PDA

مشاهده نسخه کامل : بانك اطلاعاتي داروهاي گياهيnumber one
2007/08/24, 20:40
سي لاكس
C-Lax


اشكال دارويي:

قرص 750 ميلي گرم

موارد مصرف:

اين دارو براي درمان كوتاه مدت يبوست مصرف مي شود.

اجزاء فرآورده:

قرص سي - لاكس حاوي 600 ميلي گرم برگ سنا (Cassia obovata) (معادل 15 ميلي گرم سنوزيد B) و 100 ميلي گرم دانه گشنيز (Coriandrum sativunm) مي باشد.

مواد مؤثره:

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيدها (سنوزيد A و B) و روغن فرار نظير لينالول و كورياندرول.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مطالعات Invitro نشان داده است كه سنوزيدهاي A و B توسط باكتريهاي روده بزرگ متابوليزه شده، تبديل به مشتقات فعال Rhein-anthrone مي گردند. اين تركيبات موجب تحريك و افزايش حركات دودي روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليتها مي شوند و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را ازطريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهند. براساس گزارشات موجود، اثرات فوق احتمالا با افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها ايجاد مي شوند. روغنهاي فرار موجود در گشنيز نيز به علت داشتن اثرات ضداسپاسم مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا مي گردند.

تداخل دارويي:

اين دارو به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايد.

فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي، آدرنوكورتيكوستروييدها، ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مي نمايند.

موارد منع مصرف:

1- اين فرآورده مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، دردهاي شكمي ناشناخته، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت ممنوعيت مصرف دارد.

2- استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مي نمايد لذا مصرف طولاني مدت آنها ممنوع مي باشد.

موارد احتياط:

1- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنگ ادرار (زرد قهوه اي به قرمز) همراه با افزايش pH آن مي گردد.

2- ملين ها در خردسالان (تا سن 6 سال) بجز دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.

تداخل دارويي:

اين دارو به دليل تغيير رنگ و افزايش pH ادرار ممكن است با آزمايشهاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر) تداخل نمايد.

فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنده پتاسيم خون مانند مدرهاي تيازيدي، آدرنوكورتيكوستروييدها، ريشه شيرين بيان و گليكوزيدهاي قلبي تداخل اثر داشته و احتمالا ايجاد اختلالات قلبي و عصبي - عضلاني مي نمايند.

موارد منع مصرف:

1- اين فرآورده مانند ساير ملين ها در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، دردهاي شكمي ناشناخته، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت ممنوعيت مصرف دارد.

2- استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجاد وابستگي مي نمايد لذا مصرف طولاني مدت آنها ممنوع مي باشد.

موارد احتياط:

1- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنگ ادرار (زرد قهوه اي به قرمز) همراه با افزايش pH آن مي گردد.

2- ملين ها در خردسالان (تا سن 6 سال) بجز دستور پزشك نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.

عوارض جانبي:

1- مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولي اين فرآورده به دليل داشتن دانه گشنيز احتمالا اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.

2- مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و از دست دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري مي گردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افرادي كه به مدت طولاني از ملين هاي آنتراكينوني استفاده نموده اند، پيگمانتاسيون ملانوتيك مخاط روده (Melanosis) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

نكات قابل توصيه:

1- با توجه به اينكه اثرات سنا 8-10 ساعت پس از مصرف آن ظاهر مي گردد. بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

ملين: بزرگسالان، 1-2 قرص در روز.

كودكان بالاتر از 6 سال، 0/5-1 قرص طبق دستور پزشك مصرف شود.

مسهل: 2-3 قرص بطور همزمان قبل از خواب مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

1- مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثر واقع نشده اند.

2- به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينوني در شير مادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.

number one
2007/08/24, 20:41
برن
Bran


اشكال دارويي:

پودردر بسته هاي 250 گرمي

موارد مصرف:

برن در اختلالات دستگاه گوارش نظير يبوست، بيماريهاي ديورتيكولار روده بزرگ و سندرم روده تحريك پذير بكار مي رود. ملين هاي حجيم كننده مدفوع براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابت مزاج نبايد تحت فشار باشند مانند بيماراني كه زخم برش فرج (episiotomy) دارند، هموروئيد ترومبوزه دردناك، شقاق يا آبسه پرينه اي، فتق ديافراگم و تنگي آنوركتال مصرف مي شود.

اجزاء فرآورده:

پودر برن از پوسته خارجي گندم تهيه شده است.

مواد مؤثره:

پلي ساكاريدها (سلولز، همي سلولز و پكتين)، پروتئين، چربي و املاح.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

برن احتمالاً از طريق جذب و نگهداري آب باعث افزايش حجم و رطوبت مدفوع شده و اين افزايش حجم موجب تحريك روده بزرگ و افزايش حركات دودي و در نتيجه كوتاه شدن زمان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع مي گردد.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده مانند ساير داروهاي ملين در آپانديسيت و يا نشانه هاي آن، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، نارسايي احتقاني قلب و انسداد روده ممنوعيت مصرف دارد. داروهاي ملين حجيم كننده مدفوع در صورت وجود اشكال در بلع نبايد مصرف شوند.

موارد احتياط:

1- ملين ها در كودكان (تا سن 6 سال) به جز با دستور پزشك نبايد مصرف شوند. از آنجا كه اين كودكان قادر به توضيح علائم بيماري خود نيستند تشخيص دقيق بيماري برمصرف اين داروها ارجحيت دارد. به اين طريق مي توان از عواقب بيماري (مانند آپانديسيت) يا بروز عوارض جانبي شديدتر، جلوگيري كرد.

2- پودر برن بايد با مقادير زياد مايعات مصرف شود. زيرا در صورت عدم مصرف كافي مايعات احتمال بروز انسداد مري و تراكم مدفوع در روده وجود دارد.

عوارض جانبي:

در شروع درمان ممكن است سنگيني و نفخ موقتي در بيماران ايجاد گردد كه با ادامه درمان برطرف مي شود. مصرف مقادير زياد از پودر برن، باعث انسداد روده مري (معمولاً به دليل مصرف كم مايعات) مي گردد. همچنين واكنشهاي آلرژيك با مصرف دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه:

1- مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به دليل خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

2- مصرف طولاني مدت اين داروها كه بصورت عادت در آمده باشد، ممكن است باعث وابسته شدن كار روده ها به اين داروها شود.

3- داروهاي ملين نبايد بيشتر از يك هفته (مگر با دستور پزشك) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف شود.

4- از مصرف داروهاي ملين تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها خودداري شود.

مقدار مصرف:

روزانه 2-3 بار، يك يا دو قاشق غذاخوري از پودر برن را در يك ليوان آب ميوه، شير و يا ساير نوشيدنيها اضافه كرده 15 تا 30 دقيقه قبل از غذا ميل شود.

number one
2007/08/24, 20:42
بخور اكاليپتوس دينه

DINEH EUCALYPTUS INHALERاشكال دارويي:

محلول در شيشه هاي 60 ميلي ليتري

موارد مصرف:

اين فرآورده براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخودرگي، سرف و احتقاق بيني بكار
مي رود.

اجزاء فرآورده:

بخور اكاليپتوس از اجزاء زير تشكيل شده است:

1- اسانس اكاليپتوس %0/1 Eucalyptus sp.

2- اسانس آويشن %0/1 Thymus sp.

3- اسانس رازيانه %0/1 Foeniculum vulgare

4- اسانس نعناع %0/4 Mentha piperita

5- تنتور اكاليپتوس تا %100 Eucalyptus sp.

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير سينئول (اكاليپتول)، منتول، تيمول و فلاونوييد كورستين.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اسانسهاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و ضد عفوني كننده
مي باشند. به نظر مي رسد اثرات ضد ميكروبي اكاليپتول روي باكتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده بخصوص باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساستر مي باشند. آزمايشات Invitro نشان داده است كه كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس اثرات ضد ويروس آنفلوانزا تيپ A دارند.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در بمياران مبتلا به تب بالا، سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس ممنوعيت مصرف دارد.

عوارض جانبي:

تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

نكات قابل توصيه:

- اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيداً خودداري گردد.

- در خلال بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.

- سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه نمايند.

مقدار مصرف:

روزانه چند بار، هر بار يك قاشق سوپخوري از محلول را در يك ظرف مناسب آب داغ (در حال جوشيدن نباشد) ريخته و به مدت 5-10 دقيقه، در حالي كه چشمها بسته است، بخور داده شود.

number one
2007/08/24, 20:43
آنتي ميگرن
Antimigaineاشكال دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف:

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردردها با منشاء عصبي بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه مي شود:

1- دانه رازيانه %30 Foeniculum vulgare

2- ريشه سنبل الطيب %30

Valeriana officinalis

3- پوست ساقه بيد %20 Salix alba

4- برگ بادرنجبويه %20

Melissa officinalis

مواد مؤثره:

والرينيك اسيد، والپوتريات ها، ساليسين، روغنهاي فرار نظير آنتول، فنكون، سيترال و سيترونلال

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

مكانيسم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطور كامل شناخته نشده است. آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركزي (CNS) مي باشد. ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد.

تداخل دارويي:

- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود.

- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي گردد.

موارد احتياط:

1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد. بنابراين هنگام رانندگي و يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد با احتياط مصرف شود.

2- در افراد حساس به ساليسيليك اسيد، مبتلا به آسم، زخمهاي حاد گوارشي، هموفيلي، نقرس، اختلالات انعقادي و كمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف:

به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و ميل شود. در صورت لزوم مي توان بعد از يك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود.

جهت پيشگيري از حمله ميگرني و سردرد مي توان صبح و شب مطابق دستور فوق مصرف نمود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

اايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است, با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود

CASSIATORA
2008/04/02, 20:37
كاراوي ميكسچر Caraway Mixture
اشكال دارويي:

محلول خوراكي در شيشه هاي 120 ميلي ليتري

موارد مصرف:

كاراوي ميكسچر جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن در نوزادان و كودكان بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

كاراوي ميكسچر از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- عرق زيره سياه %33/32 Carum carvi

2- عرق رازيانه %33/32 Foeniculum vulgare

3- عرق نعناع %8/43 Mentha arvensis

4- عرق پونه %8/33 Mentha longifolia

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار مانند كاروون، آنتول، فنكون، منتول و منتون.


آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغن هاي فرار موجود در كاراوي ميكسچر با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. به علاوه منتول موجود در اين فرآورده احتمالاً از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون ميشود.

عوارض جانبي:

به دليل وجود اسانس نعناع در اين فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك در افراد حساس وجود دارد.

مقدار مصرف:

كودكان تا 6 ماه: يك قاشق مرباخوري

كودكان 6 ماهه تا 2 سال: دو قاشق مرباخوري

كودكان بالاتر از 2 سال: سه قاشق مرباخوري

در صورت لزوم اين مقادير را تا 6 بار در روز مي توان تكرار نمود

CASSIATORA
2008/04/04, 14:14
داروهاي گياهي رسمي ايران !


