دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد– مقطع کارشناسی ارشد


دانشگاههای زیر در چهار سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند


واحد دانشگاهی سال 87 سال 88 سال 89 سال 90
تهران – علوم تحقیقات دولتی دولتی دولتی دولتی
تهران شمال دولتی دولتی تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی مدیریت نیروی انسانی، تحول
تهران مرکزی دولتی دولتی تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
قزوین دولتی دولتی دولتی دولتی
رشت دولتی دولتی مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی
مشهد دولتی دولتی دولتی، مدیریت تحول (تکمیل ظرفیت) تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تحول
کرمان دولتی دولتی دولتی دولتی
اراک دولتی دولتی تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
نراق دولتی دولتی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
بروجرد دولتی دولتی دولتی دولتی
بناب دولتی دولتی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
خوراسگان اصفهان دولتی دولتی مدیریت مالی دولتی مدیریت مالی دولتی
دهاقان دولتی دولتی تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
رفسنجان دولتی دولتی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
شوشتر دولتی دولتی دولتی دولتی
علی آباد کتول دولتی دولتی تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
قائمشهر دولتی دولتی دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت)، مدیریت مالی دولتی(تکمیل ظرفیت) تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
فیروزکوه دولتی دولتی دولتی، مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی
سیرجان - دولتی تحول - مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
مهاباد - دولتی تحول– مدیریت نیروی انسانی- مدیریت مالی دولتی تشکیلات و روشها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، مدیریت نیروی انسانی، تحول
ملایر - - تحول تحول
شاهرود - - مدیریت نیروی انسانی مدیریت نیروی انسانی، تحول
چالوس - - مدیریت مالی دولتی مدیریت مالی دولتی، تحول
علوم تحقیقات مرکزی - تکمیل ظرفیت - -
علوم تحقیقات آذربایجان شرقی - تکمیل ظرفیت دولتی (تکمیل ظرفیت) -
ارومیه (تحت نظر علوم تحقیقات تهران) - دولتی - -
آستارا - - مدیریت نیروی انسانی (تکمیل ظرفیت) مدیریت نیروی انسانی
علوم تحقیقات آذربایجان غربی - - دولتی (تکمیل ظرفیت) -
علوم و تحقیقات یزد - - دولتی (تکمیل ظرفیت 2) -