بیماری اگزوکورتیس مرکبات


بیماری اگزوکورتیس مرکبات


اگزوکورتیس یکی از بیماریهای مهم ویروئیدی در شمال ایران است.مرکبات پیوند شده روی پایه پونسیروس یا هیبریدهای آن سیترنج حساس به بیماری می باشد.
عامل بیماری:
عامل بیماری ویروئید اگزوکورتیس مرکبات است.این ویروئید از طریق پیوندک آلوده و به صورت مکانیکی با ابزار باغبانی قابل انتقال می باشد.
علائم بیماری :
در درخت های بیمار توقف رشد و شیارهای طولی و یا پوسته شدن نواری پوست تنه در قسمت پایه دیده می شود.این علائم 3تا 8 سال پس از پیوند ارقام آلوده مرکبات روی پایه های حساس به ویژه پونسیروس و تعدادی از دو رگ های آن مانند سیترنج ها ایجاد می گردد.برخی دیگر از ارقام نظیر
لیمو شیرین،لمون و بالنگ نیز به این بیمار حساسند ولی شدت علائم تنه در آنها خفیف تر است.اگر ارقام آلوده به بیماری روی پایه های متحمل پیوند شوند،ممکن است حالت پا کوتاهی و کاهش رشد درخت مشاهده گردد.در هر صورت عامل بیماری در چنین ارقامی (حتی بدون وجود علائم)قادر به تکثیر بوده و میتواند به عنوان منابع آلودگی عمل نماید.شناسایی بیماری با ایندکس بر روی گیاهان محک امکان پذیر می باشد. کنترل
استفاده از پیوندک سالم،عدم استفاده از میزبان های حساس و ضدعفونی ادوات باغبانی با هیپو کلریت سدی