1. دانلود نرم افزار اظهارنامه الكترونيكي

2. دستورالعمل نحوه تكميل اظهارنامه الكترونيكي


سوالات متداول

سؤال 1: در زمان دانلود نرم افزار با پيغام خطا مبني بر وجود ويروس مواجه مي شوم و امكان دانلود ميسر نمي باشد.

پاسخ: بعلت برخي تنظيمات خاص آنتي ويروس ها، ممكن است برنامه اظهارنامه بصورت "False position" ويروس شناخته شود. پس از مشاهده پيغام خط پنجره مزبور را بسته و به پيغام ادامه دانلود پاسخ مثبت دهيد. در اينصورت نرم افزار فوق بدون مشكل دانلود خواهد شد.

سؤال 2: پس از تكميل اطلاعات، ارسال اطلاعات با خطا مواجه مي شود.

پاسخ : - لطفاً ارتباط و سرعت اينترنتي خود را كنترل و دوباره اقدام نماييد .
- در زمانهاي متفاوت و ترجيحاً كم ترافيك، اقدام به ارسال نمائيد.
- توصيه مي شود از نسخه 23/1 استفاده شود. به منظور حفظ اطلاعات وارده نسخه جديد در مسير نسخه قبلي نصب شود.

سؤال 3: قبل از ارسال اطلاعات، امكان چاپ وجود ندارد.

پاسخ: با توجه به اينكه موديان محترم مالياتي در حال حاضر فاقد امضاء الكترونيكي مي باشند، لذا لازم است نسخه چاپي اظهارنامه كه ممهور به مهر و امضاء موديان محترم مالياتي مي باشد، بعنوان مستند اظهارنامه الكترونيكي پيش از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به امور مالياتي مربوطه تحويل و رسيد اخذ نمايند و همچنين جهت امكان تطبيق اظهارنامه چاپ شده با فايل الكترونيكي ارسالي، كد پيگيري صادر مي شود. از اينرو امكان چاپ صرفا" پس از ارسال الكترونيكي اظهارنامه و دريافت شماره پيگيري ميسر خواهد شد.

سؤال 4:براي تنظيم و ارسال اظهارنامه مربوط به دو شركت مختلف از روي يك كامپيوتر چگونه بايد عمل نمود؟

پاسخ:پس از دانلود برنامه Hemmat89 Instaler1.22.EXE از بالا ، برنامه اظهارنامه را به تعداد شركتهاي موردنظر در مسيرهاي متفاوت نصب و جهت ورود اطلاعات شركتهاي مختلف از مسيرهاي مربوطه استفاده نماييد.

سؤال 5:در فرم اظهارنامه اشخاص حقوقي مكانهاي قرار داده شده جهت ورود مشخصات كارفرما و همچنين اطلاعات قبوض دريافتي كمتر از تعداد كارفرمايان و قبوض ما مي باشد راهنمايي نمائيد.

پاسخ:در سطر آخر از مكانهاي قرار داده شده جمع باقيمانده اطلاعات مربوطه وارد مي شود و سپس درهنگام ارائه پرينت دريافتي از سيستم، به واحد مالياتي جزئيات مشخصات كارفرمايان و قبوض دريافتي بر روي برگ A4 وارد و پيوست گردد. سؤال 6:مكانهاي قرار داده شده در فرم اظهارنامه صاحبان مشاغل جهت ورود مشخصات شركاء كمتر از تعداد شركاء ما مي باشد راهنمايي نمائيد. پاسخ:از مكانهاي قرار داده شده جهت ورود اطلاعات مربوطه استفاده و جهت اطلاعات مازاد بر 3نفر مي بايست درهنگام ارائه پرينت دريافتي از سيستم، به واحد مالياتي جزئيات مشخصات سايرشركاء بر روي برگ A4 وارد و پيوست گردد.