PDA

مشاهده نسخه کامل : کتیبه های مهم هخامنشیkoorosh_kabir
2008/05/28, 21:31
با سلام خدمت دوستان هرهفته یکی از این متن ها را در اینجا قرار میدهم:!:
کتیبه های مهم هخامنشی
استوانه کوروش
سنگ نبشته داریوش در بیستون
سنگ نبشته داریوش در تخت جمشید(dpd)
سنگ نبشته داریوش در تخت جمشید(dpe)
سنگ نبشته داریوش در نقش رستم(dna)
سنگ نبشته داریوش در نقش رستمdnb))
لوح نبشته داریوش در شوش(dsf)
سنگ نبشته داریوش در کانال سوئز(dzc)
سنگ نبشته خشایارشا در تخت جمشید(xpa)
سنگ نبشته خشایارشا در تخت جمشید(dpf)
سنگ نبشته خشایارشا در تخت جمشید مشهور به کتیبه دیوان(dph)

koorosh_kabir
2008/05/28, 21:33
سنگ نبشته داریوش در تخت جمشید(Dpd)
این نبشته،که آن را به 3بند تقسیم میکنند و در حقیقت تابلوی کاخ تخت جمشید است، در 24 سطر،همراه ترجمه بابلی وایلامی، در دیوار جنوبی صفه تخت جمشید قرار دارد.
بند1.اهورامزدای بزرگ،خدای بزرگ،داریوش شاه را آفرید است.شاهی را برای او آورده است. به خواست اهورامزدا داریوش شاه است.
بند2.داریوش شاه می گوید:این سرزمین پارس که اهورامزدا آن را برای من فراهم آورده است زیباست،اسبان خوب،مردان خوب دارد.به خواست اهورامزدا و من،داریوش شاه این[سرزمین]از دیگری نمی ترسد.
بند3.داریوش شاه می گوید:اهورامزدا با خدایان خاندان شاهی مرا یاری رساناد.واین سرزمین را اهورامزدا ازدشمن،از خشکسالی،ازدروغ بپایاد! به این کشور نیاید از سپاه دشمن،از بدسالی(خشکسالی)،از دروغ. این را من درخواست می کنم از اهورامزدا با خدایان خاندان شاهی. این را به من اهورامزدا با خدایان خاندان شاهی بدهاد!

koorosh_kabir
2008/06/01, 18:22
سنگ نبشته خشایارشا در تخت جمشید(dpf)
بند1. اهورامزدا خدای بزرگ است،که این زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که خشایارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری.
بند2.منم خشایارشا،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه کشورهای مردم گوناگون،شاه در این زمین بزرگ و دور و دراز، پسر داریوش هخامنشی.
بند3.خشایارشا می گوید:پدر من داریوش،پدر داریوش ویشتاسپ بود.پدر ویشتاسپ ارشام بود.هم ویشتاسپ و هم ارشام هردو در آن هنگام(که داریوش شاه بود) زنده بودند.اهورامزدا را کام چنین بود که پدر من داریوش را در روی این زمین شاه کرد.چون داریوش شاه شد[بناهای] بسیار باشکوه ساخت.
بند4.خشایارشا می گوید:داریوش را پسران دیگری بودند. همانگونه که کام(میل) اهورامزدا بود پدر من داریوش پس از خود مرا بزرگتری کرد(ولیعهد کرد).هنگامی که پدرم از تخت رفت،من به خواست اهورامزدا به جای پدرم شاه شدم. هنگامی که من شاه شدم،[بناهای]بسیار باشکوه ساختم. من آنچه را که پدرم کرده پاییدم و کارهای دیگری به آن افزودم. همه آنچه را که من ساختم و پدرم ساخت،به خواست اهورامزدا کردیم.
بند5.اهورامزدا مرا و شهریاری مرا و کارهایی را کرده ام بپایاد وآنچه را پدرم ساخته است بپایاد!

koorosh_kabir
2008/06/01, 18:22
سنگ نبشته داریوش در کانال سوئز(dzc)
بند1. اهورامزداخدای بزرگ است،که آسمان را آفرید،که این زمین را آفرید،که مردم را آفرید،که شادی را برای مردم آفرید،که داریوش را شاه کرد،که شهریاری را،که بزرگ و دارای اسبان خوب و مردان خوب است،به داریوش شاه ارزانی فرمود.
بند2. منم داریوش شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه کشورهای مردم گوناگون،شاه در این زمین بزرگ و دور و دراز،پسر ویشتاسپ هخامنشی.
بند3.داریوش شاه می گوید:من پارسی هستم.مصر را از پارس گرفتم.فرمان کندن این جوی(کانال) را دادم.از رودی به نام نیل که در مصر جاری استتا دریایی که از پارس می رود.پس از آنکه این جوی به همان گونه ای که فرمان داده بودم کنده شد،کشتیها از میان این جویبه سوی پارس رفتند.همانگونه که مرا کام(میل) بود.

