PDA

مشاهده نسخه کامل : بيماري ها ي سگnumber one
2007/07/28, 09:21
بیماریها علائم ونشانه ها


مراقبت ازیک سگ بیمار

برای مراقبت ازیک سگ بیماربهتراست که اورا پیوسته دراتاقی قراردهیم که درجه حرارت آن درحدود 25-20 باشد. بهتراست ازراه رفتن حیوان پیشگیری شود. بهترآن است که با استفاده ازروزنامه بسترمناسبی برای حیوان پدید آورد. به این ترتیب علاوه برمراقبت مناسب ازیک حیوان بیماربه راحتی می توان این روزنامه ها را سوزاند ویا تعویض کرد. چنانچه ازچند سگ دریک مکان نگهداری می شود بهتراست که ازتماس سگهای سالم با سگ بیماراجتناب شود.

یکی ازنکات مهم درپرستاری ازسگهای مریض رعایت بهداشت فردی واجتماعی است. مثلا پنبه هایی که برای تزریق یا برای تمیزکردن چرکهای چشم یا دیگرقسمتها به کارمی روند باید سوزانده شده یا به طریقه بهداشتی نابود شوند. درصورت امکان باید دوباردرروز درجه حرارت بیماراخذ وثبت شود. به همین ترتیب تعداد نبض نیزباید شمرده شود ودرصورت نیازدراختیار دامپزشک قرارگیرد. معمولا سگهای بیماردچارکم اشتهائی هستند. دراین صورت با مشورت دامپزشکان معالج باید غذاهایی برای حیوان تدارک دید که اشتهای سگ را تحریک نموده ومیل به خوردن غذا را افزایش دهد. دراین شرایط باید طی شبانه روزچندین باربه حیوان غذا داد تا وضعیت عمومی وی تقویت گردد. چنانچه حیوان ازخوردن غذا اجتناب ورزد باید سعی کرد که غذاهای نیمه مایع یا مایع نظیرسوپ. آب گوشت. شیروتخم مرغ به آهستگی به اوخورانده شود درغیراین صورت ضرورت استفاده ازمحلولهای تزریقی کاملا احساس می گردد.

گاهی اوقات به علت جراحاتی که دربدن وجود دارد ومنجربه خارش. سوزش ودردهای خفیف می شود حیوان سعی می کند که با خاراندن. لیسیدن. مالیدن. پنجه زدن وحتی گازگرفتن این احساس را برطرف نماید ودراین بین صدمات جدی تری را به مرورزمان به خود وارد می سازد. مثلا آنچنان یک زخم را می لیسد که التیام آن مختل می شود یا چنان خود را می خاراند ویا پنجه می زند که بدن خود را زخمی می سازد. برای اجتناب ازلیسیدن یا گزیدن بدن می توان سررا با استفاده ازیک نوع گردن بند که به وسیله یک سطل قابل تهیه است مقید ساخت. برای این کاراولا باید سطل مناسب با سروگردن حیوان تهیه نمود به طوری که پس ازکارگذاردن آن پوزه ودهان حیوان ازلبه های سطل تجاوزنکند. سپس کف سطل را خارج ساخته وبا استفاده ازیک نواردورتا دورلبه های جدید را پوشش دهید تا خود موجب جراحت وزخم درگردن سگ نگردد. سپس دوسوراخ دراطراف آن ایجاد نموده وازآن طنابی عبوردهید. آنگاه گردن وسرسگ را درداخل سطل قراردهید وبه وسیله طناب موجود سطل را برروی گردن حیوان ثابت گردانید تا ازآن خارج نگردد. حتی ممکن است تا زمانی که زخم اولیه بهبود نیافته وجود این گردن بند ضروری باشد. برای مقید کردن پنجه ها به منظورپیشگیری ازوارد آوردن صدمه به بدن می توان اقدام به باندپیچی کردن پنجه ها نمود.

number one
2007/07/28, 09:21
اقدامات ومراقبت های پیشگیری کننده
ما درزمانه ای زندگی می کنیم که بسیاری ازبیماری های خطرناک را می توان با واکسیناسیون پیشگیری نمود. سگها می بایست به وسیله واکسنها ایمن شوند وسالیانه واکسن های یادآوررا دریافت نمایند. کنترل انگل ها نیزبه مراقبت های خاصی نیازمند است تا اولا سگ ازوجود انگل ها خلاصی یابد ودرثانی بهداشت انسانی نیزبه مخاطره نیفتد.نحوه وزمان واکسیناسیون

بیماریهای خطرناک نظیرهاری. دیستمپر. پاروویروس وهپاتیت ولپتوسپیروز را می توان با واکسیناسیون منظم درسگها پیشگیری نمود. این پنج بیماری بی نهایت خطرناک بوده ومی توانند باعث مرگ سگها گردند وبرخی ازآنها نظیرهاری ولپتوسپیروز به انسان سرایت می کند. اولین سن واکسیناسیون 5/2 الی 3 ماهگی است ودرخلال چند هفته وبراساس تقویم واکسیناسیون ایمن سازی توله ها کامل می شود. سپس می بایست که به طورسالیانه واکسن های یادآوررا نیزتزریق نمود. تقویم واکسیناسیون توله ها درجدول ذیل درج گشته است وچنانچه واکسیناسیون سگهای بالغ به هردلیلی صورت نگرفته است می بایست که دراولین فرصت نسبت به انجام آن اقدام نمود.

تقویم واکسیناسیون درسگها

اولین دومین سومین

بیماری نوع واکسن واکسیناسیون واکسیناسیون واکسیناسیون یادآور

( هفته) (هفته) ( هفته)

هاری کشته 16-12 - - تکرارسالیانه

تخفیف حدت یافته 16-12 - - " "

دیستمپر " " " 8-6 12-10 16-14 " "

پاروویروس کشته 8-6 12-10 16-14 " "

تخفیف حدت یافته 8-6 12-10 16-14 " "

هپاتیت کشته 8-6 12-10 16-14 " "

تخفیف حدت یافته 8-6 12-10 16-14 " "

لپتوسپیروز کشته 12-10 16-14 - " "


انگل های داخلی

کرمهای گرد:کرمهای گرد به خصوص آسکاریس ها درتوله ها بسیارشایع هستند. اکثرتوله های آلوده نشانه بالینی را نشان نمی دهند. اما میلیونها تخم آلوده کننده به وسیله آنها درمحیط پراکنده می شود که می تواند برای سایرسگها واطفال خطرناک باشد. این کرمها شبیه به یک رشته ماکارونی سفید رنگ صاف یا فرخورده هستند وطولی درحدود 2 الی 8 سانتی متردارند. دامپزشک با تجویزداروهای ضد کرم گرد به دفع این انگل ها اقدام خواهد نمود.کرمهای پهن : قطعاتی ازکرمهای پهن ممکن است که درموهای اطراف مخرج درآشیانه یا درمدفوع قابل مشاهده باشند. بندهای زنده این انگل سفید ویا سفید مایل به کرم بوده پهن هستند وانقباضاتی را نشان می دهند. بندهای مرده زرد رنگ بوده وکدرمی شوند وازلحاظ ظاهری شبیه به دانه های برنج هستند. سگ های آلوده اغلب نشانه ای ندارند ولی ممکن است کاهش وزن داشته ویا به صورت اتفاقی به اسهال مبتلا شوند. یکی ازکرم های پهن به نام اکینوکوکوس گرانولوزورس انگل بسیار کوچکی است که تخم آن می تواند درپستانداران وازجمله انسان به بیماری خطرناکی منجرشود که به نام کیست هیداتیک مشهوراست. انگل کوچکی است که تخم آن می تواند درپستانداران وازجمله انسان به بیماری خطرناکی منجرشود که به نام کیست هیداتیک مشهوراست. انگل بالغ درروده سگها زندگی می کند. تخم این انگل به وسیله مدفوع به محیط خارج راه می یابد. خورده شدن تخم این انگل به طوراتفاقی وبه وسیله سایرپستانداران باعث می گردد که دراعضاء مختلف بدن آنها ازجمله کبد. طحال وریه ها این کیست به وجودآبد. ازآنجائی که سگها با خوردن این کیست ها به شکل بالغ کرم مبتلا می گردند( واین چرخه تکرارمی گردد) توصیه می شود که ازمصرف ضایعات کشتارگاهی آلوده به خصوص ریه ها(جگرسفید) وکبدهای مبتلا درتغذیه سگها به هیچ عنوان استفاده نشود. ایجاد بیماری کیست هیداتیک درانسان بسیارخطرناک بوده ودرمان آن به دشواری وبا عمل جراحی صورت می گیرد. با تجویزداروهای ضد انگل خاص که برعلیه این کرم موثرهستند می توان ازبروزانگل درسگ وبه دنبال آن وقوع کیست هیداتیک درانسان وسایرپستانداران پیشگیری نمود.انگل های خارجی

کک : ککها انگل های خونخوارهستند بنابراین گزش وتغذیه آنها ازخون باعث خارش وعفونت پوست وکم خونی می گردد. به علاوه می توانند ناقل برخی ازکرمهای پهن باشند. سگهای مبتلا به کک ممکن است دچارموریزی شوند. بخصوص نواحی پشت وگردن وداخل رانها بیشترمبتلا می گردند. ککها می توانند به بدن انسان نیزحمله نموده واقدام به خونخواری نمایند. به علاوه واکنش های ازدیاد حساسیتی که نسبت به کک ایجاد می گردد درسگها شایع می باشد. این بیماری باعث خارش شدید وعفونت پوست می گردد. اگرچه ککها فاقد بال هستند ولی می توانند که به خوبی جهش نمایند. ککها را می توان با جستجوی موها مشاهده کرد که به سرعت راه می روند. نشانه دیگری که حاکی ازوجود ککها است مشاهده ذرات سفید وسیاه رنگ کوچکی است که درواقع تخم یا مدفوع ککها هستند. این تخم ها به پوست چسبندگی ندارند وبه سادگی درآشیانه وهرجائی که سگ رفت وآمد می کند پخش می شوند ودرمدت 8 الی 10 روزبه لاروکک تبدیل می شوند. همین مسئله است که ریشه کنی کک را ازمنزل ومحیط با دشواری روبرو می سازد. زیرا تخم ککها درهمه جا پخش می گردند. ککهایی را که برروی بدن حیوان باشند به راحتی می توان با مصرف داروهای حشره کش وسموم مخصوص شستشوی حیوانات نابود کرد. اما چنانچه محیط دام سمپاشی نگردد به زودی تخم های انگل بازشده وککهای جدید باعث آلودگی مجدد دام خواهند شد.

با استفاده ازجاروبرقی می توان کف منزل وقالی ها را به خوبی پاکسازی کرد. شستن یا سوزاندن کف بسترنیزاثرات مثبتی دارد. برای مناطق بزرگ یا آلودگی های جدی ترنیزمی توان با مواد حشره کش متعارف اقدام به سمپاشی نمود.کنه :کنه ها باعث کم خونی . فلجی ناشی ازکنه وبیماریهای خطرناک دیگری می شوند. درصورتی که درشرایط جغرافیائی مرطوب زندگی می کنید یا سگ خود را درمسافرت به آنجا می برید می بایست که بدن دام به صورت روزانه بازبینی گشته وکنه های موجود را ازسطح بدن جدا نمود. بهترین راه برای نابود کردن کنه ها این است که چنانچه تعداد آنها کم می باشد درابتدا سطح آنها را به وسیله الکل آغشته نمائید. سپس کنه را محکم به وسیله یک موچین یا پنس گرفته وبه طورعمودی به سمت خارج بکشید. پس ازخارج کردن کنه آن را به وسیله آتش یک کبریت بسوزانید. هیچگاه سعی نکنید که کنه متصل به بدن را بسوزانید! درصورتی که تعداد کنه ها زیاد باشد می توانید که ازداروهای حشره کش وسموم مخصوص استفاده نمائید. دراستفاده ازاین داروها حتما به بروشورودستورالعمل آن توجه نمائید.شپش : شپش باعث خارش شدید وپوسته پوسته شدن پوست می گردد. این موجودات با تماس مستقیم منتقل می شوند. تخم های شپش به موهای بدن می چسبد ولاروهای آن نیزدرهمان جا ازتخم خارج می گردند. برخی ازشپش ها خونخواربوده وباعث کم خونی می شوند. شپش ها را نیزمی توان با سموم حشره کش مناسب نابود کرد.جرب:جربها نوعی ازانگل های بندپا می باشند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. انواع مختلفی ازاین بندپایان درسگ وجود دارند که درنواحی مختلف بدن ایجاد بیماری می نمایند. این بیماریها را درلفظ معمول گال می نامند.

جرب گوش:درداخل مجرای شنوائی سگها زندگی می کند. چنین سگی مرتبا سرخود را تکان می دهد وگوش خود را مرتبا می خاراند وشما می توانید که ترشحات مومی سیاه رنگی را درداخل گوش مشاهده کنید.

سارکوپتس اسکابنی: عامل گال پوستی بوده وحالتی است که به سرعت بین سگها وحتی به انسان نیزسرایت می کند. این جرب میکروسکوپی درداخل پوست کانال هایی حفرمی کند ودرآنجا تخم ریزی می نماید. این بیماری با خارش بسیارشدید وموریزی به خصوص درنواحی گوش وآرنج وپاها و صورت همراه است ودرصورتی که درمان صورت نگیرد تمام بدن مبتلا می گردد.

دمودکس کنیس:جرب میکروسکوپی دیگری است که درفولیکول های موزندگی می کند وباعث ریزش مو وقرمزی پوست وعفونت آن می گردد. ضایعات این جرب بیشتربرروی صورت. چشم ها وپوزه وجلوی پنجه ها دیده می شود. تشخیص این جربها به نمونه برداری ازپوست وانجام آزمایشات میکروسکوپی احتیاج دارد درمان این انگل ها نیزبه سموم حشره کش نیازمند است که می بایست به طریقه خاصی مصرف گردد. بنابراین جهت تشخیص ودرمان بیماری ضرورتا می بایست که به دامپزشک مراجعه گردد.

number one
2007/07/28, 09:22
بیماری های ادراری
سیستم ادراری شامل کلیه ها. حالبها . مثانه ومجرای ادراراست. عضواصلی دراین مجموعه کلیه ها هستند که میزان آب وموارمعدنی بدن را درحال تعادل نگه می دارند وبا دفع مواد زائد دربرقراری تعادل محیط داخلی بدن کمک می نماید.نشانه هایی که دلالت برمشکلات ادراری دارند به شرح زیرمی باشد:عطش زیاد وافرایش ادرار وجود خون یا چرک درادرار

تلاش برای ادرارکردن استفراغ

دفع ادراربه صورت مکرروجحم کم وضعیت غیرطبیعی بدن

ناتوانی دردفع ادرار کاهش اشتها

عدم کنترل بردفع ادرار کاهش وزنسنگ مثانه: سنگ مثانه درسگها نسبتا شایع است. برخی ازنژادها ازجمله پکینز. داشهوند وکاکراسپانی یل استعداد بیشتری نسبت به سایرنژادها درتشکیل سنگ دارند. برخی دیگرنظیردالماسین دارای یک نقص ارثی هستند که آنها را نسبت به تشکیل سنگ ادراری مستعد می سازد. درسگهای نرمعمولا سنگها وارد مجرای ادرارشده ودرآنجا باعث انسداد می گردند. نشانه های سنگ مثانه عبارتند ازتلاش برای ادرارکردن ودفع مکررادرارو حجم کم و وجون خون درادراردراثرعدم ادرارکردن به انسداد مجرای ادرارمشکوک می شویم. سنگ مثانه می تواند دراثرعفونت مثانه ایجاد شود. بنابراین درمان عفونت لازم وضروری است. سنگها رامی بایست به طریقه جراحی ازداخل مثانه خارج نمود. مداوای داروئی واصلاح جیره می توانند ازتشکیل مجدد سنگ پیشگیری کنند.التهاب مثانه:عفونت باکتریائی مثانه درسگهای نروماده متداول است. نشانه های بیماری عبارتند ازافزایش دفع ادرار. سوزش ودردناکی موقع ادرارکردن واحتمالا وجود خون درادرارسگهای ماده ممکن است که دارای ترشحات غیرعادی ازواژن باشند واغلب فرج خود را لیس می زنند. درمان بیماری به آنتی بیوتیک وابسته است.مشکلات دستگاه تناسلی

اعضا دستگاه تناسلی حیوان نروماده با یکدیگرمتفاوت است.نشانه هایی که ممکن است دربیماری های دستگاه تناسلی مشاهده شوند به شرح زیرمی باشد:ترشح غیرطبیعی ازفرج یا آلت تناسلی نر اتساع شکم

التهاب پوست بیضه بیضه ها یا فرج کاهش اشتها وتوان بدن

سقط عطش زیاد وافزایش ادرار

التهاب ودرد درنواحی تناسلی تومورهای سخت یا نرم درنواحی تناسلی

یا پستانها یا پستانها

استفراغ ویا اسهال لیسیدن دستگاه تناسلیعفونت واژن : سگهای ماده ای که مرتبا فرج خود را می لیسند ودارای ترشح غیرطبیعی ازواژن می باشند وموهای اطراف فرج رنگی شده است احتمالا به واژنیت مبتلا می باشند. این سگها ممکن است به صورت غیرعادی نسبت به سگهای نرتمایل داشته باشند. درسگ های ماده جوان عفونت ممکن است که تنها با مقدارکمی ترشح ودردناکی ادرارهمراه باشد. ممکن است که به دنبال بیماری عفونت مجرای ادرارنیزرخ دهد. لذا به یک معاینه دامپزشکی نیازمی باشد.تجمع چرک دررحم: پیومترا یک بیماری بسیارخطرناک رحمی است که عمدتا درسگ های ماده عقیم نشده اتفاق می افتد. چرک درداخل رحم جمع می شود وممکن است که ازدهانه رحم خارج شود یا خارج نشود. سگهای مبتلا به صورت مشخصی بی اشتها وبی رمق هستند. عطش زیاد دارند وبیش ازحد نرمال ادرارمی کنند. استفراغ وتب نیزاغلب وجود دارد وبه نظرمی رسد که شکم متسع شده است. چنانچه بیماری مداوا نشود می تواند کشنده باشد. درمان این بیماری خارج ساختن رحم پرازچرک به طریقه جراحی است .

تومورمقاربتی قابل انتقال: این بیماری با ایجاد تومورهای نرم دردستگاه تناسلی دام نروماده مشخص می شود. راه انتقال بیماری ازطریق جفتگیری با سگ آلوده می باشد وعلائم آن عمدتا شامل خونریزی ازدستگاه تناسلی است. برخی ازبیماران خود به خود بهبود می یابند وبرخی احتیاج به عمل جراحی دارند. دردرمان این بیماران شیمی درمانی واشعه درمانی نیزکاملا موفقیت آمیزاست .بیماریهای پروستات: بیماری های مختلفی درپروستات رخ می دهد. هیپرپلازی خوش خیم پروستات دراکثرسگ های بالای 6 سال به وجود می آید وباعث علائم گوارشی می گردد. آبسه وتورم چرکی پروستات می تواند منجربه بیماری شدید درسگهای نرگردد. تومورهای پروستات نیزاغلب بدخیم بوده وباعث مرگ حیوان می شوند. تشخیص بیماری های پروستات براساس معاینه ورادیوگرافی وسونوگرافی است ودرمان آنها اغلب نیازمند اعمال جراحی می باشد. داروهای اختصاصی نیزمی بایست به وسیله دامپزشک تجویزگردند.تومورپستان:تومورهای پستان متداول ترین توموردرسگ های ماده می باشد. درحدود نیمی ازآنها بدخیم ونیمی دیگرخوش خیم می باشند. این تومورها معمولا درپستانهای عقبی اتفاق می افتند ودرابتدا توده های کوچک وسفتی هستند که درنوک پستان به وجود آمده واغلب قابل حرکت می باشند. این تومورها ممکن است که ازابتدا چند تایی بوده وبه سرعت رشد کنند. تومورهای بدخیم به غدد لنفاوی وریه ها گسترش یافته ومتاستازمی دهند. سگهایی که قبل ازسن 5/2 سالگی عقیم شوند کمتربه تومورپستان مبتلا می گردند.( به خصوص اگرقبل ازاولین فحلی باشد) اگرتصمیم ندارید که ازسگ خود توله ای به دست آورید توصیه می شود که به منظورپیشگیری ازتومورهای پستان آنها را عقیم سازید. انجام عکس برداری ازریه وتکه برداری ازتوموربرای تشخیص نوع آن وتعیین گسترش بیماری ضروری است. برای درمان تومورهای خوش خیم باید اقدام به جراحی نمود. درمان تومورهای بدخیم اغلب دشواراست ونتایج مناسبی به دنبال ندارد.

number one
2007/07/28, 09:22
بیماری های عصبی
دستگاه عصبی شامل مغز. نخاع واعصاب محیطی می شود. این دستگاه اطلاعات حسی را دریافت ومنتقل وتفسیرمی کند وسپس به عضلات وسایرارگانهای بدن پیام های کنترل کننده ای را مخابره می نماید.نشانه هایی که ممکن است حاکی ازبیماری های عصبی باشد به شرح زیراست:تشنج تغییردرنحوه انقباض عضلات

رفتارهای غیرعادی وناگهانی اختلالات حسی

عدم تعادل فلجی

ضعف پیشرونده دورخود چرخیدنهاری:هاری یکی ازخطرناکترین بیماری های ویروسی است که معمولا به مرگ بیمارمنتهی می شود. این بیماری اغلب دراثرگازگرفتن توسط یک حیوان هاربه دیگرحیوانات منتقل می گردد ودراین حال منبع عفونت بزاق حیوان هاراست. تقریبا تمامی پستانداران نسبت به عفونت هاری حساس می باشند. ازآنجائی که منبع اصلی انتقال هاری به انسان درمحیط شهری سگ می باشد ضرورت واکسیناسیون سگها برعلیه این بیماری کاملا محسوس بوده ولازم الاجرااست. اولین نشانه هاری دریک حیوان آلوده وگزیده شده تغییررفتاراست. این تغییررفتارمی تواند درجهت افزایش خشونت ویا افزایش مهربانی باشد واساسا این تغییربرخلاف خصلت اصلی وذاتی اوست. به تدریج انقباض عضلات صورت رخ می دهد ودندان های آن قفل می شوند. حرکات دام نامتعادل می گردد وکنترل عضلات ازبین می رود. دراین حال بزاق حیوان جاری است تغییرصدا پیدا می کند. ازنورو آب وغذا می ترسد وبه هرچیزی حمله می کند. نهایتا فلج می گردد ودرحال فلجی به کوما می رود ومی میرد. هیچ درمانی برای نجات یک موجود هاروجود ندارد وتنها باید به عنوان یک عمل پیشگیرانه نسبت به واکسیناسیون سگها اقدام صحیح را صورت داد ودرصورت گزیده شدن افراد به وسیله یک سگ ضرورتا می بایست به مراکزانستیتوپاستور درتهران یا شعبات آن درسایرنقاط کشور مراجعه کرد.دیستمپر: یکی ازعلائم دیستمپر که ازجمله بیماری های عفونی ویروسی است مشکلات عصبی می باشد. این علائم عبارتنداز: تشنج. عدم تعادل. انقباضات کنترل نشده عضلانی وفلجی.

.

number one
2007/07/28, 09:22
بیماری های گوش
نشانه هایی که دربیماریهای گوش مشاهده می شوند به شرح زیرمی باشد:ترشح غیرعادی یا تجمع واکس ورم کردگی

بوی متعفن وزننده پوسته پوسته شدن یا شوره بستن

خارش کاهش شنوایی

التهاب گوش تکان دادن سر

کج نگاه داشتن سر دورخود چرخیدن

ازلحاظ آناتومی گوش شامل گوش خارجی وگوش میانی وگوش داخلی است. بین گوش خارجی وگوش داخلی پرده صماخ قراردارد. هرکدام ازاین قسمتها می توانند دچاربیماری گردند.عفونت گوش خارجی: التهاب مجاری گوش خارجی به خصوص درسگهایی که گوش افتاده دارند شایع است. وجود رطوبت دراین نوع گوشها به دلیل نامناسب بودن تهویه داخل آن زمینه سازعفونتهای قارچی وباکتریائی می شود. باقی ماندن آب وکف صابون یا شامپودرداخل گوش انگلها واجسام خارجی وموهای زیاد تجمع واکس وهمچنین آلرژی می توانند باعث التهاب مجرای شنوایی گردند. گوش مبتلا گرم وملتهب است وغالبا می توان که درداخل آن چرک یا واکس را مشاهده نمود. بوی نامطبوعی نیزقابل استشمام است. بهتراین است که تا بیماری بدترنشده جهت مداوا به دامپزشک مراجعه گردد. این درمان شامل شستشو وتمیزکردن گوش واستفاده ازآنتی بیوتیکهای موضعی وعمومی است. عفونتهای مزمن گوش باعث ایجاد بافت اضافی درمجرای شنوائی شده وباعث انسداد نسبی یا کامل مجرای شنوائی می گردند. دراین قبیل موارد می بایست اقدام به جراحی نمود.هماتوم:سگ هایی که دارای گوش های آویزان وبلند هستند استعداد ابتلا به هماتوم لاله گوش را دارند. دراین حال لاله گوش کاملا برآمده شده و ورم می کند. درواقع درداخل این برآمدگی خون تجمع یافته است. درمان این عارضه به وسیله جراحی است.کری:سگها ممکن است که دراثرضربه. عفونت. دیستمپر. داروها. صداهای بلند وپیری کرشوند. برخی ازسگها کرمتولد می شوند ویا آنکه به تدریج قوه شنوائی خود را ازدست می دهند. درهردوحال علت بیماری مادرزادی است ویک یا هردوگوش ممکن است مبتلا گردند.

number one
2007/07/28, 09:23
بیماری های چشم


نشانه هایی که دلالت بربیماری چشم دارند به شرح زیرمی باشد:

ترشحات غیرعادی سفید شدگی یا کدورت چشم

افزایش یا کاهش اشک فرورفتگی سطح چشم

التهاب بافت مجاور تورم چشم

کم شدن بینائی وکوری ترس ازنور

وجود بافت اضافی درداخل یا خارج ازچشم شناورشدن عنبیهریزش اشک: ریزش دائمی وزیاد اشک یکی ازمشکلات شایع درنژادهای کوچک است. مسیراشک ایجاد یک خط قهوه ای رنگ درزیرچشمها وجوانب صورت می کند وپوست این نواحی ممکن است ملتهب وعفونی گردد. ریزش اشک ممکن است دراثرعلل دیگری ازجمله بیماریهای دردناک چشم باشد. برطرف کردن منبع تحریک ودرمان عفونت به وسیله آنتی بیوتیک

می تواند باعث بهبودی گردد.آنتروپیون:حالت غیرعادی است که درآن پلک(به خصوص پلک پائین) به سمت داخل چشم چرخش پیدا می کند. آنترپیون معمولا یک عارضه مادرزادی است. برگشتگی پلک به داخل باعث می گردد که مژه ها ویا پلک سطح قرنیه را سائیده وباعث تحریک این قسمت حساس گردند. ریزش اشک عفونت وحتی زخم قرنیه به دنبال آنتروپیون رخ می دهند. درمان این عارضه به وسیله جراحی واصلاح برگشتگی پلک است.اکتروپیون: دراکتروپیون برخلاف آنتروپیون حاشیه پلک پائین به سمت خارج برگشتگی پیدا می کند. علل این عارضه می تواند ارثی. ضربه. زخم وپیری باشد. دراثراین عارضه چشم حساس می شود وافزایش ترشح اشک وافزایش عفونت به وجود می آید. درمان این عارضه نیزبه وسیله جراحی صورت می گیرد.تورم ملتحمه: ملتحمه غشائی است که درسطح داخلی پلکها وروی کره چشم(به استثنا قرنیه) را می پوشاند. التهاب ملتحمه باعث سرخی والتهاب چشم گشته ومنجربه ترشح ازچشم می گردد. چنانچه عامل تورم. آلرژی باشد این ترشح سفید وشفاف است. درصورتی که عفونتها باعث ترشح چرکی زرد رنگ می شوند. تورم ملتحمه را می توان با حذف عامل اولیه ومصرف پمادهای چشمی آنتی بیوتیک دارمداوا کرد.کاتاراکت:کاتاراکت یا آب مروارید بیماری است که باعث کدورت عدسی چشم می شود. این بیماری درسگهای پیربسیارمتداول وشایع است. شکل ارثی بیماری می تواند درهرسنی ایجاد شود. همچنین می تواند به دنبال بیماری دیابت اتفاق افتد. کاتاراکت می تواند باعث ضعف بینائی وحتی کوری شود.

