درود
اگر امکانش هست یک نفر اثبات رابطه تغییر دوره تناوب آونگ که در آن یک گوی غیرفلزی از میله ای به ضریب انبساط طولی آلفا آویزان شده است را بگذارد
با سپاس...