نام دارو : آلتوم
نام لاتین دارو : ANETHUM
شرکت سازنده دارو : ایران داروک


************************************************** ******************************************


اشكال دارويي :

قرص 650 ميلي گرمي
گرانول در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف :

آنتوم در زيادي چربي خون ( كلسترول و تري گليسريدها ) پيشگيري و درمان آرتريو اسكلروز و كوليكهاي صفراوي بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

آنتوم از عصاره گياهان زير تهيه شده است
1- دانه وبرگ شويد 68% Anethum graveolens
2- ريشه كاسني 5% Cichorium intybus
3-سرشاخه هاي گلدار شاهتره 5% Fumaria parviflora
4-ليمو عماني 4% Citrus sp

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير كارون ، ليمونن ،‌گليكوزيد ، تلخ لاكتوكوپيكرين و آلكالوييد پروتوپين ، هيسپريدين و كورستين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر اين دارو تا كنون شناخته نشده است آزمايشات باليني انجام شده اثرات پائين آروندگي چربي خون اين فراورده را تاييد نموده است .
تركيبات موجود در آنتوم موجب افزايش ترشحات صفرا شده بريا كورستين و لاكتوكوپيكرين موجود در اين فراورده نيز اثر مهار كنندگي آنزيمهاي ليپوژناز گزارش شده است . آزمايشات در آزمايشگاه نشان داده است كه عصاره شاهتره مانع تشكيل سنگهاي صفراوي مي گردد .

مقدارمصرف :

قرص : روزي 3 بار ، هر بار 3-2 قرص با آب يا آّ ب ميوه ميل شود .
گرانول :‌روزي 2 تا 3 بار ، هر بار يك قاشق مرباخوري از گرانول را در يك ليوان آب جوش ريخته و پس از 10 دققيه ميل نماييد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني رد مصرف اين فراورده در زنان باردار وشيرده به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

http://s2.supload.com/thumbs/default/ANETHUM.gif (http://s2.supload.com/free/ANETHUM.gif/view/)
Image Hosting (http://www.supload.com)

CASSIATORA
2008/04/04, 14:20
آنتي ديابتيك ( ANTI-DIABETIC ) !


نام دارو : آنتي ديابتيك
نام لاتین دارو : ANTI-DIABETIC
شرکت سازنده دارو : ایران داروک


اشكال دارويي :

پودر در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف :
آنتي ديابتيك در درمان زيادي قند خون بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

آنتي ديابتيك از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است
1- برگ توت سياه 20% Morus nigra
2-دانه شنبليله 60% Trigonella foenum -graecum
3-برگ زيتون 10% Olea europea
4-ريشه شيرين بيان 5% Glycyrrhiza glabre
5-پونه 5% Mentha pulegium

مواد موثره :

تري كونلين ، كومارين ف نيكوتينيك اسيد ،‌د-اكسي نوجري مايسين و اولئوروپئين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر دقيق اين فراورده شناخته نشده است مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه د- اكسي نوجري مايسين موجود در برگ توت سياه وارد واكنشهاي آنزيمي شده و بجاي قند مورد مصرف آنزيمها قرار گرفته و آنها را غير فعال مي كند همچنين با ايجاد وقفه در عمل آنزيم گليكوزيداز مي توان از شكسته شدن زنجيره قندها جلوگيري نمايد .
مطالعات در انسان نشان داده است كه اثرات پايين آورنده قند خون دانه شنبليله ممكن است به علت نيكوتينيك اسيد ،‌كومارين و تريگونلين موجود در آن باشد .

مقدارمصرف :

روزي 2 بار ، هر بار 2 قاشق غذا خوري از فرآورده را با يك ليوان آب جوش دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود

موارد احتياط :

مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي پايين آورنده قند و چربي خون ،‌داروهاي ضد انعقاد ، داروهاي هورموني و وقفه دهنده هاي منوآمين اكسيداز MAOI بايد با احتياط صورت گيرد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني درمصرف اين فراورده در زنان باردار وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود .

نكات قابل توصيه :

از آنجا كه شنبليله موجود در آنتي ديابتيك ( به دليل داشتن فيبرهاي موسيلاژي ) ممكن است باعث جلوگيري از جذب ساير داوها گردد . لذا توصيه مي شود اين فرآورده با فاصله زماني مناسب از ساير داروها مصرف گردد .

CASSIATORA
2008/04/05, 16:01
آليوم اس ( ALLIUM-S ) !

نام دارو : آليوم اس

نام لاتین دارو : ALLIUM-S
شرکت سازنده دارو : دینه ایران

http://s2.supload.com/thumbs/default/ALLIUM-S.gif (http://s2.supload.com/free/ALLIUM-S.gif/view/)
Image hosting (http://www.supload.com)

CASSIATORA
2008/04/05, 16:06
آنتي ميگرن ( ANTIMIGRAINE )

نام دارو : آنتي ميگرن
نام لاتین دارو : ANTIMIGRAINE
شرکت سازنده دارو : گل دارو
اشكال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف :

قطره آنتي ميگرن به عنوان پيشگيري كننده و برطرف كننده حملات ميگرني و سردردهاي با منشاء عصبي بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

قطره آنتي ميگرن از عصاره هيدروالكلي گياهان زير تهيه مي شود :

1- دانه رازيانه 30% Foeniculum vulgare]

2-ريشه سنبل الطيب 30% Valeriana officinalis
3-پوست ساقه بيد 20% Salix alba
4-برگ بادرنجبويه 20% Melissa officinalis


مواد موثره :
والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ساليسين ،‌روغن هاي فرار نظير آنتول ،‌سيترال و سيترونال .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانسيم دقيق اثر ضد ميگرني اين فرآورده بطو كامل شناخته نشده است . آنتي ميگرن به دليل داشتن سنبل الطيب و بادرنجبويه داراي اثرات مضعف سيستم اعصاب مركزي مي باشد . ساليسين موجود در پوست بيد اثر ضد درد مشابه ساليسيلات ها ايجاد مي نمايد .

تداخل دارويي :
- از مصرف همزمان اين فرآورده با داروهاي حاوي ساليسيلات ها خودداري شود .
- مصرف اين فرآورده موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرامبخش مي شود .

مقدارمصرف :
به محض شروع اولين آثار حمله ميگرني 30 تا 40 قطره در يك فنجان آب سرد ريخته و ميل شود . در صورت لزوم مي توان بعد زا يك ساعت مصرف دارو را تكرار نمود .

موارد احتياط :

1- مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد بنابراين هنگام رانندگي و يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد با احتياط مصرف شود .
2- در افراد حساس به ساليسيليك اسيد ،‌مبتلا به آُسم ، زخمهاي حاد گوارشي ‌فهموفيلي ،‌نقرس ،‌اختلالات انعقادي و كمي پروترومبين خون با احتياط مصرف شود .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
ايمني در مصرف اين فراورده در دوران بارداري وشيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار بايد سنجيده شود

http://s2.supload.com/thumbs/default/ANTIMIGREN.gif (http://s2.supload.com/free/ANTIMIGREN.gif/view/)
Free Image Hosting (http://www.supload.com)

CASSIATORA
2008/05/23, 15:04
نام : آلیکوم
نام لاتین : Alicom
شرکت سازنده : نیاک

اشكال دارويي :
قرص روكشدار 260 ميلي گرمي

موارد مصرف :
آليكوم در زيادي فشار خون ، چربي خون ، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :
قرص آليكوم حاوي 100 ميلي گرم پودر سير ( Allium sativum ) مي باشد .

مواد موثره :
تيو آلليل ها و شمتقات آنها نظير آليئين ،‌آليسين ،‌آجوئين ،‌دي آلليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :
مطالعات نشان داده است كه سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث وازوديلاتاسيون عروق محيطي مي گردد به نظر مي رسد اين دارو با باز نمون كانالهاي پتاسيم موجب هيپر پلاريزه سيون پتانسيل غشا و وازوديلاتاسيون عروق مي گردد .

همچنين مطالعات در آزمايشگاه كه با عصاره آبي ، عصاره الكلي و با پودر سير انجام پذيرفته نشان داده است كه سير ازطريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليد نيتريك اكسايد و در نتيجه پائين آمدن فشار خون مي گردد اين نتايج توسط آزمايشات در انسان نيز تاييد گرديده است .

از سير در كاهش كلسترول و تري گليسيرد احتمالا از طريق مهار آنزيم هاي كليدي سنتز كلسترول و اسيد هاي جرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي شود .
سير با افزايش فعاليت فيبرينو ليتيكي ،‌افزايش انعقاد و وقفه و تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي كند .

تداخل دارويي :
در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليسيليك اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند با احتياط مصرف شود .

مقدارمصرف :
روزي 3 بار ، هر بار 2-1 قرص بعد از غذا ميل شود .

موارد احتياط :
مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد .

عوارض جانبي :
با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده است ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ، تهوع ،‌استفراغ و اسهال ايجاد نمايد . همچنين در افراد حساس واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزارش شده است .

موارد منع مصرف :
اين فرآروده در افراد حساس به سير و افراد ميتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :
مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه سير موجب انقباضات رحمي مي گردد و ايمني مصرف آن در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است لذا توصيه مي شود در اين دوران مصرف نگردد .


http://s3.supload.com/thumbs/default/ALICOMDRUG.gif (http://s3.supload.com/free/ALICOMDRUG.gif/view/)

CASSIATORA
2008/05/23, 15:07
نام دارو : آليتادین
نام لاتین دارو : ALTHADIN
شرکت سازنده دارو : دینه ایران

اشكال دارويي :

قرص مكيدني 700 ميلي گرمي

موارد مصرف :
آلتادين در درمان التهاب و تحريك مخاط گلو بكار مي رود همچنين به عنوان خلط آور در سرفه هاي تحريكي ناشي از افزايش ترشحات مجاري تنفسي فوقاني استفاده مي شود.

اجزاء فرآورده :
قرص آلتادين حاوي 220 ميلي گرم پودر گل ختمي ، 150 ميلي گرم عصاره تام شيرين بيان و 2 ميلي گرم اسانس نعناع مي باشد .

مواد ويژه :
موسيلاژ ( گالاكتورونيك ، گلوكورنيك اسيد ، رامنوز ... ) پكتين ، آسپاراژين ، لسيتين ، منتول ، فلاونوييدها و گليسيريزين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

آلتادين با داشتن موسيلاژ و ساير مواد موثر داراي خاصيت نرم كننده و كاهش دهنده تحر يكات و التهابات خفيف در مخاط دهان و گلو مي باشد . احتمالا اين اثر با ايجاد يك غشا و مانع فيزيكي براي جلوگيري از گسترش تحريكات ظاهر مي شود .

مقدار مصرف :طبق دستور پزشك و يا هر 2 تا 3 ساعت يك قرص مكيده شود .

