طبق تعریف چک لیست (فهرست کنترل) فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستوراتی است كه باید برای رسیدن به یك هدف خاص به اجرا درآید. در حقیقت چك لیست راهنما فرم استانداردی است كه مدیران را هنگام اتخاذ یك تصمیم یاری می دهد و از مورد توجه قرار گرفتن كلیه اطلاعات یا تلفیق آنها مطمئن می كند. چك لیست های راهنما از طریق كاهش پراكندگی در قضاوت های مدیران سبب افزایش انطباق رسیدگی ها با ضوابط مؤسسه و سازمان می شود. از آنجایی كه چك لیست ها باید برای هر سازمانی به طور جداگانه تهیه شود. لذا لازم است برای شناسایی و بررسی جوانب سازمان پژوهشی دانشگاه ها چك لیست های ویژه تهیه گردد كه در فعالیت های پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف این مقاله ارایه چك لیست هایی است در ارتباط با فعالیت های متنوع كه لزوماً در بخش های مختلف حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه انجام می شود .