همانطور که مي دانيد در ووشو سبک هاي مختلفي وجود دارند که يا به هم نزديک هستند و يا با هم فرق دارند . ولي در اصول فني و حرکتي يکي هستند . در کشور چين و در گذشته هاي دور بر اساس نوع زندگي کردن وضعيت آب و هوائي منطقه وضعيت بدني افراد آنجا و... روش هاي جنگي مخصوص به آن منطقه به وجود آمد . سبک هاي شمالي : به سبک هائي از ووشو گفته مي شود که در مناطق شمالي کشور چين به وجود آمدند . از خصوصيات سبک هاي شمالي مي توان به زدن ضربات کشيده و بلند و همچنين جهش و پرش بسيار اشاره کرد . ضربات پا در اين شيوه ها به صورت بلندو سرعتي زده مي شوند . چا ء چوان ٬ فنزي چوان ٬ شائولين چوان ٬ باگوا ژانگ و شائولين لوهان چوان از جمله سبک هاي شمالي هستند.چانگ چوان که در لغت به معناي مشت کشيده است نماينده تمام سبک هاي شمالي شائولين مي باشد و همچنين به عنوان يکي از سه سبک اصلي ووشو نيز فعاليت مي کند . سبک هاي دروني : به روش هائي از ووشو گفته مي شود که بيشتر به انجام تمرينات دروني مي پردازند تا حرکات شديد جسماني .اين گونه سبک ها در کشور چين طرفدار بيشماري دارد . چون اين نوع سيستم ها انرژي خفته درون انسان را بيدار کرده و بدن را براي انجام کارهاي مختلف آماده مي کند . باگوا ژانگ و هسينگ آي چوان نمونه هاي بارز اين سبک ها هستند.تاي چي چوان هم که به معناي مشت زدن با تنفس حياتي است نماينده تمام سبک هاي نرم و دروني است . از خصوصيات اين روش ها مي توان به حرکات نرم و آهسته و تمرکز بسيار اشاره کرد. هماهنگي بايد در تمام بدن برقرار باشد تا بتوان از پس اين گل سرسبد ووشو برآمد . سبک هاي جنوبي : به آن دسته از سبک هاي ووشو گفته مي شود که در جنوب چين به وجود آمده اند. به خاطر اينکه در جنوب چين رودخانه و درياچه بسياري وجود داشته و اکثر مردم آنجا به قايقراني و کارهاي سخت عادت داشته اند سبک هائي را ابداع کرده اند که بيشتر بر پايه حرکات و تکنيکهاي قدرتي مي باشد .از خصوصيات اين سبک ها مي توان به زدن ضربات به شيوه قدرتي ٬ استفاده زياد از پنجه ببر و حرکات حيوانات ٬ مبارزه در فاصله نزديک و جهش هاي بسيار کم اشاره نمود . همچنين ضربات پا در سيستم جنوبي برخلاف سيستم شمالي با ارتفاع پائين تر و با قدرت بيشتري زده مي شود . هونگ گار٬ چوي لي فوت ٬ چن توان و نن شائولين از سبک هاي بارز جنوبي هستند نان چوان هم که در لغت به معناي مشت قدرتي است نماينده تمام سبک هاي جنوبي شائولين مي باشد و نيزبه عنوان يکي از شاخه هاي اصلي ووشو خوانده مي شود .


منبع