.

number one
2007/07/28, 09:23
بیماری های دستگاه گوارش
وظیفه اصلی دستگاه گوارش دریافت وهضم غذا به نحوی است که اجزاء تشکیل دهنده آن قابلیت جذب پیدا کنند. این دستگاه شامل معابری است که ازدهان شروع گشته وبه مخرج ختم می شود.نشانه هایی که دلالت برمشکلات دستگاه گوارش می نماید به شرح زیرمی باشند:

استفراغ غذا بلافاصله بعد ازبلع تحریک. سوزش وخارش مخرج

استفراغ غذا مدتی بعد ازبلع ریزش آب ازدهان

اسهال عطش زیاد وادراربیش ازحد

وجود خون یا موکوس درمدفوع کاهش وزن علیرغم اشتهای خوب

یبوست زردی

تلاش برای دفع مدفوع سفید رنگ بودن مدفوع

اتساع ودردناکی شکم قیرمانند بودن مدفوع

بی قراری اسهال خونی

نفخ وگازداربودن روده ها دلپیچه وزورپیچاستفراغ: استفراغ به خودی خود یک بیماری واقعی نیست. بلکه صرفا حاکی ازوجود بیماریهای دیگراست. چنانچه استفراغ تنها یک یا دوباررخ دهد وسگ نیزشاداب به نظررسد جای هیچ نگرانی نیست. اما زمانی که استفراغ به صورت مکرروبا قدرت وحاوی مواد غیرعادی نظیرخون. توده هایی شبیه به مدفوع .کرم یا اجسام خارجی بوده واستفراغ با نشانه های دیگری ازجمله اسهال. بی حالی. کاهش وزن وتب همراه باشد. معاینه بیماربه وسیله دامپزشک ضرورت می یابد. دراغلب موارد استفراغ ناشی ازخوردن مواد محرک وغیرمغذی نظیرآشغال. کاغذ وسایرمواد غیرهضم می باشد. دراین موارد نخست سگ آنچه که خورده است را استفراغ می کند ودرنوبت های بعد مایع سفید رنگی شبیه به سفیده تخم مرغ یا مایع زردرنگی را استفراغ خواهد کرد. دراین حال تغذیه حیوان را 12 الی 24 ساعت قطع کنید وبه جای آب قطعه های یخ دراختیارآن قرار دهید تا حجم آب زیادی وارد معده حیوان نشود. چنانچه استفراغ برطرف شود می توانید که حیوان را با غذاهای پخته سهل الهضم مثل تخم مرغ آب پز. پلو. غذاهای بچه یا گوشت آب پزتغذیه نمائید. درروز اول می بایست که مقداراین غذاها کم باشد اما به دفعات دراختیاربیمارقرارگیرد. چنانچه استفراغ قطع شده باشد می توانید که چند روزبعد غذای قبلی واصلی را دراختیارحیوان قراردهید. اما چنانچه استفراغ برطرف نگردید با بدترشد می بایست که به دامپزشک مراجعه گردد. استفراغ می تواند ناشی ازبیماریهای عفونی. انسداد دستگاه گوارش. سرطان. پانکراتیت. نارسائی کلیوی. نارسائی کبدی. نارسائی غدد فوق کلیه وبیماریهای سایراعضا باشد. درموارد فوق استفراغ شدید بوده وزندگی حیوان را تهدید می کند.اسهال:اسهالهای خفیف که با نشانه های دیگری همراه نباشند معمولا درخانه قابل مداواهستند. با این حال چنانچه مدت اسهال بیش از24ساعت به طول انجامیده ویا واجد خون بوده ویا با استفراغ تب ودل درد همراه باشد می بایست که سریعا به دامپزشک مراجعه گردد. همچون استفراغ خوردن مواد آلوده وغیرقابل هضم مثل آشغال وزباله یکی ازعلل متداول اسهال به حساب می آید. به علاوه تغییرناگهانی جیره غذائی می تواند باعث اسهال درسگها گردد. ازجمله سایرعلل اسهال می توان به آلرژی های غذائی. انگل های روده ای. ویروس ها. باکتریها وسایرعوامل میکروسکوپی اشاره کرد. معمولا بسیاری ازعواملی که منجربه استفراغ درسگها می شوند باعث اسهال نیزمی گردند. برای درمان اسهال درخانه دروهله اول غذای حیوان را به مدت 24ساعت قطع کنید وتنها آب وترجیحا قطعات یخ دراختیاراوقراردهید. درروزدوم مقادیرکم ازغذای سهل الهضم مثل پلو ودرصورت تمایل دام همراه با ماست دراختیاراوقراردهید. این عمل را به مدت 3روز انجام دهید وسپس غذای اصلی وقبلی را دراختیارحیوان بگذارید. چنانچه حیوان استفراغ می کند این روش عملی نبوده وجهت تجویزسرم می بایست که به دامپزشک مراجعه کرد.یبوست: درحال عادی می بایست که ازدفعات وفواصل اجابت مزاج سگ با اطلاع بود. چنانچه دفع مدفوع به مدت یک یا دوروز صورت نگیرد سگ به یبوست مبتلا است. یبوست دراثرعلل مختلفی ازجمله خوردن غذاهای خشک نظیرنان . نان خشک. استخوان. روزنامه وگیاهان وسایرمواد غیرقابل هضم ایجاد می شود. چنانچه یبوست شدت یابد می تواند باعث کاهش اشتها یا استفراغ گردد. گاهی اوقات نیزمدفوع آغشته به خون است ویا مایع قهوه ای رنگی دورآن را فرامی گیرد. به علاوه بزرگ شدگی غده پروستات . بیماریهای قولون. فتق پرینه ای نیزمی توانند منجربه یبوست وعدم دفع مدفوع گردند. دراغلب موارد اصلاح جیره غذائی می تواند مفید باشد. استفاده ازداروهای ملین نیزگاهی اوقات موثراست. درمواردی که مدفوع به شدت متراکم شده است ممکن است که نیازبه تنقیه باشد.بلعیدن اجسام خارجی: گاهی اوقات سگها وبه خصوص توله سگها اجسام خارجی غیرمغذی را به دهان گرفته ومی بلعند. ازآنجائی که این مواد می توانند باعث انسداد یا سوراخ شدن معده وروده ها گردد یک مورد اورژانس به حساب می آید. سگ ممکن است استفارغ کند سرفه نماید یا آروغ بزند. همچنین ممکن است که به دل درد مبتلا شود. چنانچه جسم خارجی درمری واقع شود حیوان دارای بلع دردناک است. ریزش بزاق دارد وبلافاصله بعد ازبلعیدن غذا استفراغ می کند. درهرصورت می بایست که برای روشن شدن وضعیت بیمارمعاینات دامپزشکی صورت گیرد. چنانچه جسم خارجی کوچک بوده ودارای لبه های تیزنباشد احتمال آنکه ازدستگاه گوارش عبورنموده وخارج گردد وجود دارد. اما اجسام خارجی تیزوبزرگ را می بایست که با توسل به جراحی ازداخل معده یا روده ها خارج ساخت .عفونت پاروویروس: این عفونت یکی ازبیماریهای ویروسی عفونی دستگاه گوارش است که باعث اسهال واستفراغ می گردد. گاهی موارد به علت شدت بیماری واسهال واستفراغ خونی هستند. این بیماری بسیارخطرناک بوده و می تواند به سرعت باعث مرگ توله های مبتلا گردد. برای جلوگیری ازاین بیماری می توان که در3-5/2 ماهگی اقدام به واکسیناسیون نمود. چنانچه بیماری درتوله ها رخ دهد بیماری می بایست که سریعا به دامپزشک مراجعه کرد. درمان این بیماری با تجویزسرم . آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف وداروهای ضد استفراغ به صورت تزریقی صورت می گیرد. علیرغم درمان ممکن است توله ها به دلیل شدت بیماری ازدست بروند.عفونت دیستمپر:دیستمپرنیزیکی دیگرازبیماریهای عفونی ویروسی است که دربرخی ازبیماران باعث اسهال واستفراغ می گردد. پیشگیری ازاین بیماری نیزبه وسیله واکسیناسیون درسن سه ماهگی امکان پذیراست. تشخیص بیماری به عهده دامپزشک بوده وسریعا می بایست که مورد درمان واقع شود.

درموارد مسمومیت چه باید کرد؟

یک سگ مسموم را باید بلافاصله مورد درمان قراردارد. هرگونه تاخیرمی تواند باعث مرگ حیوان شود. سموم مختلف دربدن به صورمختلف عمل می کنند وبه درمانهای مختلفی نیازدارند. اگرشما متوجه شوید که سگ مواد اسیدی . قلیایی . نفت ویا بنزین خورده است حیوان را مجبوربه استفراغ نسازید بکله به اومقداری شیربدهید تا سم را رقیق سازد وبه سرعت با دامپزشک خود تماس بگیرید. اگرموفق شدید که بطری یا محفظه حاوی سم را پیدا کنید برچسب آن را مطالعه نمائید تا بفهمید پادزهر( آنتی دوت) احتمالی آن چیست. درغیراینصورت با دادن مخلوطی ازآب اکسیژنه وآب اورا واداربه استفراغ نمائید. مقدارمشخصی ازآب اکسیژنه 3% که درداروخانه ها آماده وفروخته می شود را با مقداربرابرآب رقیق نموده وآن را آهسته آهسته به خورد حیوان دهید. هیچگاه با عجله این مایع را درگلوی حیوان سرازیرنکنید زیرا می تواند باعث گرفتاریهای دیگرنظیرپنومونی استنشاقی یا خفگی حیوان گردد. برای این کاربه سادگی یکی ازلبهای پائین سگ را ازکناربه طرف خارج بکشید تا به شکل قیف درآید ومحلول فوق را کم کم درآن بریزید تا سگ فرصت بلعیدن نیزداشته باشد. شما می توانید حداقل به ازای هر10 کیلو وزن حیوان دوقاشق غذاخوری ازمحلول آماده کرده فوق را به حیوان بخورانید. سگ درعرض 2دقیقه استفراغ خواهد کرد. هنگامیکه استفراغ قطع شد ووضعیت دام بهترگردید یک قاشق چایخوری به اوازنمکهای Epsom درمقدارکمی آب بدهید تا اثرمسهلی آن روده ها را به سرعت تخلیه نماید. آب اکسیژنه پس ازخورده شدن به اکسیژن وآب تبدیل شده وهیچ خطری برای سگ نخواهد داشت. این ماده بهترین پادزهربرای فسفراست که اغلب درسموم جونده کش (مرگ موش) بکارمی رود. بعد ازپایان یافتن این اقدامات اورژانس وتخلیه معده وروده به سرعت حیوان خود را به یکی ازمراکز درمانی دامپزشکی برسانید.

number one
2007/07/28, 09:24
مشکلات قلب
قلب پمپی است که خون را دربدن به گردش می آورد. خون حاوی اجزاء حیاتی وضروری نظیر اکسیژن وغذا وهورمونهایی است که عملکرد بدن را تنظیم می کنند. به علاوه گردش خون مناسب درحمل وخارج ساختن مواد مضری نظیر دی اکسید کربن دخالت می نماید. نقص واشکال درگردش خون باعث ایجاد مشکلاتی درسایراعضاء بدن می شود.علائمی که ممکن است درمشکلات قلب دیده شوند عبارتند از:سرفه وسطحی بودن تنفس اتساع شکم وورم کردگی اندامهای حرکتی

بی حالی وضعف افزایش ضربان نبض

غش لرزش قابل لمس جدارسینه مجاورقلب

کاهش وزن آبی رنگ شدن لثه ها

وقفه دررشد

به طورکلی قلب دارای یک سری بیماری های مادرزادی وبرخی بیماری های اکتسابی است. ازجمله بیماریهای مادرزادی می توان به سوراخهای دیواره های داخلی بطن ها وبازماندن مجرای شریانی و تنگی شریان ریوی اشاره کرد. راجع به برخی ازبیماریهای اکتسابی قلب توضیح مختصری می دهیم .نارسائی احتقانی قلب : زمانی که قلب ازپمپاژ خون وبه جریان انداختن آن دررگها ناتوان گردد ویا ازکیفیت جریان خون کاسته گردد دچارنارسائی شده است. لفظ احتقان بدین جهت به کار می رود که به علت اختلالات گردش خون مایعات خون درنواحی دیگری ازبدن به غیرازداخل رگها تجمع پیدا می کنند. چنانچه مایع درداخل ریه ها تجمع یابد باعث سرفه وسطحی شدن تنفس می گردد. سگهای مبتلا به نارسائی احتقانی قلب تحمل ورزش وفعالیت های بدنی را ندارند ودرموارد خاصی ممکن است شکم نیزدراثرتجمع مایعات متسع گردد ویا دست وپاها ورم کنند. یک دامپزشک می تواند که با گوش کردن سینه بیماری قلبی ویا تجمع مایعات درریه ها را تشخیص دهد ودرصورت نیازاقدام به رادیوگرافی ویا تهیه نوارقلب نماید. دردرمان بیماری بهره گیری ازدارو کاملا ضروری است ولی غذای بیمارمی بایست دارای نمک بسیارکم باشد.

بیماری عضله قلب :اتساع(گشادشدگی) عضله قلب بیماری است که بیشتردرنژادهای بزرگ دیده می شود ومعمولا درسن 6-5 سالگی رخ می دهد. دراین حال عضله قلب ضعیف می شود ودرنتیجه حالتی ازنارسائی احتقانی قلب به وجود می آید. اندازه قلب بزرگ شده ودستخوش انقباضات نامنظم (ریتمی) می گردد. برخی ازاین انقباضات باعث خروج خون ازقلب نشده ودرنتیجه نبض نیزبوجود نمی آید. علائم بیماری عضله قلب شامل بی حالی. سرفه. اتساع شکم. کاهش وزن ودربعضی موارد ورم کردگی دست وپا وکلاپس است. مصرف دارو برای افزایش طول عمرحیوان ضروری است.

بیماریهای دریچه ای:بیماریهای مزمن دریچه ای یکی ازمتداول ترین بیماری های قلب به حساب می آیند. دراین بیماریها بسته شدن دریچه ها مختل می شود وبه تدریج کارایی قلب دربه گردش درآوردن خون ازبین می رود. علائم نارسائی دریچه ها شامل سرفه. تنفس سخت وصدادارو بی قراری درشبها است. معمولا صدای حاصل ازنارسائی دریچه ها قابل جستجواست. سگی که مبتلا به بیماری دریچه ای مزمن بوده ونشانه های بالینی فوق الذکررا نشان می دهد می بایست که هرچه سریع تربه وسیله یک دامپزشک معاینه ودرمان گردد.

.

number one
2007/07/28, 09:24
بیماری های تنفسی
دستگاه تنفس شامل اعضائی می شود که درعمل تنفس ایفا نقش می کند. این اعضا عبارتند ازسوراخهای بینی . مجاری بینی . حنجره . نای . برونشها . ریه ها . عضلات دیافراگم وعضلات بین دنده ای.نشانه هایی که ممکن است بربیماریهای دستگاه تنفس دلالت نمایند عبارتند از:ترشح ازبینی تنفس صدا دار یا مشکل

عطسه تغییرصدا

سرفه صداهای غیرطبیعی ازداخل سینه

افزایش تعداد تنفس سطحی شدن تنفستراکئوبرونشیت عفونی :

تراکئوبرونشیت عفونی یا بیماری Kennel cough بیماری مسری است که به سادگی ازسگی به سگ دیگرمنتقل می شود. این بیماری به وسیله ویروسهای مختلف ویک باکتری به نام بورد تلابرونشی سپتیکا بوجود می آید. البته باکتریهایی نیزبا اهمیت کمتردراین بیماری دخالت دارند. نشانه های بیماری عبارتند ازسرفه های خشک ومتناوب وگاهی ترشحات بینی این سگها معمولا ازجهات دیگرسالم به نظرمی رسند. کنل کاف یک بیماری کشنده نیست واکثرسگهای مبتلا درعرض چند روز بهبود می یابند. ولی توله های جوان وسگهای کوچک به مراقبت های ویژه ومحیط گرم وهوای نسبتا مرطوب نیازدارند. ممکن است که برای جلوگیری ازعوارض آتی به آنتی بیوتیک نیزاحتیاج باشد.برونشیت: برونشیت ممکن است که به دنبال تراکئوبرونشیت عفونی ویا سایرعفونتهای ریوی اتفاق افتد. بیماران دارای سرفه های دائمی . خشک وخشن هستند وممکن است که به دنبال حملات سرفه به آنها حالت تهوع دست دهد ویا ازدهان آنها بزاق کف آلودی سرازیرشود.این بیماران معمولا تب ندارند ولی وضعیت عموی آنها ناخوشایند است. پرستاری مناسب به همراه درمان لازم می بایست که درمورد بیماران درنظرگرفته شود.تورم مخاط بینی (رینیت): التهاب بینی می تواند باعث ایجاد ترشحات سبزرنگ ازبینی وبوی ناخوشایند گردد. علل التهاب بینی متفاوت است ودراین بین باکتریها. قارچها و ویروسها مهمترازبقیه می باشند. درمان رینیت بستگی به عامل مسببه آن دارد ودرواقع تشخیص وارائه درمان مناسب به عهده دامپزشکان است .

پنومونی :علائمی که درپنومونی (التهاب ریه ها) رخ می دهد عبارتند از: سرفه. تنفس سطحی. تب بالا. نبض سریع واحتمالا ایجاد صداهای غیرطبیعی ازسینه. التهاب ریه ها می تواند دراثرویروسها . باکتریها وانگلها ویا آلرژی اتفاق افتد. سگ مبتلا به پنومونی برای آنکه بتواند بهترتنفس نماید سرخود را به جلو می کشد وآرنجها را بازقرارمی دهد. چنانچه سریعا بیمارمورد مداوا قرارگیرد بهبودی نیزدراکثرموارد رخ خواهد داد.آلرژی :عطسه وسرفه ممکن است ناشی ازآلرژی باشد. گردوغبار. غذاها وآلرژیهای استنشاقی می توانند منشا بیماری باشند. اما مهمترین نشانه درآلرژی خارش بدن است

number one
2007/07/28, 09:24
مشکلات پوست
پوست بافتها واعضاء داخل بدن را ازتهاجم اجسام خارجی ومیکروبها تغییرات دما وخشک شدن درامان نگه می دارد. این عضو درساخته شدن برخی ازویتامین های ضروری نظیرویتامین D موثر است . همچنین پایانه های عصبی مربوط به حواس واحساس محیط خارج نیزدرپوست قراردارند.نشانه هایی که ممکن است حاکی ازمشکلات پوست باشد به شرح زیرمی باشند:خارش تغییررنگ پوست

جوشهای قرمزومرطوب التهاب پوست

پوسته پوسته شدن وجود ترشحات چرکی

شوره زدن ایجاد توده های سفت یا نرم درپوست

ریزش موها لیسیدن شدید پوستآلرژی : هاگ گیاهان . گردوغبار. قارچها. گزش حشرات وحتی غذاهای خاصی به عنوان منشا آلرژی (آلرژن) درسگها مطرح هستند. سگهای مبتلا به آلرژی به طورمشخصی خود را می خارانند ومحل خارش ممکن است قرمزوزخمی شود. همچنین ممکن است که درپاسخ به گزش حشرات محل مورد نظرملتهب وبرجسته گردد. علائم دیگرآلرژی که شایع نمی باشند عبارتند ازریزش ترشحات ازبینی وعطسه واشک آلودی چشمها ممکن است درواکنش های آلرژی واستفراغ واسهال نیزدیده شود.

انگلها : کک. شپش . مگس . پشه . کنه وجربها می توانند باعث عوارض بسیارجدی درپوست شوند.

سبوره: پوست مبتلا به سبوره دچارشوره وپوسته است ویا به وسیله یک نوع پوسته های چرب به رنگ زرد مایل به قهوه ای پوشیده می شود. اختلال درترشحات پوست که ازسلولهای آن منشا می گیرد عامل ایجاد این حالت است وعلیرغم شستن وحمام کردن دامها بازهم بوی نامطبوعی ازبدن دام استشمام می گردد. سبوره معمولا قابل درمان نیست وتنها با شستشوهای منظم به وسیله شامپوهای خاص تحت کنترل قرارمی گیرد.کچلی (ضایعات قارچی یا درماتوفیتوز) : دراصطلاح طبی کچلی به نوعی بیماری پوستی اطلاق می گردد که دراثررشد قارچ برروی سطح پوست یا موها ایجاد می شوند بایست توجه داشت که کچلی ازطاسی متفاوت است . سگهای مبتلا به کچلی ضایعاتی را درسطح پوست نشان می دهند که شکل آنها دایره ای بوده وموهای آن ناحیه نیزمی ریزد. اغلب موهای شکسته شده خاکستری رنگی درحاشیه های این نواحی مدوردیده می شوند. سگهای مبتلا به شکل شدید کچلی حالاتی ازپوسته پوسته شدن قرمزی وریزش مورا درقسمت زیادی ازیدن نشان می دهند. ایجاد پوسته های زیاد ممکن است که به خصوص درسگهای جوان دیده شود. چنانچه دامپزشکان نمونه ای ازپوست یا مو را مورد آزمایش قرارداده وکچلی را تشخیص دهند دراین صورت این بیمار می بایست تحت درمان ضد قارچ قرارگیرد وچنانچه حیوان دیگری نیزدرمنزل نگهداری می شود مورد معاینه ومراقبت قرارگیرد. همچنین آشیانه آنها نیزبه سرعت تمیزوضدعفونی گردد. ازآنجائی که برخی ازعوامل قارچی سگها به انسان نیزقابلیت سرایت دارند لذا درمان دقیق سگهای بیمارو همچنین رعایت اصول بهداشتی دربرخورد با این قبیل بیماران کاملا ضروری ولازم الاجرا است.عفونتهای پوست : دراثرعوامل مختلف به خصوص رشد باکتریها برروی زخمهای پوست( که احتمالا دراثربریدگی . سوراخ شدگی وخراشیدگی بوجود آمده اند) حالتهایی ازالتهاب. تورم. قرمزی . گرمی درلمس. دردناکی وچرکی شدن درپوست به وجود آید. معمولا التهاب وتورم بیش ازچند روزباقی نمی ماند. چنانچه علائم ذکرشده بدترشوند وتجمع چرک شدت یابد ضرورت دارد که به وسیله دامپزشک مداوا شوند. درغیراینصورت کوتاه کردن موهای اطراف زخمها وضدعفونی روزانه با محلولهای ضدعفونی کننده نظیربتادین سبزبسیارمفید خواهد بود.آبسه : آبسه عبارت است ازتجمع چرک درزیرپوست ومعمولا دراثرزخمهای نافذه ازقبیل تزریق غیراستریل. گزیدگی وزخمهای عمیق بوجود می آید. منطقه مبتلا اغلب ملتهب وقرمزودردناک است. آبسه درهنگام لمس گرم است ومایعات درون آن ممکن است به بیرون راه یافته وقابل مشاهده باشند. ازآنجائی که دردرمان آبسه ها بایست ازآنتی بیوتیک نیزبهره گرفت بهتراست که با دامپزشک خود مشورت نمائید.یرقان : یرقان یا زردی عبارتست اززرد رنگ شدن پوست. چشمها ولثه. زردی به تنهایی یک بیماری نیست بلکه نشانه ای ازسایربیماریها ازجمله بیماریهای کبد ومجاری صفرا ویا تخریب گلبولهای قرمزبه حساب می آید.زگیل: زگیل یا پیلوما درسگ به وسیله یک نوع ویروس ایجاد می شود ومعمولا دراطراف لبها یا دهان سگهای جوان رشد می کند. زگیل ها درسگهای جوان به صورت گروهی ودرسگهای بزرگتر به صورت منفرد رشد می کنند. زگیل درسگها به شدت مسری است. اندازه زگیلها کاملا متفاوت است ومی توانند قطری معادل 4/1 سانتی متر الی 5 سانتی مترداشته باشند. زگیل به پوست وبافتهای دیگربدن تهاجم ندارد ومعمولا به مرورزمان وبه طورخود به خود ناپدید می شوند. اما چنانچه موقعیت یا اندازه آنها ناخوشایند باشد ویا تحلیل رفتن آنها خیلی به طورانجامد می توان آنها را با جراحی برداشت کرد. سگهایی که اززگیل بهبود می یابند به ندرت ابتلا مجدد پیدا می کنند.کالوس:(پینه): کالوس ها غالبا درسگهای بزرگ ونواحی ازبدن که درتماس با سطوح سخت یا خشن نظیرزمینهای بتونی قرارمی گیرند رخ می دهد. اکثراین ضایعات درپشت آرنج وسطح خارجی مچ پا ودرجوانب پاها دیده می شوند. دراین نواحی پوست ضخیم می شود پینه می بندد وموهای آن می ریزد. درموارد شدید کالوس به یک زخم عفونی بازتبدیل می شود. بهترین راه برای جلوگیری یا ممانعت ازادامه رشد کالوس تهیه یک بسترنرم برای سگها است

number one
2007/07/28, 09:25
موارد تصادف
تقریبا درتمام مواردی که به کمکهای اولیه نیازمی باشد سگها ازدرد رنج می برند. ممکن است سگ درحال شوک باشد وتا زمانیکه آن را تکان نداده اید ممکن است این درد ظاهرنشود. دراین حال ممکن است دست شما را گازبگیرد ویا درقبال کمکهای شما مقاومت کند. بنابراین اگرمی خواهید که به سگ کمک کرده باشید ابتدا باید دهان اورا ببندید. برای اینکارمی توان ازیک باند یا پارچه به عرض 10-6 سانتیمترو طول 60-30 سانتیمتر طول بسته به اندازه سگ استفاده کنید. ابتدا با زدن یک گره شل یک حلقه دروسط باند درست کنید وآن را به دورپوزه سگ بیاندازید بطوریکه سمت گره دارآن درزیرچانه قرارگیرد. سپس دوطرف باند را بکشید تا دهان بطورکامل بسته شود وآنگاه دوسرباند را اززیرگوشهای حیوان عبورداده وپست سرش بطورمحکم گره بزنید. بهتراست این گره پاپیونی باشد تا درموقع لزوم به راحتی بازگردد. اکنون شما می توانید بدون هیچ خطری وبا خیال راحت به سگ دست بزنید.غالبا برای صاحبان دام یا سایرافراد جراحات وارده به سگ بعد ازیک تصادف خیابانی مشکل است . دراین زمان ممکن است سگ حتی سالم ونرمال به نظررسد اما ممکن است که خونریزی داخلی رخ داده باشد یا یکی ازاعضاء مهم وحیاتی درون بدن صدمه دیده باشد ویا شاید دنده ها شکسته باشند. دراین حال سگ را تا حد امکان آرام وگرم نگه دارید. برای اینکار می توانید یک پتو یا وسیله مشابه با آن را روی سگ بیاندازید تا دمای بدن آن حفظ گردد. باید به علائم شوک که عبارتند ازنبض سریع وضعیف وسرد شدن بدن وکاهش پرشدن رگهای خونی بدن توجه نمائید. اگرتنفس حیوان قطع شده است باید اقدام به تنفس مصنوعی کرد. برای اینکارابتدا دهان حیوان را بازنموده وداخل دهان را ازلحاظ اجسام خارجی نظیردندان شکسته. سنگریزه . کف و0000 که می توانند باعث انسداد راههای هوایی شوند بازرسی وچک کنید. چنانچه درداخل گلوکف یا خود تجمع یافته است آنها را بوسیله یک پارچه یا گازتمیزنموده وخارج سازید. وهمچنان دهان حیوان را کمی بازنگه دارید. برای تنفس دهان به دهان باید پس ازبازکردن دهان زبان بیماررا به سمت کف دهان کشید ودرحالی که به داخل دهان حیوان می دمید (به صورت فوت کردن) با دست دیگرجلوی سوراخهای بینی را مسدود سازید. درهرباردمیدن باید سینه حیوان بالا بیاید که نشان دهنده ورود هوا به داخل ریه ها است. این عمل باید هر6-5 ثانیه یکبارتکرارگردد. به این ترتیب باید درعرض یک دقیقه 12-10 بارتنفس مصنوعی را انجام داد. با برگشت تنفس به وضعیت قابل قبول باید هرچه سریعتر به مرکزدامپزشکی موردنظرخود مراجعه کنید یا ازدامپزشک خود بخواهید برای مداوای بیماربه بالین وی حاضر گردد.

برای حمل چنین بیمارانی بهتراست که اورا برروی یک پتو قرارداد ودو نفربا گرفتن طرفین پتو نسبت به حمل بیماراقدام نمایند. دراین حال کمترین فشاربه نواحی آسیب دیده وبخصوص نواحی شکسته شده که درراس آن شکستگی ستون مهره ( که خطرقطع نخاع وجود دارد) وارد می آید. با این وجود اگرحیوان بتواند پاهای عقبی یا دم خود را تکان دهد احتمال دارد که ستون مهره دچارشکستگی نباشد.

تذکراین نکته لازم است که متاسفانه تصادف با اتومبیل دراکثرموارد منجربه علیل شدن یا مرگ حیوان می گردد. بنابراین همواره چه درداخل وچه درخارج ازخانه ازابزارهای مقید کننده کافی ومطمئن استفاده نمائید. حتی سگی که بخوبی تعلیم دیده است ممکن است که به یک علت نامعلوم به وسط خیابان بدود ونتیجه آن غم انگیز خواهد بود.

number one
2007/07/28, 09:25
درجه حرارت بدن
معمولا درجه حرارت بدن را با قراردادن ترمومتردرمقعد وراست روده تعیین می کنند. دراین حال درجه حرارت طبیعی بدن 5/39 – 5/38 درجه است . روش دیگرقراردادن ترمومتردرچین مابین کشاله ران است که دراین صورت دمای بدن یک درجه پائین ترمحاسبه می شود. با این وجود این روش چندان قابل اطمینان نیست . هیچگاه سعی نکنید که مثل انسان درجه حرارت را ازطریق دهان اخذ کنید. زیرا باعث شکسته شدن ترمومتروایجاد صدمات شدید به دهان وزبان سگ می گردد. برای اخذ درجه حرارت ازسگها می توان ازترمومترهای انسانی نیزاستفاده کرد.

قبل ازاستفاده ازترمومتر باید آن را شدیدا تکان داد وبه وسیله وازلین چرب کرد وسپس آن را باید با حرکات چرخشی وارد مقعد نمود وبه اندازه 4-3 سانتی متردرآن فروبرد وبه مدت دودقیقه صبرکرد. دراین حین باید مراقب بود که سگ با حرکت های خود ترمومتررا نشکند. شکسته شدن ترمومتر می تواند باعث سوراخ شدگی روده ها گردد. اما با رعایت دقت هیچ مشکلی به وجود نمی آید. همیشه بعد ازاخذ درجه حرارت ترمومتر را بشوئید وبه وسیله الکل ضدعفونی نمایید. بالا بودن درجه حرارت بیش از5/39 دلیل بروجود تب وپائین بودن آن کمتراز38 دلیل برضعف وکاهش دمای بدن است .

number one
2007/07/28, 09:25
مراقبتهای سلامتی
اززمانی که اقدام به خریداری یک توله می کنید مهمترین فرد درارتباط شما وتوله دامپزشک شما است. توصیه های حرفه ای وتخصصی یک دامپزشک ودرمانهایی که انجام می دهد سلامتی خوبی را برای حیوان خانگی شما به همراه خواهد داشت. دامپزشک باید اولین کسی باشد که درمواقع بیماری یا حوادث خطرناک با اوتماس گرفته می شود. هیچگاه سعی نکنید که خود نقش دامپزشکان را بعهده گرفته یا خودسرانه ازروشهای درمانی انسانی برای بیماریهای سگها بهره بگیرید. هرسگی قطعا درمراحلی اززندگی خود به بیماری مبتلا می گردد. با این وجود هرسگی می تواند با مراقبتهای مناسب وخوب برعلیه بیماریهای عفونی وانگلی مقابل نموده وازخود دفاع کند. واکسیناسیون به موقع وکامل می تواند ازبروزبیماریهای کشنده درسگ پیشگیری نماید.

