قانون اعاده حیثیت

میتوان برابر قانون مسو لیت مدنی ماده ۱۰ شخص شاکی را که در طرح دعوی علیه شما نا کام مانده از باب تسبیب و خدشه به اعتبار و حیثیت شما محکوم نمود .البته این امر نیاز به اثبات تقصیر طرف و احراز شرایط از
سوی قاضی است.طرح دعوی را می توانید از دادگاه عمومی و برابر قانون خواستار شوید.

و اما ماده ده چه میگوید:

ماده ۱۰:کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شودمی تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد .هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نمایددادگاه میتواند درصورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان به طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.


در حقوق ايران تعريف از اعاده حيثيت با توجه به معناي لغوي آن را میتوان چنين تعريف نمود:

بازگردانيدن حيثيتي كه تحت تاثير عوامل و شرايط مختلف از اشخاص سلب شده و يا مورد هتاكي قرار گرفته است .


با توجه به اين تعريف بطور كلي دو مفهوم از اعاده حيثيت متصور است : الف) مفهوم عرفي اعاده حيثيت كه در واقع يكي از طريق جبران خسارت معنوي وارده به اشخاص است و اين مفهوم در اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي مورد توجه واقع شده است .
از طرف ديگر در مواردي نظير توهين، تهمت ، افتراء، قذف و نسبت دادن اعمال خلاف واقع هم چون حيثيت اشخاص خدشه‌دار مي‌شود لذا در موارد مذكور نيز علاوه بر مجازات مرتكب اعاده حيثيت شاكي يا مدعي خصوصي به نحو مقتضي تا حد ممكن ضروري است البته در خصوص نحوه اعمال اعاده حیثیت در موارد ياد شده قوانين ما ساكت بوده و شايسته است كه در اين زمينه مقنن ما راه‌حلهايي نظير الزام به عذرخواهي، اعلام بيگناهي شخص در جرايد و رسانه‌هاي گروهي و يا پرداخت خسارت در موارد خاص را در نظر بگيرد. ب) مفهوم حقوقي اعاده حيثيت به عنوان يك تاسيس حقوقي عبارت است از:

برگردانيدن حيثيت سلب شده از محكومين. در اين مفهوم منظور از حيثيت ، اهليت و صلاحيت قانوني است و هدف از اعاده حيثيت بر طرف نمودن محروميتهاو ممنوعيتهاي اعمال شده به محكوم عليه است