رسم نمودار توابع

گام های زیر را در صورت لزوم انجام دهید:

۱- دامنه تابع را مشخص کنید.
۲- حد تابع را وقتی ایکس به سمت + و - بینهاِیت میل کند را بدست آورید.
۳- در صورتی که تابع دارای خطوط مجانب است، آن خطوط را مشخص کنید.
۴- محل برخورد منحنی تابع را با محورهای مختصات بدست آورید.
۵- ضابطه مشتق تابع را برابر با صفر قرار داده تا از حل آن معادله ، طول نقاط اکسترمم احتمالی بدست آید.
۶- جدول تغییرات تابع را تشکیل داده تا بازه هایی را که تابع در آن صعودی یا نزولی است بدست آید.
تذکر:اگر تابع در دامنه اش همواره صعودی یا همواره نزولی باشد و مشتق تغییر علامت ندهد، برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر از تابع مشتق دوم گرفته تا جهت تقعر تابع و نیز شاید نقطه عطف تابع مشخص شود. محورهای مختصات را رسم نموده ، خطوط مجانب و کلیه نقاط بدست آمده را در صفحه مشخص نموده و با توجه به جدول تغییرات و جهت تقعر تابع، منحنی تابع را رسم کنید.

http://www.riazilog.com/13860117/rasm-nemodar.htm