان، آیین (بقول خودشون) مقدس خویدوده را داشتند، حالا ادعای رعایت حقوق زن را میکنند
ادعا میکنند اعراب همه چیزشان را سوزاندن و بردند و ...
ولی تاریخ 2500 سال پیش را با تمام جزئیات میدانند
خویدوده را که میشناسید
آیین ازدواج با محارم
پارسیان با خواهر و مادر خود ازدواج میکردند
کافیست مراجعه ای به اوستا داشته باشید
یا شغل زن فروشی به که در زمان فقر ایرانیان در دوره هخامنشیان رواج داشت
اینقدر دروغ و مهمل نبافید که برای خودتان زشت است
آرتمیس از کی تا بحال ایرانی شده؟؟؟
شرم کنید که جز رسوایی چیزی عایدتان نشود

از دوستان اجازه می خوام برای روشن شدن مطلب به شبهاتی که ایشون ایجاد کرده پاسخ بدم تا اذهان روشن بشه.

1- در مورد پدیده خوئتوتثه یا همان ازدواج با محارم رجوع شود به لینک زیر

ازدواج با محارم در ایران باستان (http://www.daneshju.ir/forum/f950/t142412.html#post649129)

در این پست این موضوع به طور کامل شرح داده شده.

2- ایشون می فرمایند ما ایرانی ها مدعی هستیم که اعراب کتاب هامون رو سوزوندند اما یکدفعه 2500 سال تاریخ از کجا اومده.
بله در اینکه کتاب ها سوزانده شدند که شکی نیست. در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته دکتر زرین کوب می خوانیم که کتابخانه های نیشابور تا دو روز می سوختند و موارد دیگر تاریخی که فعلا جای بحثش اینجا نیست.
اما این تاریخ از کجا اومده؟ از سنگ نوشته ها و لوحه هایی که به خط میخی نوشته شده بوده و در چند قرن اخیر به دست محققان رمز گشایی شدند و پرده از حقایق برداشتند.
کتیبه داریوش بزرگ به اون بزرگی که دیگه قابل انکار نیست.

3- ایشون مدعی هستند آرتمیس ایرانی نیست.

آرتمیس یکم کاریا، حاکم ساتراپی ایونیا در قرن پنجم قبل از میلاد، و فرمانده یکی از ناوگان سپاه ایران در نبرد با یونان بوده و شرح مفصلش در تاریخ هست.

4- در مورد حقوق زنان در ایران باستان هم که دوستان توضیحات کافی و وافی ارائه فرمودند.

ممنون.

Ernesto_Rommel
2012-Jan-19, 20:39
فکرشو میکردم بعد مدتها این تاپیک مساله ساز بشه ولی خوب چون ول کرده بودم خیلی چیزا رو بی خیال برخی روشن سازی ها که البته زیاد در سایت های مختلف نمودم شدم ولی خوب از اول به اخر :


1.هرودت مورخ یونانی که اصالتا هالیکارناسی بود و برای اینکه تبعیت یونان و به خصوص آتن این دولت شهر مرموز و عجیب و البته قدرتمند از جهاتی مثل فلسفه و ... رو بگیره اومد راجبه ایران و نبردهای مشهوری که با یونان داشت کتابی نوشت
در این کتاب از زنی به نام آرتمیس نام میبره که شدیدا اونو مورده تشویق و تفقد قرار میده

حال چرا ؟

آرتمیس ملکه هالیکارناس بعد از فوت شوهرش و سرپرست کشور تا بزرگ شدن فرزندان ش بوده ! و خوب جناب هرودت هم که کلا با ایشون خیلی حال میکنند چرا که اصل و نسب شون یکی هست
برای همین متاسفانه در برخی تواریخ که مثل امروز کپی پیست ! صرف میکنند گاها این تفکر اشتباه حاصل میشه که ارتمیس ایرانی بوده لیکن اینگونه نیست