هنگامی که یک حیوان بیمارمی شود نمی تواند که علائم بیماری رابه زبان بیاورید. وآنچه مشخصه بیماری دراوست نشانه هایی است که ازرفتاروحرکات وی به دست می آید ودرواقع می بایست با زبان اختلالات بدن با یک حیوان بیمارصحبت کرد. چنانچه یک یا چند نشانه زیررا درفتارو ظاهر سگ خود مشاهده نمودید دلیل بروجود بیماری بوده ومی بایست که تحت معاینه دامپزشکی ودرمان قرارگیرد.یبوست افزایش مقدارادرار

لرزش بدن تلاش برای ادرارکردن

تب بی قراری

اشک آلودی چشمها تنگی نفس

ریزش ترشحات ازبینی کاهش وزن

سرفه عطش زیاد

کاهش اشتها وبی اشتهایی لنگش . فلجی

استفراغ درد یا نشانه های عصبی

اسهال خارش . ریزش مو

کج نگه داشتن سر بی حالی مفرطمطالب این فصل درخصوص متداول ترین بیماریهایی است که درسگها دیده شده است. وباید دانست که این مطالب براساس درگیری اعضاء وارگانهای بدن تدوین وتنظیم گشته است.

زمان عامل تعیین کننده ای درامکان مداوای یک بیماری است. بنابراین ارائه مطالب این بخش ازکتاب صرفا به منظورافزایش آگاهی ها واطلاعات صاحبان دامها بوده وبه هیچ عنوان نبایستی مبنای تشخیص ودرمان برای این دسته ازافراد قرارگیرد. یک بیماری خاص ممکن است که دارای نشانه های ارائه شده دراین کتاب یا سایرکتب منبع باشد یا نباشد. بنابراین نبایست با مداخلات نابجا وتصورات بی اساس وغیرجدی امکان درمان یک بیماری را که درمراحل اولیه می تواند به سادگی صورت گیرد ازبین برد. تنها دامپزشکان متبحروکارآمد می توانند تشخیص دقیق بیماریها را مطرح نموده ودرمان مناسب را ارائه نمایند. با این وجود باید یک جعبه کمکهای اولیه دستی برای جراحتهای خفیف یا حالتهای شدیدتری که دسترسی سریع به دامپزشکی میسرنیست درداخل خانه فراهم کرد. کمکهای اولیه برای سگ شامل متوقف سازی هرنوع خونریزی وتمیزکردن زخمها وجلوگیری ازبروز عفونت است. بنابراین جعبه کمکهای اولیه شما باید حاوی باند. گاز. بتادین . نوارچسب. قیچی و000 باشد. اگربریدگی عمیق بوده وخونریزی شدیدی وجود دارد باید عضو را محکم باندپیچی نمود تا به تشکیل لخته خون کمک کند چنین بانداژ محکمی نباید برای مدت زمانی طولانی روی عضو بماند. بنابراین فقط تا رساندن بیماربه یک مرکز دامپزشکی یا رسیدن دامپزشک به محل کارآیی خواهد داشت.

راه رفتن یا دویدن با دست وپای زخمی باعث می شود که التیام چنین زخمهایی به تعویق افتد یا اصلا جوش نخورند. بخیه چنین زخمهایی وتعویض مناسب پانسمان آن باعث می شود تا چنین زخمهایی درعرض 7 الی 10 روزالتیام یابند. بریدگیهای خفیف را باید ضدعفونی نمود وبا یک پانسمان سبک پوشاند. هیچگاه ازگلوله های پنبه درپانسمان زخمها استفاده نکنید زیرا رشته ها والیاف آن به زخم می چسبد وباعث آلودگی وتحریک زخم وتاخیردرالتیام آن می گردد.

همچنین درجعبه کمکهای اولیه باید مقداری آب اکسیژنه نگهداری شود. این ماده علاوه برآنکه برای تمیزنمودن زخمها مفید است یکی ازبهترین وساده ترین مواد استفراغ دهنده است. داشتن وسایلی نظیرگوش پاکن اطفال (سواب) برای تجویزپمادها یا برداشتن وتمیزکردن ترشحات چشم مفید هستند. دراختیار داشتن یک یا چند موچین یا پنس ساده می تواند درخارج ساختن اجسام خارجی وخارگیاهان ازپوست نواحی بدن مناسب باشد. تقریبا بیشتر بیماریها دارای علائم مشابهی ازجمله کم اشتهایی . بی اشتهایی . اسهال . استفراغ . کدورت چشمها . خشن شدن موها وگرمی یا ترشح دارشدن بینی وتب هستند. بنابراین گرفتن درجه حرارت به عنوان یکی ازعلائم بیماریها بسیار مهم است .

number one
2007/07/28, 09:26
دستگاه عصبی (The Neurological System)


دستگاه عصبی ازمغز. نخاع ورشته های اعصاب تشکیل شده است. این دستگاه پیامهای حسی را دریافت کرده آنها را انتقال داده تجزیه وتحلیل می کند. به دنبال آن پیامهای حرکتی برای کنترل عضلات وسایراندامها صادرمی شود. عدم تعادل وضعف وتغییردرتونوسیته عضلات وفلج کل بدن یا قسمتی ازآن عمده ترین مشکلات عصبی به شمارمی آیند. سایرموارد شامل تشنج وتغییرات نامعلوم ونامانوس دررفتاروخلق وخوی سگ می باشد.تشنج (Seizures)

این عارضه عمدتا دراثربیماری صرع به وجود می آید. عوامل ویروسی وباکتریایی وعفونتهای قارچی ازعلل دیگرتشنج به شمارمی آیند. تومورهای مغزی وضربات وارده به سرنیزازعوامل موثردربه وجود آمدن این عارضه می باشند. درهنگام بروزتشنج به نظرمی رسد که سگ هوشیاریش را ازدست داده به پهلوی خود افتاده ناله کرده ودست وپا می زند. حیوان بیماردراین حالت مکررا ادرارومدفوع خود را دفع می کند(برخلاف این موارد هرتغییری درخلق وخوی حیوان می تواند جزئی ازتشنج به حساب آید).

صرع (Epilepsy)

صرع درمواردی اتفاق می افتد که انرژی متراکمی درمغزبه طورناگهانی آزاد می شود. ظاهرا هیچ دلیلی برای آن نمی توان مطرح کرد. ارسال پیامهای الکتریکی فوق ناگهان متوقف شده وصرع فروکش می کند. مشاهده آن برای اولین باربسیارناراحت کننده است ولی به ندرت زندگی حیوان را مورد تهدید قرارمی دهد. سگی که علائم تشنج وصرع ازخودش نشان می دهد به منظورمشخص شدن علت باید توسط دامپزشک مورد معاینه قرارگیرد. درصورت تشخیص صرع تجویزخوراکی فنوباربیتال تا حدودی می تواند مانع تکراراین گونه حملات شود.هاری ((Rabies

هاری یک بیماری ویروسی است که ازطریق بزاق آلوده به ویروس منتقل می شود. معمولا گزش حیوانات مبتلا به هاری(مثل سموربدبو. روباه . خفاش وراکون که ناقلین معمول هستند) موجب انتقال این بیماری می شود. اگرویروس دربدن شروع به تکثیرکند شانس کمتری دربهبودی سگ یا انسان وجود خواهد داشت. سگ به عنوان منشا اصلی هاری درانسان شناخته شده است. به همین خاطرباید واکسن هاری به موقع تجدید شود. اولین علامت هاری درحیوان مبتلا معمولا تغییرات بارزی رفتاری است. خلق وخوی حیوان تغییرمی یابد. به عبارت دیگرسگی که فوق العاده مهربان وخونگرم وخجالتی بوده ناگهان بی قرارمی شود وحالت تهاجمی پیدا می کند. بسیاری ازسگها دربرابرنورازخود حساسیت نشان می دهند. مردمک چشمانشان بازشده ونگاهشان خیره می گردد. به علاوه تب واسهال واستفراغ نیزدرحیوانات مبتلا ازعلائم بیماری به شمارمی رود. سگهایی که درمرحله فلجی هاری قرارمی گیرند کنترل عضلات بدن را ازدست می دهند. دراین حالت فک پایین افتاده وزبان ازدهان بیرون باقی می ماند. ممکن است ریزش بزاق وسرفه وچنگ زدن به دهان دراین حیوانات مشاهده شود. تغییرصدا نیزازعلائم دیگربیماری است .حیوان درنهایت با ازدست دادن تعادل وارد مرحله کما شده وسرانجام می میرد. درحال حاضرهیچ درمانی برای این بیماری شناخته نشده است.دیستمپر((Distemper بیماری سگهای جوان

سگها علیه بیماری دیستمپرواکسینه می شوند. با وجود این بسیاری ازآنها به علت غفلت صاحبانشان ازاین واکسن محروم مانده وبه این بیماری مبتلا می گردند. علائم عصبی آن مشابه حملات صرع است. قفل شدن فکها وانقباضات غیرقابل کنترل بدن وخروج ترشحات زردرنگ وغلیظ ازبینی وچشمها واسهال واستفراغ وسرفه های خشک ازنشانه های این بیماری محسوب می گردد. بهبودی بیماری فوق میسربوده ولی هرازچندگاه احتمال دیدن علائم عصبی وجود دارد.فلجی ((Paralysis

فلجی موضعی یا کامل به علت ابتلا بیماریهای متعددی درسگها ایجاد می شود. یکی ازمهمترین علل فلجی به جزجراحات ضربه ای بیماری دیسک بین مهره ای است. این عارضه زمانی رخ می دهد که دیسکها برنخاع فشاروارد آورند. بدین ترتیب ارسال پیامهای عصبی بین مغزو اندامهای بدن متوقف شده که موجب بروزفلجی می شود. یکی دیگرازبیماریهای مخربی که تغییراتی درستون مهره ها را به دنبال داشته وبیشتراوقات درنژادهای بزرگ باعث فلجی می شود رشد تومورها وتخریب اعصاب محیطی می باشد. دامپزشک با معاینه اعصاب نواحی مختلف وانجام آزمایشهای تشخیصی دیگرمنشا فلجی را تشخیص خواهد داد.

number one
2007/07/28, 09:30
بيماري هاي تناسلي


آبستنی کاذبگاهی سگ ماده حتی اگرهرگزبا سگ نری جفتگیری نکرده باشد کلیه نشانه های مرحله نخست زایمان را نشان می دهد. یعنی بستررا آماده می کند وسایل را به اطراف می پراکند زوزه می کشد وغذا نمی خورد. پستان آن پرشیرمی شود واغلب شیرازسرپستانها تراوش میکند. درصورت عدم درمان ممکن است علایم به مدت یک هفته یا ده روزباقی بمانند.

درمان

دکتردامپزشک هورمونهایی را تزریق می کند وبه صورت خوراکی نیزآنها را تجویزمی نماید. ازآنجا که آبستنی کاذب اکثرا درسگهای ماده با کره متداول است مشروط برآنکه سگ خیلی پیرنشده باشد ممکن است با اجازه داشتن توله به سگ معالجه موثرواقع گردد. بنابه تجربه من سن حدود چهارتا چهارونیم سالگی بالاترین سنی است که می توان بدون عوارض جانبی انتظارنخستین آبستنی را ازسگ داشت . همیشه به خاطرداشته باشید که یک سال ازسن سگ با هفت سال ازسن انسان برابری می کند. به هرحال تنها درمان حتمی برای آبستنیهای کاذب پایداربرداشتن تخمدان ورحم است.

کیستهای تخمدانیکیستهای تخمدانی درسگ ماده متداول نیستند.علت

هنگامی کیست درتخمدانها تشکیل می شود که کپسولهای (فولیکولهای) حاوی تخمک نتوانند پاره شوند.نشانه ها

سگ ماده پیوسته فحل است.

درمان

تخمدانها با انجام عمل جراحی برداشتن تخمدان خارج می شوند. این عمل براحتی ازطریق پهلوی سگ قابل انجام است. من شخصا همیشه ترجیح می دهم که عمل برداشتن کامل تخمدانها ورحم یعنی خارج کردن کامل رحم وتخمدانها را انجام دهم . این کارازمشکلات رحمی دراواخرزندگی جلوگیری می کند.آیا سگ ماده ابتلا به کیست تخمدانی سگ نررا می پذیرد؟

ازآنجا که کیست یا کیستها با چرخه طبیعی جنسی تداخل دارند احتمال آن فوق العاده کم است. تجمع چرک دررحم عمدتا درسگهای ماده باکره ومعمولا دراواخرزندگی دیده می شود.

نشانه ها

اگرچه نشانه ها می توانند درهرزمانی اتفاق بیفتند اما اغلب درزمان کوتاهی پس ازیک فحلی که ممکن است نامظم نیزباشد روی می دهند. دونوع ازآن وجود دارد – پیومتربسته وپیومترباز تنها تفاوت این دو درترشحات است که درپیومتربازدیده می شود وممکن است متعفن باشد یا نباشد. نخستین نشانه این است که سگ بیمارمی شود وشروع به نوشیدن آب بسیارزیادی می کند. ممکن است درجه حرارت بدن آن افزایش یابد ولی معمولا چنین نیست. درپیومتربا ترشح مهبلی وجود دارد. درنوع بسته شکم سگ ماده به طوربرجسته ای شروع به بالا آمدن می کند. درصورت غفلت دراین مرحله بیمارمسموم می شود وشروع به استفراغ پایداری می کند.درمان

تنها درمان رضایت بخش انجام عمل جراحی برداشتن کامل تخمدانها ورحم است که بهتراست هرچه زودترانجام شود. چنانچه عمل برداشتن تخمدانها ورحم پیش ازسندروم مسمومیت انجام شود واقعا انجام آن درپیومتر100 درصد موفقیت آمیزاست. وقتی که سگ مسموم شود واستفراغ کند میزان موفقیت به 50 درصد یا حتی کمترافت می کند.پیشگیری

اگرقراراست که تخمدانهای سگ برداشته شوند همیشه تاکید بربرداشتن کامل تخمدانها ورحم می باشد. اگرتخمدانهای حیوان خارج نشده است اجازه دهید که دست کم یک شکم بزاید.سندروم کوشینگ

این عارضه می تواند با پیومتراشتباه شود اگرچه این بیماری همانند سگ ماده درسگ نرنیزروی می دهد.

علت

علت آن توموردرغده فوق کلیوی یا رشد بیش ازحد غدد فوق کلیوی به دلیل بدکاری غده هیپوفیزاست که درقاعده مغزقراردارد.

نشانه ها

حیوان آب زیادی می نوشد وادرارزیادی نیزدفع می کند. ممکن است شکم ورم کند ودرسگ ماده ممکن است دوره های فحلی غیرعادی شوند. تنک شدن پوشش بدن یا پدیدارشدن قسمتهای بدون مو وجود دارد.

درمان

تشخیص ودرمان این بیماری تنها درصلاحیت دکتردامپزشک شما است.پولیپ وسایرناهنجاریهای رحمپولیپها که زوایدی زگیل مانند با پایه های بلند هستند خیلی اتفاقی دررحم شکل می گیرند. علت آن ناشناخته است.نشانه ها

می توان برجستگیهای سختی را دررحم لمس کرد. ممکن است ترشح خونی ازفرج وجود داشته باشد اما سگ ماده ازجهات دیگرکاملا طبیعی است.

درمان

عارضه با برداشتن کامل تخمدانها ورحم درمان می شود.تومورها وزگیلهای مهبلی

گاهی ممکن است یکی ازاینها ازفرج یک سگ معمولا پیربیرون بزند. درمان شامل برداشتن تومورطی عمل جراحی با سوزاندن توسط یک وسیله نوک دارداغ است که البته تنها توسط دکتردامپزشک انجام می شود.

سرطان دستگاه تناسلی سگ ماده

بنابه تجربه من درحالی که دست کم درسرزمینهای مرکزی کشورانگلستان رخداد سرطان دردستگاه تناسلی سگهای ماده نسبتا کمیاب است بارها درغدد پستانی سگهای ماده رخ می دهد.تومورهای پستان

بی گمان تومورهای پستان بویژه درسگهای ماده مسنتریکی ازشایعترین عوارضی است که ما ناچاربه برخورد با آن هستیم. دونوع مشخص ازآنها وجود دارد ومعمولا هردوبدخیم هستند:

نوع مشخصی که می توان آن را با انگشتان ازبافتهای مجاورجدا کرد خطرکمتری دارد. نوع منتشرکه نمی توان آن را جدا نمود وبه نظرمی رسد که به داخل پوست وعضلات مجاورمنتشرو پخش شده است خطرناکتراست.درمان

تومورهای پستان حتی نوع کوچک ومحدود آن را باید همیشه به محض اینکه تشخیص داده شدند به روش جراحی برداشت. دراینجا ما دکتران دامپزشک مانند جراحان انسانی عمل می کنیم. هرچه توموربرای مدت طولانی تری اجازه بقا داشته باشد خطرظهورزواید ثانویه نه تنها درپستان بلکه درغدد لنفاوی درون شکم بیشترخواهد بود. ممکن است درمان هورمونی انجام شود ولی من دریافته ام که این کارزمینه را برای اختلال کلیوی آماده می کند.عمل جراحی

اکثرتومورهای پستانی را چنانچه زود تشخیص داده شوند می توان با موفقیت برید وجدا نمود. شمارزیادی ازجراحان سوزانیدن توسط وسیله نوک دارداغ را برای این عمل مطلوب می دانند. روشن است که خطرخونریزی با استفاده ازاین وسیله کمترمی باشد.آیا تومورهای پستانی عود می کنند؟

بعضی ازآنها عود می کنند ولی می توان آنها را برای باردوم وحتی بارسوم برداشت تا سگ ماده این امکان را داشته باشد که به مرگ طبیعی بمیرد.بیماریهای مهبلمهبل گذرگاهی عضلانی است که گردن رحم را به فرج ارتباط می دهد. این کانال درسگ ماده تقریبا پنج تا هفت ونیم سانتیمترطول دارد. بیماریهایی که مهبل (وفرج) را درگیرمی کنند عبارتند از:تورم مهبل

دراین عارضه پوشش داخلی مهبل دچارآماس می شود.

علت

علت اختصاصی آن یک باکتری است اما معمولا عامل زمینه سازآسیبی می باشد که توسط آلت تناسلی سگ نریا دراثریک زایمان سخت ایجاد شده است.نشانه ها

سگ ماده بسیارناراحت است وممکن است همانند زمان زایمان بارها سعی درزورزدن داشته باشد. ممکن است ترشح قرمزیا زرد رنگی وجود داشته باشد. معاینه با استفاده ازاسپیکولوم مهبلی (که تنها درصلاحیت دکتردامپزشک است) نشان می دهد که لایه داخلی مهبل کاملا متورم است.درمان

هرگاه مشکوک به تورم مهبل شدید باید بی درنگ با دکتردامپزشک مشورت کنید. او احتمالا یک دوره آنتی بیوتیک همراه با استعمال روزانه یک شیاف مهبلی را تجویزمی کند.بیرون زدگی

این واژه حالتی را توصیف می کند که گردن رحم ومهبل برروی خود چین می خورند وازفرج بیرون می زنند. گاهی مثانه وخیلی بندرت رحم نیزدراین بیرون زدگی قرارمی گیرد.نشانه ها

یک توده قرمزرنگ متورم ازفرج بیرون می زند که سگ ماده پیوسته آن را می لیسد.درمان

مراجعه فوری به دکتردامپزشک لازم است. اوبیرون زدگی را تحت بیهوشی عمومی به جای خود برخواهد گردانید وآن را پس ازعقب راندن درجای خود بخیه خواهد زد.تورم فرج

این عارضه که درآن فرج یا سوراخ خارجی مهبل دچارآماس می شود معمولا درخلال آمیزش جنسی یا دراثرآسیب مستقیم ایجاد می شود. این عارضه توسط آنتی بیوتیکها همراه با استعمال موضعی کرم ضد التهاب درمان می شود.زگیلهای فرج

هنگامی که زگیل درفرج یا نزدیک آن ایجاد شود بهترین کاربرداشتن آن است چه اینکه زگیل باعث ایجاد خارش وناراحتی می شود.لوکوره

لوکوره یا ترشح مایع سفید رنگ چسبناک ازمهبل هنگامی روی می دهد که تورم مزمن مهبل وجود داشته باشد.نشانه ها

نشانه آن ترشح چرک سفید یا زردرنگی است که برای مدتی نسبتا طولانی پایدارمی ماند.علت

لوکوره معمولا به دنبال تورم حاد مهبل ایجاد می شود وبا رشد باکتریها یا قارچهای ثانویه پیچیده می گردد.درمان

رفع این عارضه اغلب بی نهایت دشواراست ودرمان بایستی تنها تحت راهنمایی یک دکتردامپزشک انجام شود او احتمالا ترکیبی ازشستشوی مکرر یک آنتی بیوتیک موثربربفات نرم یا شیافهای مهبلی را تجویزمی نماید.بیماری مقاربتی

خوشبختانه بیماری مقاربتی درسگ واقعا ناشناخته است. گاهی ممکن است که غلاف قضیب سگ نردربهاریا پاییز ترشح چرکی داشته باشد. اگرچه این حالت اغلب توجه صاحب سگ را خیلی به خود جلب می کند اما ناشی ازالتهاب ساده غلاف قضیب (پرپوس) است وباکتری درگیرمعمولا یک استرپتوکوک است که هیچ بیماری واگیرداری را ایجاد نمی کند. یک تومورمقاربتی قابل انتقال نیزدرسگ گزارش شده است ولی کمیاب می باشد. ترشح ازغلاف قضیب سگ نراغلب درپی تحریک جنسی شعله ورمی گردد ودلیل آن نزدیکی با سگهای ماده فحل است ولی می تواند به دلیل استمناء نیزایجاد شود.درمان

این عارضه با درمان آنتی بیوتیکی موضعی که توسط دکتردامپزشک تجویزمی گردد بسرعت رفع می شود.برداشتن تخمدانهادرخلال یک عمل جراحی تخمدانها ازحفره شکمی سگ ماده خارج می گردند به نحوی که دیگرحیوان توانایی تولید مثل نخواهد داشت. تخمدانها رامی توان ازطریق پهلو یا درطول خط میانی شکم خارج کرد. اگرقراراست که تمام رحم نیزبا تخمدانها برداشته شود انجام عمل ازخط میانی شکم برتری دارد. مطالب زیادی دردفاع ازبرداشتن تخمدانها یا برعلیه آن بیان شده است. ازیک سو این عمل گرفتاریها ومشکلات توام با دوره های فحلی وتوله های ناخواسته را که اغلب منجربه افزایش جمعیت سگهای ولگرد می شود ازمیان می برد. ازسوی دیگربرداشتن تخمدانها سگ را چاق وتنبل می کند. من شخصا تمایلی به برداشتن تخمدانها ندارم. من ترجیح می دهم که ببینم جمعیت سگهای ولگرد با سترون کردن سگهای نرکنترل شوند. به هرحال درصورتی که چاره ای جزبرداشتن تخمدانها نباشد آنگاه من برداشتن کامل رحم وتخمدانها را پیشنهاد وبه آن عمل می نمایم. این عمل ازعوارض رحمی دراواخرزندگی پیشگیری می کند.بهترین سن برای برداشتن تخمدانها

نظریات متفاوتی دراین ارتباط وجود دارد. بسیاری ازدکتران دامپزشک براین نکته پافشاری می کنند که باید سگ ماده دست کم یک دوره فحلی را پست سربگذارد. من دریافته ام که بهترین سن صرف نظرازاینکه آیا سگ ماده یک بارفحل شده است یا خیرسن شش ماهگی می باشد. توله درسن شش ماهگی به اندازه کافی بزرگ شده است که بیهوشی عمومی را تحمل کند وبه اندازه کافی جوان هست که بسرعت ترمیم یابد وفورا بهبود پیدا کند.آیا می توان تخمدانهای سگهای پیرتررا برداشت؟

البته این عمل رامی توان درهرزمانی انجام داد. به نظرمی رسد که بعضی ازسگهای ماده بدون تخمدان فحل می شوند. اگرچنین اتفاقی بیفتد ناشی ازبافت غیرعادی تخمدانی است که درحفره شکم شناورمانده است. دستیابی به این بافت ناممکن می باشد ولی ازآنجا که سگ ماده فاقد تخمدان آبستن نمی شود خطرناک نیست.آیا عمل برداشتن تخمدانها پرهزینه است؟

نسبتا زیرا به جراحی شکمی وبیهوشی عمومی نیازدارد.جانشینهای برداشتن تخمدانها

همانطرکه درصفحه 33 به آن اشاره شد جانشینهایی برای برداشتن تخمدانها وجود دارد ولی جای بحث دارند زیرا هیچیک ازآنها کاملا رضایت بخش نیستند چه اینکه تا حد بسیارزیادی به دقت واستعمال آنها توسط صاحب سگ بستگی دارند. با اینکه قرصهای ضد بارداری که درخلال دوره فحلی هرروز خورانیده می شوند فحلی را تضعیف می کنند ولی آن را به طورکامل ازبین نمی برند. با اینحال آنها نیزهمانند تزریق داروهای ضد آبستنی ازبارداری حیوان جلوگیری خواهند کرد. به هرحال دراکثرموارد صاحب سگ بازهم مجبوراست که سروصدای سگهای نرمعارض را تحمل کند. ایراد دیگری که باید درنظرداشت این است که استفاده مکررازهورمونها می تواند زمینه را برای عفونت رحمی فراهم کند. مسلما شایسته است که همیشه پیش ازتوسل به عمل جراحی ازدکتردامپزشک خود بخواهید تا معایب ومحاسن هردو روش داروهای ضد بارداری وبرداشتن تخمدانها را برای شما شرح دهد. نکته ای که درصفحه 34 به آن اشاره شد ارزش یاد آوری را دارد یعنی فرآورده های گوناگونی که به منظورجلوگیری ازعمل جفتگیری برای مالیدن به دستگاه تناسلی سگ ماده تهیه می شوند کاملا بی فایده هستند.

بیماری : علائم ونشانه هاتمامی موجودات زنده درطول زندگی به بیماری مبتلا می شوند. بروز بیماری مبتلا می شوند. بروزبیماری بسیارناگواراست. بهتراست مراقب باشید توله سالمی را انتخاب نمایید تا کمتردچارمشکل شود. نگهداری صحیح واصولی سگ را درمقابل بیماریها مقاوم می کند وبه حیوان قدرت مقابله با عفونتها را اهداء می نماید. حیوان را ازانگلهایی که بدنش را تضعیف می کند دورنگه می دارد وبا واکسیناسیون منظم ایمنی را دربرابربیماریهای کشنده مثل دیستمپر وپاروویروس فراهم می آورد. معاینات سالیانه وتجدید واکسیناسیون علیه بیماریها را هرگزفراموش نکنید. بهتراست پیش ازوقوع بیماری پیشگیریهای لازم را به عمل آورید. به منظور تشخیص بیماری لازم است که رفتارهای طبیعی سگ را بشناسید وعکس العملهای حیوان را دربرابرمسائل گوناگون بدانید تا درصورت بروزرفتار غیرطبیعی بلافاصله توجه شما را به خود جلب کند.

به خاطرداشته باشید که فقط شما می توانید مشکلات سگتان را برای دامپزشک بازگونمایید. همیشه باید هوشیاروتزبین باشید. درصورت بروزعلائم زیربه دامپزشک مراجعه کنید:1- کاهش اشتها یا اشتهای بسیارزیاد بدون افزایش وزن

2- افزایش عطش ویا ادرارپی درپی

3- اسهال ویبوست

4- استفراغ یا وجود مایع به هنگام بلع

5- ترشح ازبینی . چشم . دهان

6- سرفه ویا مشکلات تنفسی

7- فشاردرزمان دفع ادرارویا ادرارغیرطبیعی

8- تب ولرز ودرد

9- بی قراری بی دلیل ویا کاهش وزن

10- مشکل درراه رفتن

درضمن هررفتاری که درسگتان غیرعادی باشد درارتباط با طبیعی یا غرطبیعی بودن آن باید قضاوت نمایید. درادامه به معرفی تعدادی ازبیماریها می پردازیم که طبقه بندی آنها با توجه به ناحیه ابتلاء صورت گرفته است. ضمنا دراین بخش خصوصیات وعلائم بیماریها نیزبه طورمختصرمورد تفسیرقرارمی گیرد.یک هشدارمهم وجدی:زمان یک عامل سرنوشت سازدرتشخیص بیماری ودرمان است. بنابراین اصرارداریم ازاین بخش به عنوان مرجعی درشناخت حالتهای سگ استفاده کنید. این بخش راهنمای تشخیص بیماریها نیست. تنها با مطالعه یک کتاب نمی توان تمام بیماریها را تشخیص داد. اجازه دهید دامپزشک ازتجربه ودانش خود برای تشخیص بیماریها بهره جوید وبیماری را درمان کند. بنابراین هرچه سگ بیماررا زودترنزد دامپزشک ببرید شانس بیشتری برای درمان حیوان فراهم آورده اید.پوست (Skin)وسیع ترین دستگاه بدن پوست می باشد که درمعرض بسیاری ازبیماریها ومشکلات است. وظیفه آن حفاظت ازدستگاه های داخلی وبافتهای بدن درمقابل تهاجم اجرام خارجی وهمین طورتغییرات دما وجلوگیری ازدهیدراتاسیون( ازدست دادن آب بدن) می باشد. همچنین پوست درتولید ویتامین D برای بدن نقش دارد. وظیفه دیگرآن درک محیط خارج ازطریق حس لامسه می باشد. پوست طبیعی نرم وانعطاف پذیراست. رنگش ازصورتی کم رنگ تا قهوه ای وآبی متمایل به سیاه تغییرمی کند. پوست لکه داردرسگها حتی آنهایی که رنگ پوستشان یک دست است طبیعی می باشد. ریختن موها ونمدی شدن موها وبرآمدگیها واثرزخم وپوسته پوسته شدن وتکه تکه شدن ویا انگلهای خارجی دربدن سگ سالم مشاهده نمی شوند. سگها به طورفصلی ودوره ای دارای ریزش مو بوده که تابع برنامه دقیقی نمی باشد. موهای آنها انواع مختلفی دارند ونمی توان تصوریکسانی درباره همه آنها داشت. به عنوان مثال رشد موی نژاد Miniature Schnauzer با رشد موی نژادGolden retriever تفاوت زیادی دارد. بهتراست درمورد رشد هرنوع موجداگانه بحث نمود. مثلا دریک نژاد حالت شکننده دارد ودرنژادی دیگرموبه راحتی با کشیدن بیرون می آید ویا به شدت خشک یا چرب به نظرمی رسد. سگهایی که پوستشان نرم است نباید پوست ضعیفی داشته باشند. درصورت بروزهرگونه تغییرناگهانی ومشخص درظاهرموی سگ باید دامپزشک را مطلع ساخت.انگلهای خارجی

ککها (Flea)

ککها ازدسته حشرات بدون بال هستند که برروی بدن سگها تغذیه می کنند. سگهایی که مورد گزش ککها قرارمی گیرند واکنش آلرژیک نسبت به بزاق کک نشان می دهند که ممکن است وضع وخیمی نشان دهد.این حیوانات با خاراندن خود به جراحت وسعت بیشتری می دهند. درعین حال بعضی ازسگها هیچ عکس العملی نسبت به گزش ککها نشان نمی دهند.

