تشخیص قرار گیری جنین در رحم۱.قرار جنین: ارتباط محور طولی بدن جنین با محور طولی بدن مادر؛ قرار میتواند ۳ شکل باشد:

الف.قرار طولی(شایعترین)
ب.قرار عرضی
ج.قرار مایل(در ماههای آخر به موارد الف یا ب تبدیل میشود)


عوامل ایجادکننده ی قرار عرضی: جفت سر راهی-هیدرآمنیوس (افزایش مایع آمنیوتیک)-ناهنجاری های رحمی-مولتی پار بودن مادر(چندزا)
۲.عضو نمایش(پرزانتاسیون):
در قرار طولی: الف)سر(ورتکس)در نمایش سفالیک ب) ته(باتک) نمایش بریچ
در قرار عرضی: شانه
نمایش سفالیک(سر) به ۴ صورت است:

ا.فلکسیون شدید سر(نمایش ورتکس یا اکسی پوت):چانه کاملا به قفسه سینه چسبیده و ستون مهره حالت تحدب دارد.در این حالت عضو نمایشی فونتانل پس سری است.

اا.اکستانسیون شدید سر(نمایش صورت):اکسی پوت با پشت در تماس است.عضو نمایشی صورت است.ستون مهرها حالت تقعر دارد.

ااا.فلکسیون نسبی سر(نمایش سین سیپوت): فونتانل برگما یا قدامی عضو نمایشی است.با پیشرفت لیبر به نمایش ورتکس تبدیل میشود.عدم تبدیل سبب دیستوشی میشود.

اااا.اکستانسیون نسبی سر(نمایش پیشانی):عضو نمایشی پیشانی است.با پیشرفت لیبر به نمایش صورت تبدیل میشود.عدم تبدیل سبب دیستوشی میشود.

* نمایش بریچ در کودکان هیدروسفال(دارای سر بزرگ) بیشتر است.

بریچ ۳ نوع است: کامل-فرانک-فوتلینگ


علل نمایش بریچ:لانه گزینی جفت در سگمان تحتانی رحو-وجود سپتوم داخل رحمی-حالتهای خاص جنینی مثل اکستانسیون شدید ستون مهرها در بریچ فرانک.۳.حالت یا شکل جنین یا اتیتود: در ماهای اخر بارداری جنینی شکل مشخصی را بخود میگیرد. شکل تخم مرغ! به علت شکل خاص رحم.

۴.وضعیت جنین یا پوزیشن جنین: وضعیت قرارگیری عضو نمایش نسبت به کانال زایمانی(مجرای زایمانی مادر)؛ در جهت عقربه های ساعت بشکل زیر است:

OA.LOA.LOT.LOP.OP.ROP.ROT.ROA
دوسوم نمایشهای ورتکس از نوع اکسی پوت چپ هستند.


در 40درصد موارد جنین بصورت
LOT وارد لگن میشود.

عضو قراردادی در :

ا.نمایش ورتکس:اکسی پوت
اا.نمایش صورت:منتوم یا چانه
ااا.نمایش شانه: اکرومیون(استخوان کتف)
اااا.نمایش بریچ: ساکروم