اتفاقا از قضای روزگار چون آرتمیس یک زن غیرایرانی بوده و در لشکرکشی خشایار شاه به شدت به اون کمک کرده مورده تنفر یونانیان قرار گرفته ووووووووووو

اما چرا طرف ایرانی یاد ش رو گرامی میداره ؟ چرا که یک غیرایرانی تا حدی خودشو بالا میکشه که به سمت فرماندهی و ... هم با توجه به تعداد نیروهایی که جمع میکنه میرسه و البته به ایرانیان بسیار کمک میکنه

همین باعث شد که اشتباها ایشون ایرانی خطاب بشن و خوب فمنیست های معمولا ترانه سرا ! توهم میزنند بدتر از پیش ازش

امثال خانم یاسمین آتشی و بقیه


این از این


2.اگر ما رسم و رسومی هم داشتیم ربطی به با تمدن بودن و فرهنگ دار بودنمون نداره

یعنی چون با خواهر خودت ازدواج کنی بی فرهنگ هستی ؟

ایا این نوع تفکر خودش فرهنگ هست ؟

نه اتفاقا ، این طرز تفکر دقیقا بربریت و بی فرهنگی هست ! چرا که اولا شاخص های فرهنگ و تمدن مشخص هست !!!! شاید این مورد ازدواج با محارم جز زیرشاخه های چندمین شاخص های یک فرهنگ باشه !!!! که ابدا تاثیرگزار نیست

ضمن اینکه فرهنگ چیزی نیست که با امثال این مسایل به دست بیاد یا از دست بره !

مثل این میمونه کسی الان بخواد روم رو ببره زیر سوال بگه بابا اینا یه عده وحشی مغول ... فلان فلان شده بودند !
در حالیکه واقعا در طول تاریخ شون کم جنایت نداشتند کم بی فرهنگی نداشتند کم فساد جنسی البته به زعم قدیم و نه فقط دنیای مدرن امروزی که مفاهیم تغییر کرده نداشتند ! ولی در کل متمدن بودند !

چند تا شاخصه تمدن رو میگم برای افراد اهل مطالعه که برن تحقیق کنند :

1. وجود سرزمین های حاصلخیز که ازش به درستی برداشت بشه و کشاورزی پرباری داشته باشند
2.داشتن وسایل پیشرفته برای امور دامی و کشاورزی
3.داشتن مورخین و فلاسفه و نویسندگان و افراد خبره سیاسی و نظامی
4.دارا بودن سطح تفکر و فرهنگی بالا در پوشش ظاهری و باطنی
5.اعتقاد داشتن به اصل آزادی و احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر بدون وجود اجبار
6.وجود مراکز تفریحی و امکانات مناسب رفاهی برای اکثریت ملت
.
.
.
.
..


شاخص های تمدن بسیار زیاد هست ولی اینکه تمدن و فرهنگ رو بشه با یک شاخص در نظر گرفت به نظر من کاملا اشتباه هست !
بزارید اینطور بگم ، ملتی که گرسنه ن ! قطعا فرهنگی که توش احترام به دیگری و ندزدیدن حق دیگری توش باشه رو ندارند و ..... همینجور بگیر تا اخرش !


در کل ازدواج با محارم چیز شاقی نیست که بگیم احترام زن می شکنه ، خیرچرا بشکنه ؟

شما تو خونه ت نشستی از چیزی خبر نداری حرف نزن ! همین الان برو دادگاه های طلاق ببین چند درصد مراجعین مشکلات جنسی دارند و برای طلاق اومدن و چند درصد از همونا مشکلات شون از روابط با خواهر خودشون و خواهر زن شون و یا علاقه به برقراری رابطه با اونا شروع کردند !

همین الان سایت های مشاوره رو برو ببین چی هست ....


در پایان یک فیلمی معرفی میکنم تا بیشتر دست تون بیاد نوع تفکر چگونه هست !


3.اصولا در هر حمله و تهاجمی ، غارت تجاوز چپاول ناشی از حس قدرت و برتری بر کشور و شخص بازنده وجود داره و این چیزی هست که در همه ی ماها هست ! اینو به جد میگم !