اگرسگ مبتلا به کک است نگران نشوید. قبل ازازدیاد جمعیت فورا آنها را ریشه کن نمایید. گاهی ککها انسان را نیزمی گزند وبرآمدگیهای کوچک قرمزرنگی را برجای می گذارند که اغلب درمچ دست وغوزک پا مشخص می شود. چگونه متوجه می شوید که سگ آلوده به کک است؟ معمولا ککها تیره رنگ وبه اندازه کنجد هستند وبا سرعت زیادی برسطح پوست حرکت می کنند. ناحیه مورد علاقه شان قاعده گوشها. ناحیه کپل(سرین) نواحی کم مومانند کشاله ران است. باید به این نواحی با دقت نگاه کنید. راه دقیق برای تشخیص کک این است که پوست را به چند ناحیه نقسیم کنید وبه دنبال نقطه کوچکی به اندازه خشخاش باشید. این دانه ها خشخاش مانند مدفوع ککها هستند که ترکیبی ازخون هضم شده سگ است. اگرمطمئن نیستید که اینها مدفوع هستند واحتمال می دهید که چیزدیگری باشند آن را روی تکه ای پارچه سفید مرطوب قراردهید. بعد ازیک دقیقه یا کمی بیشتریک نقطه کوچک قرمزرنگ با هاله ای به دورآن پدیدارمی شود. اگرآن ذره مدفوع کک باشد خون آب را به خود می گیرد وبه داخل بافت پارچه انتشارمی یابد. شانه های مخصوصی برای این کاروجود دارد که به تشخیص حضورککها کمک می کنند. دندانه های آن چسبیده به هم بوده و وقتی برسطح پوست کشیده می شود ککها به دام می افتند وحضورشان آشکارمی گردد. اگرککی را گرفتید بلافاصله نابودش کنید چون برخلاف حشراتی که بدون بال هستند به سرعت می پرند وبرای باردوم نمی توانید آنها را ببینید. برای رهایی ازشرکک علاوه برازبین بردن آنها درسگ باید محیط را نیزکک زدایی کرد. تجویزداروی ضد کک به عهده دامپزشک است. معروف ترین وسیله ای که مردم برای مبارزه علیه ککها خریداری می کنند قلاده های کک کش است. این قلاده به ماده ای شیمیایی آغشته شده است که باعث نابودی ودفع ککها ازبدن می شود. البته زمان تاثیر این قلاده ها محدود است وباید هرچند وقت یکبارعوش شوند که این امربسته به نوع قلاده وداروی موجود برروی آن وهمچنین میزان آلودگی صورت می گیرد. استفاده ازقلاده آغشته به دارواولین قدم درراه مبارزه با ککها می باشد که پیش ازآنکه ماده موثرآن به پایان رسد باید تعویض شود. هرچند میزان ککها را کاهش می دهد سگ را کاملا ازشرآنها خلاص نمی کند. به همراه قلاده کک کش ازسایرعوامل حفاظتی نیزباید استفاده شود. شامپوها ومحلولهای مخصوص مبارزه با ککها نیزدردسترس است. اما تضمینی برای عدم آلودگی سگ درآینده وجود ندارد. نحوه استفاده ازآنها بدین صورت است که بعد ازحمام دادن حیوان را درمحلولهای ضدکک غوطه ورمی سازند وسپس اجازه داده می شود محلول روی بدنش خشک شود. ازاسپریهای مخصوص یا پودرهای اختصاصی هم می توانید استفاده کنید که بستگی به سن و وضعیت جسمی سگ دارد. پیش ازاستفاده ازمحصولات فوق به دقت دستورالعملهای مربوط به نحوه ومیزان استفاده را مطالعه فرمائید. باید فضای منزل را نیزبه وسیله ماده ضد کک اسپری نمایید. قبل ازآن با جاروبرقی اتاقها را مخصوصا گوشه های اطاقها را تمیزکنید وسپس پاکت جاروبرقی را ازبین ببرید. کلیه جاهایی که محل رفت وآمد سگ بوده است سمپاشی کنید. تخم کک می تواند برروی فرش ومبلمان باقی بماند. درصورت آلودگی شدید حیاط خانه را نیزسمپاشی نمایید. توجه داشته باشید که کشتن ککها برروی بدن سگ کفایت نمی کند ونمی تواند جلوی آلودگی مجدد را بگیرد. ازآنجا که تخم آنها چند هفته پس ازنابودی ککها تبدیل به کک می شود. لازم است سمپاشی دوباره تکرارشود. دوره زندگی ککها درمحیط بیرون خانه مخصوصا درآب وهوای سرد محدود می باشد. دراین شرایط ریشه کنی درداخل منزل بسیارموثراست. اگرآلودگی را نمی توانید ازبین ببرید بهتراست با متخصصین امرتماس بگیرید.کنه ((Tick

کنه ها درتمام نقاط خصوصا درمناطق روستایی وساحلی یافت می شوند. این انگل به دلیل ارتباطی که با بیماریLyme(پلی آرتریت سگها وانسان که عامل آن ازاسپیروکتها بوده توسط کنه های سخت منتقل می شود) دارد درانسان با اهمیت می باشد. همچنین کنه باعث کم خونی وفلجی درسگها می شود. با مشاهده کنه درسطح پوست به سرعت نابودش کنید. هرچند وقت یکبارتمام سطح بدن حیوان را برای اطمینان ازعدم وجود کنه بازرسی نمایید. مخصوصا نواحی صورت. گوشها. پاها ونواحی زیرشکم وسینه. بهتراست کنه های جدا شده ازسطح پوست سگ را به آزمایشگاه دامپزشکی بفرستید تا ازنظروجود اسپیروکت( عامل بیماری Lyme) آزمایش شود. بهترین روش گرفتن کنه استفاده ازموچین است. به دام انداختن آن درنواحی نزدیک سطح پوست می باشد. هیچوقت آن را با انگشتان لمس نکنید. به زخمهای کوچکی که ازگزش کنه ها باقی می ماند حساس نباشید چون خود به خود خوب می شوند وعفونت نمی کنند. اگربرآمدگیهای کوچک قرمزرنگی را روی سطح پوست سگ که دراثرواکنش آلرژی پدید آمده است مشاهده نموده اید باید موضوع را با دامپزشک درمیان گذارید. دراین گونه موارد استفاده ازاسپریهای ضد کک وپودرها ومحلولهای شوینده درمقابل هجوم کنه ها نیزموثرهستند. بهترین توصیه بازرسی مرتب پوست سگها مخصوصا درمناطق گرمسیرمی باشد چراکه دراین مناطق کنه ها ازمشکلات عمده محسوب می شوند.

شپشها(Licr)

خوشبختانه این مشکل بندرت درسگها به وجود می آید. زندگی سگ با سایرحیوانات موجب ابتلا به آن می گردد. این انگل باعث خارش شدیدی می شود. شپشها بند پایانی کوچک وکم رنگ(رنگ پریده) هستند که درسطح پوست زندگی می کنند وبه راحتی با استفاده ازشامپوهای مخصوص حمام وغوطه ورشدن سگ درمحلولهای ضدانگل خارجی ازبین می روند.جربها(Mites)

جربها انگلهای میکروسکپی هستند که درسطح پوست یا فولیکولهای مو مشاهده می شوند. آلودگی شدید متوسط وملایم بسته به نوع آنها دارد. به عبارت دیگرهیچ علامت ثابتی دراین بیماریها دیده نمی شود. برای مثال ازمتداولترین انواع درگیری با جربها ابتلا به جرب دمودکس است که جراحات غیرمشهودی را درپوست ایجاد می کند. اما تحریک عادی آنها هیچگونه واکنشی را درسگهای مبتلا نشان نمی دهد. معمولا مشکل درسگهای جوان است. جربهای دمودکس وقتی تشخیص داده می شوند که لکه های قرمزو کم مو درروی پیشانی. دورچشمها. پوزه وپنجه دستها مشاهده می شود. بعضی ازسگها بدون هیچگونه درمانی ازجرب خلاصی می یابند وبعضیها نیازبه غوطه ورشدن مرتب درمحلولهای دارویی دارند. با استفاده ازکرمهای مخصوص نیزمی توان آنها را درمان نمود. جربهای دمودکس مشکل عمده وعلاج ناپذیردربعضی سگها خصوصا سگهای مسن تربه شمارمی آیند. سگهایی که آلوده به این نوع جرب هستند نباید برای نسل گیری به کاربرده شوند چرا که احتمال دارد ازنظرژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری فوق باشند. مشکل دیگرجربهای سارکوپتس(Sarcoptic mange) هستند. این نوع جرب چنان واکنش شدیدی را ایجاد می نماید که به طورمداوم سگها خود را می خارانند. این بیماری توسط جربهای اسکبی( (Scabiesویا سارکوپتیک ایجاد می شود. معمولا جربها درگوش. مفصل. آرنج وپاها وصورت نمایان می شوند. درصورت عدم درمان بیماری تمام بدن را فرا خواهد گرفت. به این صورت که جراحاتی وسیع درپوست بصورت مناطق بزرگی ازموریختگی دیده می شود. این بیماری به سرعت درسگها شیوع می یابد وانسانها را مبتلا می سازد(گال). ازاین روباید خیلی سریع تحت درمان قرارگیرد.

حشره ای بسیارریزوشبیه به کنه به نام جرب خرمن(Chigger) که درنواحی جنگلی یافت می شود باعث خارش شدید وقرمزشدن پوست می گردد. جرب خرمن معمولا نواحی شکم وگردن وسر( مخصوصا لاله گوش ومجرای آن) را برای زیست ترجیح می دهد. برای نابودی این جربها بهتراست ازدامپزشکان کمک گرفت. آخرین جربی که به آن اشاره می نماییم جربی موسوم به شوره متحرک یا Chyletiella Yasguri است. این جرب معمولا توله ها را مبتلا می سازد. وضعیتی همانند شوره سررا پدید می آورد که اغلب درسروگردن وپشت دیده می شوند وخارشی ملایم را ایجاد می کند. وقتی انسان مورد گزش آنها واقع گردد. نقاط قرمزرنگ خارش داری به وجود می آید که شبیه اثرات ناشی ازگزش ککها می باشد.حشرات((Flies

نقاطی ازبدن که توسط حشرات مورد گزش قرارمی گیرد اغلب دچارخارش شده وبرآمدگیهای سفتی درصورت وگوش سگها به وجود می آید. سگهایی که گوششان با اجسام نوک تیزویا هرشی دیگری تخریش شده باشد مستعد ابتلا به بیماریهای فوق می باشند. گاهی اوقات جای زخم ناشی ازگزش حشرات تا هنگامی که بهبود یابند دچارخونریزی می باشد. این وضعیت برای صاحبانشان بسیارناراحت کننده است. درمناطقی که حشرات مشکل آفرین هستند باید ازپوست سگ محافظت نمایید. بدین منظورمی توان ازمحلولهای خاصی برای محافظت پوست آنها استفاده کرد. دراین صورت به دقت مراقب چشمانش باشید. مشکل دیگرمیازاست. دراین عارضه ابتدا حشراتی مانند مگس درپوست آلوده وکثیف ویا درگوش آلوده سگ تخم ریزی می کنند. بعدها تخمها تبدیل به لاروهایی می شوند که ازبدن سگ تغذیه می نمایند. ازهمان ابتدا باید جلوی چنین مشکل ناگواری را بگیرید. باید مراقب بود که اگرپوشش بدن سگ بلند وپرپشت است. پوست حیوان فاقد زخمهای پنهانی باشد وکیسه های مقعدی تمیزبوده وهمچنین مدفوع تجمع یافته درمقعد ونیززخمهای احتمالی موجود درسطح پوست خصوصا درتابستان باید به سرعت تمیزوشسته شوند. بدین طریق می توان با میازمبارزه نمود. برای درمان این بیماری به دامپزشک مراجعه کنید. اوبا جدیت وسرعت این بیماری را درمان خواهد کرد.آلرژی (Allergies)

اولین علامت آلرژی درسگها خارش است که حاصل آن خراش پوست می باشد. دربعضی سگها آبریزش ازبینی وچشم نیزمشاهده می گردد. همچنین علائمی مثل عطسه وحتی اسهال واستفراغ نیزممکن است ایجاد گردد. پیدا کردن علت آلرژی برای صاحب حیوان ودامپزشک مسئله ای کاملا دشواراست. بعضی ازآنها نسبت به بعضی مواد غذایی موجود درغذایشان حساسیت دارند. این نوع آلرژی درهمان روزهای اول زندگی مشخص می شود. گوشت وفرآورده های به دست آمده ازسویا موجب ایجاد آلرژی می شوند. بهترین راه برای تشخیص حساسیت غذایی این است که به مدت چند هفته غذایی را که حساسیت کمی ایجاد می کند به سگ بدهید. اگرعلائم برطرف شدند. آلرژی ازنوع تغذیه ای بوده است. برای اطمینان بیشتر دومرتبه غذای قبلی را به اوبدهید. با ظاهرشدن علائم قبلی تشخیص قطعی خواهد شد. آلرژی دیگری به نام آتوپی وجود دارد. آتوپی ناشی ازآلرژی استنشاقی ویا واکنش دربرابرترکیباتی است که درمحیط وجود دارند(مثل کپکها. گیاهان وگردوخاک وحتی پرزفرش وموکت). گاهی اوقات آتوپی فصلی است. تشخیص این نوع آتوپی توسط دامپزشک صورت می گیرد. اوبه وسیله انجام تستی دراین مورد عامل را تشخیص می دهد.چنین تستی درمورد انسان مبتلا به حساسیت نیزانجام می گیرد. بعد ازشناخت عامل باید مراقب سگ باشید تا درمعرض آن قرارنگیرد. این مشکلات را دامپزشک متخصص پوست تشخیص می دهد.چند توصیه درارتباط با آلرژیهای متداول درسگها:

بعضی ازسگها نسبت به قلاده ضدکک وگزش کک وهمچنین رنگهای ظروف پلاستیکی حساسیت دارند. این عوارض به سادگی قابل تشخیص هستند. مثلا اگرقلاده ضد کک باعث خارش وحساسیت شده آن را بردارید ومحل را با یک شامپو شستشو دهید وروش دیگری را برای درمان ککها انتخاب کنید. اگربینی سگ قرمزوخراشیده است علت آن آلرژی دربرابررنگ ظروف پلاستیکی می باشد. ظرف پلاستیکی را با ظروف فلزی وشیشه ای تعویض کنید. اگرآلرژی به دلیل آن باشد عارضه برطرف می شود.نقاط دردناک وقرمزدرپوست (Hot Spots)

این عارضه به صورت نقاط دردناک وقرمزدرپوست به صورت لکه ای وناحیه ای بدون مو ومدوریکی ازگرفتاریهای متداول درفصل تابستان می باشد ودامپزشکان اغلب با این عارضه مواجه هستند. درطول شب ازآنها ترشحاتی به بیرون تراوش می شود. مشکل فوق درنژادهایی که پوشش متراکمی دارند ومستعد آلرژی هستند دیده می شود. نقاط دردناک فوق معمولا با گزش کک سپس خاراندن آن توسط سگ وهمچنین کیسه های مقعدی انباشته ازمدفوع ویا سایرحیوانات آزاردهنده کم اهمیت شروع می شود. هرچقدرحیوان موضع درگیررا بیشتربلیسد وگازبگیرد وضعیت آن بدترمی گردد. بدین ترتیب یک مشکل کم اهمیت تبدیل به مسئله ای جدی خواهد شد. این جراحات را به سرعت وپیش ازآنکه سگ دچاردرد ورنج شود باید درمان نمود. درمان بدین ترتیب است که ابتدا موهای دورموضع با قیچی کوتاه می شود وسطح زخم تمیزکرده وسپس ناحیه مبتلا توسط اسپری وپماد تسکین دهنده پوشانیده می شود. قلاده موسوم به الیزابت به گردن حیوان نصب می گردد. این قلاده ازجنس پلاستیک وبه شکل قیف می باشد وجلوی تماس دهان سگ با موضع زخم را خواهد گرفت. تا زمانی که پوست بهبود نیافته نباید این قلاده برداشته شود. درمان آنتی بیوتیکی وضد التهابی نیزمفید است.سبوره((Seborrhea

دراین حالت پوست پوسته پوسته شده وفلسی شکل می شود. اغلب به شدت خشک ویا چرب است وبه عفونتهای ثانویه نیزدچارمی شود. این حالت درسبوره چرب بیشتررخ می دهد وبه دنبال این عارضه بوی ترشیدگی وناخوشایندی ازسطح پوست به مشام می رسد. ممکن است سبوره دراثرسایرمشکلات مثل کم کاری تیروئید(هیپوتیروئیدیسم) نیزایجاد گردد. این بیماری علاج ناپذیربوده اما قابل کنترل وپیشگیری است. برای مثال استحمام منظم با شامپوهای مخصوص وضعیت پوسته پوسته شدن وچربی پوست را برطرف می کند.عفونتهای قارچی(Ringworm)

Ringworm برخلاف نامش انگل کرمی نیست بلکه عفونت قارچی پوست است. جراحات آن به صورت نقاط گرد وبدون مو وپوسته پوسته است. موها زبروسیخ سیخ می شوند ومی شکنند. پیرامون جراحات فوق موها به رنگ خاکستری مشاهده می گردد. درسگهای مبتلا به شکل حاد بیماری جراحات درتمام سطح بدن دیده شده که به یکدیگرمتصل می شوند. برای تشخیص این بیماری یک نمونه ازپوست وموتهیه شده درمحیط مخصوص رشد قارچها کشت داده می شود. تشخیص باید هرچه سریعترانجام گیرد چرا که این بیماری خیلی سریع به انسان سرایت می کند مخصوصا بچه ها نسبت به عفونت قارچی حساس ترهستند.عفونتهای باکتریایی پوست(Bacterial Infections)

عفونتهای پوست معمولا پس ازبروز عوارضی مانند پارگیها ونفوذ اجسام نوک تیزمثل گلوله وجراحات ناشی ازنزاع ودرگیری ایجاد می شود. اگرعفونت تازه باشد علائم معمول آن عبارتند ازمناطق منفرد وبه هم پیوسته ازلکه هایی درسطح پوست که به رنگ قرمزشبیه مناطق خارانده شده می باشند ویا مناطق ضرب دیده کوچکی که شباهت به جوش وکورک دارند وممکن است خارش داشته ویا نداشته باشند. بیشترعفونتهای پوست ناشی ازباکتریهای استافیلوکوک است وبه کمک آنتی بیوتیک وشستن موضع با صابونهای طبی درمان می شود. غفلت کردن ازیک جراحت ساده منجربه بروزمشکلات بیشتری می شود که راه نفوذ باکتری را به زخم هموارساخته ومنجربه عفونت زخم می شود. زخمهای عفونی به شدت دردناک وقرمزو ملتهبند. درملامسه گرم هستند واحتمال خروج ترشحات چرکی نیزوجود دارد. بوی تعفن اززخم عفونی شده قابل استشمام می باشد. دراین گونه موارد درمانهای اختصاصی مثل مراقبت اززخم واستفاده ازآنتی بیوتیک لازم است.آبسه (Abscesses)

آبسه تجمع چرک درزیرپوست بوده که به دنبال مجروح شدن پوست ایجاد می شود. این عارضه معمولا بعد ازگزش ویا جراحات نفوذی وفرورفتن اجسام نوک تیزایجاد می شود. موضع آن اغلب دردناک ومتورم وقرمزاست. ممکن است آبسه ها نیازبه نیشترزدن داشته باشند. بدین طریق مایع خارج شده ومحتویات آن تخلیه می شود. بدین ترتیب موضع جراحت التیام می یابد. هرگزسعی نکنید با فشاردادن محتویات آن را تخلیه نمایید. تخلیه آبسه روش خاصی دارد که توسط دامپزشک انجام می گیرد.طاسی (Balding)

وقتی ازدست دادن موهای بدن(طاسی) به دلیل انگلهای مختلف وضربه ویا عفونت نباشد ممکن است ناشی ازاختلالات متابولیکی باشد. سندرم کوشینگ وپرکاری غدد فوق کلیوی هیپوتیروئیدیسم(کم کاری تیروئید) دوعامل مهم دربروز این عارضه هستند.

سندرم کوشینگ (Cushings Syndrome)

دراین عارضه ترشح هورمون کورتیزول ازغده فوق کلیوی افزایش یافته موی پهلوها وگردن به تدریج می ریزد. درنهایت موی پشت وسایرنواحی بدن نیزخواهد ریخت. پوست نازک وخشک می شود. ازسایرعلائم بزرگ شدن شکم است. سگهای مبتلا بیش ازحد وبطورغیرطبیعی می خورند ومی آشامند. دفع ادرارزیاد می شود. دراین وضعیت بیماری به صورت پیچیده درمی آید. معمولا این عارضه درمان پذیراست .کم کاری تیروئید(Hypothyroidism)

این عارضه زمانی اتفاق می افتد که میزان نامتعادلی ازهورمون تیروئید آزاد گردد. سگهای مبتلا به سادگی ودرزمان کوتاهی چاق می شوند. تنبل وبی حال هستند. اگردرفصل تابستان چنین عارضه ای رخ دهد باید درجستجوی نقاط گرم ومتورمی درسطح پوست باشید. تغییرات موقابل توجه است. این موارد شامل ریزش مودرپهلوها وپشت می باشد. پوست دچارافزایش درنگدانه. پیگمانتاسیون(رنگی شدن پوست) شده پوسته پوسته می شود. گوشها نیزعلائم بیماری را به شکل سبوره نشان می دهند. دراین حالت ممکن است درمجاری گوش ترشحات بدبو وزردرنگی دیده شود. گوش به شدت چرب می شود. این بیماری به سادگی توسط آزمایش خون(آزمایشهای هماتولوژی) تایید می گردد. بیماری با تجویز هورمونهای تیروئیدی قابل درمان وکنترل می باشد.تغییرات رنگ پوست(Color changes)

بعضی ازتغییرات رنگی درپوست طبیعی است. برای نمونه بعضی سگها با افزایش سن لکه هایی درسطح پوستشان پیدا می شود که معمولا درمناطقی ازجمله شکم دیده می شود. درسایرمناطق تغییرات دیده نمی شود. با وجود این بهتراست حیوان را به دامپزشک نشان دهید. اگردرسطح پوست لکه های زردرنگی مشاهده نمودید باید هرچه زودترحیوان را نزد دکترببرید چون ممکن است علامت بیماری یرقان باشد. یرقان با بیماریهای کبدی وخونی درارتباط است. البته یرقان علائم دیگری هم دارد که دامپزشک آن را تشخیص خواهد داد. رنگ پریدگی وبی رنگ شدن غیرعادی باید به سرعت توسط دکترارزیابی شود زیرامعمولا نشانه کم خونی می باشد. باید هرچه سریعتر منشا کاهش تعداد گلبولهای قرمزخون مشخص شود.کبود شدن

کبود شدن حاصل برخورد با اجسام سخت می باشد که گاهی با خونریزی همراه است. معمولا کبودیهایی را که دلیلی برای آنها یافت نمی شود ویا خیلی شدید هستند باید به دکترنشان دهید. پوست دراثرخارشهای مزمن تیره وپیگمانه می شود. اگرسگ ازخارش ناشی ازآلرژی ویا سایرعوامل تحریک کننده رنج می برد ممکن است برای تسکین خارش یا برطرف کردن تحریک خود را بخاراند. درپی این عمل کبودیهای آبی درسطح پوست مشاهده خواهند شد. درنهایت پوست قطورشده برای دفاع ازخود تیره می گردد. همچنین وضعیت مشابهی دربرابرسایشهای مکرردرمناطق خاصی ازبدن مشاهده می شود مانند استخوانهای پستانی(Breast bone) که طی آن سفت شدن پستانها درسگهایی که پوشش متراکمی دارند دیده می شود. قطورشدن پوست درقسمتهای خارجی مفصل آرنج نیزقابل رویت است. درحالت فوق این مناطق معمولا چروکیده شده وموهایشان می ریزد وبه دنبال آن سفت وسیاه می گردد. تمام علائم فوق ناشی ازتماسهای مکرر با عوامل مضروسطوح سخت می باشد. پینه ها نیزکه درروی مفصل آرنج ومفصل خرگوشی ومفصل رانی ولگنی تشکیل می شود ازواکنشهای درازمدت دفاعی به حساب می آیند. بهترین راه برای جلوگیری ازتشکیل شدن آن فراهم آوردن بستری نرم است که همیشه باید زیرسگ پهن باشد.برآمدگیها وبرجستگیهای سطح پوست((Lumps and Bumps

وجود برآمدگیها وبرجستگیها درسطح پوست نباید موجب نگرانی شود. اغلب این برجستگیها مشکل آفرین نمی باشند ومی توان آنها را برداشت نمود. بعضیها هم بی اهمیتند وازوجودشان می توان صرفنظرنمود. زگیل مثال خوبی برای برآمدگیهای فوق بوده که معمولا اهمیتی ندارد مگرآنکه برای صاحبش منظره ای ناخوشایند داشته باشد ویا به علت محل قرارگرفتنش سگ را ناراحت کند. با وجود این هرگاه توده ای غیرعادی درسطح پوست یافتید باید به آن توجه کنید وبه دامپزشک نشان دهید. درسگهای پیراحتمال وجود تومورهای بدخیم زیاد است. دراین زمینه برای حفظ جان سگ بهتراست با دکترمشورت کنید.دستگاه تنفس(The Respiratory System)

دستگاه تنفس شامل قسمتهای مختلفی است که درعمل تنفس دخالت دارند. این بخشها عبارتند از: بینی. دهان وقسمتهای داخلی ازقبیل نای وبرنشها وریه ها. مشکلات تنفسی ممکن است ازهریک ازقسمتهای فوق منشا بگیرد. علائم بیماریهای تنفسی شامل ترشحات بینی. عطسه. سرفه. تنفس پرسروصدا وتنفس با سختی. حالتهای غیرطبیعی تنفس می باشد. هرتغییری که درکیفیت صدا وجود داشته ویا همچنین شنیدن صداهای غیرعادی ممکن است بیانگرمشکلات دستگاه تنفس باشند.تراکئوبرونشیت(Kennel Cough)

این بیماری عفونی تنفسی درسگها متداول است. به سهولت ازیک حیوان به حیوان دیگرانتقال می یابد. بسیاری ازسگهای موجود درپانسیون ویا درمکانهایی که سگهای مختلفی درآنجا نگهداری می شوند دچاربیماری فوق می گردند. حاملین بیماری فاقد علامت هستند. علائم بیماری شامل سرفه های خشک وکوتاه است که اغلب همراه ترشحاتی ازبینی می باشد. بسیاری ازسگهای بیمارو سرزنده وهوشیارهستند. بیماری پس ازچندهفته برطرف می شود. اغلب دامپزشکان برای کسب اطمینان بیشتریک دوره کوتاه مدت درمان با آنتی بیوتیک را تجویزمی کنند تا بیماران را ازمشکلات بعدی حفظ کنند. اگردرنظردارید سگ را به جایی که سگهای زیادی را درکنارهم نگه می دارند ببرید حتما درمورد واکسیناسیون دربرابراین بیماری با دامپزشک مشورت کنید.