مصرف در حاملگي و شيردهي :

ايمني مصرف آلتادين در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .


http://s3.supload.com/thumbs/default/ALTHADIN.gif (http://s3.supload.com/free/ALTHADIN.gif/view/)

CASSIATORA
2008/05/23, 15:09
نام دارو : آلتیب
نام لاتین دارو : ALTIB
شرکت سازنده دارو : گل دارو
اشكال دارويي :

پودر در بسته هاي 40 گرمي

موارد مصرف :
آلتيب در درمان اضطراب ، بي خوابي و سردردهاي با مشناء عصبي بكار مي رود

اجزاء فرآورده :

پودر مخلوط گياهي آلتيب از مجموعه اي از گياهان زير تشكيل شده است :
1- ريزوم و ريشه سنيل الطيب 32% Valeriana officinalis
2-برگ بادرنجبويه 17% Melissa officinalis
3- سرشاخه هاي گلدار گاو زبان 17% Borage officinalis
4-گلهاي بابونه 17% Matrivaria chamomoilla
5- برگ اسطوخودوس 17% Lavandula stoechas

مواد موثره :
كامازولن ،‌والرينيك اسيد ، والپوتريات ها ، ليناليل استات ، سيترال و سيترونلال

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

اين فرآورده به عنوان داروي مضعف سيستم عصبي مركزي (CNS ) عمل مي كند ولي مكانيسم دققي آن بطور كامل شناخته نشده است .
مطالعات بيو شيميايي نشان داده است كه والرينيك اسيد موجود در گياه سنبل الطيب احتمالا باعث وقفه رد سيستم آنزيمي مسئول كاتاوليسم گابا مي شود . افزايش غلظت گابا (GABA ) موجب كاهش فعاليت سيستم عصبي مركزي (CNS ) و بروز اثر آرامبخش والرينيك اسيد مي گردد .
طبق بررسي هاي انجام شده عصاره هيدروليكي بادرنجبويه داراي اثر آرامبخش روي سيستم اعصاب مركزي (CNS) ( در موش ) مي شود .

تداخل دارويي :
مصرف اين دارو مي تواند موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش گردد

مقدارمصرف :

روزي 2 بار هر بار 2-1 قاشق مربا خوري از پودر آلتيب را در يك ليوان آب جوش به مدت 15 دققيه دم كرده و پس از صاف كردن ميل شود .

موارد احتياط :

مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي كند بنابراين هنگام رانندگي يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد احتياط شود .

عوارض جانبي :
به دليل وجود بابونه در اين فرآورده امكان بروز واكنشهاي آلرژيك (درماتيت ، آنافيلاكسي ) در افراد حساس به اين گياه وجود دارد .

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .


http://s3.supload.com/thumbs/default/ALTIB.gif (http://s3.supload.com/free/ALTIB.gif/view/)

Blue_Dream
2008/06/13, 18:42
بابونه، درمان هر درد است
جام جم آنلاين: آلماني‌ها براي توصيف بابونه از عبارتي استفاده مي‌كنند كه مفهوم آن اين است: «بابونه هر دردي را درمان مي‌كند.» مصريان‌ باستان و يونانيان‌ با اثرات‌ شفابخش‌ اين‌ گياه‌ آشنا بودند. جالينوس‌ حكيم‌ بابونه را براي‌ رفع‌ درد، احساس‌ گرفتگي‌ و رفع‌ تب‌ مخصوصا تب‌هاي‌ صفراوي‌ بكار برده‌ است‌. در قرون وسطي نيز از بخور بابونه براي ضدعفوني كردن فضاي قصر‌ها و سالن‌هاي بزرگ استفاده مي‌شد.
بابونه اثرات بسيار مطلوبي روي دستگاه گوارش دارد.نوشيدن چاي بابونه موجب از ميان رفتن اسپاسم و گرفتگي ماهيچه‌هاي دستگاه گوارش شده و در درمان دل درد، نفخ و ناراحتي‌هاي گوارشي عصبي و ناشي از استرس مفيد است.

دم‌كرده گل اين گياه حاوي تركيباتي است كه با منظم كردن حركات دودي روده هم در درمان اسهال و هم يبوست موثر است و انواع سوءهاضمه را از ميان مي‌برد. بابونه همچنين اشتها را افزايش داده و با اثر ضدالتهاب خود موجب بهبود زخم‌هاي معده و دستگاه گوارش مي‌شود.

خواص ضدعفوني‌كننده اين گياه نيز موجب تسريع در بهبود عفونت‌هاي باكتريال و قارچي و همچنين تب، سرماخوردگي و آنفلوآنزا مي‌شود.

دهانشويه با دم كرده گل بابونه اثر ضدعفوني‌كننده روي دندان‌ها و لثه دارد.

اثرات مثبت بابونه روي پوست بدن، اين گياه را به تركيب ثابت پمادها، كرم‌ها و ژل‌هاي پوستي تبديل كرده است. مصرف جلدي روغن گل بابونه تاثير بسزايي در ضدعفوني و برطرف كردن التهاب‌هاي پوستي داشته و ترميم آسيب‌هاي سطحي پوست را تسريع مي‌كند. كمپرس دم كرده گل بابونه براي سوختگي‌هاي سطحي مفيد شناخته شده است.

بابونه يك ماده ضدحساسيت طبيعي است و از اثرات ضدآلرژي بخور آن مي‌توان براي تسكين آسم، آلرژي‌هاي تنفسي فصلي، زكام و سينوزيت سود برد.

حساسيت‌هاي پوستي كه با خارش، سوزش و خشكي پوست همراه است با مصرف بابونه بهبود پيدا مي‌كند.
نشستن در تشت حاوي دم كرده بابونه در التيام هموروئيد موثر است.

بابونه مسكني فوق‌العاده براي سردرد، ميگرن، دندان‌درد و درد‌هاي عصبي است. ماساژ با روغن اين گياه نيز مسكني موثر براي درد‌هاي سياتيك است.

چاي بابونه آرام‌بخش محسوب مي‌شود. براي رفع بي‌خوابي و داشتن يك خواب آرام و راحت، كافي است 10 دقيقه قبل از اين‌كه به رختخواب برويد يك فنجان چاي بابونه بنوشيد.

بخور بابونه يكي از ماسك‌هاي مورد علاقه بانوان است. بخور گل بابونه براي بهبود آكنه و جوش‌هاي صورت مفيد است. بخور بابونه علاوه بر تسكين التهاب و از بين بردن ميكروب‌ها سبب تحريك گردش خون صورت مي‌شود و پوست را جوان و شاداب مي‌كند. از سوي ديگر منافذ پوست را باز كرده و روند دفع سموم و فلزات سنگيني را كه طي روز در آن نفوذ كرده‌اند، تسريع مي‌كند.

از ديگر خواص قابل توجه گياه بابونه، روشن نمودن مو در اثر استفاده مداوم و طولاني‌مدت است. استفاده از عصاره بابونه در شامپو خاصيت تقويت‌كننده ريشه‌هاي مو را دارد و رفع‌كننده حساسيت‌هاي پوست سر است.

بابونه در داروخانه‌

عصاره بابونه به صورت قطره در داروخانه يافت مي‌شود. اين فرآورده در افراد حساس به بابونه و بيماران مبتلا به آسم منع منصرف دارد. مقدار مصرف آن براي مصرف خوراكي در بزرگسالان روزي 3 بار هر بار 30 قطره است. انواع كپسول‌ها نيز از برگ‌هاي خشك اين گياه تهيه مي‌شود.

قطره بابونه براي درمان التهاب بافت مخاطي دهان و ساير قسمت‌هاي دستگاه گوارش به كار مي‌رود علاوه بر اين داراي اثرات ضداسپاسم و ضدنفخ است. اين فرآورده به صورت دهانشويه جهت رفع التهابات مخاطي دهان نيز به كار مي‌رود.

استفاده از بابونه معمولا بي‌خطر است. چاي غليظ اين گياه مي‌تواند سبب استفراغ گردد. برخي افراد نيز به بابونه حساسيت دارند. از مصرف زياد بابونه در دوران بارداري يا شيردهي اجتناب ورزيد. اگر باردار هستيد موضوع مصرف آن را با پزشك معالج خود در ميان بگذاريد. از مصرف توام آسپيرين، وارفارين يا هر‌نوع داروي رقيق‌كننده خون همراه با بابونه بپرهيزيد.

غفلت موجب پشيماني است‌

امروز به دليل خواص شناخته شده بابونه اين گياه به‌صورت‌هاي مختلف اعم از دارويي و غيردارويي در بازار موجود است. گياه خشك بابونه را مي‌توانيد به راحتي دم كنيد و بخوريد. علاوه بر اين دم نوش بابونه هم به صورت چاي كيسه‌اي نيز در بازار موجود است كه به‌راحتي قابل مصرف است. شما هم خود را از اين نوشيدني پرخاصيت محروم نكنيد.

food_technology
2008/06/23, 20:14
داروها ی گیاهی رسمی ایران

زينتوما ZINTOMA

گل دارو
اشكال دارويي :

كپسول 350 ميلي گرمي

موارد مصرف :

اين فرآورده در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شود .

اجزاء فرآورده :

زينتوما حاوي 250 ميلي گرم پودر ريشه زنجبيلZingiber officinale مي باشد .

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير زينجبيرن و بتا بيزا بولن ،‌اولئورزين هايي نظير همولوگهاي جينجيرول و شوگال .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر زنجبيل درپيشگيري از بيماري مسافرت مشخص نيست به نظر مي رسد كه با تاثير موضعي بر مجاري گوارشي اثر خود را اعمال مي كند

تداخل دارويي

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضد فعاليت پلاكتي و پايين آرونده قند خون مي باشد . لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است با درمانهاي قلبي ، پايين آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل نمايد .

مقدارمصرف :

در بزرگسالان و كودكان بالاي 6 سال : 2 كپسول نيمساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر 4 ساعت يكبار 2 كپسول مصرف شوذ .

مصرف در حاملگي وشيردهي

ايمني مصرف اين دارو در دوران شيردهي و بارداري به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود

CASSIATORA
2008/06/27, 14:23
ديل سان

Dillsunاشكال دارويي:

قطره 15 ميلي ليتري

موارد مصرف:

قطره افشرده ديل سان جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشي از آن مصرف مي گردد.

اجزاء فرآورده:

قطره افشرده ديل سان از اسانس شويد به ميزان %2 تهيه گرديده است.

مواد مؤثره:

روغنهاي فرار نظير كاروون و ليموئن

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغنهاي فرار ديل سان با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد.

عوارض جانبي:

مصرف دوزهاي بسيار زياد فرآوده سبب تحريك دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ و اسهال مي شود.

همچنين مي تواند سبب گيجي، دپرسيون تنفسي، هيجان و تشنج شود. در افراد حساس، امكان بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي وجود دارد.

مقدار مصرف:

7-10 قطره (0/3-1 ميلي ليتر) در يك استكان آب حل شده ميل گردد. در صورت لزوم 5 بار در روز مي توان تكرار كرد.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:24
ديورتيك

Diuretic

اشكال دارويي:

پودر در بسته هاي 100 گرمي

موارد مصرف:

ديورتيك در تخفيف نشانه هاي خيز در نارسايي احتقاني قلب و كم كاري كليه، عفونتهاي دستگاه ادراري و كمك به دفع سنگهاي مجاري ادرار و افزايش فشار خون بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

پودر مخلوط گياهي ديورتيك از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- دم آلبالو %57/4 Prunus cerasus

2- كاكل ذرت %8/8 Zea mays

3- ميوه خارخاسك %25 Tribulus terrestris

4- برگ پونه %8/8 Mentha longifolia

مواد مؤثره:

پتاسيم، كلسيم، گلوكز، لوولوز، مانيتول، روغنهاي فرار و فلاونوييدها.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مكانيسم اثر اين فرآورده بطور كامل شناخته نشده است. احتمالا يونها و قندهاي موجود در آن مشابه مدرهاي اسمزي، سبب افزايش اسمولاريته مايع تصفيه شده در گلومرولها و تسهيل دفع آب و مهار جذب مجدد آب و املاح مي گردد.