شما هم اگر بر یک خانه مسلط شوید اگر زنی توش باشه قول میدم بهتون شدیدا مغزتون تحت فشار تجاوز به اون قرار میگیره !!!


پس اولا این یک چیز کاملا ذهنی هست که بسته به محیط رشد و نمو فکری و ذهنی شما بیشتر یا کمتر خودشو نمایان میکنه یا جلوش مقاومت یا سستی می کنید


این یک

دوما اینکه بعد از قتل و کشتار و تجاوز معمولا یه عده... سرا که من میگم بهشون ترانه سرا ! میان شعر گفتناشون رو شروع میکنند !

حالا ممکنه جهت کم نشون دادن حجم تجاوزات و .. باشه یا جریحه دار کردن ملت برای انتقام و از این حرفا

خلاصه شاخ و برگ ش زیاد میشه در نتیجه شما اصولا یه چیزی اتفاق افتاده اما از یک دهن صد دهن گفتن ملت میشه یه شاهنامه !


در قضیه کتاب سوزی اصولا کشورهایی با فرهنگ و بی فرهنگ بسته به وسع خودشون یه کارایی میکنند ، مثلا کشورهای مسیحی میرفتند کشوری که مسیحی نیست کتب غیر دینی ش رو می سوزوندند به ده ها دلیل مختلف معقول و غیرمعقول

در زمان حمله اعراب به خاطر مسایل دینی و .... تحت تاثیر شدید تفکرات بربریت اعراب بسیاری از کتاب ها به عمد و گاه غیرعمد سوزانده می شدند ولی کتاب های مهم و حیاتی که قابل فهم بود برای اعراب یا نشان گزاری شده بود نجات پیدا کردند توسط خوده همون اعراب و بعدها وارد کتابخانه های خودشون شد !


البته اصولا قابل انکار نیست آتش سوزی همونطور که جناب اسکندر با وصف شاگردی فلسفه و ... هم آتش سوزی راه میندازه و .....بگذریم
در پایان فیلم Old Boy رو تقدیم میکنم به ذهن های تابو دار و مشکل دار شما عزیزان تا دیگه کم بگید ازدواج با خواهر و ....


خوب روی فیلم فکر کنید بعدا بیشتر بازش میکنم براتون !

فیلم در رابطه با مردی هست که چندین سال زندانی میشه و از دنیای بیرون بی خبر و بعد برمیگرده و با دخترش رو به رو میشه .....


یا حق

Ernesto_Rommel
2012-Jan-19, 20:49
یه چند تا لینک میزارم از هالیکارناس :

سمت راست پایین عکس رو در کنار اسم craia نگاه کنید ، هالیکارناس مشخص هستhttp://www.awesomestories.com/images/user/90081415cb.gif

http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus

http://en.wikipedia.org/wiki/Halicarnassusیه نکته رو لازم میدونم توضیح بدم

ما دو تا یونان داشتیم که آتش جنگ های ایران و یونان از اینجا بلند شد

یونانی که در سمت ایران قرار داشت ملقب به یونان اسیایی و یونانی که در ورای داردانل و... قرار داشت که یونان اصلی آتن و اسپارت ها بود

در یک سری وقایع میشه گفت بد و پر افسوس ایران با یونان غربی به مشکل برمیخوره که برسر یونان آسیایی هست .... یونانیان شهر سارد رو به آتش میکشن و ایران هم برای تلافی ............ بقیه داستان در کتاب دکتر امیر مهدی بدیع مطالعه بشود !

حالا هالیکارناس در منتهی الیه یونان اسیایی هست...

سیبویه
2012-Jan-19, 22:10
ممنون از آگاه سازیتون.

مطالب فوق العاده جالبی بود.

هم در مورد آرتمیس و هم در مورد فرهنگ و کتاب سوزی.

120076
2014-Jul-05, 11:17
:xbبه نام خدا:xb
سلام

سپاس