کلاپس نای(Collapse in Trachea)

بیستردرسگهای کوچک دیده می شود. علائم آن شامل تنفس پرسروصدا همراه با سرفه های متوالی است. گاهی سگ قادربه تنفس نیست. نای درحیوان سالم وطبیعی لوله ای است محکم. درسگهای بیمارنای نرم وشل وبه تدریج باریک شده وآشکارا درمقابل عبورجریان هوا مقاومت می کند. سگی که صاحبش کاملا به این عارضه واقف است علیرغم مشکلات فوق می تواند به زندگی ادامه دهد. برای پیشگیری ازاین بیماری ازچاق شدن حیوان جلوگیری کنید. همچنین حیوان نباید دراضطراب باشد وبرنای اوفشاری وارد نگردد. درحیواناتی که بیماری درآنها شدید باشد توصیه می شود مورد عمل جراحی قرارگیرند.برونشیت(Bronchitis)

معمولا برونشیت درحیواناتی که ازعفونتهای تنفسی ضعیف شده اند دیده می شود. این سگها سرفه های خشک وخشن دارند که روزها وهفته ها ادامه می یابد. ممکن است سرفه های بقدری شدید وتند وپشت سرهم باشند که حیوان نتواند عمل بازدم را انجام دهد. دمای بدن حیوان دراین حالت طبیعی است. درمان شامل آنتی بیوتیک واستراحت می باشد.فلج حنجره(Laryngeal Paralysis)

فلج حنجره عارضه ای درسگهای عظیم الجثه است که دراواسط زندگی ویا دردوران کهولتشان رخ می دهد. این عارضه درنژادهای Bouviers , Siberian huskies مادرزادی است. ممکن است اولین علامت بیماری تنفس صدادارباشد مخصوصا وقتی که سگ هیجان زده شود ویا زیاد تمرین کرده باشد. سیربیماری به گونه ای است که حیوان بیمارقادربه تنفس نخواهد بود وگاهی عمل جراحی برروی بافتهای پشت گلولازم می شود.اجسام خارجی(Foreign Bodies)

اجسام خارجی دردستگاه تنفس ممکن است شامل یک تکه چوب وخارویا هرچیزی که به طورتصادفی استنشاق شود باشد. حضوراجسام خارجی دربینی باعث می شود که سگ دائما به بینی پنجه بزند وسرفه های شدید داشته باشد. احتمالا ترشحاتی ازبینی خارج می شود وامکان خونریزی هم وجود دارد. هرگزسعی نکنید اجسام خارجی را به تنهایی ازبینی خارج نمایید. دامپزشک برای این کارموضع را بی حس کرده ویا سگ را بیهوش می کند. بدین طریق جسم خارجی بیرون آورده می شود. اگرجسم خارجی پایین ترازمجرای بینی رفته باشد حیوان به طورناگهانی شروع به سرفه های پست سرهم وشدید می کند. این کارباعث می شود که جسم خارجی به بیرون پرتاب شود. اگرسگ موفق به خارج کردن جسم خارجی نشد باید به دامپزشک مراجعه کنید.طویل ترشدن کام نرم(Elongated Soft Palate)

اين عارضه درنژادهایی که صورت باریکی دارند دیده می شود وباعث خروج ترشحات ازبینی وتنفس صدادارمی گردد. چون مجرای خروج هوا مسدود شده است حیوان به ناچارازراه دهان تنفس می کند. صدای خرخرو خرناس نیزازعلائم این بیماری می باشد. حیوان درخواب خرخرمی کند. علائم بیماری درهوای گرم ودرحین انجام تمرینات ورزشی ویا هروضعیت اضطراب آوردیگرتشدید می شود. دراغلب بیماران عمل جراحی با اصلاح این وضعیت مشکل را حل می نماید.التهاب بافت بینی((Rhinitis

این حالت التهاب مجرای بینی است که درآن ترشحات غلیظ وبدبویی ازبینی خارج می شود. امکان دارد یک یا هردومجرای بینی مبتلا باشند. درمان بستگی به منشا بیماری دارد. عفونت دندانهای فک بالا ازعلل متداول این عارضه می باشد. گاهی آنتی بیوتیک عفونت را برطرف می کند.ذات الریه. سینه پهلو(Pneumonia)

ذات الریه بیماری حادی است که توسط ویروسها. باکتریها وعوامل آلرژی زا ویا عوامل انگلی ایجاد می شود. باید این عارضه را بدون تاخیردرمان نمود. علائم بیماری عبارتند ازسرفه. تنفس سریع. تب بالا ونبض تند ودردقه قفسه سینه حیوان وصدای مخصوص ریه های سالم که انعکاس صدای دقه می باشد(صدای توخالی) شنیده نمی شود بلکه این صدا گنگ(توپر) می باشد.دستگاه عضلانی – اسکلتی(The Musculoskeletal System)

دستگاه عضلانی- اسکلتی عمل حفاظتی وحرکتی بدن سگ را برعهده دارد. به علاوه استخوانها محل ذخیره مواد معدنی هستند ومغزاستخوان گلبولهای قرمزخون را تولید می نماید. هرگاه مشکلی برای عضلات. تاندونها ولیگامانها واستخوان به وجود آید علائم مشخص وواضحی نمایان می شود. لنگش. ضعف ودرد وسفتی نمایانگروجود مشکل دراعضا عضلانی- اسکلتی می باشد. هرگونه مشکل درحرکت سگ ویا تورم مفاصل مربوط به بیماریهای این دستگاه می باشد.لنگش((Lameness

لنگش به دلایل مختلفی مثل شکستگی . دررفتگی وآسیب به رباطات وعوارض مادرزادی وزخمهای شدید و وسیع درسطح دست وپا پدیدارمی گردد. دراغلب موارد لنگش مختصراست. شاید استفاده ازمسکنهایی مثل آسپرین برای کاهش درد مناسب باشد. اگرتصورمی کنید ضربه عامل لنگش می باشد وسگ به شدت نا آرام است باید به سرعت حیوان را نزد دامپزشک ببرید. عکس رادیولوژی معین می کند که مشکل تا چه حد جدی است. گاهی استفاده ازداروهای آرامبخش برای عکس گرفتن لازم است. ازاین روپیش ازرفتن نزد دامپزشک به حیوان غذا ندهید.آسیب به لیگامان صلیبی قدامی(Cranial ruciate Ligament Injury)

این عارضه علت اصلی پیدایش ناگهانی لنگش درپا می باشد ودرمواقعی رخ می دهد که یکی ازرباطات داخلی مفصل زانو آسیب ببیند. معمولا این آسیب درهنگام انجام تمرینات ورزشی پیش می آید. دراین عارضه زانو دردناک می شود واگرحیوان تحت درمان قرارنگیرد مواردی همچون آرتریت را به دنبال خواهد داشت. این عارضه درسگهایی که اضافه وزن داشته ومسن هستند دیده می شود. درمان آن نوعی عمل جراحی است که توسط دامپزشک انجام می گیرد.دیسپلازی مفصل رانی- لنگنی(Hip Dysplasia)

این مشکل درسگهای بزرگ بسیارشایع می باشد وموجبات آزردگی حیوان ومتعاقبا صاحب حیوان را فراهم می کند. دیسپلازی مفصل رانی- لگنی عارضه این مادرزادی است که تحت تاثیرشرایط محیطی وتغذیه ای بروزمی کند. معمولا این عارضه به دلیل بدشکلی مفصل رانی- لنگنی پدیدارمی گردد. حیوان دراین وضعیت دچارکمردرد ولنگش شده وگام برداشتن منظم نیست. بعضی سگها علائم بیماری را درسنینی که رشد سریع دارند(4تا 9 ماهگی) نشان داده ودربرخی دیگرعلائم را دیرتربروزمی دهند. سایرتظاهرات این عارضه عبارتند از: شنیده شدن صدای حرکت مفصل درحین راه رفتن به دنبال لمس اندام خلفی حیوان ایجاد واکنش می کند ودرحین بلند شدن ازوضعیت نشسته حیوان خیلی آرام وبا احتیاط عمل می کند. تشخیص ازطریق آزمایشهای ارتوپدی ورادیولوژی میسراست. باید وزن سگهای مبتلا کنترل شود. برای کاهش فشاردراندام خلفی ولگن باید حیوان درمحلی گرم وخشک نگهداری شده وجست وخیزکردن اومحدود گردد. سگهایی که مبتلا به دیسپلازی مفصل رانی- لگنی هستند دچارآرتریت می شوند. درمان دارویی می تواند درد را تسکین دهد اما جراحی بیشتراوقات تنها راه درمان است. درپایان اشاره می شود که این بیماری ارثی بوده وهرگزنباید ازسگهایی که مبتلا به این عارضه هستند برای نسل گیری استفاده شود.جابجایی استخوان کشککی به سمت داخل((Medial Luxating Patella

کشکک یا کاسه زانو استخوان کوچکی است که درمقابل مفصل زانوقراردارد وبه سمت بالا وپایین می لغزد. کشکک درسگهای کوچک ممکن است به علت اعمال غیرطبیعی به سمت داخل پا حرکت نماید. دررفتگی کشکک به طورناگهانی موجب لنگش توام با درد می شود. این گونه سگها نیازبه عمل جراحی دارند. یک یا هردوزانو را برای رهایی ازمشکل فوق یک باروبرای همیشه درمان می کنند. درغیراینصورت زانودچار آرتریت می شود. دراین حیوانات ازچاقی وتمرینات زیاد باید اجتناب شود. چرا که هردومورد اخیربیماری را شدت می بخشد.بیماری دیسک (Disc Disease)

درد شدیدی که درانسان درناحیه کمربه علت دیسک ایجاد می شود درسگها نیزعارضه مشابهی را ایجاد می نماید. بعضی نژادهای خالص مثل Dachshund مستعد به بیماری دیسک هستند. علائم قابل مشاهده زمانی شروع می شود که دیسک تحلیل برود چرا که دیسک حدفاصل دومهره را پرکرده وتحلیل آن موجب سائیده شدن دومهره برهم می شود. دراین حالت ازفعالیتهای جسمی حیوان کاسته شده سروگردنش را سیخ نگه می دارد. حیوان هنگام لمس موضع ناله می کند. پاهایش ضعیف می شود وعدم تعادل دارد. بدون تاخیرباید حیوان را به نزد دامپزشک ببرید. ممکن است که حیوان نیازبه عمل جراحی داشته باشد یا آنکه عارضه توسط دارو برطرف گردد. گاهی اوقات دیسک بین مهره ای باعث فلج قسمت انتهایی بدن می گردد.آرتریت- تورم عفونی مفصل(Arthritis)

متداولترین نوع آرتریت درسگ استئوآرتریت می باشد که نوعی بیماری دژنراتیو(تحلیل برنده) است که موجب بروزدرد ولنگش وسفتی مفاصل می شود. این عارضه معمولا درسگهای پیرونژادهای با جثه بزرگ مشاهده می شود. رادیولوژی تغییرات استخوانی را به خوبی نشان می دهد. دراین گونه موارد آسپیرین باعث کاهش درد می گردد. برای این گونه حیوانات باید بستری خشک وگرم ونرم را تهیه نمود. محدود کردن حرکات فیزیکی این حیوانات ضروری می باشد. ازاضافه وزن آنها نیزباید جلوگیری شود.قلب(The Heart)

گردش منظم خون دربدن به وسیله انقباض عضله قلب انجام می گیرد وازاین طریق به همراه خون واکسیژن ومواد غذایی والکترولیتها وهورمونها به سلولهای بدن رسانده می شوند. بدین وسیله اعمال بدن تنظیم می شوند. خون مواد زائد حاصل ازفعالیتهای متابولیکی مانند دی اکسید کربن را نیزحمل می کند. بیماریهای قلبی ممکن است پس ازتولد به وجود آمده یا مادرزادی باشند. روشها وتجهیزات ویژه ای مانند الکتروکاردیوگرافی واکوکاردیوگرافی ورادیوگرافی وگوشی مخصوص می توانند به طوردقیق فعالیت طبیعی ونیزانواع بیماریهای قلبی را مشخص نمایند. علائم بیماریهای قلبی شامل سرفه کردن وکوتاه شدن تنفس ورخوت وبی حالی وضعف واتساع حفره شکمی ومتورم شدن دست وپا می باشند. اگرسگ دچارحملات غش می شود وازرشد طبیعی بازمانده وفعالیت بدنی حیوان کاهش یافته است ویا اگرلثه هایش آبی وتیره شده بهتراست ازدامپزشک کمک بخواهید.نارسایی احتقانی قلب (Congestive Heart Failure)

نارسایی قلب وقتی پیش می آید که قلب نتواند خون اکسیژن داررا به بدن برساند. واژه احتقانی اشاره به وضعیت غیرطبیعی دارد که حجم زیادی ازمایع به دلیل نارسایی قلبی درخارج سیاهرگها انباشته شود(مثلا درریه). وقتی که چنین حالتی رخ داد سگ شروع به سرفه میکند وتنفسش کوتاه می شود. درحین انجام تمرینات ورزشی زود خسته شده وشکم به دلیل تجمع مایع(آسیت) متسع می گردد. اگربیماری نارسایی احتقانی قلب تشخیص داده شود به وسیله داروهای موثربرقدرت وسرعت انقباض ماهیچه قلب درمان می شود. درمانهای صحیح سبب افزایش ظرفیت عروقی ودفع مایع تجمع یافته دربدن ازطریق ادرارمی شود. تغذیه با غذاهای کم نمک موجب کاهش تجمع مایعات دربدن می شود.بیماری کرم قلب(Heartworm Disease)

عوارض این بیماری ناشی ازکرمهایی است که درحفره های قلب زندگی می کنند. همانطورکه درفصل دوم به آن اشاره کردیم میکروفیلراین کرم ازطریق پشه ناقل وارد سیستم خون رسانی بدن می شود. کرمهای بالغ به حفره های قلبی وعروق ریوی مهاجرت می نمایند. هنگامی که طولشان به سی سانتیمترمی رسد موجب انسداد جریان خون شده به عروق ریوی آسیب می رسانند. دراین حالت قلب به راحتی نمی تواند خون را به ریه بفرستد. درشکل پیشرفته بیماری شاهد نارسایی قلبی وتخریب شدید بافت ریه خواهیم بود. بیماری کرم قلب به کمک داروهایی ازسنیک دارقابل درمان است. برای کشتن کرم بالغ دراین بیماران استراحت طولانی توصیه می شود. برای پیشگیری بهتراست درفصول گرم سال علاوه برمبارزه با پشه ناقل داروهای لازم به مصرف حیوان برسند.تحلیل رفتن عضله قلبی (Cardiomyopathy)

کاردیومیوپاتی بیماری نژادهای بزرگ وقوی هیکل می باشد که معمولا درسنین 1تا 6سالگی مشاهده می شود. دراین حالت عضله قلب ضعیف شده به تدریج تحلیل می رود. جریان خون آن کند می شود ودرنهایت باعث بیماری نارسایی احتقانی قلب می گردد. قلب بسیاربزرگ شده زمینه برای نامنظم شدن ضربان قلب آماده می شود. حتی بعضی ازضربانها قدرت به جریان انداختن خون را درعروق ندارند. علائم بیماری شامل کوفتگی. خستگی. سرفه. اتساع حفره شکمی. کاهش وزن. متورم شدن پاها وگاهی غش کردن است. درمان موقتی است وفقط طول عمررا افزایش می دهد. چون تغییراتی که درماهیچه قلب ایجاد می شود بازگشت پذیرنیست.بیماری مزمن دریچه ای درتوله ها((Chronic Valvular Disease

دریچه های قلبی توله ها بسیارظریف می باشد وبه طورناگهانی ودقیق بازوبسته می شوند وجریان خون را درقلب تنظیم می کنند. شکل متداول بیماریهای قلبی بیماری مزمن دریچه ای است. این حالت وقتی پیش می آید که دریچه های قطورشده کاملا بسته نشوند واجازه دهند خون ازآنها نشت کند. این وضعیت سبب می گردد ازقدرت قلب درپمپاژ کردن خون کاسته شده نارسایی قلبی پیشرفت نماید. علائم این نارسایی عبارتنداز: سرفه. تنفس صدادار. سختی درنفس کشیدن وبی خوابی شبانه. دامپزشک با گوش دادن به صدای قلب صدای غیرطبیعی ناشی ازعارضه فوق را تشخیص می دهد.بیماریهای مادرزادی قلب (Congenital Heart Diseases)

بیماریهای مادرزادی قلب مشکلاتی هستند که درکارکرد قلب خلل وارد می کنند. این عارضه اززمان تولد وجود دارد. ولی فقط موقعی متوجه آن می شوید که توله را نزد دامپزشک ببرید. اوصداهای غیرطبیعی قلب را تشخیص می دهد. گاهی اوقات بیماری فقط مدت کوتاهی بعد ازتولد حضوردارد وبعد برطرف می شود. درادامه تعدادی ازبیماریهای فوق معرفی می گردند.

یکی شکل ازبیماری مادرزادی قلب وجود مجرای نابجایی بین سرخرگ آئورت وششی است. این مجرا قبل ازتولد موجود است وکمی بعد ازتولد مسدود می شود. این مجرا موجب ارتباط سرخرگ ششی وآئورت می شود درنتیجه وقتی این مجرا بسته نشده باشد خون اکسیژن داربه ریه ها بازپس زده می شود وبافتهای سایرنقاط بدن ازاکسیژن کمتری بهره خواهند برد. اگربه صدای قلب گوش دهید مورمورممتدی را خواهید شنید. درمان آن فقط عمل جراحی است.شکاف بین بطنها:این عارضه دربعضی ازتوله های تازه متولد شده دیده می شود. این عارضه مشتمل بروجود شکافهای باریک وکوچکی دردیواره ماهیچه ای که دوحفره بطنی قلب را ازهم جدا می کنند می باشد. اندازه شکاف دربیماران مختلف متغیراست. درمان این عارضه هم به کمک عمل جراحی صورت می گیرد. ازدیگربیماریهای مادرزادی انسداد دریچه ششی می باشد که راه خروج خون ازبطن راست را مسدود می کند. بیماری فوق به استنوزپولمونیک معروف است. این نقص باعث افزایش فشاروارد برقلب ونارسایی قلب می شود. بعضی ازاشکال انسداد(استنوز) به کمک عمل جراحی بهبود می یابند.دستگاه گوارش ((The Gastrointestinal System

وظیفه دستگاه گوارش اخذ غذا تغییرآن وتامین انرژی لازم برای بقاء زندگی است. اعضاء اصلی دستگاه گوارش شامل معده وروده ها می باشند که اختلالات حاصل ازآن نسبت درصد بالایی ازمراجعات به دامپزشک را شامل می شود( غیرازواکسیناسیونهای متداول) به خاطرداشته باشید درطول حیات حیوان ناراحتیهای گوارشی همچون اسهال واستفراغ پیش خواهد آمد. برگرداندن غذا. یبوست. مدفوع غیرعادی. نفخ شکم وادرارهای غیرعادی نیزازیافته های بیماریهای گوارشی می باشند. سگی که دچاراختلالات گوارشی است به شدت نا آرام گشته نمی تواند استراحت کند. همچنین مرتب ازدهانش بزاق تراوش می شود. این حالت سبب نیازوافرحیوان به آب می شود درپی آن ادرارهای پیاپی را شاهد خواهیم بود.استفراغ (Vomiting)

استفراغ دارای علل مختلفی است که دراین میان بعضیها حادترو خطرناکترهستند. درصورتی که حیوان تنها یک باراستفراغ کند وظاهرسالم وسرحالی داشته مشکل دیگری را نشان ندهد جای نگرانی نیست. زیرا این حالت به علت تغییرغذا وخوردن زباله ویا خوردن بعضی ازگیاهان می باشد. بهتراست یک روزبه او غذا نداده وکمی به حیوان یخ بخورانید. به زودی مشکل برطرف می شود. بعد ازآن ازیک جیره غذایی تنظیم شده مثل غذای نوزاد ویا همبرگر آب پزشده به همراه برنج آب پز(بهتراست چرب نباشد) را به مدت چند روزاستفاده نمایید. چنانچه حیوان استفراغهای پیاپی وشدید به همراه سایرعلائم همچون اسهال. پریشانی ویا غش را نشان دهد حیوان را به نزد دامپزشک ببرید. اگردراستفراغ حیوان خون وسایرمواد غیرعادی مشاهده کردید موضوع را جدی بگیرید. استفراغ ممکن است به دلیل عفونتهای ویروسی انسداد ناشی ازاجسام خارجی. تومورها. عفونت لوزالمعده وبیماریهای کبدی وکلیوی ایجاد شود.اسهال (Diarrhea)

اسهال یکی ازنشانه های رایج بیماریهای گوارشی است. درشرایطی که با عارضه دیگری همراه نباشد به سادگی درمان می شود. درصورت وجود اسهال مداوم حتما نزد دامپزشک بروید ونمونه ای ازمدفوع حیوان را به همراه داشته باشید. بدین ترتیب تشخیص اودقیق ترخواهد بود.اگراین امکان وجود ندارد که نمونه را با خود ببرید باید بتوانید شرح کاملی ازشکل ورنگ وقوام ومیزان وحجم مدفوع ارائه دهید. این اطلاعات کلید درمان بیماری هستند. غذای غیرعادی ویا خوردن هرچیزی که قابل هضم نباشد ازجمله دلایل بروزاسهال است. بیماریهایی مثل گاستروآنتریت ویروسی ناشی ازکورونا ویروس ویا پاروویروس که اسهال شدیدی به دنبال دارند با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند. سگی که اسهال دارد باید ازنظرآلودگی به انگلهای داخلی همچون کرمها وکوکسیدیاها وژیاردیا مورد آزمایش قرارگیرد.

برای درمان اسهال باید حیوان 24ساعت ازغذا محروم باشد. دراین مدت فقط می توانید مقدارکمی آب به همراه برنج آب پزبه حیوان بخورانید که این امرموجب کاهش شدت علائم بیماری خواهد شد. روزبعد می توانید ازجیره کامل غذایی همانطورکه درمورد استفراغ بیان شد استفاده کنید. اگربا این درمان اسهال برطرف نشد با دکتردامپزشک تماس بگیرید.یبوست (Constipation)

موقعی که حیوان بیش ازیک یا دوروز مدفوع خود را دفع نکند بیانگراین است که دچاریبوست شده است. دراین حالت ممکن است علی رغم تمایل دام به دفع مدفوع این امرصورت نگیرد. یبوست با علائمی همچون بی میلی وبی اشتهایی همراه است. اگرعارضه ادامه یابد علائم استفراغ نیزظاهرمی گردد. بعضی اوقات ممکن است ماده آبکی وخون آلودی دفع شود که مشابه اسهال است. ودرعین حال روده بزرگ انباشته ازمدفوع سفت وسخت می باشد.

ممکن است یبوست پس ازخوردن غذاهایی که دارای فیبرکمتری هستند همچون استخوان. علف وکاغذ وسایرمواردی که قابل هضم نیستند ایجاد شود. دربرخی موارد یبوست به دنبال بزرگ شدن غده پروستات وفتق ویا مشکلات ارثی درکلونها ایجاد می گردد. برخی ازحیوانات مستعد ابتلا به یبوست هستند که باید مورد توجه ومراقبت قرارگیرند. بعضی دیگرمخصوصا آنها که موهای بلندی دارند به دلیل انسداد مناطق اطراف مقعد توسط پوشش بدنی به طورمکانیکی دچاریبوست می گردند. دراین حالت عبورمدفوع به خارج میسرنخواهد بود. اگرسگ ازاین نوع نژاد است به این مسئله توجه کنید ومراقبش باشید.نفخ ( (Bloat

نفخ وچرخش واتساع معده ناشی ازآن درگاستریت حاد خیلی سریع اتفاق افتاده واغلب کشنده است وپیش ازآنکه متوجه عارضه شوید موجب مرگ حیوان می شود. این بیماری درسگهای سینه فراخ مشاهده می گردد بدین صورت که به دنبال انباشته شدن معده ازگازومایع وتورم آن این عضو درطول محود خود پیچ می خورد. دراین حالت سگ دچارشوک گردیده که به منظورجلوگیری ازمرگ حیوان می بایست هرچه سریعتربه درمان نفخ وچرخش معده اقدام نمود. سابقه سگ مبتلا به نفخ حاکی ازآن است که حیوان غذای زیادی خورده وپس ازآن مقدار زیادی آب نوشیده است وبه دنبال آن دویا سه ساعت بعد فعالیت بدنی زیادی داشته است. اولین علامتی که درسگ مبتلا بروزمی کند بی قراری است. به دنبال آن شکم متورم وسفت می شود به طوری که اگرضربه آرامی به شکمش وارد کنید تولید صدای طبل مانند می کند. بهترین کاربرای نجات حیوان عمل جراحی است که بلافاصله بعد ازمشاهده علائم انجام می گیرد. طریقه آن به گونه ای است که به سرعت ازفشارهوای داخلی معده کاسته شده وچرخش معده اصلاح گردد. علاوه براینکه تزریق داخل وریدی سرم موجب تقویت جریان خون می شود تنظیم مایعات والکترولیتها را نیزدربدن به همراه دارد. تغییرشرایط زندگی وجیره غذایی حیوان به تنهایی نمی تواند حیوان را ازابتلا به نفخ مصون بدارد. دراین ارتباط می توانید با انجام دستورات زیربه حیوان کمک کنید.1- تغذیه با مقدارکم صورت گیرد به عبارتی می توانید به جای استفاده ازیک وعده غذا با حجم زیاد ازدوتا سه مرتبه با حجم کم استفاده نموده ویا غذای خشک درطول روزدردسترس حیوان قرارداده واجازه دهید آزادانه ازآن تغذیه کند.

2- ازآشامیدن آب بعد ازغذا جلوگیری کنید.

3- هرگزبعد ازغذا حیوان را مجبوربه تمرین وفعالیت بدنی نکنید.

اگرقراراست روزی دو یا سه بارغذای خشک را دراختیارحیوان قراردهید ابتدا به غذا آب بیافزایید تا نرم شود. بدین ترتیب غذا سریعتربلعیده شده تمایل سگ به آشامیدن آب ازبین می رود.نارسایی بخش برون ریزلوزالمعده

(Pancreatic Exocrine Insufficiency)

سگهای مبتلا به این بیماری دارای اشتهای زیادی بوده ولی درعین حال وزنشان افزایش نمی یابد. مدفوع این حیوانات نیزدارای حجم زیاد ورنگ روشنی بوده بسته به میزان چربی وپروتئینهای هضم نشده گاهی چرب وروغنی وبسیاربدبو است. این سگها قادربه تولید آنزیمهای لوزالمعده نیستند. آنزیمهای فوق درعمل هضم وجذب مواد غذایی دخالت می کنند. این نارسایی با تجویزمادالعمرآنزیمهای لوزالمعده درمان می شود که معمولا آنها را به طورمستقیم به غذا اضافه می کنند. درکنارآن میزان پروتئین غذا باید متعادل بوده وازموادغذایی کم چربی استفاده شود.بادشکم (Flatulence)

خوردن پیاز. باقلا. کلم .گل کلم ودانه های سویا وسایرغذاهای تخمیرشونده موجب بادشکم می شود. همچنین مورد مشابهی برای جیره هایی که دارای میزان بالایی شیریا گوشت باشند دیده شده است. احتمال دارد با تغییرغذای سگ وضعیت بهترشود. اگربهبود نیافت می توانید مقدار کمی Digel (سیمتیکون Simethicone) که دارای آنتی اسیداست) استفاده کنید. دراین حالت عارضه برطرف خواهد شد اگرتدابیرفوق با شکست روبروشد بهتراست حیوان را نزد دامپزشک ببرید. شاید مشکل خاص دیگری وجود داشته باشد.خوردن مدفوع((Eating Stool

کوپروفاژی (Coprophagy) یا خوردن مدفوع معمولا درسگهای کوچک دیده می شود. باید این عادت ناخوشایند وغیربهداشتی را ازبین ببرید. اضافه کردن بعضی ازچاشنیهای گوشت به غذا نتیجه جالب توجهی داشته است. زیرا باعث می شود مدفوع بوی بدی پیدا کند(سگ ازخوردن آن امتناع می ورزد). گاهی اوقات تغییراتی درجیره غذایی می تواند مشکل را حل کند. اگرهیچ یک ازتدابیرفوق موثرواقع نگردید به دامپزشک مراجعه نمایید. شاید حیوان به کمبود غذایی خاصی مبتلا باشد. خوردن مدفوع حالت مشمئزکننده ای را درشما ایجاد کرده وباعث دلزدگی شما ازحیوان می شود. وقتی متوجه این عمل شدید به شدت با انجام آن مخالفت کنید وبا توجه به روشهای تربیتی خاص این عادت را ازسرحیوان بیاندازید.سوزش مقعد((Anal Iritation

سگی که پشتش را گازمی گیرد لیس می زند ویا برزمین می کشد ازناراحتیهای مقعد رنج می برد. احتمالا دراین حالت به دلیل تحریک حاصل ازمدفوع جامد وسفت مقعد سوزناک ومتورم می شود. ممکن است کیسه های مقعدی پرشده باشند اولین قدم درکاهش درد یافتن علت بیماری است. تمیزکردن مقعد با آب گرم واضافه کردن ژل پترولیوم وسایرترکیبات مسکن ازسوزش ودرد حیوان خواهد کاست.چشم وگوش ودهان

چشم وگوش ودهان اندامهای حسی بینایی وشنوایی وچشایی هستند. دهان وظیفه اخذ وتغییرشکل مواد غذایی را نیزبرعهده دارد. این سه عضو معمولترین قسمتهای مسئله سازبدن سگ محسوب می شوند. درنگاه کلی علائم بیماریهای درگیرکننده اندام فوق شامل ترشحات غیرطبیعی. آماس والتهاب ویا حساسیت درمقابل عوامل تحریک کننده می باشند. اگربینایی حیوان کم شده یا آبریزش ازچشم دارد ویا رنگ چشم تغییریافته است حتما با دامپزشک مشورت کنید. مشکلات گوش با استنشاق بوی نامطبوع ازمجرای گوش مشخص می شود. خاراندن گوشها. کاهش شنوایی. تکانهای سرویا لرزش آن نیزمی تواند بیانگروجود مشکلاتی درگوشها باشد.

مشکلات دهان مثل ترشح غیرعادی بزاق. تکان دادن سر. خونریزی ازدهان ویا پنجه زدن به آن. تنفس سخت. التهاب ورشد بافتهای اضافی ویا اشکال درعمل بلع دربیماریهای دهان مورد توجه قرارمی گیرند.چشم

آبریزش ازچشم ((Watery Eyes

ریزش شدید اشک درنژادهای کوچک بیشتردیده می شود. نتیجه آن مرطوب شدن اطراف چشم وقسمتهای پایینی چهره بوده که التهاب موضعی ویا عفونت پوست را به دنبال خواهد داشت. اغلب ترشحاتی که قهوه ای بدرنگی است اطراف موها را فرامی گیرد. این عارضه درنژادهایی با موهای سفید وروشن بیشترمشخص می شود. آبریزش دارای دلایل متعددی می باشد متداولترین آن سوزش چشم هاست. دراین حالت مقدارفراوانی اشک ازچشمها ترشح می شود. دراین گونه موارد زایل کردن عاملی که باعث سوزش چشمها شده مثل زدودن موهای زیادی که دورچشم را گرفته اند ویا درمان کردن عفونتها با آنتی بیوتیک ویا بازکردن مجرای اشکی بینی ای می تواند مشکل را حل کند.