روغنهاي فرار موجود در پونه به علت داشتن اثرات ضد اسپاسم موجب شل شدن عضلات صاف مجاري ادرار و تسهيل خروج سنگ مي گردد.

موارد احتياط:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است منجر به اختلال آب و الكتروليتها گردد.

عوارض جانبي:

در افراد حساس به كاكل ذرت احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و كهير وجود دارد.

نكات قابل توصيه:

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است منجر به اختلال آب و الكتروليتها گردد.

مقدار مصرف:

روزي 2 بار، هر بار يك قاشق غذاخوري از مخلوط گياهي را در يك ليوان آب جوش به مدت 10 دقيقه دم نموده، پس از صاف كردن ميل نمايند.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:26
د - رگليس

D - Reglis


اشكال دارويي:

قرص 650 ميلي گرمي

موارد مصرف:

د - رگليس در زخم معده و اثني عشر، گاستريت و گاسترالژي بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

هر قرص د - رگليس حاوي 380 ميلي گرم عصاره شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) مي باشد كه مقدار گليسيريزين آن تا حد كمتر از %3 كاهش داده شده است.

مواد مؤثره:

فلاونوييد گليكوزيدهايي نظير ليكوئي رتين، ايزوليكوئي رتين و رامنوليكوئي رتين و مشتقات كومارين (هرنيارين).

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات درمان كننده زخم معده و اثني عشر اين فرآورده مربوط به تركيبات فلاونوييدي گياه شيرين بيان مي باشد. كه احتمالا با تاثير بر موكوس معده، سد موكوسي را نسبت به تاثير اسيد معده تقويت مي نمايد. به نظر مي رسد اين اثر مشابه كربنوكسولون بوده و با تداخل در سنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليد موكوس و جريان خون مخاطي مي گردد.

موارد احتياط:

عصاره تام شرين بيان به علت داشتن اثرات شبه مينرالوكورتيكوييدي سبب احتباس برگشت پذير آب و سديم شده، دفع پتاسيم را افزايش مي دهد. عصاره د - گليسيريزه شيرين بيان معمولا اين اثرات را نداشته ولي توصيه مي گردد اين دارو در افرادي كه مشكلات قلبي - عروقي و يا فشار خون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

مقدار مصرف:

در زخم معده 2 قرص، 3 بار در روز ميل شود.

در زخم اثني عشر اين مقدار را مي توان در صورت لزوم تا 2 قرص، 6 بار در روز افزايش داد.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

عصاره تام شيرين بيان داراي اثرات استروژنيك و استروييدي بوده و باعث افزايش فشار خون در زمان بارداري و تحريك فعاليت رحم در حيوانات آزمايشگاهي مي گردد كه اين عارضه براي فرآورده هاي د - گليسيريزينه شده كمتر مشاهده خواهد شد ولي مصرف اين داروها در دوران حاملگي بايد مورد توجه قرار گيرد.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:27
آفروديت

Aphroditاشكال دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري

قرص روكشدار 380 ميلي گرمي

موارد مصرف:

برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي

اجزاء فرآورده:

قطره آفروديت حاوي 0/48 - 0/32 ميلي گرم فلاونوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است:

1- عصاره خارخاسك %65
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچين %30
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبيل %4/5 Zingiber officinale

4- عصاره كلاله زعفران %0/5
Crocus sativus

قرص حاوي 0/75 - 0/35 ميلي گرم فلاونوييد تام مي باشد و از گياهان زير تشكيل شده است:

1- عصاره خارخاسك 40mg
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچين 11mg
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبيل 12/27mg
Zingiber officinale

4- كلاله زعفران 3mg
Crocus sativus

مواد مؤثره:

فلاونوييدها، ساپونين هاي استروييدي، 3- د-اكسي ديوزژنين و روغن هاي فرار نظير بنزآلدئيد، كومينالدئيد، زينجيبرن.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

مكانيسم اثر اين دارو به درستي شناخته نشده است. آزمايشات باليني انجام شده اثرات برطرف كننده اختلالات ناشي از ناتواني و كمبود تمايلات جنسي را تاييد نموده است. همچنين بر اساس آزمايشات انجام شده بر روي رت گزارش شده است كه گياه خارخاسكبه علت داشتن استروييدهاي مختلف باعث تحريك اسپرماتوژنز شده و با تأثير بر روي سلولهاي سرتولي، موجب افزايش توليد اسپرم و قوه باء مي گردد.

تداخل دارويي:

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضد فعاليت پلاكتي و پايين آورنده قندخون مي باشد، لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است با داروهاي قلبي، پايين آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نمايد.

موارد احتياط :

در بيماران قلبي و بيماراني كه اخيراً مبتلا به سكته هاي قلبي شده اند بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي:

در افراد حساس احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك وجود دارد. در كمتر از %1 بيماران عدم تحمل گوارشي، سردرد مختصر و برافروختگي صورت گزارش شده است.

مقدار مصرف:

قطره: 50-60 قطره، 3 بار در روز در يك فنجان آب قند بعد از غذا ميل شود.

قرص: روزي 3 بار، هر بار يك قرص ميل شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:30
بخور دينه (پودر)

Dineh Inhaler Powder


اشكال دارويي:

پودردر بسته هاي 50 گرمي

موارد مصرف:

اين تركيب براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي، سرفه و احتقاق بيني بكار مي رود و همچنين براي بهبود آكنه قابل استفاده مي باشد.

اجزاء فرآورده:

بخور دينه از گياهان زير تشكيل شده است:

1- دانه رازيانه %20 Foeniculum vulgare

2- برگ مورد %30 Myrtus communis

3- برگ اكاليپتوس %30 Eucalyptus globulus

4- برگ آويشن %15 Thymus sp.

5- گل بابونه %5 Matricaria chamomilla

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير سينئول (اكاليپتول)، منتول، تيمول و فلانوييد كورستين

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اسانسهاي موجود در اين فرآورده داراي اثرات ضد التهاب، خلط آور و ضد عفوني كننده مي باشند. به نظر مي رسد اثرات ضد ميكروبي اكاليپتول روي باكتريهاي گرم مثبت بيشتر بوده بخصوص باسيلوس ساب تيليس و ميكروكوكوس گلوتاميوس به آن حساستر مي باشند. آزمايشات Invitro نشان داده است كه كورستين و هايپروزيد موجود در اكاليپتوس اثرات ضد ويروس آنفلونزا تيپ A دارند.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در بمياران مبتلا به آسم، تب بالا، سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس ممنوعيت مصرف دارد.

عوارض جانبي:

- تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

نكات قابل توصيه:

- اين دارو بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيداً خودداري گردد.

- در خلال بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.

- سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد در صورت تداوم نشانه هاي بيماري مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه نمايند.

مقدار مصرف:

- بخور: يك قاشق سوپخوري از بخور دينه را در يك ليتر آب جوش ريخته، بخور دهيد.

- درمان كمكي آكنه: يك قاشق سوپخوري از فرآورده را در يك ليتر آب جوشان ريخته سپس جوشانده حاصل را پس از صاف نمودن به صورت كمپرس روي پوست استفاه نمايند.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:33
برونكوتيدي

Broncho T D


اشكال دارويي:

شربت 120 ميلي ليتري

موارد مصرف:

شربت برونكوتيدي به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار مي رود.

اجزاء فرآورده:

هر 100 ميلي ليتر شربت حاوي 25 گرم عصاره هيدروالكلي 20% آويشن شيرازي Zataria multiflora ميباشد.

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير تيمول و كارواكرول.

آثار فارموكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات ضد سرفه و خلط آور آويشن شيرازي احتمالاً مربوط به روغن هاي فرار (تيمول و كارواكرول) آن مي باشد.

موارد منع مصرف:

به دليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود.

عوارض جانبي:

تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان : يك قاشق غذاخوري 3 تا 4 بار در روز.

كودكان : يك قاشق مرباخوري 3 تا 4 بار در روز.


مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:35
كارميناتيف

Carminatif


اشكال دارويي:

پودر در بسته هاي 55 گرمي

موارد مصرف:

اين فرآورده جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و دردناشي از آن مصرف مي گردد.

اجزاء فرآورده:

كارميناتيف از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است:

1- دانه زيره سياه %15 Carum carvi
2- دانه زيره سبز %10 Cuminum cyminum
3- دانه انيسون %15 Pimpinella anisum
4- برگ نعناع %20 Mentha piperita
5- برگ بادرنجبويه %5 Melissa officinalis
6- دانه رازيانه %20 Foeniculum vulgare
7- دانه گشنيز %15 Coriandrum sativum

مواد مؤثره:

روغن هاي فرار نظير آنتول، فنكون، سيترال، لينالول، كاروون، كومينالدئيد و منتول.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

روغن هاي فرار موجود در كارميناتيف با داشتن اثرات ضد اسپاسم و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد. بعلاوه منتول موجود در نعناع احتمالاً از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم، موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون مي گردد.

موارد منع مصرف:

در اختلالات شديد گوارشي، زخم معده و همچنين در بيماراني كه جراحي سيستم گوارشي داشته يا خونريزي دارند نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي:

در افراد حساس، به علت وجود اسانس نعناع، امكان بروز واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 1-2 قاشق مرباخوري از پودر كارميناتيف را با نصف ليوان آب جوش مخلوط كرده (در صورت لزوم شيرين كرده)، پس از غذا ميل نمايند. همچنين پودر كارميناتيف را مي توان مستقيماً به غذا يا ماست افزوده، ميل نمود.

كودكان زير 12 سال: نصف مقدار بزرگسالان

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:38
كالاندولا

Calendula

اشكال دارويي:

پماد 15 گرمي

موارد مصرف:

- درماتيتهاي آلرژيك
- پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران بر اثر تماس با ادرار.
- آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي.
- خشكي و ترك پوست.
- پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي.
- تسكين خارش و التهاب ناشي از گزيدگي حشرات.

اجزاء فرآورده:

پماد كالاندولا از عصاره تام گلهاي كالاندولا (Calendula officinalis) به ميزن %1/5 تهيه شده است.

مواد مؤثره:

فلاونوييدهايي نظير كورستين، ايزوكورستين، استرولها، كاروتنوييدها و ساپونين.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

- فلاونوييدهاي موجود در گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي نمايند. همچنين براي اين دسته از مواد گياه، اثرات ديگري نظير تثبيت غشا ليزوزومي و تأثير بر نفوذپذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند.
- ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هستامين، برادي كينين و بعضي از آنزيمهاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذپذيري مويرگها، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به محل التهاب كاهش مي دهند. به علاوه گزارشهايي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتريها و قارچها توسط اين مواد وجود دارد.
- كاروتنوئيدهاي گل هميشه بهار، بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلاونوييدها و ساپونوزيدهاي آن كمك مي كنند، كاروتنوئيدها همچنين همراه با تانن موجود در گياه در پيشگيري و بهبود حالت قرمزي پوست، تورم و درد ناشي از آفتاب سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد ميشود مؤثر گزارش شده اند.

