نحوه خون گيري وريدي
قبل از هر چيز ايمني شخص نمونه بردار از همه چيز مهمتر است اگر شخص خون دهنده بيماري هپاتيت و يا ايدز داشته باشد و قطره اي از خون به ملتحمه نمونه بردار بپاشد احتمال ابتلا هست پس زدن ماسک بلند طلقي که جلو چشمان ودهان را بگيرد هنگان نمونه برداري لازم است اين مطلب در آزمايشگا ه ها رعايت نميشود
نمونه برداري خون از کودکان انشالله در پست بعدي
نمونه برداري از بزرگسالان
1-نمونه دهنده بايستي حتما دراز بکشد وتا حداقل 3 دقيقه بعد از نمونه برداري از جاي خود بلند نشود
2-به سرعت شرح حال مختصري از بيمار گرفته شود در مورد بيماري کنوني و بيماري زمينه اي عفوني
3-لزوما از رگ بازويي استفاده شود و از رگ هاي طنابي شکل استفاده نشود رگ هاي پشت دست و پا ها در اولويت بعدي است
4-تور نيکت (گارو ) را بالاي بازو سفت ميکنيم با کليپس مربوطه. گره نميزنيم چون هنگام خون گيري بايد باز شود اگر گره بزنيم دچار اشکال خواهيم شد
5-سرنگ لازم که حجم لازم خون را براي ما تهيه کند برميداريم وبراي هموليز نشدن خون از سر سوزن 21 سوزن درشت استفاده ميکنيم از پنبه الکل اگر استفاده کرديم (الکل 50% )حتما بايستيم تا الکل مصرفي خشک بشود براي نمونه برداري هاي ميکربي خيلي مهم است چند ضر به مختصر به محل رگ با سر انگشتان به آرامي ميزنيم
6-قسمت شيار دار سوزن به طرف ما باشد(قسمت مورب)
7-با زاويه مناسب حدود 15 درجه وارد رگ ميشويم و اگر درست باشد قدري خون بداخل سورن
ميايد اگر مجبور به آسپيره شديم با فشار بسيار کم ومقدار کم خون اين کار را بکنيم
8-براي عدم احتباس خون در رگ وعدم افزايش پلاکت در نمونه بايستي تورنيکت را باز کنيم و از خون داراي جريان نمونه برداري کنيم
9-خون گيري به آهستگي انجام شود چون باعث تر کيدن گلبول هاي قرمز ميشود (هموليز)
10-نمونه به دست آمده را به سرعت جهت مصارف گوناگون آزمايشي بايستي در ظرف مناسب به همراه افزودني لازم قرا داد
11-اخيرا سرنگ هايي در بازار هست که به محض ورود سرنگ در وريد با فشار منفي که دارد خودش به عقب رانده ميشود و نياز به فشا اضافي تيست
اميدوارم مفيد فايده واقع شده باشد