دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد


دانشگاههای زیر در چهار سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (87-88-89-90)

تهران مرکز (87-88-89-90)

قزوین (87-88-89-90)

علوم و تحقیقات خوزستان (87-88-89-90)

بناب (87-88-89-90)

سنندج (87-88-89-90)

اراک (89-90)
گرمی (تکمیل ظرفیت 88، 89، 90)

مجازی (تکمیل ظرفیت 88و89)

نجف آباد (تکمیل ظرفیت 88)

علوم تحقیقات کرمانشاه (تکمیل ظرفیت 88 و 89)

علوم تحقیقات کرمان (تکمیل ظرفیت 89)

علوم تحقیقات بندرعباس هرمزگان (تکمیل ظرفیت 89)

علوم تحقیقات اصفهان (تکمیل ظرفیت 89)

علوم تحقیقات اردبیل (تکمیل ظرفیت دوم 89)

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی (تکمیل ظرفیت دوم 89)

علوم تحقیقات مرکزی (تکمیل ظرفیت دوم 89)

مرکز بین المللی کیش (تکمیل ظرفیت 89)


علوم تحقیقات البرز (تکمیل ظرفیت دوم 89)
(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88 ، 89 و 90 می باشد)