مقدار مصرف:

روزي چند بار پس از تميز كردن پوست، به مقدار كافي از پماد روي موضع ماليده شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:40
كراتاگوس

Crataegus


اشكال دارويي:

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف:

كراتاگوس با داشتن اثرات كارديوتونيك، گشاد كننده عروق كرونر و پايين آورنده فشارخون در درمان نارساييهاي خفيف قلبي و زيادي فشارخون به كار مي رود.

اجزاء فرآورده:

قطره كارتاگوس از عصاره هيدروالكلي گياه سرخ و ليك (Crataegus microphylla) تهيه شده است كه هر 100 ميلي ليتر آن حاوي 0/2 گرم ماده موثره فلاونوييد مي باشد.

مواد مؤثره:

فلاونوييد، پروسيانيدين ها و پروآنتوسيانيدين ها.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

اثرات قلبي- عروقي اين فرآورده به تركيبات فلاونوييدي موجود در كراتاگوس، بخصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است. مطالعات Invivo و Invitro نشان داده است كه كراتاگوس باعث افزايش جريان خون كرونر، افزايش جريان خون محيطي (درسر، عضلات اسكلتي و كليه)، كاهش جريان خون محيطي (در پوست و دستگاه گوارش)، كاهش مقاومت محيطي و كاهش فشارخون مي گردد. بررسيهاي انجام شده نشان داده است كه كراتاگوس احتمالاً با اتساع عروق خوني موجب كاهش فشارخون مي گردد. همچنين بر طبق مطالعات Invitro تركيبات فلاونوييدي ؤ‌پروآنتوسيانيدين اين گياه داراي اثرات كرونوتروپ منفي و اينوتروپ مثبت مي باشد.

موارد احتياط:

بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي- عروقي به اثرات فارماكولوژيك كراتاگوس حساستر مي باشند. بنابراين مصرف اين فرآورده در افراد فوق بايد با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبي:

با مصرف فرآورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضي نظير تهوع، خستگي، تعريق و راش هاي جلدي معمولاً روي دست گزارش شده است.

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد مسموميت (براديكاردي، دپرسيون تنفسي) نمايد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف اوليه: 60-70 قطره 3 بار در روز به مدت 3-4 روز.

مقدار مصرف نگهدارنده: روزي 3 بار هر بار 25 قطره.

بهتر است قطره را با كمي آب رقيق نموده، مصرف شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است. مطالعات Invivo و Invitro نشان داده است كه كراتاگوس داراي اثراتي بر روي فعاليت رحم (كاهش حركات و تونيسيته) ميباشد. با توجه به اثرات فارماكولوژيك اين فرآورده مصرف آن در موارد فوق توصيه نمي گردد.

CASSIATORA
2008/06/27, 14:43
گارلت

Garlet

اشكال دارويي:

قرص روكشدار 570 ميلي گرمي

موارد مصرف:

گارلت در زيادي فشارخون، زيادي چربي خون، تصلب شرائين و پيشگيري از ترومبوز بكار
مي رود.

اجزاء فرآورده:

قرص گارلت حاوي 400 ميلي گرم پودر سير (Allium sativum) مي باشد و ميزان آليئين و آليسين آن در هر قرص معادل 1000 ميكروگرم است.

مواد مؤثره:

تيتوآليل ها و مشتقات آنها نظير آليئين، آليسين، آجوئين، دي آليل دي سولفايد و دي آلليل تري سولفايد.

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر:

مطالعات نشان داده كه سير با اثر مستقيم روي عضلات صاف ديواره عروق باعث گشادي عروق محيطي مي گردد. به نظر مي رسد اين دارو با باز نمودن كانالهاي پتاسيم موجب هيپرپلاريزه شدن پتانسيل غشا (در حالي كه كانالهاي كلسيم بسته شده اند) و گشادي عروق
مي گردد.

همچنين مطالعات Invitro كه با عصاره آبي، عصاره الكلي و پودر سير انجام شده است نشان مي دهد كه سير از طريق فعال كردن نيتريك اكسايد سنتتاز باعث افزايش توليدنيتريك اكسايد و در نتيجه پايين آمدن فشارخون مي گردد. اين نتايج توسط آزمايشات Invivo نيز تاييد گرديده است.

اثر سير در كاهش كلسترول و تري گليسيريد احتمالاً از طريق مهار آنزيمهاي كليدي سنتز كلسترول و اسيدهاي چرب مانند هيدروكسي متيل گلوتاريل كوآنزيم A--HMG-CoA و استيل كوآكربوكسيلاز ظاهر مي گردد.

سير همچنين باعث تنظيم فسفوليپيدهاي پلاسما و ديواره سلولي شده و موجب كاهش ميزان VLDL,LDL و افزايش ميزان HDL مي گردد.

سير با افزايش فعاليت فيبرينوليتيكي، افزايش زمان انعقاد و وقفه تجمع پلاكتي از ايجاد لخته جلوگيري مي نمايد.

تداخل هاي دارويي:

در بيماراني كه تحت درمان با استيل ساليسيليك اسيد و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قندخون مي باشند بايد با احتياط مصرف شود.

موارد منع مصرف:

اين فرآورده در افراد حساس به سير و افراد مبتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش ممنوعيت مصرف دارد.

موارد احتياط:

مصرف زياد سير ممكن است باعث خونريزي پس از جراحي گردد.

عوارض جانبي:

با مقدار مصرف پيشنهاد شده عوارضي مشاهده نشده ولي مصرف مقادير زياد آن و يا در صورت خالي بودن معده، ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده، تهوع، استفراغ و اسهال ايجاد نمايد.

همچنين در افراد حساس واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم يا مصرف سير گزارش شده است.

مقدار مصرف:

روزي 3 بار، هر بار 1-2 قرص بعد از غذا ميل شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي:

مطالعات Invitro نشان داده است كه سير موجب انقباضات رحمي مي گردد. البته مطالعات كلينكي و باليني در اين زمينه انجام نپذيرفته است، ولي با اين وجود مصرف سير در زنان باردار و شيرده توصيه نمي گردد.

food_technology
2008/10/21, 18:04
گياهان مريم گلي - سريش - ترشك - گل گاو زبان
گياه مريم گليگياه مريم گلي گياهي با قدمت بسيار طولاني است و در حدود ۱٠٠٠ سال پيش به وجود اين گياه پي برده و از آن استفاده مي كرده اند از جمله ابوعلي سينا در كتابهاي خود به اين گياه اشاره كرده و خواص آن را برشمرده و تأكيد بر مصرف آن كرده است.
اين گياه ضد درد، آرامش بخش و براي كاهش قند خون استفاده مي شود. اين گياه در تمام مناطق معتدله رويش دارد. گلهاي سفيد زيبايي مي دهد، بصورت خوشه اي است و جزء گياهان معطر و خوشبو است كه طعم بسيار تلخي دارد.
اين گياه آرام بخش و مقوي اعصاب است. همچنين يك داروي ضد عفوني كننده بسيار قوي است. اگر از جوشانده اين گياه بصورت قرقره استفاده شود، جوشهاي داخل دهان و بعضاً آفت دهان را درمان مي كند.
همچنين براي زخمهايي كه بر اثر واريس به وجود مي آيد بسيار مؤثر است.
در آنژيم و انواع گلو درد نيز از اين گياه استفاده مي شود. از جوشانده اين گياه براي ضماد و جوشهاي بدن استفاده مي شود. جوشانده غليظ اين گياه اگر با آب مخلوط شود براي دردهاي مفصلي، رماتيسم و حتي راشيتيسم كودكان بسيار مفيد و مؤثر است.

گياه سريشمورد استفاده اين گياه بيشتر بدليل چسبنده بودنش است. البته اين گياه علاوه بر اين، كاربرد درماني هم دارد. از دانه هاي اين گياه، روغني گرفته مي شود كه در بعضي از تصلبهاي شرياني مورد استفاده قرار مي گيرد. از برگهاي اين گياه به عنوان سبزي خوردني و از ريشه هاي اين گياه كه به صورت غدد پنجه اي است به عنوان چسب استفاده مي شود.
ريشه اين گياه گرم و خشك است و براي يرقان، ناراحتيهاي كبدي، خشونت حلق و ناراحتيهاي معده از آن استفاده مي كنند. ريشه اين گياه را مي سوزانند و از سوخته آن در جهت واله آور استفاده مي كنند.
از ريشه اين گياه جوشانده غليظي درست مي كنند كه براي درمان جوشها بسيار مفيد مي باشد زيرا خاصيت ضدعفوني كننده دارد.
اين گياه در نواحي كوهستاني و مرتفع مي رويد و فصل گل دهي آن از اواسط ارديبهشت ماه تا اواسط خرداد است.
گياه گل گاو زباناين گياه در حال حاضر هم به صورت صنعتي كشت مي شود و هم به صورت خودرو در طبيعت وجود دارد و يكي از گياهان مفيد و مؤثر براي بعضي از بيماريهاست.
مصارف دارويي اين گياه بصورت محلي بدين صورت است كه گلهاي آبي اين گياه را خشك كرده و دم كرده ي آن را مورد استفاده قرار مي دهند. در سرماخوردگي به عنوان معرق و افزايش دهنده فشار خون مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين اين گياه خاصيت آرام بخشي نيز دارد.
اين گياه اگر با دو گياه ديگر مثل سنبله تيو و ليمو اماني دم کرده و خورده شود، براي خانمهاي حامله بسيار مفيد و تقويت كننده است.
اين گياه در مورد بيماريهاي دستگاه تنفسي و حتي در رابطه با برونشيت، سرفه، زكام و آبريزش بيني مي تواند داروي مؤثري باشد.
اين گياه همچنين ادرارآور و معرق است لذا براي كليه، مثانه و بطور كلي براي مجاري ادراري داروي مفيدي است.
اين گياه باعث كاهش تب مي شود و در تمام موارد تب مثل سرخك، مخملك، آبله، كهير و تبهاي ديگر مي تواند مفيد باشد.
اين گياه در تمام مناطق رويش دارد و داراي چندين گونه است و فصل گل دهي اين گياه از اواسط ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه است.
گياه ترشكاين گياه در مناطق معتدل كشور ما رويش دارد و از قديم الايام به عنوان يك سبزي مفيد و مؤثر از آن استفاده مي شده است. گرچه در رابطه با مسائل غذايي از آن استفاده هاي فراواني مي شده ؛ ولي اكنون اين استفاده كاهش يافته است و در عوض موارد درماني اين گياه افزايش پيدا كرده و در همه زمينه ها از آن استفاده مي شود و هيچگونه عارضه اي ندارد. در ميان عشاير مرسوم است كه از دانه هاي اين گياه استفاده مي كنند. طريقه استفاده ي آن هم به اين ترتيب است كه دانه هاي اين گياه را مي كوبند و بعد از مرطوب كردن در محل درد و مفاصل مي گذارند و به عنوان مُسَكن از آن استفاده مي كنند. گياه ترشك منبع ويتامين c است. بنابراين كساني كه كمبود ويتامين c دارند اين گياه مي تواند براي آنها منبع ويتامين c باشد. علاوه بر آن، اين گياه داراي آهن و فسفر كافي نيز مي باشد. همچنين اين گياه داروي اشتها آور و تصفيه كننده و هضم كننده بسيار خوبي مي باشد و به خاطر خاصيت تصفيه كنندگي اش براي كساني كه داراي جوشهاي موضعي و پوستي هستند بسيار مفيد خواهد بود. اين دارو به خاطر داشتن اسيد اكسوليد نبايد زياد و بطور مداوم مورد مصرف قرار گيرد، زيرا براي مثانه و كليه مي تواند مضر باشد. براي استفاده موضعي از اين دارو اگر برگ يا دانه ي له شده، پخته شده يا جوشانده آن روي دملها گذاشته شود به راحتي درمان مي گردد.

