برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

تفاوتهای متابولیسمی

تفاوتهای ساختاری

تفاوتهای تقسیمی
همه سلولهای بدن، با وجود شکل و اندازههای مختلف، دارای سه قسمت زیرند:

۱- پوسته ای که ورود و خروج مواد را تنظیم می کند.

۲- هسته ای که دستور دادن انجام کارهای مختلف را به سلول می دهد.

۳- مقدار سیتو پلاسم (مخلوطی نیمه مایع از اجزا و ذرات مختلف) که کار های سلول در درون آن صورت می گیرد.

ساختمان سلول در جانداران مختلف فرق چندانی ندارد.شباهت بین سلول جانوری و گیاهی

۱- هر دو دارای پوسته هستند، ولی فرق بین آنها این است که سلول جانوری این محافظ (مثل جلد کتاب) را ندارد، ولی سلول گیاهی دارد.

۲- در سلول گیاهی محل ذخیره وجود دارد، ولی در سلول جانوری وجود ندارد.

۳- یکی از خصوصیات مشترک این سلول ها هسته آنها است، ولی مکان بین آنها فرق دارد.

۴- و دیگری محل ذخیره انرژی است.
لطفآ اگه شما هم چیز دیگه ای به نظرتون میرسه دریغ نکنید