ساختار مواد
ساختار مواد را به طور کلی می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد:
مواد جامد
ساختار بلورین
ساختار مواد خالص: این مواد از یک نوع اتم تشکیل شده‌اند. این ساختارها به ۱۴ نوع سلول واحد (شبکه‌های) براوه معروفند.
1. مکعبی ساده (sc)
2. مکعبی با وجوه مرکزپر (fcc)
3. مکعبی مرکزپر (bcc)
4. تتراگونال ساده
5. تتراگونال مرکزپر
6. اورتورومبیک ساده
7. اورتورومبیک مرکزپر
8. اورتورومبیک دو وجه مقابل پر
9. اورتورومبیک وجوه مرکزپر
10. رومبوهدرال
11. هگزاگونال (hcp)
12. مونوکلینیک ساده
13. مونوکلینیک با دو وجه مقابل پر
14. تری‌کلینیک

ساختارهای دوتایی
1. ساختار نمک‌طعام (NaCl)
2. ساختار کلرید سزیم (CsCl)
3. ساختار ورتزیت
4. ساختار بلندروی (ZnS)
5. ساختار فلوریت
6. ساختار آنتی فلوریت
7. ساختار روتیل
8. ساختار سیلیس
9. سیلیکا
10. ارتوسیلیکات‌ها
11. پیروسیلیکات‌ها
12. متاسیلیکات‌ها
13. فیلوسیلیکات‌ها (سیلیکات‌های ورقه‌ای)
14. سیلیکات‌های داربستی (شبکه‌ای)

ساختارهای سه‌تایی
1. ساختار اسپینل
2. ساختار اسپینل معکوس
3. ساختار پروسکایت
4. ساختار ایلیمینیت
5. ساختار شیشه‌ای (آمورف)
6. ساختار شبه کریستالی
مواد مایع
1. کریستال‌های مایع (بلورهای مایع)
2. ساختار آمورف
مواد گازی شکل
ساختار آمورف