koorosh_kabir
2008/07/01, 09:41
سنگ نبشته خشايارشا در تخت جمشيد(xpa)

بند1. اهورامزدا خداي بزرگ است،كه اين زمين را آفريد، كه اين آسمان را آفريد، كه مردم را آفريد،كه شادي را براي مردم آفريد،كه خشايارشا را شاه كرد.يك شاه از بسياري، يك فرمانروايي از بسياري.
بند2. منم خشايارشا، شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه كشورهاي مردم گوناگون، شاه در اين سرزمين بزرگ و دور و دراز،پسر داريوش هخامنشي.
بند3. خشايارشا مي گويد:من به خواست اهورامزدا اين دروازه همه كشورها(دروازه ملل) را ساختم. بسياري چيزهاي زيباي ديگري كه در اين پارس(تخت جمشيد) ساخته شد،من كردم و پدر من كرد.همه كارهايي كه زيبا به ديد مي آيند، همه را به خواست اهورامزدا كرديم.
بند4. خشايارشا مي گويد:اهورامزدا مرا و شهرياري مرا بپاياد! و آنچه را كه من كردم و پدر من كرد بپاياد!

koorosh_kabir
2008/08/09, 15:03
سنگ نبشته داریوش در تخت جمشید(dpe)

بند1. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای بسیار، پسر ویشتاسپ هخامنشی.
بند2. داریوش شاه میگوید: به خواست اهورامزدا این است کشورهایی که من از آن خود کردم با این مردم پارسی، که من ترسیدند و برایم باج آوردند: خوزستان، ماد، سرزمین عرب، آشور، مصر، ارمنستان، کاپادوکیه، سارد، ایونیه، [سرزمین] آنهایی که در خشکی به سر میبرند و آنهایی که در دریا هستند و کشور هایی که آن سوی دریا[قرار دارند]، اسگرته، پارت، زرنگ، هرات، بلخ، سغد، خوارزم، ثتگوش، رخج، [سرزمین] سکاها، مکران.
بند3. داریوش شاه میگوید: اگر چنین بیندیشی که"از دیگری نترسم" این مردم پارسی را بپای. اگر مردم پارسی پاییده شوند، باشد که دیری شادی پیوسته از اهورا بر این خاندان من فراهم باشد.

koorosh_kabir
2008/08/14, 15:24
منشور کوروش کبیر

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان.

پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان ،نوه کوروش، شاه بزرگ، ...، نبیره چیش پیش، شاه بزرگ ، شاه

انشان ... از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی اش را « ِ‌بل »و « نبو » گرامی می دارند و [از

طیب خاطر، و]با دل خوش پادشاهی او را خواهانند .

آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان
بابل بر تخت شهریاری نشستم . مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل را به سوی من گردانید، ...، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم . او بر من ، کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم ، و همچنین بر کَس و کار [و ، ایل و تبار]، و همه سپاهیان من ، برکت و مهربانی ارزانی داشت .

ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم . به فرمان « مردوک » ، همه شاهان بر اورنگ پادشاهی نشسته اند . همه پادشاهان از دریای بالا تا دریای پائین [مدیترانه تا خلیج فارس ؟] ، همه مردم سرزمین های دوردست ، از چهارگوشه جهان ، همه پادشاهان « آموری » و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند و در بابل روی پاهایم افتادند [ پا هایم را بوسیدند] . از... ، تا آشور و شوش .

من شهرهای « آگاده » ، اشنونا ، زمبان ، متورنو ، دیر ، سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بود ــ از نو ساختم . فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم . همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاههای خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم . همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که « نبونید » ، بدون هراس از خدای بزرگ، به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک «خدای بزرگ» و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم. باشد که دل ها شاد گردد ...
بشود که خدایانی که آنان را به جایگاههای نخستین شان بازگرداندم،... [ قبل از « بل » و « نبو »] هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند ، چه بسا سخنان پُربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند ، و به خدای من « مردوک » بگویند: کوروش شاه ،پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه [نیز]...

اینک که به یاری «مزدا» تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه جهان را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملت هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.
من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد .

من برده داری را برانداختم. به بدبختی های آنان پایان بخشیدم .
من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.
از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهّداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.