داروشناسی دانشی است که به دگرگونی های برپاشده در اندام ها بر اثر داروها و مواد دیگر می‌پردازد.
عنواین وابسته در مبحث داروشناسی:
- نام دارو
- اثرات سمی داروها
- ظرفیت تحمل داروها
- دوز دارو
- زمان تاثیر دارو
- تداخلات دارویی
- نحوه تجویز دارو

*** اشکال دارویی
- قرص
- قرصهای جویدنی
- قرصهای جوشان
- قرصهای زیرزبانی
- کپسول
- شربت
- سوسپانسیون‌ها
- الگزیر
- اسپری
- ویال
- آمپول
- شیاف
- پماد
- کرم‌ها