عکس یادگاری فاتحان تهران به هنگام به دار کشیدن فردی به نام ميرهاشم دوره چي / تهران - رجب 1327 ق (دراوج مشروطیت)/ منبع:حادثه آنلاین