این تابلوها كه در یكی از نمایشگاهای تهران دیده شده رو ببینید .. خیلی جالبه