توضح: مجرای اشکی بینی ای مجرایی استخوانی بوده که فضای چشم را به حفره بینی مربوط می سازد. اشک ازطریق این مجرا وارد بینی می شود.بیماریهای پلک ومژه (Entropion and Ectropion)

برگشتگی پلک به سمت داخل یا خارج(انتروپیون واکتروپیون) دردسته بیماریهای مربوط به پلک طبقه بندی می گردد. معمولا دراین حالت پلک پایین بیشتردرگیرمی شود. درانتروپیون مژه ها با سطح قرنیه تماس یافته وبرروی آن کشیده می شوند وموجب سوزش این عضو می گردند. این عارضه ممکن است به دنبال سانحه ایجاد شده ویا به دلیل نقص مادرزادی بروزنماید. اکتروپیون عارضه ای است که درآن پلک ومژه ها به سمت خارج کره چشم قرارگرفته اند وبیشتردرسگهایی که پوست سروصورتشان شل وچین وچروک داراست دیده می شود. درعین حال ممکن است تصادفات یا عوارض مادرزادی نیزدربروزآن موثرباشند. کاهش تونوسیته عضلانی درسگهای مسن نیزدرایجاد این عارضه بی تاثیرنمی باشد. نتیجه آنکه چشم به دلیل ازبین رفتن نقش حفاظتی پلک به شدت آسیب پذیرمی شود. دراین گونه موارد عمل جراحی ترمیمی می تواند مفید باشد.چشم گیلاسی (Cherry Eye

غدد اشکی سگها درسطح داخلی پلک سوم واقع می باشند(غشاء صورتی رنگی که درموقع خواب ازگوشه چشم بیرون آمده وتمام سطح آن را فرامی گیرد). گاهی اوقات غدد اشکی بزرگ شده ازگوشه چشم بیرون زده وبه شکل قرمزرنگ ونرم دیده می شوند گرچه این عارضه دربسیاری ازسگها مشکل زا نمی باشد ولی دراغلب موارد لازم است با استفاده ازجراحی به برداشتن غده اشکی اقدام شود.التهاب ملتحمه چشم (Conjunctivitis)

این عارضه التهاب غشاء مخاطی سطح داخلی پلکها وقسمتهایی ازکره چشم که سطح آن را پوشانیده است می باشد. علائم شامل قرمزوملتهب گشتن بافت اطراف چشم است. دراین حالت ترشحات آبکی وغلیظ ازچشم جاری می شود. التهاب مذکورممکن است ناشی ازعوامل باکتریایی و ویروسی ویا آلرژیک بوده ویا دراثربرخورد اجسام خارجی با چشم ایجاد شود. همچنین درصورت درمعرض قرارگرفتن چشمها دربرابرباد شدید این عارضه ایجاد می شود. این بیماری به راحتی درمان پذیراست. درصورت مشخص شدن عامل ایجاد کننده درمان اختصاصی علیه آن صورت می پذیرد.زخم قرنیه ((Corneal Ulcer

قرنیه پرده شفافی است که سطح چشم را می پوشاند. درانسان استفاده ازلنزممکن است موجب پارگی وشکاف قرنیه شده که دراین صورت چشمها به شدت دردناک می گردند. درسگها نیزهرعاملی که باعث پارگی قرنیه بشود چنین عوارضی را به دنبال خواهد داشت. دراین حالت سگ چشمهایش را به شدت می بندد وترشحاتی درچشم ظاهرمی شود. این ترشحات ازمحل جراحت تراوش می گردند. زخمهای قرنیه را باید به سرعت تحت درمان قرارداد زیرا درغیراین صورت عوارض شدید ثانویه واحیانا نابینایی رادرپی خواهد داشت.

گلوکوم (Glaucoma)

گلوکوم دراثرافزایش فشارداخلی کره چشم پدیدارمی گردد. ازدیاد فشارداخلی چشم تخریب بافتهای چشم را به همراه خواهد داشت که درنهایت منجربه کوری وکاهش دید می شود. سگهای مبتلا ممکن است با چشمهای نیمه بازنگاه کنند. دراین حالت چشمها بزرگ تروصلبیه چشم قرمزوداخل چشم کدرمی شود. درمراحل شدید درد بسیارشدیدی ایجاد می گردد ونیازبه درمان فوری دارد.خشکی چشم (Dry Eye)

دربعضی ازسگها ترشح اشک کافی نبوده ونمی تواند سطح چشم را مرطوب ولغزنده نگه دارد. بدین ترتیب چشم فاقد هرگونه حفاظی می شود که پیامد آن خشکی چشم می باشد. دراین حالت ممکن است قرنیه صدمه ببیند. تشخیص این عارضه به راحتی توسط کاغذهای جاذب کوچکی انجام می گیرد. این حالت به کمک اشک مصنوعی (Artificial tear) مرتفع می شود. بدین منظورباید روزانه چندین مرتبه این دارو درچشم چکانده شود. روش جراحی تخصصی نیزبا استفاده ازمرتبط نمودن یکی ازمجاری غدد بزاقی به چشم صورت می گیرد.کاتاراکت (Cataracts)

کدرشدن عدسی چشم را کاتاراکت گویند. عدسی قسمتی ازچشم است که سبب بینایی می شود. این بیماری درسگهای پیرمتداولتراست. کاتاراکت همراه با کدرشدن عدسی می باشد(مثل مرواریدهای کوچک). سپس عدسی به داخل چشم فرومی رود. این عارضه ممکن است ارثی باشد. بیماری ممکن است درهرسنی دیده شود. یکی ازعلل آن اثرات ثانویه دیابت می باشد. درجه کاهش بینایی ازموجودی به موجود دیگرفرق می کند. درصورت بروزنابینایی با عمل جراحی می توان به بازگشت بینایی درحیوان کمک نمود.آتروفی پیشرونده شبکیه (Progressive Retinal Atrophy)

آتروفی پیشرونده شبکیه یک بیماری ژنتیکی است که باعث تخریب سلولهای شبکیه شده وبه دنبال آن بینایی حیوان کاهش می یابد. بعضی نژادها مستعد ابتلا به این بیماری می باشند. کوری دراین حالت با نژاد سگ مربوط است که می تواند ازچند ماه تا چند سال به طول انجامد. اولین تظاهربیماری کاهش دید درشب است. دراین حالت صاحب دام متوجه برخی تغییرات رفتاری درحیوان خود شده که خصوصا درمکانهای با نورکم بیشتربارزمی باشد. سپس درطی یک دوره چندماهه یا چند ساله بیماری پیشرفت می کند ونتیجه همان کوری است. متاسفانه تاکنون درمانی برای این عارضه یافت نشده است.گوش

عفونتهای گوش ((Ear Infections

این بیماری درسگهای دارای گوشهای آویزان که ازپوشش مویی بلندی برخوردارند متداول است. دراین حالت محیط مرطوب وتاریک مجرای گوش حیوان زمینه لازم جهت رشد باکتریها وقارچها وانگلها را فراهم می آورد. همچنین ترشح بیش ازحد موم تحریکات ناشی ازآلرژی واجسام خارجی درگوش نیزمی تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. بعضی نژادها مستعد ابتلا به چنین مشکلاتی هستند. دراین عارضه گوش عفونی ودردناک ومتورم شده وبوی نامطبوعی ازآن به مشام می رسد. ممکن است سگ به گوش مبتلا چنگ زده وسرش را تکان دهد. علاوه برآن دراین حالت حیوان سرخود را به طرف گوش مبتلا خم می نماید. اگربه داخل گوش نگاهی بیاندازید می توانید موادی چرک مانند را که به طرف مجرای گوش ترشح می شوند ببینید. جهت درمان دراین گونه موارد باید گوش درگیررا شستشوداد. دراین صورت به منظورخارج کردن ترشحات واجسام خارجی باید سگ را بیهوش کرد. عفونتهای مزمن گوش چندان هم غیرمعمول نیستند. دربعضی موارد با عمل جراحی به راحتی مایعات به بیرون کشیده شده ومجرای گوش بازمی گردد ولی مشکل برای همیشه مرتفع نمی شود.

جربهای گوش (Ear Mites)

جربهای گوش انگلهای میکروسکوپی مجرای گوش هستند. نتیجه فعالیت آنها ترشحات قهوه ای رنگ می باشد که به شدت موجب خارش می گردند. آلودگی به جربهای گوش به کمک پمادهای ضدانگلی مخصوص گوش قابل درمان می باشد. درمان باید به طورمنظم وروزانه به مدت چند هفته ادامه یابد. بدین منظورمی توان ازپودرهای ضدکک نیزاستفاده نمود.هماتوم لاله گوش (Aural Hematoma)

هماتوم گوش تورم نرمی است که به طورناگهانی ظاهرشده وبه دنبال آن خونریزی درغضروف گوش به وجود می آید. این عارضه بندرت دردناک شده ومعمولا به دنبال مشکلات دیگرگوش مثل عفونت ویا جراحاتی که دراثرخراشهای سرتوسط خود سگ ایجاد می شود بروزمی کند. گاهی نیزتکانهای فوق العاده شدید ناحیه سرموجبات بروزاین عارضه را فراهم می نماید. بیماریهای خود ایمن هم می تواند درایجاد این بیماری موثرباشد. با تخلیه ساده نمی توان عارضه را تحت درمان قرارداد. چرا که خیلی ازهماتومها بایستی توسط روش جراحی بازشده لخته خون ازآنها خارج گردد. سپس محل برش بخیه زده می شود. اگربا هماتوم کاری نداشته باشیم خون آن جذب خواهد شد ولی این حالت ظاهربدی همچون گل کلم درگوش ایجاد می کند.ناشنوایی (Deafness)

سگها دراثرجراحات. عفونتها وناسارگاریهای دارویی صداهای بسیاربلند ویا با افزایش سن قدرت شنوایی خود را ازدست می دهند. علاوه برآن ممکن است توله ها درهنگام تولد ناشنوا بوده ویا قدرت شنوایی شان کم باشد. این موارد درگروه ناشنوایی های مادرزادی قرارمی گیرند. یک یا هردو گوش ممکن است دچارکری گردد. تشخیص کری درسگها فوق العاده مشکل می باشد. علائم برجسته آن شامل عدم واکنش سگ به تحریکات صاحب دام ویا عدم پاسخ سگ به صداهای بلند خارج ازدید حیوان می باشد. مثلا درعفونتهای باکتریایی گوش میانی یا داخلی می توان با استفاده ازآنتی بیوتیک حیوان را تحت درمان قرارداد. همچنین دامپزشک قادراست با جراحی برخی انسدادهای مجرای گوش را رفع نماید. کریهای موقتی که دراثرضربه یا صدای بلند ایجاد شده باشد با گذشت زمان بهبود می یابند.دهان

التهاب لثه وبیماریهای دندان

(Gingivitis and Dental Diseases)

بیماریهای لثه ودندان دراثرعدم رعایت بهداشت دهان به وجود می آید. درعین حال ابتلا به این بیماریها دربرخی نژادها ارثی است. این عوارض عبارتند از: دردناک بودن دندان. التهاب لثه که به راحتی به دنبال ضربه مختصردچارخونریزی می شود وعلاوه برآن تنفس بدبو بوده ممکن است ترشحات زیادی ازدهان حیوان خارج شود. اگرریشه دندانهای آسیا مبتلا گردد تورم مشخصی درصورت حیوان ظاهرمی گردد. بازرسی مرتب دهان وحفظ بهداشت دندانها بسیار با اهمیت است. هرچند وقت یکبار باید جرم گیری دندانها صورت گیرد. برخی ازبیماریهای دهان درارتباط با مشکلات جدی وبیماریهای عمومی مثل دیابت ویا بیماریهای کلیه بروزمی کند.

عفونت چین لب (Lip Fold Infection)

این عارضه درسگهایی که پوست دهانشان آویزان باشد بروزمی کند. دراین حالت ذرات غذا وبزاق درآن تجمع می یابد. این حالت هنگامی قابل مشاهده است که جراحتهای دهان عفونی گردد. ممکن است سگ با لیسیدن منطقه عفونی دیگری درسطح بدن عفونت را به دهانش منتقل نماید. به دنبال جاری شدن بزاق زیاد ازدهان بوی نامطبوعی نیزبه مشام می رسد. حیوان به دهانش چنگ زده پوست دورلبها را جدا می کند. بنابراین باید چین لبها تمیزنگه داشته شود. مخصوصا بعد ازخوردن غذا با این عمل ازبروزبیماری وعفونت جلوگیری خواهد شد.سوختگیها (Burns)

سوختگی دردهان عارضه ای عادی است. زیرا سگها ازدهانشان برای بررسی هرچیزتازه ای استفاده می کنند. سوختگیهای ملایم خود به خود بهبود می یابند. اما سوختگیهای جدی ترمثل خوردن مواد شیمیایی سوزاننده به مراقبتهای دامپزشکی نیازمند می باشند.اجسام خارجی (Foreign Bodies)

اجسام خارجی مانند تکه های چوب اغلب دردهان حیوان خصوصا درناحیه کام جای می گیرند. دراین مواقع سگ به طورناگهانی وبا عصبانیت بسیارزیادی به دهانش چنگ می زند. همچنین بزاق زیادی ازدهان حیوان جاری شده وحیوان دهانش را بازنگه می دارد سرخود را مرتبا تکان داده ازخوردن غذا امتناع می ورزد. تا زمانی که جسم خارجی خارج نشود این علائم باقی خواهد ماند. اگرخودتان توانایی بیرون آوردن جسم خارجی را ازدهان حیوان ندارید این کاررا به فرد با تجربه ای واگذارنمایید.دستگاه عصبی (The Neurological System)

دستگاه عصبی ازمغز. نخاع ورشته های اعصاب تشکیل شده است. این دستگاه پیامهای حسی را دریافت کرده آنها را انتقال داده تجزیه وتحلیل می کند. به دنبال آن پیامهای حرکتی برای کنترل عضلات وسایراندامها صادرمی شود. عدم تعادل وضعف وتغییردرتونوسیته عضلات وفلج کل بدن یا قسمتی ازآن عمده ترین مشکلات عصبی به شمارمی آیند. سایرموارد شامل تشنج وتغییرات نامعلوم ونامانوس دررفتاروخلق وخوی سگ می باشد.تشنج (Seizures)

این عارضه عمدتا دراثربیماری صرع به وجود می آید. عوامل ویروسی وباکتریایی وعفونتهای قارچی ازعلل دیگرتشنج به شمارمی آیند. تومورهای مغزی وضربات وارده به سرنیزازعوامل موثردربه وجود آمدن این عارضه می باشند. درهنگام بروزتشنج به نظرمی رسد که سگ هوشیاریش را ازدست داده به پهلوی خود افتاده ناله کرده ودست وپا می زند. حیوان بیماردراین حالت مکررا ادرارومدفوع خود را دفع می کند(برخلاف این موارد هرتغییری درخلق وخوی حیوان می تواند جزئی ازتشنج به حساب آید).

صرع (Epilepsy)

صرع درمواردی اتفاق می افتد که انرژی متراکمی درمغزبه طورناگهانی آزاد می شود. ظاهرا هیچ دلیلی برای آن نمی توان مطرح کرد. ارسال پیامهای الکتریکی فوق ناگهان متوقف شده وصرع فروکش می کند. مشاهده آن برای اولین باربسیارناراحت کننده است ولی به ندرت زندگی حیوان را مورد تهدید قرارمی دهد. سگی که علائم تشنج وصرع ازخودش نشان می دهد به منظورمشخص شدن علت باید توسط دامپزشک مورد معاینه قرارگیرد. درصورت تشخیص صرع تجویزخوراکی فنوباربیتال تا حدودی می تواند مانع تکراراین گونه حملات شود.هاری ((Rabies

هاری یک بیماری ویروسی است که ازطریق بزاق آلوده به ویروس منتقل می شود. معمولا گزش حیوانات مبتلا به هاری(مثل سموربدبو. روباه . خفاش وراکون که ناقلین معمول هستند) موجب انتقال این بیماری می شود. اگرویروس دربدن شروع به تکثیرکند شانس کمتری دربهبودی سگ یا انسان وجود خواهد داشت. سگ به عنوان منشا اصلی هاری درانسان شناخته شده است. به همین خاطرباید واکسن هاری به موقع تجدید شود. اولین علامت هاری درحیوان مبتلا معمولا تغییرات بارزی رفتاری است. خلق وخوی حیوان تغییرمی یابد. به عبارت دیگرسگی که فوق العاده مهربان وخونگرم وخجالتی بوده ناگهان بی قرارمی شود وحالت تهاجمی پیدا می کند. بسیاری ازسگها دربرابرنورازخود حساسیت نشان می دهند. مردمک چشمانشان بازشده ونگاهشان خیره می گردد. به علاوه تب واسهال واستفراغ نیزدرحیوانات مبتلا ازعلائم بیماری به شمارمی رود. سگهایی که درمرحله فلجی هاری قرارمی گیرند کنترل عضلات بدن را ازدست می دهند. دراین حالت فک پایین افتاده وزبان ازدهان بیرون باقی می ماند. ممکن است ریزش بزاق وسرفه وچنگ زدن به دهان دراین حیوانات مشاهده شود. تغییرصدا نیزازعلائم دیگربیماری است .حیوان درنهایت با ازدست دادن تعادل وارد مرحله کما شده وسرانجام می میرد. درحال حاضرهیچ درمانی برای این بیماری شناخته نشده است.دیستمپر((Distemper بیماری سگهای جوان

سگها علیه بیماری دیستمپرواکسینه می شوند. با وجود این بسیاری ازآنها به علت غفلت صاحبانشان ازاین واکسن محروم مانده وبه این بیماری مبتلا می گردند. علائم عصبی آن مشابه حملات صرع است. قفل شدن فکها وانقباضات غیرقابل کنترل بدن وخروج ترشحات زردرنگ وغلیظ ازبینی وچشمها واسهال واستفراغ وسرفه های خشک ازنشانه های این بیماری محسوب می گردد. بهبودی بیماری فوق میسربوده ولی هرازچندگاه احتمال دیدن علائم عصبی وجود دارد.فلجی ((Paralysis

فلجی موضعی یا کامل به علت ابتلا بیماریهای متعددی درسگها ایجاد می شود. یکی ازمهمترین علل فلجی به جزجراحات ضربه ای بیماری دیسک بین مهره ای است. این عارضه زمانی رخ می دهد که دیسکها برنخاع فشاروارد آورند. بدین ترتیب ارسال پیامهای عصبی بین مغزو اندامهای بدن متوقف شده که موجب بروزفلجی می شود. یکی دیگرازبیماریهای مخربی که تغییراتی درستون مهره ها را به دنبال داشته وبیشتراوقات درنژادهای بزرگ باعث فلجی می شود رشد تومورها وتخریب اعصاب محیطی می باشد. دامپزشک با معاینه اعصاب نواحی مختلف وانجام آزمایشهای تشخیصی دیگرمنشا فلجی را تشخیص خواهد داد.دستگاه ادراری (The Urinary System)

کلیه ها. میزنایها. مثانه ومیزراه ازاندامهای تشکیل دهنده این دستگاه هستند. کلیه ها اندامهای اصلی دستگاه ادراری می باشد که حفظ تعادل آب واملاح دربدن را برعهده داشته ومواد زائد ناشی ازمتابولیسم سلولها را ازبدن دفع می کنند. آشامیدن بیش ازاندازه آب ودفع پی درپی ادراراولین علامت اختلالات دستگاه ادراری است. صاحب دام باید به این گونه تغییرات توجه نماید. سایرعلائم را مواردی همچون ایجاد درد وفشاردرموقع دفع ادرارویا عدم توانایی دردفع ادرارو ادرارهای پیاپی وبا حجم کم حضورخون درادرار وعدم توانایی درنگهداری ادرارتشکیل می دهد. سگهای مبتلا به درد کلیه. غوزکرده بدون حرکت می ایستند وزن بدنشان کاهش یافته وبی اشتها می شوند. استفراغ ازعلائم مهم بیماریهای کلیوی محسوب می شود.نارسایی مزمن کلیه ( (Chronic Kidney Failure

امکان نارسایی کلیه درهرمقطعی اززندگی سگ وجود دارد ولی معمولا سگهای پیربه این عارضه دچارمی شوند. آشامیدن مقدارزیادی آب. دفع مکررادراروکاهش وزن واشتها واستفراغ ازعلائم این عارضه محسوب می گردد. دراین عارضه به دلیل تجمع مواد زائد درخون سگ (اوره) سگ بی قراروضعیف شده وهوشیاری خود را ازدست می دهد. درصورت عدم درمان بدون تردید بیمارقادربه ادامه حیات نخواهد بود. ازدرمانهای اولیه دربیماریهای کلیه تزریق وریدی مایعات می باشد. بیماری کلیه که دراثرناهنجاری مادرزادی ویا اکتسابی به وجود آمده باشد ازپیش بینی خوبی برخوردارنبوده وحیوان تنها مدت کوتاهی به زندگی خود ادامه خواهد داد.عفونت مثانه ((Bladder Infection

عفونتهای مثانه درهردوجنس نروماده ایجاد می شود. حیواناتی که ازعفونت مثانه رنج می برند علی رغم پایین بودن حجم ادرارتکررادراردارند. ممکن است درادرارآنها خون دیده شود. دراین گونه موارد ادرارکردن با سختی وتوام با درد صورت می گیرد. ممکن است درسگهای ماده ترشحاتی ازمهبل خارج شود. دراین صورت حیوان به طورمداوم مهبل خود را لیس می زند. برای تشخیص این بیماری اخذ نمونه ادراری لازم است زیرا عفونتهای مثانه بیشتراوقات توسط باکتریها ایجاد می گردند. استفاده ازآنتی بیوتیکها معمولی ترین راه درمان این عارضه محسوب می شود.سنگهای مثانه (Bladder Stones)

درصورت حضورعلائمی همچون ادرارکردن توام با سختی یا عدم توانایی دردفع ادراروجود عفونتهای مثانه حتی بعد ازدرمان آن ودفع ادراربه طورقطره قطره باید به این عارضه مشکوک شد. سگهای نرازگرفتگی مجرا بیشتررنج می برند. زیرا مجرای ادراری آنها باریک است. بعضی نژادها مثل Dalmation مستعد ابتلا به سنگهای مثانه هستند. بسیاری ازسنگها توسط عکسهای رادیولوژی ازمحدوده شکمی تشخیص داده می شوند. انسداد دستگاه ادراری بیماری بسیارخطرناکی بوده وبه منظوربرطرف کردن آن نیازبه استفاده ازسوند یا درمواردی عمل جراحی می باشد. جهت پیشگیری ازشکل گیری مجدد این سنگها درمجاری ادراری ومثانه ازدرمان دارویی به همراه تغییررژیم غذایی استفاده می شود.دستگاه تناسلی (The Reproductive System)

دستگاه تناسلی ازمجموع اندامهای جنسی داخلی وخارجی تشکیل می شود. نازایی یکی ازعوارض بیماریهای این دستگاه می باشد. سایرعلائم شامل خروج ترشحات غیرطبیعی ازآلت تناسلی نریا مهبل می باشد. نشانه های دیگرآن نیزعبارتند از: تورم وآماس دراندامهای جنسی و وجود درد دراندامهای فوق.التهاب پروستات (Prostatitis)

سگهای اخته نشده مستعد ابتلا به عفونتهای پروستات وبزرگ شدگی این عضومی باشند. علائم بیماری شامل سختی دردفع ادرارو دفع توام با درداست. تب وخروج خون ازمجرای ادرار وخارج شدن چرک به شکل قطره قطره ازعلائم عفونت پروستات به شمارمی رود. دراین حالت سگ غوزکرده وبه دلیل درد بدون حرکت می ایستد. اگرعامل بیماری باکتری باشد با استفاده ازآنتی بیوتیکهای اختصاصی عارضه تحت درمان قرارخواهد گرفت. این بیماری اغلب درسگهای نرشکل مزمن پیدا می کند.بیضه هایی که پایین نیامده اند(Undescended Testicles)

بیضه ها درسن شش ماهگی باید درکیسه بیضه قرارداشته باشند. نارسایی دریک یا هردوبیضه منجربه پایین نیامدن ویا پایین آمدن غیرطبیعی بیضه ها می شود. دراین حالت حیوان مستعد به بروز تورمورهای بیضه خواهد بود. درمراحل بعدی توسط روش جراحی می توان بیضه ها را به جای طبیعی خود بازگرداند. ولی با توجه به آنکه ممکن است این صفت به نسلهای بعدی منتقل شود توصیه می گردد حیوان مبتلا عقیم گردد.تومورهای غدد پستانی ((Mammary Gland Tumors

تومورهای غدد پستانی متداولترین نئوپلاسمهای (سرطانهای شناخته شده درسگ ماده می باشند. تقریبا نیمی ازتومورهای بدخیم ازراه عقیم کردن سگ ماده قابل پیشگیری خواهد بود. این تومورها معمولا به صورت گره هایی کوچک وسفت بوده که اغلب درنوک پستانها درناحیه مغابنی (نزیک پا) قراردارند. معمولا به تنهایی ویا همراه یکدیگربه وجود آمده وازرشد سریع برخوردارمی باشد. اگرسگ ماده عقیم نشده باشد باید مرتبا ناحیه شکم وپستانها را ازنظراحتمال وجود توموربازرسی نمود. دراین موارد درصورت لمس یک توده برجسته باید به دامپزشک مراجعه شود. تومورها به کمک عمل جراحی قابل برداشت می باشند. نمونه برداری (بیوپسی) خوش خیم بودن یا بدخیم بودن بافت توموری رامشخص می کند. معمولا پیش ازعمل جراحی با عکس برداری تهاجم توموربه سایربافتها ازجمله ریه مشخص می گردد( درصورت تهاجم به بافت ریه برداشت تومورهای پستانی بی فایده خواهد بود).عفونت رحم ((Pyometra

این بیماری درسگهای عقیم نشده دیده شده ودرطی آن رحم مملو ازچرک می شود. این عارضه معمولا درماده های بیش ازشش سال مشاهده می گردد. ولی گاهی اوقات درحیوانات جوانترنیزبروزمی کند. ممکن است چرک ازرحم به بیرون تراوش نماید. این سگها بی قرارگشته وممکن است استفراغ نمایند. علائم مرتبط به این بیماری عبارتنداز: افزایش تشنگی ودفع ادراربه شکل مکرردرصورت عدم درمان این عارضه به سرعت موجب مرگ حیوان می گردد. وبدین ترتیب جراحی سریع اورژانسی برای خروج رحم عفونی الزامی است. درسگهای ماده با ارزش که به منظورنسل گیری مورد استفاده قرارمی گیرند ممکن است ازسایر روشهای درمانی نیزاستفاده شود. تاکید می نماییم که با عقیم کردن سگ درسنین قبل ازشش ماهگی نتیجتا عفونت رحمی درسنین بالا مشکل سازنخواهد بود.عفونت مهبل (Vaginal Infection)

لیسیدن مکررمهبل توسط سگهای ماده خروج ترشحات غیرطبیعی ازمهبل وجود لکه هایی برروی موهای اطراف مهبل ازنشانه های عفونت مهبلی محسوب می شوند. این سگهای ماده موجب جلب سگهای نرمی شوند. وجود عفونت درسگهای ماده جوان با بررسی میزان کمی ازترشحات قابل تشخیص می باشد. دراین گونه حیوانات ادرارکردن توام با درد خواهد بود. تمیزکردن مهبل وتجویزآنتی بیوتیک ازاصول درمانی دراین بیماری می باشند.عفونت آلت تناسلی درجنس نر(قضیب)

((Infection of the penis

درسگهای نربه طورطبیعی ترشحات سفید یا زردرنگی به مقدارکم ازآلت تناسلی خارج می شود. با این حال اگرسگی مرتب آلت تناسلی خود را لیس بزند ونیزترشحات زیاد با بوی متعفن ازآن خارج شود مبتلا به عفونت قضیب می باشد.Balanoposthitis آلت تناسلی قرمزرنگ شده برجستگیهایی برروی آن ظاهرمی شود. درمان شامل شستشوی آلت تناسلی وتجویزآنتی بیوتیک وداروهای ضد التهاب می باشد.التهاب بیضه (Inflammation of the Testicle)

التهاب بیضه ها ممکن است به دلیل آسیبهای خارجی ویا بیماریهای داخلی بروزنماید. این بیماری که با درد وگرمی کیسه بیضه خودنمایی می کند منجربه ناباروری می شود. دراین حالت سگ به شدت حساس شده درراه رفتن دچارمشکل گردیده وترجیح می دهد برسطوح سرد بنشیند. دراین حالت حیوان باید به سرعت تحت درمان قرارگیرد زیرا درغیراین صورت قدرت باروری خصوصا آنهایی که اختصاص به عمل نسل گیری دارند به شدت کاهش یافته وعقیم می شوند.تومورهای بیضه (Testicular Tumors)

تومورهای بیضه با پتانسیلهای مختلف بدخیمی درسگهای نردیده می شود. بدین ترتیب اگرمتوجه تغییراتی درظاهربیضه ها شدید سگ را نزد دامپزشک ببرید. درمان این گونه موارد شامل اخته کردن حیوان می باشد.بیماری تب مالت (Brucellosis)

تب مالت درسگ یک بیماری باکتریایی است که ازسگی به سگ دیگربه راحتی منتقل می شود. انتقال بیماری ازطریق تماس فیزیکی ودهان صورت می گیرد. نازایی وسقط جنین ازمهمترین علائم این بیماری به شمارمی آیند. سگهای مبتلا بی قراربوده وموهایشان می ریزد. غدد لنفاوی درآنها بزرگ شده ومفاصل بزرگ ومتورم می گردند. ولی با این حال همیشه علائم بیماری واضح ومعین نمی باشد. سگ نرمبتلا به بیماری بروسلوزازالتهاب بیضه وپروستات رنج می برد. کلیه سگهایی که سابقه سقط داشته ویا درزایمان مشکل دارند باید ازنظراین بیماری مورد آزمایش قرارگیرند. هنوزهیچ واکسن موثری برای پیشگیری ازاین بیماری درسگها کشف نشده است.

