به تقریب همه‏ ی مردم از مزه ‏ی تلخ خوششان نمی‏آید. حداقل در چشیدن اولیه.
این زدگی یك مكانیسم دفاعی است. مواد تلخ اغلب سمی هستند. پس عدم گرایش به مزه‏های تلخ یك راه آسان برای عدم مصرف مواد سمی است. حدود ۲/۳مردم ژنی دارند كه آن‏ها را بیش از حد نسبت به مزه‏ ی تلخ حساس می‏كند. برای تشخیص این ژن، آزمایشی وجود دارد كه در آن روی سطح یك كاغذ كوچك ماده‏ای خاص چكیده می‏شود. مردمی كه كاغذ را در دهان می‏گذارند و مزه‏ی تلخ را احساس می‏كنند، دارای این ژن هستند. آن‏هایی كه فقط مزه‏ی كاغذ را احساس می‏كنند این ژن را ندارند. در افراد دارای این ژن، موادی مثل كافیین، ساخارین، تربچه، كلم، گل كلم و براكلی تلخ‏مزه به نظر می‏آیند.
آفتاب