کیست های نابوتین


- کیست های نابوتین به کیست های احتباسی سرویکس گفته می شود.


- دلیل آن انسداد مجرای غدد کوچک و باز شونده در سرویکس در نتیجه تجمع ترسودا می باشد.


- عفونت های مزمن سرویکس جز ریسک فاکتور های این کیست است.


- معمولاً بدون علامت بوده . در معاینه با اسپکولوم حالت شفاف و یا ترنس لوسنت دارد. به رنگ های آبی ، سفید ویا زرد رنگ بر روی اکتو سرویکس دیده می شود. اندازه آن از ۳ میلی متر تا ۳ سانتی متر متغیر است.- اقدام درمانی خاصی نیاز ندارد.