کارشناسی ناپیوسته مديريت امور فرهنگي

با توجه به اهميت روزافزون فرهنگ و مراكز فرهنگي در جامعه كنوني اين رشته با هدف تربيت و پرورش مديران فرهنگي جهت ساماندهي و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي، هدايت مؤسسه‌هاي فرهنگي، نظارت بر امور فرهنگي و تحقيق در خصوص مسايل فرهنگي ایجاد شده است . اين رشته يكي از دوره‌هاي رسمي آموزش عالي كشور است كه دانشجويان آن از ميان افراد داراي مدرك كارداني پس از موفقيت در آزمون كارشناسي ناپيوسته پذيرفته مي‌شوند. اين دروه به صورت مقطع كارشناسي ناپيوسته طي2 سال (حداقل 4 ترم و حداكثر 6 ترم تحصيلي) برگزار مي‌شود.
تعداد واحدهاي درسي اين رشته 66 واحد است كه 9 واحد آن دروس عمومي، 10 واحد پايه، 22 واحد اصلي و 25 واحد تخصصي مي‌باشد. در ضمن دارندگان مدرك كارداني غيرمرتبط بايد 12 واحد درس جبراني را بگذرانند.
دانشجويان رشته مديريت امور فرهنگي در طي دوران تحصيل خود علاوه بر فراگرفتن دروس مربوط به فرهنگ، با مباحثي ديگر از قبيل مسائل اجتماعي، ارتباطي، حقوقي و ... آشنا مي‌شوند.

در ذيل دروس و تعداد واحدهاي اين دوره تحصيلي، جهت آشنايي دانشجويان و علاقمندان به اين رشته آورده مي‌شود :

تاريخ تحليلي اسلام
متون اسلامي
معارف اسلامي 2
انقلاب اسلامي وريشه هاي آن
تربيت بدني2
نظريه هاي جامعه شناسي
آمار
روش تحقيق
تمثيل شناسي و اسطوره
ارتباط تصويري
تغييرات اجتماعي
حقوق فرهنگي
تكنولوژي و فرهنگ
دولت و فرهنگ
اصول و فنون تهيه بودجه
اقتصاد و فرهنگ
تاريخ تحولات اجتماعي ايران
صنايع فرهنگي
نظريه هاي ارتباط جمعي
جهاني شدن و فرهنگ
نظريه هاي فرهنگي
مديريت بازار يابي فرهنگي
توسعه فرهنگي
تشكيلات و سازماندهي
مديريت سازمانهاي فرهنگي
برنامه ريزي امور فرهنگي
مسائل فرهنگي جهان معاصر
روابط فرهنگي بين الملل
مديريت گردشگري
تطبيق اديان
متون زبان تخصصي
ارتباط بين فرهنگها
كارورزي 1
كارورزي2
جامعه شناسي فرهنگي ايران
سرپرستي مراكز فرهنگي
كارورزي2
فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
رسانه شناسي
فعاليتهاي فرهنگي
حقوق ادبي و هنري