دانش دامپزشکی گامهای بلندی درجهت تامین سلامتی حیوانات برداشته است. امروزه توله سگ شما با کمک واکسیناسیونهای دقیق درمقابل بسیاری ازبیماریهایی که دراوایل قرن حاضر سبب مرگ ومیردرصد زیادی ازسگ ها می گردید محافظت می شود. اتخاذ مدیریت خوب وبرنامه های حساس باعث شده است که طول زندگی سگ بیشترشده وحیوان شاداب بماند

number one
2007/07/28, 09:32
دستگاه تناسلی سگ نر
بیضه ها که درکیسه بیضه قرارگرفته اند اسپرم تولید می کنند که دروزیکول سمینال ذخیره می گردد ودرحین مقاربت انزال می شود. غده پروستات یک مایع مغذی را ترشح می کند که برای زنده نگاه داشتن اسپرمها با آنها مخلوط می شود.بیماریها

تورم پروستات درمبحث انسداد روده مورد بحث قرارگرفته است.

تورم بیضه

دراین عارضه دچارالتهاب می شوند.

علت

معمولا عامل آن آسیب است – یک تورفتگی یا کوفتگی که به هنگام پریدن ازروی مانع ایجاد می شود. بسیاربندرت ممکن است که آنها توسط باکتریها عفونی شوند.نشانه ها

بیضه ها معمولا گرم ودردناک هستند وسگ بشدت ازدست زدن ومعاینه آنها خشمگین می شود. اگرآبسه وجود داشته باشد معمولا درجه حرارت بدن سگ به حدود 50/40 افزایش می یابد.درمان

ممکن است بیضه ها را به عنوان یک اقدام اولیه با آب گرم محتوی نمکهای اپسوم(یک قاشق غذاخوری دریک گالن) تحریک نمود اما همواره بهترین کاراین است که این عارضه توسط دکتردامپزشک درمان شود. او احتمالا کورتیزون طولانی اثررا به همراه آنتی بیوتیک طولانی اثرتزریق خواهد کرد وداروهای ضد درد یا ضد التهاب را به صورت خوراکی تجویزخواهد نمود.تومورهای بیضه

این تومورها غیرمعمول نیستند البته قاعدتا تنها یک بیضه را درگیرمی کنند.

نشانه ها

بیضه سفت وسخت وبدون درد است.

درمان

بنا به همان دلایلی که درمورد برداشتن تومورهای پستانی ذکرشد برداشت فوری بیضه با عمل جراحی لازم است.

تورم حشفه

دراین عارضه راس آلت تناسلی که توسط پرپوس یا غلاف پوشیده شده است دچارالتهاب می گردد.

علت

آسیب موجب آن می گردد البته گاهی درون غلاف توسط باکتریها عفونی می شود.

نشانه ها

غلاف درموارد آسیب دیده به طوربرجسته ای متورم ودردناک است. هنگامی که عفونت وجود دارد ممکن است ترشح چرکی تنها نشانه باشد.

درمان

دکتردامپزشک عارضه را تشخیص خواهد داد ودرمان مناسب را تجویزخواهد نمود. چنانچه ترشح وجود داشته باشد اواحتمالا یک سوآب می گیرد ونوع باکتری رادرآزمایشگاه تعیین می کند. او سپس یک آنتی بیوتیک مناسب را به داخل غلاف تزریق می نماید وهرهفته درمان را تکرارمی کند تا اینکه بیماری ازبین برود.شکستگی استخوان آلت تناسلی

سگ تنها حیوانی است که درآلت تناسلی خود استخوان دارد واین استخوان " استخوان آلت تناسلی" نامیده می شود. گاهی وخوشبختانه فقط گاهی این استخوان می شکند. من شخصا درطول چهل وهشت سال کارتنها دوبارآن را دیده ام.

علت

تحمل آسیب مستقیم درهنگام آمیزش اجباری باعث آن می شود البته ممکن است این حالت درخلال سوانح جاده ای یا هنگامی که سگ ازروی یک مانع می پرد نیزروی دهد.

نشانه ها

درد شدید وتورم حاد وجود دارد. می توان صدای خش خش را جستجو کرد ومی توان تشخیص را با پرتونگاری تایید نمود.

درمان

این کارتنها درصلاحیت دکتردامپزشک شما است.پیازپیشابراهی

آلت تناسلی سگ نردرحین نعوظ و بویژه درخلال آمیزش برآمدگی گرد وبرجسته ای را درپیرامون قاعده استخوان آلت تناسلی نشان می دهد. این برآمدگی را پیازپیشابراهی می نامند ونقش مهمی درمتصل نگاه داشتن سگ نروماده به یکدیگردرطول مقاربت ایفا می کند. هنگامی که سگ نرو سگ ماده درحین آمیزش به هم قفل می شوند علت آن انقباض عضله مهبل درپیرامون پیازپیشابراهی است. هنگامی که آنها به یکدیگرمی چسبند بهترین چاره این است که آنها را دست کم به مدت چند دقیقه کاملا تنها بگذارید. دستکاری توسط انسان فشارسگ ماده را افزایش می دهد وازشانس شل شدن گرفتگی عضله می کاهد. درحقیقت دوره قفل کردن برای یک جفتگیری موفقیت آمیزطبیعی وضروری است. با وجود این چنانچه این مدت بی جهت طولانی شود با نگاه داشتن سریا بدن سگ ماده قوزپشت آن را فشاردهید وآن را آرام کنید تا سگ نررها شود.اخته کردن ووازکتومیاخته کردن

اخته کردن سگ نرشامل خارج کردن هردوبیضه با عمل جراحی درزیربیهوشی عمومی است. هردوبیضه ازطریق یک شکاف منفرد برروی خط میانی درمجاورت قاعده آلت تناسلی خارج می گردند. این عمل نسبتا آسان وکاملا موفقیت آمیزاست البته سگ نراخته نیزاغلب همانند سگ ماده ای که تخمدانهایش را برداشته اند استعداد چاقی پیدا می کند.مزایا

اخته کردن نه تنها سگ نررا سترون می کند بلکه ازآواره شدن آن ازمنزل جلوگیری می کند وآن را بسیارمطیع ترمی نماید.

معایب

تنها عیب آن ایجاد استعداد چاقی است.

سن مناسب برای اخته کردن

هرسنی پس ازشش ماهگی مناسب است. من یک سگ نرده ساله را بدون هیچ اثرسوء آشکاری اخته کرده ام.

وازکتومی

این روش عقیم کردن شامل قطع هردوطناب اسپرم بردرسگ نرمی باشد. با انجام آن درزیربیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی سگ نربدون ایجاد چاقی سترون می شود. با وجود این این روش نه سگ را ازآوارگی نجات می دهد ونه به هیچ عنوان خلق وخوی آن را عوض می کند. من معتقدم که وازکتومی اجباری گروهی تنها راه عاقلانه برای حل مشکل سگهای ولگرد است. به هرحال تنها سگهای نرویژه تولید مثل با مجوزمخصوص دست نخورده باقی خواهند ماند.

هیچ تردیدی نیست که برای کنترل تولید مثل غیرقابل تشخیص وازکتومی راه بسیاررضایت بخش تری ازبرداشتن تخمدانها یا اخته کردن است.هموپاتی

هموپاتی درمان بیماری توسط ماده ای است که این ماده درحیوان سالم همان نشانه هایی را ایجاد می کند که دام بیمارازخود بروزمی دهد. این یک روند ترمیم طبیعی با استفاده ازداروهاست که به حیوان کمک می کند تا سلامتی خود را با تحریک ایمنی طبیعی بدن خود بازیابد. به عبارت دیگراین روش بیش ازبیماری به درمان می اندیشد. سالهای زیادی است که این روش درانسان کاربرد یافته است اما درحیوانات هنوزدرحال گذرانیدن مراحل تکاملی خود می باشد البته پاسخ آن درسگها درلگرمی بسیاری را ایجاد کرده است. بدیهی است که حداقل برای توام کردن هموپاتی با درمانهای رایج بایستی یک بیماروخیم وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید هم حیوان وهم بیماری درمان بشوند. به هرحال ادعا شده است که هموپاتی به تنهایی دردرمان اگزمای سگ بیماری دریچه های قلب. دیستمپر. فلجی. تورم کلیه. تورم رحم وکانکرگوش موفق بوده است.

number one
2007/07/28, 09:33
بیماریهای انگلی


اینها را می توان به انگلهای خارجی وداخلی تقسیم کرد. نوع خارجی آن گری که پیش ازاین درباره آن توضیح داده شد وآلودگی به کک وشپش است. نوع داخلی کرمها هستند که دونوع ازآنها وجود دارد. کرمهای گرد( به محبث آلودگی به توکساکاراکانیس مراجعه کنید) وکرمهای نواری.بیماریهای انگلی خارجی

کک ها(طرح الف)

تخمها روی کف لانه یا بسترگذاشته می شوند ودرعرض دویا سه هفته به کک های بالغ تبدیل می گردند. کک سگ به عنوان میزبان واسط برای لارویک کرم نواری شایع به نام دیپلیدیوم کانینوم عمل می کند. این نکته ضرورت کنترل آلودگی به کک را بیشترمی کند. البته جدا ازاین حقیقت که کک های سگ می توانند باعث گزش شدید صاحب حیوان نیزگردند. درحقیقت کک انسان پولکس ایریتانس اغلب برروی بدن سگ زندگی می کند وبرعکس.درمان وپیشگیری

سگ را هرشش ماه حداقل دوباربه طورمرتب توسط یک پودرضد انگلی معتبرکه دکتردامپزشک شما آن را تجویزکرده است پودرپاشی کنید. درهمین هنگام روی سبد وبسترسگ را نیزپودربپاشید. استفاده ازروزنامه به عنوان بستروسوزانیدن روزانه آن فکرپسندیده ای است. اسپری های آئروسول جدید قوی وموثرهستند وآئروسولهای ویژه ای نیزبرای قالیها ومبلمان وجود دارد.شپشها

سگ به دوگونه ازشپشها مبتلا می شود. یک شپش مکنده به نام لینوگناتوس پیلیفروس ویک شپش گزنده به نام تریکودکتس کانیس. مورد دوم همانند کک میزبان واسط کرم نواری سگ است.درمان وکنترل

من دریافته ام که درآلودگی شدید به شپش همانند کک استفاده ازحمام هگزاکلرید بنزن یا دریس بیشترین تاثیررا دارد ومن سه بارحمام با فواصل یک هفته بعلاوه نابودی کامل بستررا پیشنهاد می کنم. ازآنجا که تمام چرخه زندگی شپش روی سگ انجام می شود ریشه کن کردن آن آسانترازکک است.بیماریهای انگلی خارجی

آلودگی به کرم گرد

چندین گونه ازکرمهای گرد سگ وجود دارند ولی اصلی ترین آن توکسا کاراکانیس می باشد. که درصفحه 112 درباره آن توضیح داده شده است. روش متداول درکنترل آلودگی به کلیه کرمهای گرد همان است که برای توکساکاراتوضیح داده شده است.کرمهای نواری

کرم نواری متداول درسگ دیپیلیدیوم کانیوم نامیده می شود ولی انواع دیگری نیزوجود دارد. کرم نواری تخمهای خود را درون بند آخرمی گذارد که گاه وبیگاه دفع می شود. تخمها همراه مدفوع دفع می گردند وتوسط نوزاد کک ها یا شپشها خورده می شوند. آنها درداخل بدن میزبان تکامل می یابند وتا زمان بلوغ کک با شپش درآنجا باقی می مانند. سگ با خوردن کک ها یا شپشها خود را آلوده می کند یا آلودگی مجدد ایجاد می شود. کرم نواری بدون میزبان واسط قادربه تکامل نیست. این موضوع کنترل معمول کک ها وشپشها رادرسگ شما ازاهمیت بیشتری برخوردارمی کند.

نشانه ها

ازآنجا که کرمهای نواری جدا غذای سگ را می خورند نشانه های شاخص آلودگی به آنها شامل اشتهای حریصانه همراه با تحلیل رفتن حیوان است. پشش بدن سگ خشن خواهد شد وممکن است حیوان بوضوح کم خون شود. می توان بندهای مسطح کرم گرد را درمدفوع یا چسبیده به موهای اطراف مقعد سگ مشاهده کرد.

ممکن است آلودگی شدید باعث انباشتگی روده شود که دراین صورت اشتهای سگ متغیرخواهد شد. سگ ناراحت خواهد بود وممکن است حملات غش آغازشود. با این وجود یک صاحب هوشیارمعمولا خیلی پیش ازآنکه این مرحله فرابرسد سگ خود را درمان کرده است. کرمهای نواری درهرسنی روی می دهند. ایمنی آشکارکه درکرمهای گردایجاد می شود به وجود نمی آید.درمان

این کاررا باید به عهده دکتردامپزشک خود بگذارید. اوهمواره موثرترین دارو را با مقادیر صحیح تجویزخواهد کرد. گرفتن نمونه ای ازبند کرم نواری برای مشاهده دکتردامپزشک یک اقدام مفید است.پیشگیریبه نظرمن با ارزش ترین اقدام پیشگیری کننده به منظورکنترل کرم نواری پودرپاشی یا اسپری کردن مرتب برعلیه ککها وشپشها است. به خاطرداشته باشید که کرم نواری بدون میزبان واسط قادربه تکامل نیست.راه دیگرمبارزه با بیماریهای کرمی

من به تجربه دریافته ام که کلیه صاحبان سگ جدا همیشه به فکرکرمها هستند وانواع بی شماری ازعوارض حیوان خانگی خود را به این کرمهای وحشتناک نسبت می دهند وبدون حساب وکتاب به حیوانات بیچاره دارومی خورانند. یک حقیقت ساده را به خاطرداشته باشید سالیان سال است که درمان بیماریهای کرمی بیش ازآنکه به خود کرمها آسیب برساند به سگها صدمه وارد کرده است. بنابراین بهترین را ه این است هرگزبه یک سگ بالغ به جزیک سگ ماده آبستن داروی ضد کرم یا کرمها را نزد دکتردامپزشک خود ببرید. اوآنها را شناسایی خواهد کرد وبهترین وبی خطرترین داروی ضد کرم را تجویزخواهد نمود. من درطی سالها دریافته ام که این روش بی خطراست. با این حال بسیاری ازدکتران دامپزشک ومربیان درمان مرتب سگهای بالغ را هرشش ماه یک باربرعلیه کرمهای گرد ونواری توصیه می کنند. روشن است که این روش آسیبی به حیوان وارد نمی کند. برای آگاهی ازروشی که برای سگ ماده آبستن وتوله های آن توصیه شده است به صفحه 113 مراجعه کنید.جربهای خرمن

نه چندان بندرت بویژه درفصل تابستان سگها دربین پنجه های خود باصطلاح "جربهای خرمن" را برمی چینند. آنها جربهای واقعی نیستند بلکه لاروهای انگلی می باشند که درزیر پوست نقب می زنند ونقطه قرمزرنگی را درمرکزیک ناحیه متورم ایجاد می نمایند.

نشانه ها

خارش فوق العاده وجود دارد وسگ پنجه یا پنجه های مبتلا را دیوانه وارگازمی گیرد. نقطه قرمزبه تاول وسپس به کبره تبدیل می شود که سرانجام این کبره می افتد.درمان

دکتردامپزشک شما اقدام به درمان خواهد کرد. او ممکن است ازمحلول آمونیاک یا یکی ازآئروسولهای ضدانگلی قوی استفاده کند من شخصا دومی را ترجیح می دهم. البته توله ها نیازبه مصرف مرتب دارودارند که درمبحث توکساکاراکانیس توضیح داده شده است.گرانولوم ناشی ازلیسیدن

گاهی اوقات به دنبال جرب خرمن عفونت درپنجه ها شکل می گیرد وسگ پیوسته آن ناحیه را می لیسد وباعث ایجاد عارضه ای می شود که ما آن را گرانولوم ناشی ازلیسیدن می نامیم. نقاط دیگری که به گرانولوم ناشی ازلیسیدن دچارمی شوند شامل قسمت پیشین دست یا سطح جانبی پا(اغلب ناحیه پس زانو) یعنی مناطقی هستند که سگ می تواند آسان وراحت به آنها دسترسی پیدا کند.علت

به نظرمی رسد که درنژادهای بزرگتربویژه لابرادورو باکسروگریت دین زمینه ابتلا به این عارضه وجود داشته باشد. عامل درگیردیگرخستگی بویژه درهنگامی است که سگها برای مدتی طولانی تنها وبدون تحرک رها می شوند.درمان

درمان آن دشواراست ومسلما عارضه ای است که نیازبه مراقبت توسط دکترمتخصص دارد. من دریافته ام که رضایت بخش ترین درمان جراحی انجمادی می باشد. یعنی انجماد کامل موضع به مدت چهاریا پنج دقیقه ودرصورت لزوم تکرارآن درطی سه هفته انجام می گیرد. دراین روش درمانی هیچ نیازی به باندپیچی نیست.

number one
2007/07/28, 09:33
خطرانگل برای انسان
روشن است که این انگل برای انسان خطرناک است ولی این خطرکاملا ناچیزمی باشد وبسادگی با پیروی ازبرنامه ای که دربالا ذکرشد به کلی ازبین خواهد رفت. درضمن کرم گرد گربه به نام توکسا کاراکتی نیزخطرمشابهی را ایجاد می کند وباید هرشش ماه یک باربه گربه ها برعلیه کرمهای گرد دارو داد. بعلاوه بچه ها باید یاد بگیرند که دستان خود را پس ازبغل کردن حیوانات خانگی خود به طورکامل بشویند. اگرچه سگهای بالغ ازمیزان بالایی ازایمنی نسبت به کرمهای گرد برخوردارند اکنون عموما توصیه می شود که بایستی طبق برنامه هرشش ماه یک باربه آنها داروی ضدکرم خورانید

number one
2007/07/28, 09:34
بیماریهای میکروبی


بیماریهای ویروسی

مهمترین بیماریهای ویروسی عبارتند از:

1- دیستمپر وسخت شدن

2- تورم کبد ویروسی

3- پارواویروس

4- هاری

5- هرپس

خوشبختانه تاکنون مشکل هاری سگ درانگلستان وجود نداشته است اما این بیماری دراکثرکشورهای دیگربسیاراهمیت دارد وبویژه ازآنجا که ممکن است درهرلحظه ای به انگلستان نیزهجوم بیاورد داشتن آگاهی اندکی درمورد این بیماری لازم است.دیستمپر وسخت شدن پنجه ها

علت

عامل آن یک ویروس است که سویه های مختلفی ازآن وجود دارد وسندروم سختی پنجه ها تنها با یکی ازآنها درارتباط است.نشانه ها

دوره کمون ویروس ازیک تا سه هفته به درازامی کشد. سپس ویروس به سرتاسربدن سگ هجوم می آورد وتب بالا وحرارت 5/40 یا حتی 41 را ایجاد می کند. این تب بالا تقریبا تنها برای 24 ساعت ادامه می یابد واغلب ازنظردورمی ماند. ویروس به هنگام تب به کلیه بافتهای بدن حمله می کند وبویژه درغشاهای مخاطی خونریزیهای کوچکی را ایجاد می نماید. درجه حرارت بدن پس از24ساعت به حالت عادی بازمی گردد وسگ ازعفونت فعلی ویروسی بهبود می یابد(حرارت طبیعی 5/38 است). بسته به مقاومت عمومی سگ وبویژه براساس الگوی تغذیه ای ومحیطی آن باکتریها به بافتهای آسیب دیده حمله می کنند وانواع گوناگونی ازنشانه های ویژه نمایان می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد درجه حرارت بدن به 5/39 تا 40 افزایش می یابد. ما این دما را " درجه حرارت شاخص دیستمپر" می نامیم. هنگامی که باکتریها به پوشش داخلی چشمها وحفرات بینی هجوم می آورند نشانه های شاخص آن ترشحات چشمها وبینی است. این ترشحات به رنگ سبزمایل به زرد می باشد وسگ کسل است وممکن است با وجود بی اشتهایی آب زیادی بنوشد. هنگامی که باکتریها ولوزه ها ونایچه ها گسترش می یابند برونشیت ایجاد می شود که با سرفه های خشن وخشک دردناک نمود پیدا می کند. اغلب گمان می رود که بیمارسعی درمریض جلوه دادن خود دارد. درجه حرارت هنوز40- 5/39 است وسگ به طورمحسوسی افسرده می باشد. دربرخی موارد به دلیل تکثیرباکتریها دربافت ریه ای که دراثرتهاجم ویروس اولیه آسیب دیده است یک برونکوپنومونی شکل می گیرد. سرفه های کوتاه وخشک بدترمی شوند وترشح موکوسی چرکی کثیفی ازبینی خارج می شود که ممکن است با رگه های خون همراه باشد. وارد کردن اندک فشاری به سگ باعث می شود که حیوان با دشواری نفس بکشد. حیوان بسیارضعیف می شود وازخوردن کلیه غذاها خودداری می کند. هنگامی که باکتریها مخاط معده وروده حمله می کنند یک تورم معدی روده ای ایجاد می شود که اغلب حاد است. استفراغ پیوسته یک موکوس سبزرنگ یا متمایل به قهوه ای واسهال بدبو وجود دارد. دهان اغلب زخمی می شود وبوی زننده ای ازتنفس حیوان به مشام می رسد. حرارت هنوزهم درحد شاخص خود یعنی 40-5/39 است . سگ آب می نوشد ولی فورا آن را بالا می آورد. درصورت خوردن غذا نیزهمین اتفاق رخ می دهد. ممکن است سگ درطی اسهال کرم دفع کند. این موضوع تصادفی است وبه هیچ عنوان نباید داروی ضد کرم خورانید. این کاردرمان بیماری را بسیاردشوارترخواهد کرد. هنگامی که ارگانیسمها به سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغزونخاع حمله می کنند نشانه های عصبی یعنی داء الرقص وحملات غش پدیدارمی شوند که درجای دیگری به آنها پرداخته خواهد شد. درحیوانی که تصویرازآن تهیه شده است داء الرقص باعث کشیدگی همیشگی یکی ازپاهای حیوان شد. ممکن است که تغییرکلی درخلق وخوی حیوان ایجاد شود. امکان دارد که سگهای آرام شرورشوند ودرنهایت معمولا نیمه خلفی بدن وگاهی اوقات سرتاسربدن فلج می گردد. سگ قادرنیست ادرارومدفوع خود را نگاه دارد. گاهی اوقات جوش شاخص دیستمپربرروی شکم وسطح داخلی رانها ایجاد می شود. ناحیه مبتلا به جوش را تاولهای چرکی زردرنگی فرامی گیرد. درسخت شدن پنجه ها سطوح پنجه ها ضخیم وسخت می شوند. بنابراین نشانه های شاخص دیستمپرسگ وسختی پنجه ها اینها هستند.درمان

درمان تنها درصلاحیت دامپزشک شما است. بنابه تجربه من درمان دیستمپرازکلیه بیماریهای دیگرسگ دشوارتروکمرشکن تراست. درجه حرارت اغلب حداقل به مدت شش هفته به میزان 40- 5/39 پایدارخواهد ماند. سپس اغلب وقتی گمان می کنید که موفق به انجام درمان کامل شده اید داء الرقص وغش آغازخواهد شد. درمان به دوره های طولانی مدت با آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف بعلاوه قطره چشمی وداروهای آرام بخش وغیره وهفته ها پرستاری شدید نیازدارد. بی گمان واکسیناسیون علیه این بیماری همیشه بسیارارزانترازدرمان آن است.پیشگیری

درحال حاضرچندین واکسن 100 درصد موثردردسترس همگان می باشد ونباید هیچ توله ای را بدون مصونیت رها کرد. بهترین سن برای واکسیناسیون نه هفتگی است. اکثرتوله ها تا این سن درجاتی ازایمنی اکتسابی را ازمادران خود دارا هستند. می توان با تزریق داخل وریدی واکسن سرخک به توله های جوانتریک مصونیت فوری درآنها ایجاد کرد ولی این مصونیت حداکثرتنها به مدت ده هفته تداوم می یابد. همیشه بایستی واکسن اصلی را درخلال این مدت تزریق نمود. اکثردکتران دامپزشک یک برنامه جامع واکسیناسیون را پیشنهاد می کنند. این واکسیناسیونها علاوه برمصونیت برعلیه دیستمپروسختی پنجه ها ایمنی واقعی وکاملی را برعلیه سه بیماری کشنده دیگریعنی یرقان لپتوسپیرایی وتورم کبد ویروسی وپارواویروس ایجاد می کنند. تزریقات درسنین 9-6 هفتگی و12 هفتگی و20 هفتگی با مقادیریادآورسالیانه پس ازآن انجام می گیرد. تنها درصورتی دیستمپروسختی پنجه ها ازجمعیت سگهای ما ناپدید خواهد شد که بتوان کلیه صاحبان سگ را واداربه انجام واکسیناسیون نمود. درهرحال ویروسها قادرند درروباه وموش خرما وراسو وسمورپابرجا بمانند.تورم کبدویروسی

گاهی اوقات به عنوان Cvh( تورم کبد ویروسی سگ) یا بیماری روبارت شناخته می شود. این بیماری می تواند سگها را درکلیه سنین وحتی توله های چند روزه را مبتلا کند ولی معمولا سگهای جوان را درسنین بین سه ونه ماهگی گرفتارمی نماید.علت

عامل آن یک ویروس است.

نشانه ها

سه نوع ازاین بیماری وجود دارد – فوق حاد وحاد وتحت حاد. درنوع فوق حاد سگ به هنگام غروب کاملا سالم می باشد وصبح روزبعد تلف شده است. مبتلایان به نوع حاد بیماری درجه حرارت بالا تا 5/43 یا 5/44 را نشان می دهند(عادی 5/38). سپس آنها نشانه های شاخص تورم معدی روده ای غیرقابل کنترل – تهوع واسهال – را آغازمی کنند که تقریبا به مدت یک هفته پیش ازپدیدارشدن زردی محسوس تداوم می یابد. پس ازآن تشنج ومرگ حتمی است.

موارد تحت حاد که درتجربه من اکثریت موارد را تشکیل می داده اند تب خفیف(حدود 40) افسردگی واحیانا استفراغ را نشان می دهند. تردی کاملا محسوسی درشکم وجود دارد. اغلب یک یا دوهفته پس ازآغازبیماری تورم قرنیه ایجاد می شود. ما این سندروم را "چشم آبی" می نامیم. گاهی ممکن است چشم آبی چندین روزپس ازواکسیناسیون نمایان شود. چنین مواردی معمولا بدون درمان بهبود می یابند. من دریافته ام که چنانچه حیوانات مبتلا نخستین هفته را پشت سربگذارند ازشانس زیادی برای بهبودی کامل برخوردارخواهند بود.درمان

باردیگردرمان تنها درصلاحیت دکتردامپزشک است. اواحتمالا علاوه بردرمان علامتی ازتزریقات آنتی سرم اختصاصی بعلاوه ویتامین K بهره خواهد برد.پیشگیری

همیشه حیوان را دربرابراین بیماری کشنده واکسن بزنید. حتی اگرسگ شما بهبود یابد احتمالا دربقیه عمرخود یک حامل ویروس ویک خطرباالقوه برای سایرتوله ها وسگها باقی خواهد ماند.

number one
2007/07/28, 09:35
لپتوسپیروز


این بیماری به عنوان یرقان لپتوسپیرایی یا زردی عفونی نیزشناخته می شود. این عارضه درسگ چندان متداول نیست.علت

عامل آن ارگانیسمی ازدسته اسپیروکتها است که نام پیچیده ترآن لپتوسپیرا ایکتروهموراژیه می باشد. این اسپیروکت درانسان باعث بیماری شدیدی به نام بیماری ویل می شود که نزدیک به نیمی ازجمعیت موشهای صحرایی آن را منتقل می کنند. سگها با خوردن غذایی که توسط ادرارموش صحرایی آلوده شده باشد یا باخوردن موشهای صحرایی آلوده مبتلا می شوند. هنگامی که سگ یا انسان به اسپیروکت آلوده شوند آن را ازطریق ادراردفع می کنند.نشانه ها

سگ میلی به غذا ندارد استفراغ می کند وخود را باوضع تاسف باری به هرطرف می زند. درمعاینه غشاهای چشم ودهان زردی کم رنگی دیده می شود که شاخص یرقان است. یرقان بسرعت بدترمی شود وچشمها ودهان به رنگ زرد روشن یا طلایی درمی آیند. بیمارنحیف می شود وبسرعت تحلیل می رود. هنگامی که به شکم آن فشاروارد می گردد حیوان نشانه های آشکاردرد را ازخود نشان می دهد. مدفوع تیره ومتعفن درابتدا سفت است ولی بسرعت اسهالی می شود. درجه حرارت درعرض حدود 48 ساعت نخست بالا است- تا 5/40 یا 41- اما سپس به کمترازحد طبیعی سقوط می کند.

درمان

درمان این بیماری بسیاردشواراست وپیش آگهی آن بد می باشد مگراینکه زود تشخیص داده شود. دکتردامپزشک آنتی سرم وآنتی بیوتیکها را تزریق خواهد نمود. موارد پیشرفته نیازبه درمان با مایع تزریقی وپرستاری دلسوزانه دارند.پیشگیری

مسلما وظیفه هرصاحب سگی است که حیوان خود را دربرابراین بیماری خطرناک مصون کند. می توان این کاررا براحتی با تاکید براینکه واکسیناسیون توله ویاد آورهای بعدی آن ازنوع جامع باشد. جامه عمل پوشانید تا پوشش کاملی علیه دیستمپروسخت شدن پنجه ها ولپتوسپیروز وتورم کبد ویروسی وپارواویروس فراهم گردد.آلودگی به لپتوسپیراکانیکولا

گاهی اوقات به عنوان بیماری اشتوتگارت ازآن یاد می شود.علت

عامل آن یک ویروس با حدت کمتربه نامل لپتوسپیراکانیکولا می باشد.

