گزارش كار آز بافت رو واستون آپلود كردم كه مربوط به مشاهده و بررسي بافت هاي پوششي مي باشد.
در اين گزارش كار بافت پوششي اپي تليال (سنگفرشي ساده-مكعبي ساده-استوانه اي ساده) مشاهده مي كنيم كه شامل قسمت هاي : معده-شش-كپسول بومن-توبول-تيروئيد-لوله هاي رحمي-روده ي كوچك موش صحرايي-اويداكت موش


نكته : تمام گزارش كارهاي آزمايشگاه بافت شناسي شامل دو نمونه گزارش كار از هر آزمايش است.


Download

حجم : ۱.۲۰ مگابایترمز : (www.glsg.samenblog.com) (با حروف كوچك)