food_technology
2009/08/24, 06:22
گیاه دارویی جینگو بیلوبا (Ginkgo Biloba)

*جینگو بیلوبا چه کار می کند؟

یک گیاه دارویی است که در درمان بیماری های زیر موثر است:
مشکلات گردش خون سرخرگی، تصلب شرائین مغزی، ادم مغزی، نارسایی عروق مغزی، ناشنوایی گوش داخلی، کاهش بینایی و شنوایی در اثر نارسایی عروق، اختلال در حافظه یا قدرت تمرکز، لنگی متناوب پاها در نتیجه انسداد عروق و نرسیدن خون کافی به آنها، رتینوپاتی (اختلال در شبکیه چشم)، سرد شدن انتهای دست ها و پاها به دلیل نرسیدن خون کافی به رگ های محیطی، تضعیف حافظه کوتاه مدت، زنگ زدن گوش ها (با منشاء عروقی)، بیماری های عروقی، سرگیجه (با منشاء عروقی) .
این گیاه دارویی به خصوص در بیماری آلزایمر و دمانس مغزی (اختلال در حافظه به دلیل پیری یا بیماری) مفید است. این داروی گیاهی به شکل کپسول، قرص یا شربت وجود دارد.
*باید این داروی گیاهی را با تجویز پزشک مصرف کرد؟
در موارد زیر باید قبل از مصرف Ginkgo با پزشک مشورت کرد، چون ممکن است ضرر داشته باشد:
1- اگر دچار مشکلی در انعقاد خون هستید، زیرا Ginkgo دارای خاصیت ضد انعقاد خون است.
2- اگر وارفارین (warfarin)، هپارین یا هر نوع داروی کاهش دهنده غلظت خون مثل آسپرین را با تجویز پزشک و بطور مرتب مصرف می کنید، زیرا این داروها ممکن است با Ginkgo تداخل کنند.
3- اگر نسبت به فرآورده های این گیاه دارویی دچار حساسیت یا آلرژی هستید.
4- اگر باردار هستید یا می خواهید باردار شوید.
5- اگر در دوران شیردهی هستید.
6- اگر می خواهید آن را به کودک خود بدهید.
*مقدار دوز مصرفی آن چقدر است؟
مقدار مصرف این داروی گیاهی به نوع بیماری و شدت علائم آن بستگی دارد.

*چگونه باید این داروی گیاهی را مصرف کنیم؟
کپسول یا قرص این داروی گیاهی را در دهان گذاشته و با یک لیوان پر از آب ببلعید. برای تاثیر بهتر این مکمل و در شرایطی که معده ی حساسی دارید، شربت، چای یا فرم تزریقی این دارو توصیه می شود. شما می توانید همراه غذا یا بدون غذا آن را بخورید.
* چه داروهایی با Ginkgo تداخل می کنند؟
هپارین، وارفارین، کومارین و هر نوع داروی کاهش دهنده غلظت خون. همچنین اگر آسپرین با تجویز پزشک و طبق یک برنامه، بطور مرتب مصرف می شود، ممکن است با Ginkgo تداخل کند.
* اثرات جانبی Ginkgo چیست؟
اگر Ginkgo بطور صحیح مصرف شود، اثرات جانبی آن خیلی کم است. ولی هرگاه شما مدتی بعد از مصرف Ginkgo علائم زیر را مشاهده کردید، فوراً مصرف دارو را قطع کنید و آن علائم را به پزشک خود اطلاع دهید:
واکنش حساسیت شدید مثل تب، تورم رگ های خونی، ادم یا خیز، درد عضلات یا مفاصل، خونریزی در چشم، خونریزی زیرپوستی، مشکلاتی در انعقاد خون.
معمولاً رفع این اثرات جانبی نیاز به درمان پزشکی ندارد، ولی اگر این عوارض جانبی ادامه پیدا کرد یا تشدید شد، مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک اطلاع دهید.
سردرد، بداخلاقی، تهوع، بی قراری و جوش از سایر عوارض جانبی می باشند.
*هنگام مصرف Ginkgo به چه چیزهایی باید دقت کنم؟
قبل از خرید این داروی گیاهی، برچسب آن را به دقت بخوانید، زیرا مواردی دیده شده است که یک داروی گیاهی داروی اجزاء اصلی و فعال که دارای اثرات درمانی هستند، نمی باشد.
همیشه سعی کنید از یک داروخانه ی معتبر، این داروی گیاهی را تهیه کنید و دقت کنید که استاندارد باشد و تقلبی نباشد.
*کجا باید آن را نگهداری کنیم؟
دور از دسترس کودکان در یک محل نگهداری کنید. در دمای اتاق (15 تا 30 درجه سانتیگراد) باشد. گیاه تازه ی Ginkgo و فرم تزریقی و شربت آن را در یک محفظه ی بدون هوا، خشک و تاریک نگه دارید.
اگر تاریخ انقضای دارو تمام شده بود، باقیمانده ی آن را دور بریزید.
* آیا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این داروی گیاهی به ما بدهید؟
جینگو بیلوبا یکی از قدیمی ترین انواع درخت هاست و حدس زده می شود که قدمت 200 میلیون ساله داشته باشد. درختی مقاوم با برگ های سبز روشن و به شکل بادبزن است. طول این درخت حدود 38 متر است. درخت ماده در فصل پاییز میوه می دهد که شبیه آلو است.
برگ ها و دانه درون میوه ی این درخت، خواص دارویی دارند، ولی گوشت میوه ی آن سمی است و باید با احتیاط به آن دست زد و آن را استفاده کرد. این گیاه اغلب به عنوان یک داروی گیاهی مصرف می شود.
* این گیاه چه اثراتی در بدن دارد؟
Ginkgo یک گیاه دارویی است که جریان خون را در دست ها و پاها افزایش می دهد و باعث بهبود کار مغز و تقویت حافظه ی کوتاه مدت می شود.
این گیاه دارویی خون رسانی را به مغز افزایش می دهد، در نتیجه باعث می شود قند بیشتری وارد سلول های مغزی شود و انتقال پیام های عصبی را تقویت می کند.
Ginkgo دارای خواص آنتی اکسیدانی است، زیرا باعث تقویت عمل پلاکت های خونی و سلول های عصبی و افزایش خون رسانی به سیستم عصبی و مغز می شود.
همچنین ویسکوزیته (غلظت و چسبندگی) خون را کاهش می دهد.
باعث گشاد شدن رگ های خونی می شود.
تخریب شبکیه چشم را که در نتیجه ی تخریب ماکولار رخ می دهد، کاهش می دهد.
از کری ناشی از کاهش خون رسانی (جریان خون) جلوگیری می کند.

mahmor
2009/11/17, 10:11
خبر توليد داروي جديد براي درمان ميگرن با نام ميگري هيل در همشهري روز 88/8/25
http://nomigraine.blogspot.com/2009/11/blog-post_16.html

آدرس كلينيك ارائه دهنده:
http://nomigraine.blogspot.com/2009/11/blog-post_3760.html

اين دارو پايه گياهي است
دعاي خير يادتون نره

CASSIATORA
2010/08/10, 02:15
ژل صبر زرد ، بهبود زخم ها را در موش هاي ديابتي افزايش مي دهد.

كاهش بهبود زخم هاي پوستي در بيماران ديابتي ممكن است مربوط به كاهش مقدار كلاژن باشد ،كلاژن تركيبي است كه ساختمان و استحكام بافت پوست را تثبيت مي كند. در مطالعه اي نشان داده شده كه درمان با ژل صبر زرد ، بهبود زخم را افزايش مي دهد و اين احتمالا به خاطر اثري است كه روي سنتز كلاژن ونيز التهاب دارد. در اين مطالعه ، زخم هاي پوستي ايجاد شده در موش هاي ديابتي ، با تجويز خوراكي يا موضعي ژل صبر زرد (Aloe) درمان شدند. زخم هاي مجاور شده با ژل آلوئه ، به طور معني دار سريع تر از زخم هاي حيوانات گروه كنترل ، درمان گرديدند. به علاوه ، مقدار كلاژن ، پروتئين تام و DNA هم در گروه درمان بالاتر از گروه كنترل بود ( خصوصا در خلال 10 روز اول مطالعه ). محققين نتيجه گرفتند كه خواص هيپوگليسميك احتمالي ژل صبر زرد ، ممكن است مسؤول توانايي ظاهري اش در افزايش بهبود زخم ها در افراد ديابتي باشد. مكانيزم بيوشيميايي احتمالي صبر زرد كه اين اثر را اعمال مي كند ، هنوز مشخص نيست.بتاكاروتن ، اكسيداسيون LDL را كاهش مي دهد.

