غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن...

وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ...

ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم

هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ...

تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند...


*******


وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم،

وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم،

وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن!


******

چه غم انگيز است وقتي که چشمه اي سرد و زلال در برابرت مي جوشد و مي خواند و مي نالد ،

تو تشنه ي آتش باشي و نه آب. و چشمه که خشکيد ، و چشمه که از آن آتش که تو تشنه ي آن بودي ،

بخار شد و به هوا رفت و آتش کوير را تافت و در خود گداخت و از زمين آتش روييد

و از آسمان آتش باريد ، تو تشنه ي آب گردي و نه آتش!!!

و بعد ، عمري گداختن از غم نبودن کسي که تا بود ، از غم نبودن تو مي گداخت ...!

******

رسم زندگي اين است

يک روز کسي را دوست داري

و روز بعد تنهائي

به همين سادگي او رفته است

و همه چيز تمام شده است

مثل يک ميهماني که به آخر مي رسد

و تو به حال خود رها مي شوي

چرا غمگيني؟

اين رسم زندگيست

تو نمي تواني آن را تغيير دهي

******

کسي را دوست ميدارم.....

خداوندا

از بچگي به من آموختند همه را دوست بدارم

حال که بزرگ شده ام،

و کسي را دوست مي دارم، مي گويند:

فراموشش کن.

******

صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر

و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش!!!!

******

حرف هايي است که هيچ گاه زبانها به هم نمي گويند....

حرف هايي است که فقط دست ها مي توانند به هم بگويند.

******

دلي که از بي کسي غمگين است،هر کسي را مي تواند تحمل کند.هيچ ﮐس بد نيست.

دلي که در بي اويي مانده است،برق هر نگاهي جانش را مي خراشد.

اما چه رنجي است لذت را تنها بردن و چه زشت است زيبايي را تنها ديدن و چه بدبختي آزار دهنده اي است تنها خوشبخت بودن!

در بهشت تنها بودن سخت تر از کوير است .....

*******

خداوندا.....

براي همسايه که نان مرا ربود، نان !!

براي عزيزاني که قلب مرا شکستند، مهرباني !!

براي کساني که روح مرا آزردند، بخشش !!

و براي خويشتن خويش آگاهي و عشق مي طلبم.....

********

زندگي خوردن و خوابيدن نيست

انتظار و هوس و ديدن و ناديدن نيست.

زندگي چون گل سرخي است

پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف.

********

تا آسمان راهي نيست

اما تا آسماني شدن راه بسيار است..

من رقص دختران هندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم،

چون آنها از روي عشق مي رقصند و اينها از روي عادت نماز مي خوانند.

*******

چه بسيارند کساني که هميشه حرف مي زنند بي آنکه چيزي بگويند و چه اندکند کساني که حرفي نمي زنند اما بسيار مي گويند

با تو....

همه رنگهاي اين سرزمين را آشنا ميبينم....