محیط زیست

همه محیط هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می شود .
در اکولوژی به مجموعه افراد هر نوع موجود زنده که وابستگی و سکونت نسبتاً با دوامی در مکانی داشته باشند جمعیت گفته می شود .

اکوسیستم
به مجموعه جمعیت های جانداران مختلف یک منطقه ، اجتماع و به مجموعه اجتماعات زمینی و رابطه آنها با محیط زندگی شان یک نظام اکولوژیک یا اکوسیستم گویند .
و یا هر منطقه زیستی از عوامل زنده و عناصر غیر زنده تشکیل شده که در حال تعامل و تأثیر متقابل بر روی یکدیگرند و به مبادله مواد بین یکدیگر مشغولند که اکوسیستم نامیده می شود .

اجزاء اکوسیستم

1) مواد بیجان :
این مواد شامل عناصر معدنی از قبیل اکسیژن ، نیتروژن ، دی اکسید کربن ، آب ، نمک های مختلف و مواد آلی شامل اسیدهای آمینه هستند .
2) تولید کنندگان :
این موجودات می توانند غذای خود را از مواد بیجان اکوسیستم با استفاده از انرژی خورشید تأمین کنند . کلیه گیاهان سبز جزء این دسته هستند . (اتوتروف)
3) مصرف کنندگان :
از نظر تأمین غذا و ادامه حیات متکی به اتوتروف ها هستند و مواد تهیه شده توسط اتوتروفها را تغییر شکل داده و به مصرف می رسانند (هتروتروف)
4) تجزیه کنندگان :
که از هتروتروف ها هستند مواد آلی حاصل از اجساد و بقایای جانوران و گیاهان را تجزیه و از این راه غذا و انرژی بدست می آورند . مواد حاصل از تجزیه نیز ، مجدداً مورد استفاده تولید کنندگان قرار می گیرد .

زنجیره غذایی و هرم انرژی و چرخه مواد در رابطه با 4 مورد بالا بوده که بطور کلی انرژی اکوسیستم از خورشید تأمین شده و این انرژی در بین اجزاء اکوسیستم تغییر شکل پیدا می کند .