در يك مطالعه باليني ، مقدار mg5/4 بتاماروتن در روز ، اكسيداسيون LDL را در افراد بزرگسالي كه در آن ها ريسك بيماري هاي قلبي وجود داشت ، به طور معني دار كاهش دارد. اين مطالعه ، شامل 200 زن و مرد در دامنه سني 35 تا 68 سال بود كه در 3 گروه تحت خطر سيگاري ها ، ديابتي ها ، چاق ها ، و يك گروه شاهد سالم ، تقسيم بندي شدند. استعداد و آمادگي همه افراد براي اكسيداسيون LDL آزمايش گرديد ، سپس به آن ها بتاكاروتن همراه با رژيم غذايي طبيعي شان به مدت 45 روز داده شد و بعدا دوباره آزمايش شدند. در پايان مطالعه ، LDL هاي اكسيد شده در گروه هاي سيگاري ها ، ديابتي ها و چاق ها به ترتيب 18،22و21 درصد كاهش يافت كه اين اختلاف از نظر آماري معني داري است. با اين حال استعداد گروه هاي خطر ، در اكسيداسيون LDL در پايان مطالعه ، هنوز بيشتر از گروه شاهد سالم در شروع مطالعه بود.شواهد مشخصي براي نقش سيلي بينين در درمان سرطان پروستات

پژوهش هاي انجام شده ، پيشنهاد مي كند كه شيوع كمتر سرطان پروستات در آسيايي هايي كه در آسيا زندگي مي كنند (در مقايسه با آسيايي هايي كه در آمريكا هستند و از رژيم غذايي غربي تغذيه مي نمايند ) ، ممكن است مربوط به كاهش تركيبات موثره بيولوژيك آندروژني در رژيم غذايي شان باشد. شواهد متعددي كه از اين نظريه حمايت مي كند از مشاهداتي ناشي مي شود كه بيشتر از 75 درصد از سرطان هاي پروستات ،در تشخيص اوليه وابسته به آندروژن هستند. آنتي ژن اختصاصي پروستات {PROSTATE SPECIFIC ANTIGEE (PSA) } نشانگرحساس ويژه اي در تشخيص ودرمان اين بيماري است. در مطالعه حاضر ، نقش احتماليي تركيب فلاونوئيدي سيلي بينيين در گياه خار مريم با اثر آنتي اكسدان ، روي ژن تنظيم كننده آندروژني ، بررسي شده است. تصور ميشود كه سيلي بينين مانند ساير استروژن هاي گياهي ، به طور بالقوه اي روي پيشرفت سرطان هاي وابسته به هورمون اثر مي كند. در اين مطالعه آزمايشگاهي ،سيلي بينين ، در كاهش مقدار PSA داخل سلولي و ترشح شده تحت شرايطي كه توسط آندروژن و سرم القا شده موثر است ، در حالي كه باعث افزايش رشد سلولي از طريق توقف فاز G 1 چرخه رشد مي شود. به علاوه سيلي بينين هيچ گونه اثر ظاهري روي سلول هاي طبيعي اعمال نمي كند ، بلكه فقط روي سلول هاي سرطاني اثر مي نمايد. كاهش مقدار PSA توسط سيلي بينين عليه بيان پروتئين PSA ، و يا به مهار مستقيم گيرنده هاي آندروژني با واسطه بيان PSA ، منتسب نمود.ايزوفلاون ها ممكن است مسؤول اثر ضد سرطاني سويا نباشند.

تحقيقات انجام شده در دانشگاه ايلينويز پشنهاد مي كند كه ايزوفلان هاي موجود در پروتئين سويا ، آن طور كه قبلا تصور مي شده ممكن است مسؤول اثر ضد سرطاني سويا نباشند. در اين تحقيقات ، تعدادي موش ماده با ايزوفلان هاي خالص ، يا مخلوط از پروتئين هاي سويا با ايزوفلان يا بدون ايزوفلان درمان شدند. گرچه در تمام اين درمان ها ، به هر حال مقداري اثر آنتي تومور وجود داشت ، ولي مخلوط بدون ايزوفلان در كاهش شيوع و تعداد تومورهاي پستان در موش هاي ماده ، موثرتر بود. محققين معتقدند كه ساير اجزاي موجود در سويا مانند ليگنان ها ، فيبرهاي غذايي يا اسيد فيتيك ممكن است به عنوان آنتي اكسيدان در مهار تومورها عمل كنند.روغن زيتون ، روغن انتخابي براي حفاظت از اكسيداسيون LDL

برخي از مردم و جمعيت هاي اطراف درياي مديترانه ،كه مقادير بالايي از روغن زيتون را در رژيم غذايي خود مصرف مي كنند ، شيوع كمتري از بيماري قلبي كرونر را نشان مي دهند. حضور اسيدهاي چرب داراي يك باند دوگانه و نيز آنتي اكسيدان ها در اين رژيم غذايي با توانايي مقاومت كلسترول LDL به اكسيداسيون ارتباط مستقيم دارد. آسيب اكسيداتيو كلسترول LDL ، با پيشرفت آتروسكلروز و ساير بيماري هاي قلبي مرتبط است. مطالعه حاضر ، در مورد تفاوت در روش هاي توليد و فن آوري روغن زيتون تحقيق كرده و فوايد زيتون كاملا خالص و تازه (Extra virgin) داراي اسيديته بسيار پايين و مواد آنتي اكسيدان است. روغن زيتون تصفيه شده ، همان تركيب اسيدهاي چرب را داشته ولي به خاطر پروسه هاي اضافي ، فاقد آنتي اكسيدان هاي موجود در ميوه زيتون مي باشد. در اين مطالعه كه به صورت اتفاقي و متقاطع انجام شد ، يك گروه از بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق محيطي ، روغن زيتون كاملا خالص را جهت مصرف در آشپزي به مدت 3 ماه دريافت كردند ، سپس 3 ماده دور قطع مصرف آن ها بود و بعد 3 ماه هم روغن زيتون تصفيه شده را دريافت نمودند. گروه ديگر روغن ها را به طور بر عكس دريافت مي كردند. بررسي ها نشان داد كه بيماران دريافت كننده روغن خالص ، آلفا ـ توكوفرول بيشتري جذب كرد اند ( در واقع اولين خط دفاعي عليه اكسيداسيون LDL در نظر گرفته مي شود ). سرعت اكسيداسيون LDL نيز در بيماران دريافت كننده روغن خالص كمتر از آن هايي بود كه روغن تصفيه شده دريافت مي كردند. اختلافات معني داري كه در قابليت LDL به اكسيداسيون در خلال مصرف روغن خالص مشاهده گرديد ، منجر به آن شد كه محققين نتييجه بگيرند تركيب آنتي اكسيدان روغن خالص اثر محافظتي بيشتري از روغن تصفيه شده عليه اكسيداسيون LDL دارد.مكانيزم اثر احتمالي ديگري در مورد فعاليت ضد افسردگي گياه هوفاريقون

گياه علف چاي (هوفاريقون) ، در مطالعات باليني نتايج مطلوبي در درمان افسردگي خفبف تا متوسط نشان داده ، ولي مكانيزم اثر اين گياه هنوز دقيقا معلوم نشده است. تحقيقات قلبي نشان داده بود كه عصاره اين گياه ، باز جذب سيناپتوزومال سروتونين را مهار ميي كند ، يعني مكانيزم اثر آن شبيه به داروهاي شيميايي سنتزي است كه معروف به مهار كننده هاي انتخابي باز جذب مجدد سروتونين {Selsctive Serotonin reuptake Inhibitors (SSRI s) } هستند.

در مطالعه حاضر ، محققين نتيجه گرفتند كه عصاره هوفاريقون در حقيقت تجمع سروتونين را در سيناپتوزوم هاي كورتيكال مغز مهار مي نمايد. يعني اين مكانيزم بيشتر از آن كه به SSRI شبيه باشد به تركيبات شبه رزرپيني مرتبط است كه موجب تخليه وزيكول هاي تجمعي سروتونين مي شوند ، بنابراين غلظت سروتونين كاهش مي يابد و منجر به مهار باز جذب مجدد واضحي مي گردد.هيچ تداخلي بين علف چاي (هوفاريقون) و كاربامازپين نيست.

در يك مطالعه كه تداخل هاي بالقوه بين علف چاي و كاربامازپين را بررسي كرده است ، محققين هيچ گونه تفاوت معني داري را در غلظت خوني يا كليرانس كاربامازپين ، قبل يا بعد از تجويز هوفاريقون ، رديابي نكرده اند. اين بررسي شامل 8 نفر داوطلب سالم بود كه علف چاي را همرااه با كاربامازپين دريافت مي نمودند. مطالعه قبلي توسط همين گروه از محققين نشان داده بود كه علف چاي غلظت خوني داروي اينديناوير ( يك مهار كننده پروتئاز كه در درمان عفونت HIV استفاده مي شود ) را در داوطلبان سالم مهار مي كند. كاربامازپين و اينديناوير و تعدادي از داروهاي ديگر ، از طريق آنزيم كبدي سيتوكروم P- 450 يعني CYP 3A4 متابوليزه مي شوند. مطالعه حاضر ، اين تفكر گسترده را كه علف چاي موجب كاهش غلظت خوني همه داروهايی كه از طريق سيستم آنزيمي فوق متابوليزه مي شوند را رد مي كند. بر طبق اين مطالعه ، بيش از 70 درصد افراد مبتلا به صرع ، از علف چاي براي اصلاح خلق و خو ، و كاهش خستگي استفاده مي كنند.يك فرمولاسيون تركيبي شامل گياه اكيناسه(اچیناسه) ، عليه سرماخوردگي موثر است.

يك پژوهش تحت كنترل با دارونما ، اتفاقي و دو سوكور شامل 263 نفر ، نشان داده كه يك فرمولاسيون تركيبي گياهي ، در تسكين علايم سرماخوردگي ، از دارونما به طور معني داري موثرتر است. اين داروي گياهي Esberitox N نام دارد و حاوي عصاره هاي الكلي ريشه هاي دو گونه از اكيناسه و دو گياه ديگر است. بيماران ، اين دارو ( 3 قرص ، 3 بار در روز ) يا دارونما را به مدت 7 تا 9 روز دريافت كردند. در خلال دوره درماني ، بيماران شدت 18 نوع علامت مختلف سرماخوردگي را گزارش مي نمودند. نتايج نشان داد كه درمان با Esbritox N ، همه علايم سرماخوردگي را بهبود مي بخشد. پاسخ هاي درماني ،ابتدا در روز سوم در مورد افرادي كه داروي گياهي فوق را دريافت مي كردند ، مشاهده گرديد ( 4/18 درصد در مقابل هيچ پاسخ گروه دارونما ) ، و در روز پنجم تا 4/55 درصد ، در مقابل حدود 28 درصد براي دارونما ، افزايش يافت. نتايج بهتر در مورد افرادي ديده شد كه درمان را با اين داروي گياهي ، در شروع بيماري و قبل از شدت يافتن علايم بيماري ، آغاز كرده بودند.اثرات حفاظتي سير عليه سرطان هاي قولون و معده

آناليز 18 مطالعه كه ارتباط بين مصرف سير و ريسك سرطان را تخمين مي زده اند ، نتيجه مي گيرد كه مصرف زياد سير خام يا پخته ، ممكن است با اثرات حفاظتي عليه سرطان هاي معده و كولوركتال ، مرتبط باشد. در اين مطالعات آناليز شده ، كمترين مصرف سير ، در دامنه صفر تا 5/3 گرم در هفته ، و بيشترين آن از هر گونه مصرف معمولي تا 8/28 گرم در هفته بوده است. متوسط اختلاف بين بيشترين و كمترين مقدار مصرف 16 گرم در هفته مي باشد. با اين حال محققين در مورد تمايل نويسندگان مقالات براي چاپ تنها نتايج مثبت و ساير عوامل مغشوش كننده كه ممكن است روي نتايج آناليز تاثير بگذارد ، احتياط مي كنند.تحقيق در مورد مصرف دارواش به عنوان درمان آدجوان ( adjuvant) در درمان سرطان سرو گردن.

يك مطالعه باليني تحت كنترل روي 477 بيمار مبتلا به كارسينوماي سلولي سرو گردن ، نشان مي دهد كه عصاره استانداردي از دارواش ، در پيشگيري از عود يا متاستازهاي سرطان بعد از جراحي يا درمان هاي راديوتراپي بي اثر است. به علاوه ، سرعت زنده ماندن طي 5 سال بعد ، در مورد افرادي كه دارواش را دريافت كرده بودند ، بيشتر از گروه كنترل نبوده ، و هيچ گونه تفاوت معني داري در كيفيت زندگي آن ها نيز مشاهده نگرديد. دارواش ،يكي از معمولي ترين درمان هاي جانشيني سرطان در اروپاست. برخي مطالعات اوليه باليني ، پيشنهاد كرده بود كه دارواش ممكن است به عنوان آدجوان ، در درمان سرطان ارزش داشته باشد ، ولي طي مطالعه حاضر ، كيفيت كلي اين مطالعات ، مورد انتقاد واقع شده است. محققين در مطالعه حاضر نتيجه گرفتند كه “ فرآورده هاي دارواش ” ، در درمان آدجوان بيماران مبتلا به سرطان سر و گردن ، مورد مصرفي ندارد.اثر گزنه در درمان درد استئوآرتريت.

گزنه در درمان دردهاي استئوآرتريت ، تاريخچه اي طولاني از مصرف سنتي دارد ، ولي تعداد كمي از پژوهش هاي باليني ، تاثير اين نظريه را بررسي كرده است. مطالعه محدود و تحت كنترل با دارونمايي حاضر ، نشان مي دهد كه كاربرد روزانه برگ تازه گزنه ، در تسكين درد استوآرتريت ، به طور معني داري موثرتر از دارونماست. در اين مطالعه ، 27 نفر . برگ گزنه را روزي يك بار تا يك هفته توقف ،درمان با استفاده از دارونما تكرار گرديد . بيماران و پزشكان هر دو ، از نوع و دستور درمان بي اطلاع بودند. به بيماران گفته شده بود كه محققين مشغول بررسي دو نوع مختلف گزنه اند و اين كه آن ها ممكن استت در اثر درمان ، احساس سوزش و گزش كنند. بر طبق نتايج ، كاهش ناتواني و درد در مورد گروه درمان شده با گزنه به طور معني داري از دارونما ،بيشتر بود. محققين نتيجه گرفتند كه گزنه به عنوان يك گياه رايج و در دسترس ، به نظر مي رسد علي رغم گزش و سوزش آن ، درمان بي خطري براي دردهاي عضلاني ـ استخواني باشد.جداسازي تركيبات استروژني از گياه جعفري

در روند غربالگري گياهان دارويي براي تركيبات استروژني ، محققين تعدادي گليكوزيد فلاوني با اثر استروژني را از گياه جعفري جدا كرده اند. با حذف بخش گليكوزيدي تركيبات فوق ، اثر استروژني افزايش يافت. محققين ادعا كردند كه آپي ژنين ، ديوزمتين و كامپفرول بيشترين اثر استروژني را دارند و تقريبا معادل ايزوفلاون هاي ديادزين و ژنيستئين مي باشند. به علاوه ، طبق اين تحقيق ، 7 روز درمان خوراكي با عصاره متانولي جعفري ، آپي اين و آپي ژنين ، وزن رحم را در موش هايي كه تخمك برداري شده بودند ، به حالت اول بر مي گرداند.مطالعه گل ساعت ، اثر ضد اضطراب كريزين موجود در آن نشان مي دهد.

مطالعه انجام شده در رات نشان مي دهد كه تركيب فلاونوئيدي موجود در گل ساعتي يعني كريزين (Chrysin) در تزريق دوز mg/kg1 ، اثر ضد اضطرابي واضحي دارد. آپي ژنين موجود در آن ( كه در گياه بابونه هم گزارش شده است ) ، در دوز mg/kg 25 اثر سداتيو دارد ولي هيچ اثر ضد اضطراب نشان نمي دهد. از آن جايي كه اثر ضد اضطراب كريزين با تجويز فلومازنيل متوقف ميشود ، پس اثر آن بايد در ارتباط با فعال سازي گيرنده هاي GABA ( نوع A ) باشد. ولي از آن جايي كه فلومازنييل ، بلوك اثر سداتيو هر دو فلاونوئيد را كاهش مي دهد ، محققين نتيجه گرفته اند كه اين اثرات به خاطر تداخل با گيرنده هاي GABA نيست.فرمولاسيوني از آقطي سياه ، سيستم ايمني افراد سالم را فعال مي كند.

مطالعه محدودي روي عصاره استانداردي از گياه آقطي سياه ( با نام تجارتي سامبوكول ) صورت گرفته و طي آن معلوم شده كه سامبوكول ، سيستم ايمني افراد سالم را با افزايش توليد سيتوكين هايي التهابي تحريك مي كند. توليد سيتوكين با استفاده از مونوسيت هاي مشتق از خون 12 فرد سالم اندازه گيري گرديد. اين نمونه هاي خوني با چند فرآورده سامبوكول (Sambucol) اين گونه شدند : عصاره سامبوكول ، شربت سامبوكول و سامبوكول براي اطفال. از اين محصولات مورد آزمايش ، براي اثر تحريك ايمني ، عصاره سامبوكول ، معني دارترين اثر را روي توليد سيتوكين داشت. بيشترين افزايش در توليد TNF- a مشاهده گرديد.
چاي سبز و زردچوبه

طي يك مطالعه ، اثر درماني بسته بندي هاي تركيبي گياهان عليه سرطان دهان آزمايش گرديد. در اين بررسي ، توانايي ماده اصلي موجود در چاي سبز { اپي گالوكاتشين گالات ( EGCG) } ، و كوركومين ( از گياه زرد چوبه ) ، براي جلوگيري از رشد و پيشرفت سرطان دهاني in vitro آزمايش شد. هر دوي اين مواد خصوصا EGCG ، خواص آنتي كارسينوژني ، آنتي اكسيداني و ضد التهابي نشان دادند.

كشت هايي از سلول هاي اپي تليال دهاني { از سه نوع طبيعي ، بد خيم و پيش ـ بد خيم (premalignant) } ، با EGCG و كوركومين مجاور شدند ، هر دوي اين مواد نشان دادند كه قادر به مهار رشد سلول هاي سرطاني در تمام رده هاي سلولي مورد آزمايش هستند. درجه مهار رشد به رده سلولي خاص وعامل مهاركننده مورد آزمايش بستگي داشته و به نظر مي آيد كه هر عامل ، رشد را در مراحل مختلفي از چرخه سلولي مهار مي كند ( EGCG ، در فاز G1 و كوركومينن ، سلول ها را در فازهاي S/G2M بلوك مي نمايد ). اثرات سينرژيسسمي ،وقتي كه هر دو عامل با هم استفاده مي شدند ، مورد توجه بود و به صورت وابسته به دوز باعث مهار رشد سلولي گرديد. استفاده از دو عامل به صورت تركيبي اجازه داد كه دوز هر كدام كاهش يابد.چگالي بدن و ايزوفلاون هاي سويا

مقاله هاي مروري متعددي ، در مورد تحقيقات رايج و اثرات بالقوه مثبت مصرف سويا روي سلامتي استخوان ها در انسان وجود دارد. سويا حاوي تعدادي ايزوفلاون است و به ويژه ديادزئين و ژنيستئين ،كاملا مورد مطالعه واقع شده اند. مطالعات حيواني شواهد متقاعد كننده اي را در مورد اصلاح و بهبود توده استخواني بعد از مصرف سويا ، ارايه مي كند. در مورد تاثير روي انسان ، تنها يك مطالعه وجود دارد كه طي آن محققين ، اثر پروتئين سويا را روي چگالي معدني استخواني {Bone Mineral Density - BMD} در زنان يائسه بررسي كرده اند. طي آن بهبود معني داري در BMD استخوان هاي ستون فقرات مشاهده شده ولي در مورد كل بدن يا BMD استخوان ران اين گونه نبوده است.آب انار ، فوايد بهداشتي روي قلب و عروق دارد.

مطالعات in vivo درمردان سالم غير سيگاري و موش هاي سالم كه به طور تجربي دچار آتروسكلروز شدند ، نشان مي دهد كه آب انار ، احتمالا به خاطر اثرات آنتي اكسيداني اش داراي اثرات قوي آنتي آتروژنيك مي باشد. در اين مردان ، مصرف آب انار ، استعداد و قابليت كلسترول LDL را براي تجمع و ذخيره ،كاهش و اثر پارا ـ اوكسوناز ( Para oxonase ) يك آنتي اكسيدان طبيعي است}. آب انار در موش هاي تحت بررسي ،اكسيداسيون LDL را 90 درصد كاهش داد و پلاك هاي آتروسكلروتيك را در مقايسه با موش هاي شاهد ، 4 درصد كم كرد.به کوشش :دكتر فراز مجاب(دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تصحیح: محسن حمیدی

CASSIATORA
2011/06/11, 10:38
ليكوفار LICOPHAR


http://www.pic.daneshju.ir/images/90540544732074419119.gif

اشكال دارويي :

قرص مكيدني 700 ميلي گرمي

موارد مصرف :

قرص مكيدني ليكوفار به عنوان ضد التهاب گلو ، خلط آور و ضد سرفه بكار مي رود .

اجزاء فرآورده :

قرص مكيدني ليكوفار حاوي عصاره و اسانس هاي زير مي باشد :

1- عصاره خشك شيرين بيان 51/2 ميلي گرم Glycyrrhiza glabra

2-اسانس اكاليپتوس 1/07 ميلي گرم Eucalyptus sp

3-فلفل قرمز 0/14 ميلي گرم Capsicun sp

4-منتول 6/3 ميلي گرم Menthol

مواد موثره :

گليسيريزين ، گليسيريتينيك اسيد ،‌روغن هاي فرار ( نظير منتول ، اكاليپتول ) و كاپسي سين .

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

گليسيريزين و گليسيريتينيك اسيد موجود در عصاره شيرين بيان احتمالا با تاثير بر گيرنده هاي گلوكوكورتيكوييدي روي فعاليت استروييدهاي آندوژن تاثير مي گذارند و در كبد و كليه از تبديل كورتيزول به كورتيزون جلوگيري مي كنند . همچنين تركيبات موجود در عصاره شيرين بيان احتمالا موجب وقفه ليپواكسيژناز ، سيكلو اكسيژناز و كاهش فعاليت اسيد آراشيدونيك مي گردند . اسانسهاي موجود در فرآورده داري اثرات ضد سرفه ،‌ ضد درد و آنتي سپتيك مي باشند .

تداخل دارويي :

مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با كورتيكوستروييدها و داروهاي هورموني ( با اثرات استروژني و آنتي استروژن ) بايد با احتياط صورت گيرد .

مقدارمصرف :

روزي 3 بار هر بار 2-1 قرص مكيده شود

موارد احتياط :

مصرف مقادير زياد اين فرآروده در بيماران قلبي - عروقي ( به دليل اثرات مينرالو كورتيكوييدي شيرين بيان ) توصيه نمي گردد .

عوارض جانبي :

مصرف طولاني مدت و مقادير زياد اين فرآروده ممكن است سبب بروز اثرات شبه مينرالو كورتيكوييدي ( احتباس آب و سديم و افزايش دفع پتاسيم ) گردد . به دليل وجود منتول و كاپسيكوم در اين فرآورده احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك و تحريك مخاط در افراد حساس وجود دارد .

موارد منع مصرف :

به دليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .

نكات قابل توصيه :

ليكوفار در التهابهاي ناشي از عفونت مخاط گلو به تنهايي موثر نمي باشد . بنابر اين توصيه مي گردد طبق دستور پزشك همراه با آنتي بيوتيك مصرف شود .