نشانه ها

این علایم ازنشانه های حاد تا نشانه هایی که درتوصیف تورم کلیه آمده است متفاوت می باشد. هنگامی که لپتوسپیراکانیکولا به گردش خون هجوم می آورد حرارت بیماربه حدود 40 می رسد وحیوان غذا نمی خورد. تشنگی مشخصی وجود دارد. سگ شروع به استفراغ می کند وازتنفس آن بوی زننده ای به مشام می رسد. ممکن است یرقان نمایان شود ولی معمولا چنین نیست. درجه حرارت پس ازدوروزبه مقدارطبیعی افت می کند وامکان دارد که زخمهایی روی زبان ایجاد شود. این نشانه ها عمدتا ناشی ازآسیب کلیوی است که لپتوسپیراکانیکولا آن را ایجاد می کند. آلودگیهای خفیف کانیکولا اغلب به شکل تورم کلیه نمود پیدا می کنند.درمان

اگرزود به بیمارتوجه شود حیوان بسیارخوب به مقادیرزیاد پنی سیلین پاسخ می دهد. به محض اینکه کلیه ها بشدت آسیب ببنند تورم کلیه ایجاد می شود که درمان آن فوق العاده دشوارتراست. بیماری اشتوتگارت به موارد پیشرفته ای اشاره دارد که دهان آنها با زخمهای بدبو پوشیده شده واستفراغ درآنها غیرقابل کنترل می باشد. من به تجربه دریافته ام که چنین بیمارانی همیشه محکوم به مرگ هستند.پیشگیری

واکسنهای لپتوسپیرا محتوی پادتنهای ضد کانیکولا وایکتروهموراژیه هستند ومصونیت کامل وکارآمدی را ایجاد می کنند. بنابراین توله سگ خود را درنه ودوازده هفتگی واکسن بزنید ویقین پیدا کنید که حیوان هردوسال یک واکسن یادآوررادریافت می کند.

number one
2007/07/28, 09:36
دستگاه عصبی (The Neurological System)
دستگاه عصبی ازمغز. نخاع ورشته های اعصاب تشکیل شده است. این دستگاه پیامهای حسی را دریافت کرده آنها را انتقال داده تجزیه وتحلیل می کند. به دنبال آن پیامهای حرکتی برای کنترل عضلات وسایراندامها صادرمی شود. عدم تعادل وضعف وتغییردرتونوسیته عضلات وفلج کل بدن یا قسمتی ازآن عمده ترین مشکلات عصبی به شمارمی آیند. سایرموارد شامل تشنج وتغییرات نامعلوم ونامانوس دررفتاروخلق وخوی سگ می باشد.تشنج (Seizures)

این عارضه عمدتا دراثربیماری صرع به وجود می آید. عوامل ویروسی وباکتریایی وعفونتهای قارچی ازعلل دیگرتشنج به شمارمی آیند. تومورهای مغزی وضربات وارده به سرنیزازعوامل موثردربه وجود آمدن این عارضه می باشند. درهنگام بروزتشنج به نظرمی رسد که سگ هوشیاریش را ازدست داده به پهلوی خود افتاده ناله کرده ودست وپا می زند. حیوان بیماردراین حالت مکررا ادرارومدفوع خود را دفع می کند(برخلاف این موارد هرتغییری درخلق وخوی حیوان می تواند جزئی ازتشنج به حساب آید).

صرع (Epilepsy)

صرع درمواردی اتفاق می افتد که انرژی متراکمی درمغزبه طورناگهانی آزاد می شود. ظاهرا هیچ دلیلی برای آن نمی توان مطرح کرد. ارسال پیامهای الکتریکی فوق ناگهان متوقف شده وصرع فروکش می کند. مشاهده آن برای اولین باربسیارناراحت کننده است ولی به ندرت زندگی حیوان را مورد تهدید قرارمی دهد. سگی که علائم تشنج وصرع ازخودش نشان می دهد به منظورمشخص شدن علت باید توسط دامپزشک مورد معاینه قرارگیرد. درصورت تشخیص صرع تجویزخوراکی فنوباربیتال تا حدودی می تواند مانع تکراراین گونه حملات شود.هاری ((Rabies

هاری یک بیماری ویروسی است که ازطریق بزاق آلوده به ویروس منتقل می شود. معمولا گزش حیوانات مبتلا به هاری(مثل سموربدبو. روباه . خفاش وراکون که ناقلین معمول هستند) موجب انتقال این بیماری می شود. اگرویروس دربدن شروع به تکثیرکند شانس کمتری دربهبودی سگ یا انسان وجود خواهد داشت. سگ به عنوان منشا اصلی هاری درانسان شناخته شده است. به همین خاطرباید واکسن هاری به موقع تجدید شود. اولین علامت هاری درحیوان مبتلا معمولا تغییرات بارزی رفتاری است. خلق وخوی حیوان تغییرمی یابد. به عبارت دیگرسگی که فوق العاده مهربان وخونگرم وخجالتی بوده ناگهان بی قرارمی شود وحالت تهاجمی پیدا می کند. بسیاری ازسگها دربرابرنورازخود حساسیت نشان می دهند. مردمک چشمانشان بازشده ونگاهشان خیره می گردد. به علاوه تب واسهال واستفراغ نیزدرحیوانات مبتلا ازعلائم بیماری به شمارمی رود. سگهایی که درمرحله فلجی هاری قرارمی گیرند کنترل عضلات بدن را ازدست می دهند. دراین حالت فک پایین افتاده وزبان ازدهان بیرون باقی می ماند. ممکن است ریزش بزاق وسرفه وچنگ زدن به دهان دراین حیوانات مشاهده شود. تغییرصدا نیزازعلائم دیگربیماری است .حیوان درنهایت با ازدست دادن تعادل وارد مرحله کما شده وسرانجام می میرد. درحال حاضرهیچ درمانی برای این بیماری شناخته نشده است.دیستمپر((Distemper بیماری سگهای جوان

سگها علیه بیماری دیستمپرواکسینه می شوند. با وجود این بسیاری ازآنها به علت غفلت صاحبانشان ازاین واکسن محروم مانده وبه این بیماری مبتلا می گردند. علائم عصبی آن مشابه حملات صرع است. قفل شدن فکها وانقباضات غیرقابل کنترل بدن وخروج ترشحات زردرنگ وغلیظ ازبینی وچشمها واسهال واستفراغ وسرفه های خشک ازنشانه های این بیماری محسوب می گردد. بهبودی بیماری فوق میسربوده ولی هرازچندگاه احتمال دیدن علائم عصبی وجود دارد.فلجی ((Paralysis

فلجی موضعی یا کامل به علت ابتلا بیماریهای متعددی درسگها ایجاد می شود. یکی ازمهمترین علل فلجی به جزجراحات ضربه ای بیماری دیسک بین مهره ای است. این عارضه زمانی رخ می دهد که دیسکها برنخاع فشاروارد آورند. بدین ترتیب ارسال پیامهای عصبی بین مغزو اندامهای بدن متوقف شده که موجب بروزفلجی می شود. یکی دیگرازبیماریهای مخربی که تغییراتی درستون مهره ها را به دنبال داشته وبیشتراوقات درنژادهای بزرگ باعث فلجی می شود رشد تومورها وتخریب اعصاب محیطی می باشد. دامپزشک با معاینه اعصاب نواحی مختلف وانجام آزمایشهای تشخیصی دیگرمنشا فلجی را تشخیص خواهد داد

number one
2007/07/28, 09:36
التهاب لثه وبیماریهای دندان
(Gingivitis and Dental Diseases)

بیماریهای لثه ودندان دراثرعدم رعایت بهداشت دهان به وجود می آید. درعین حال ابتلا به این بیماریها دربرخی نژادها ارثی است. این عوارض عبارتند از: دردناک بودن دندان. التهاب لثه که به راحتی به دنبال ضربه مختصردچارخونریزی می شود وعلاوه برآن تنفس بدبو بوده ممکن است ترشحات زیادی ازدهان حیوان خارج شود. اگرریشه دندانهای آسیا مبتلا گردد تورم مشخصی درصورت حیوان ظاهرمی گردد. بازرسی مرتب دهان وحفظ بهداشت دندانها بسیار با اهمیت است. هرچند وقت یکبار باید جرم گیری دندانها صورت گیرد. برخی ازبیماریهای دهان درارتباط با مشکلات جدی وبیماریهای عمومی مثل دیابت ویا بیماریهای کلیه بروزمی کند.

عفونت چین لب (Lip Fold Infection)

این عارضه درسگهایی که پوست دهانشان آویزان باشد بروزمی کند. دراین حالت ذرات غذا وبزاق درآن تجمع می یابد. این حالت هنگامی قابل مشاهده است که جراحتهای دهان عفونی گردد. ممکن است سگ با لیسیدن منطقه عفونی دیگری درسطح بدن عفونت را به دهانش منتقل نماید. به دنبال جاری شدن بزاق زیاد ازدهان بوی نامطبوعی نیزبه مشام می رسد. حیوان به دهانش چنگ زده پوست دورلبها را جدا می کند. بنابراین باید چین لبها تمیزنگه داشته شود. مخصوصا بعد ازخوردن غذا با این عمل ازبروزبیماری وعفونت جلوگیری خواهد شد.سوختگیها (Burns)

سوختگی دردهان عارضه ای عادی است. زیرا سگها ازدهانشان برای بررسی هرچیزتازه ای استفاده می کنند. سوختگیهای ملایم خود به خود بهبود می یابند. اما سوختگیهای جدی ترمثل خوردن مواد شیمیایی سوزاننده به مراقبتهای دامپزشکی نیازمند می باشند.اجسام خارجی (Foreign Bodies)

اجسام خارجی مانند تکه های چوب اغلب دردهان حیوان خصوصا درناحیه کام جای می گیرند. دراین مواقع سگ به طورناگهانی وبا عصبانیت بسیارزیادی به دهانش چنگ می زند. همچنین بزاق زیادی ازدهان حیوان جاری شده وحیوان دهانش را بازنگه می دارد سرخود را مرتبا تکان داده ازخوردن غذا امتناع می ورزد. تا زمانی که جسم خارجی خارج نشود این علائم باقی خواهد ماند. اگرخودتان توانایی بیرون آوردن جسم خارجی را ازدهان حیوان ندارید این کاررا به فرد با تجربه ای واگذارنمایید

number one
2007/07/28, 09:37
چشم وگوش ودهان
چشم وگوش ودهان اندامهای حسی بینایی وشنوایی وچشایی هستند. دهان وظیفه اخذ وتغییرشکل مواد غذایی را نیزبرعهده دارد. این سه عضو معمولترین قسمتهای مسئله سازبدن سگ محسوب می شوند. درنگاه کلی علائم بیماریهای درگیرکننده اندام فوق شامل ترشحات غیرطبیعی. آماس والتهاب ویا حساسیت درمقابل عوامل تحریک کننده می باشند. اگربینایی حیوان کم شده یا آبریزش ازچشم دارد ویا رنگ چشم تغییریافته است حتما با دامپزشک مشورت کنید. مشکلات گوش با استنشاق بوی نامطبوع ازمجرای گوش مشخص می شود. خاراندن گوشها. کاهش شنوایی. تکانهای سرویا لرزش آن نیزمی تواند بیانگروجود مشکلاتی درگوشها باشد.

مشکلات دهان مثل ترشح غیرعادی بزاق. تکان دادن سر. خونریزی ازدهان ویا پنجه زدن به آن. تنفس سخت. التهاب ورشد بافتهای اضافی ویا اشکال درعمل بلع دربیماریهای دهان مورد توجه قرارمی گیرند.چشم

آبریزش ازچشم ((Watery Eyes

ریزش شدید اشک درنژادهای کوچک بیشتردیده می شود. نتیجه آن مرطوب شدن اطراف چشم وقسمتهای پایینی چهره بوده که التهاب موضعی ویا عفونت پوست را به دنبال خواهد داشت. اغلب ترشحاتی که قهوه ای بدرنگی است اطراف موها را فرامی گیرد. این عارضه درنژادهایی با موهای سفید وروشن بیشترمشخص می شود. آبریزش دارای دلایل متعددی می باشد متداولترین آن سوزش چشم هاست. دراین حالت مقدارفراوانی اشک ازچشمها ترشح می شود. دراین گونه موارد زایل کردن عاملی که باعث سوزش چشمها شده مثل زدودن موهای زیادی که دورچشم را گرفته اند ویا درمان کردن عفونتها با آنتی بیوتیک ویا بازکردن مجرای اشکی بینی ای می تواند مشکل را حل کند.

توضح: مجرای اشکی بینی ای مجرایی استخوانی بوده که فضای چشم را به حفره بینی مربوط می سازد. اشک ازطریق این مجرا وارد بینی می شود.بیماریهای پلک ومژه (Entropion and Ectropion)

برگشتگی پلک به سمت داخل یا خارج(انتروپیون واکتروپیون) دردسته بیماریهای مربوط به پلک طبقه بندی می گردد. معمولا دراین حالت پلک پایین بیشتردرگیرمی شود. درانتروپیون مژه ها با سطح قرنیه تماس یافته وبرروی آن کشیده می شوند وموجب سوزش این عضو می گردند. این عارضه ممکن است به دنبال سانحه ایجاد شده ویا به دلیل نقص مادرزادی بروزنماید. اکتروپیون عارضه ای است که درآن پلک ومژه ها به سمت خارج کره چشم قرارگرفته اند وبیشتردرسگهایی که پوست سروصورتشان شل وچین وچروک داراست دیده می شود. درعین حال ممکن است تصادفات یا عوارض مادرزادی نیزدربروزآن موثرباشند. کاهش تونوسیته عضلانی درسگهای مسن نیزدرایجاد این عارضه بی تاثیرنمی باشد. نتیجه آنکه چشم به دلیل ازبین رفتن نقش حفاظتی پلک به شدت آسیب پذیرمی شود. دراین گونه موارد عمل جراحی ترمیمی می تواند مفید باشد.چشم گیلاسی (Cherry Eye

غدد اشکی سگها درسطح داخلی پلک سوم واقع می باشند(غشاء صورتی رنگی که درموقع خواب ازگوشه چشم بیرون آمده وتمام سطح آن را فرامی گیرد). گاهی اوقات غدد اشکی بزرگ شده ازگوشه چشم بیرون زده وبه شکل قرمزرنگ ونرم دیده می شوند گرچه این عارضه دربسیاری ازسگها مشکل زا نمی باشد ولی دراغلب موارد لازم است با استفاده ازجراحی به برداشتن غده اشکی اقدام شود.التهاب ملتحمه چشم (Conjunctivitis)

این عارضه التهاب غشاء مخاطی سطح داخلی پلکها وقسمتهایی ازکره چشم که سطح آن را پوشانیده است می باشد. علائم شامل قرمزوملتهب گشتن بافت اطراف چشم است. دراین حالت ترشحات آبکی وغلیظ ازچشم جاری می شود. التهاب مذکورممکن است ناشی ازعوامل باکتریایی و ویروسی ویا آلرژیک بوده ویا دراثربرخورد اجسام خارجی با چشم ایجاد شود. همچنین درصورت درمعرض قرارگرفتن چشمها دربرابرباد شدید این عارضه ایجاد می شود. این بیماری به راحتی درمان پذیراست. درصورت مشخص شدن عامل ایجاد کننده درمان اختصاصی علیه آن صورت می پذیرد.زخم قرنیه ((Corneal Ulcer

قرنیه پرده شفافی است که سطح چشم را می پوشاند. درانسان استفاده ازلنزممکن است موجب پارگی وشکاف قرنیه شده که دراین صورت چشمها به شدت دردناک می گردند. درسگها نیزهرعاملی که باعث پارگی قرنیه بشود چنین عوارضی را به دنبال خواهد داشت. دراین حالت سگ چشمهایش را به شدت می بندد وترشحاتی درچشم ظاهرمی شود. این ترشحات ازمحل جراحت تراوش می گردند. زخمهای قرنیه را باید به سرعت تحت درمان قرارداد زیرا درغیراین صورت عوارض شدید ثانویه واحیانا نابینایی رادرپی خواهد داشت.

گلوکوم (Glaucoma)

گلوکوم دراثرافزایش فشارداخلی کره چشم پدیدارمی گردد. ازدیاد فشارداخلی چشم تخریب بافتهای چشم را به همراه خواهد داشت که درنهایت منجربه کوری وکاهش دید می شود. سگهای مبتلا ممکن است با چشمهای نیمه بازنگاه کنند. دراین حالت چشمها بزرگ تروصلبیه چشم قرمزوداخل چشم کدرمی شود. درمراحل شدید درد بسیارشدیدی ایجاد می گردد ونیازبه درمان فوری دارد.خشکی چشم (Dry Eye)

دربعضی ازسگها ترشح اشک کافی نبوده ونمی تواند سطح چشم را مرطوب ولغزنده نگه دارد. بدین ترتیب چشم فاقد هرگونه حفاظی می شود که پیامد آن خشکی چشم می باشد. دراین حالت ممکن است قرنیه صدمه ببیند. تشخیص این عارضه به راحتی توسط کاغذهای جاذب کوچکی انجام می گیرد. این حالت به کمک اشک مصنوعی (Artificial tear) مرتفع می شود. بدین منظورباید روزانه چندین مرتبه این دارو درچشم چکانده شود. روش جراحی تخصصی نیزبا استفاده ازمرتبط نمودن یکی ازمجاری غدد بزاقی به چشم صورت می گیرد.کاتاراکت (Cataracts)

کدرشدن عدسی چشم را کاتاراکت گویند. عدسی قسمتی ازچشم است که سبب بینایی می شود. این بیماری درسگهای پیرمتداولتراست. کاتاراکت همراه با کدرشدن عدسی می باشد(مثل مرواریدهای کوچک). سپس عدسی به داخل چشم فرومی رود. این عارضه ممکن است ارثی باشد. بیماری ممکن است درهرسنی دیده شود. یکی ازعلل آن اثرات ثانویه دیابت می باشد. درجه کاهش بینایی ازموجودی به موجود دیگرفرق می کند. درصورت بروزنابینایی با عمل جراحی می توان به بازگشت بینایی درحیوان کمک نمود.آتروفی پیشرونده شبکیه (Progressive Retinal Atrophy)

آتروفی پیشرونده شبکیه یک بیماری ژنتیکی است که باعث تخریب سلولهای شبکیه شده وبه دنبال آن بینایی حیوان کاهش می یابد. بعضی نژادها مستعد ابتلا به این بیماری می باشند. کوری دراین حالت با نژاد سگ مربوط است که می تواند ازچند ماه تا چند سال به طول انجامد. اولین تظاهربیماری کاهش دید درشب است. دراین حالت صاحب دام متوجه برخی تغییرات رفتاری درحیوان خود شده که خصوصا درمکانهای با نورکم بیشتربارزمی باشد. سپس درطی یک دوره چندماهه یا چند ساله بیماری پیشرفت می کند ونتیجه همان کوری است. متاسفانه تاکنون درمانی برای این عارضه یافت نشده است.گوش

عفونتهای گوش ((Ear Infections

این بیماری درسگهای دارای گوشهای آویزان که ازپوشش مویی بلندی برخوردارند متداول است. دراین حالت محیط مرطوب وتاریک مجرای گوش حیوان زمینه لازم جهت رشد باکتریها وقارچها وانگلها را فراهم می آورد. همچنین ترشح بیش ازحد موم تحریکات ناشی ازآلرژی واجسام خارجی درگوش نیزمی تواند مشکلاتی را ایجاد نماید. بعضی نژادها مستعد ابتلا به چنین مشکلاتی هستند. دراین عارضه گوش عفونی ودردناک ومتورم شده وبوی نامطبوعی ازآن به مشام می رسد. ممکن است سگ به گوش مبتلا چنگ زده وسرش را تکان دهد. علاوه برآن دراین حالت حیوان سرخود را به طرف گوش مبتلا خم می نماید. اگربه داخل گوش نگاهی بیاندازید می توانید موادی چرک مانند را که به طرف مجرای گوش ترشح می شوند ببینید. جهت درمان دراین گونه موارد باید گوش درگیررا شستشوداد. دراین صورت به منظورخارج کردن ترشحات واجسام خارجی باید سگ را بیهوش کرد. عفونتهای مزمن گوش چندان هم غیرمعمول نیستند. دربعضی موارد با عمل جراحی به راحتی مایعات به بیرون کشیده شده ومجرای گوش بازمی گردد ولی مشکل برای همیشه مرتفع نمی شود.

جربهای گوش (Ear Mites)

جربهای گوش انگلهای میکروسکوپی مجرای گوش هستند. نتیجه فعالیت آنها ترشحات قهوه ای رنگ می باشد که به شدت موجب خارش می گردند. آلودگی به جربهای گوش به کمک پمادهای ضدانگلی مخصوص گوش قابل درمان می باشد. درمان باید به طورمنظم وروزانه به مدت چند هفته ادامه یابد. بدین منظورمی توان ازپودرهای ضدکک نیزاستفاده نمود.هماتوم لاله گوش (Aural Hematoma)

هماتوم گوش تورم نرمی است که به طورناگهانی ظاهرشده وبه دنبال آن خونریزی درغضروف گوش به وجود می آید. این عارضه بندرت دردناک شده ومعمولا به دنبال مشکلات دیگرگوش مثل عفونت ویا جراحاتی که دراثرخراشهای سرتوسط خود سگ ایجاد می شود بروزمی کند. گاهی نیزتکانهای فوق العاده شدید ناحیه سرموجبات بروزاین عارضه را فراهم می نماید. بیماریهای خود ایمن هم می تواند درایجاد این بیماری موثرباشد. با تخلیه ساده نمی توان عارضه را تحت درمان قرارداد. چرا که خیلی ازهماتومها بایستی توسط روش جراحی بازشده لخته خون ازآنها خارج گردد. سپس محل برش بخیه زده می شود. اگربا هماتوم کاری نداشته باشیم خون آن جذب خواهد شد ولی این حالت ظاهربدی همچون گل کلم درگوش ایجاد می کند.ناشنوایی (Deafness)

سگها دراثرجراحات. عفونتها وناسارگاریهای دارویی صداهای بسیاربلند ویا با افزایش سن قدرت شنوایی خود را ازدست می دهند. علاوه برآن ممکن است توله ها درهنگام تولد ناشنوا بوده ویا قدرت شنوایی شان کم باشد. این موارد درگروه ناشنوایی های مادرزادی قرارمی گیرند. یک یا هردو گوش ممکن است دچارکری گردد. تشخیص کری درسگها فوق العاده مشکل می باشد. علائم برجسته آن شامل عدم واکنش سگ به تحریکات صاحب دام ویا عدم پاسخ سگ به صداهای بلند خارج ازدید حیوان می باشد. مثلا درعفونتهای باکتریایی گوش میانی یا داخلی می توان با استفاده ازآنتی بیوتیک حیوان را تحت درمان قرارداد. همچنین دامپزشک قادراست با جراحی برخی انسدادهای مجرای گوش را رفع نماید. کریهای موقتی که دراثرضربه یا صدای بلند ایجاد شده باشد با گذشت زمان بهبود می یابند

number one
2007/07/28, 09:38
دستگاه گوارش ((The Gastrointestinal System

وظیفه دستگاه گوارش اخذ غذا تغییرآن وتامین انرژی لازم برای بقاء زندگی است. اعضاء اصلی دستگاه گوارش شامل معده وروده ها می باشند که اختلالات حاصل ازآن نسبت درصد بالایی ازمراجعات به دامپزشک را شامل می شود( غیرازواکسیناسیونهای متداول) به خاطرداشته باشید درطول حیات حیوان ناراحتیهای گوارشی همچون اسهال واستفراغ پیش خواهد آمد. برگرداندن غذا. یبوست. مدفوع غیرعادی. نفخ شکم وادرارهای غیرعادی نیزازیافته های بیماریهای گوارشی می باشند. سگی که دچاراختلالات گوارشی است به شدت نا آرام گشته نمی تواند استراحت کند. همچنین مرتب ازدهانش بزاق تراوش می شود. این حالت سبب نیازوافرحیوان به آب می شود درپی آن ادرارهای پیاپی را شاهد خواهیم بود.استفراغ (Vomiting)

استفراغ دارای علل مختلفی است که دراین میان بعضیها حادترو خطرناکترهستند. درصورتی که حیوان تنها یک باراستفراغ کند وظاهرسالم وسرحالی داشته مشکل دیگری را نشان ندهد جای نگرانی نیست. زیرا این حالت به علت تغییرغذا وخوردن زباله ویا خوردن بعضی ازگیاهان می باشد. بهتراست یک روزبه او غذا نداده وکمی به حیوان یخ بخورانید. به زودی مشکل برطرف می شود. بعد ازآن ازیک جیره غذایی تنظیم شده مثل غذای نوزاد ویا همبرگر آب پزشده به همراه برنج آب پز(بهتراست چرب نباشد) را به مدت چند روزاستفاده نمایید. چنانچه حیوان استفراغهای پیاپی وشدید به همراه سایرعلائم همچون اسهال. پریشانی ویا غش را نشان دهد حیوان را به نزد دامپزشک ببرید. اگردراستفراغ حیوان خون وسایرمواد غیرعادی مشاهده کردید موضوع را جدی بگیرید. استفراغ ممکن است به دلیل عفونتهای ویروسی انسداد ناشی ازاجسام خارجی. تومورها. عفونت لوزالمعده وبیماریهای کبدی وکلیوی ایجاد شود.اسهال (Diarrhea)

اسهال یکی ازنشانه های رایج بیماریهای گوارشی است. درشرایطی که با عارضه دیگری همراه نباشد به سادگی درمان می شود. درصورت وجود اسهال مداوم حتما نزد دامپزشک بروید ونمونه ای ازمدفوع حیوان را به همراه داشته باشید. بدین ترتیب تشخیص اودقیق ترخواهد بود.اگراین امکان وجود ندارد که نمونه را با خود ببرید باید بتوانید شرح کاملی ازشکل ورنگ وقوام ومیزان وحجم مدفوع ارائه دهید. این اطلاعات کلید درمان بیماری هستند. غذای غیرعادی ویا خوردن هرچیزی که قابل هضم نباشد ازجمله دلایل بروزاسهال است. بیماریهایی مثل گاستروآنتریت ویروسی ناشی ازکورونا ویروس ویا پاروویروس که اسهال شدیدی به دنبال دارند با واکسیناسیون قابل پیشگیری هستند. سگی که اسهال دارد باید ازنظرآلودگی به انگلهای داخلی همچون کرمها وکوکسیدیاها وژیاردیا مورد آزمایش قرارگیرد.

برای درمان اسهال باید حیوان 24ساعت ازغذا محروم باشد. دراین مدت فقط می توانید مقدارکمی آب به همراه برنج آب پزبه حیوان بخورانید که این امرموجب کاهش شدت علائم بیماری خواهد شد. روزبعد می توانید ازجیره کامل غذایی همانطورکه درمورد استفراغ بیان شد استفاده کنید. اگربا این درمان اسهال برطرف نشد با دکتردامپزشک تماس بگیرید.یبوست (Constipation)

موقعی که حیوان بیش ازیک یا دوروز مدفوع خود را دفع نکند بیانگراین است که دچاریبوست شده است. دراین حالت ممکن است علی رغم تمایل دام به دفع مدفوع این امرصورت نگیرد. یبوست با علائمی همچون بی میلی وبی اشتهایی همراه است. اگرعارضه ادامه یابد علائم استفراغ نیزظاهرمی گردد. بعضی اوقات ممکن است ماده آبکی وخون آلودی دفع شود که مشابه اسهال است. ودرعین حال روده بزرگ انباشته ازمدفوع سفت وسخت می باشد.

ممکن است یبوست پس ازخوردن غذاهایی که دارای فیبرکمتری هستند همچون استخوان. علف وکاغذ وسایرمواردی که قابل هضم نیستند ایجاد شود. دربرخی موارد یبوست به دنبال بزرگ شدن غده پروستات وفتق ویا مشکلات ارثی درکلونها ایجاد می گردد. برخی ازحیوانات مستعد ابتلا به یبوست هستند که باید مورد توجه ومراقبت قرارگیرند. بعضی دیگرمخصوصا آنها که موهای بلندی دارند به دلیل انسداد مناطق اطراف مقعد توسط پوشش بدنی به طورمکانیکی دچاریبوست می گردند. دراین حالت عبورمدفوع به خارج میسرنخواهد بود. اگرسگ ازاین نوع نژاد است به این مسئله توجه کنید ومراقبش باشید.نفخ ( (Bloat

نفخ وچرخش واتساع معده ناشی ازآن درگاستریت حاد خیلی سریع اتفاق افتاده واغلب کشنده است وپیش ازآنکه متوجه عارضه شوید موجب مرگ حیوان می شود. این بیماری درسگهای سینه فراخ مشاهده می گردد بدین صورت که به دنبال انباشته شدن معده ازگازومایع وتورم آن این عضو درطول محود خود پیچ می خورد. دراین حالت سگ دچارشوک گردیده که به منظورجلوگیری ازمرگ حیوان می بایست هرچه سریعتربه درمان نفخ وچرخش معده اقدام نمود. سابقه سگ مبتلا به نفخ حاکی ازآن است که حیوان غذای زیادی خورده وپس ازآن مقدار زیادی آب نوشیده است وبه دنبال آن دویا سه ساعت بعد فعالیت بدنی زیادی داشته است. اولین علامتی که درسگ مبتلا بروزمی کند بی قراری است. به دنبال آن شکم متورم وسفت می شود به طوری که اگرضربه آرامی به شکمش وارد کنید تولید صدای طبل مانند می کند. بهترین کاربرای نجات حیوان عمل جراحی است که بلافاصله بعد ازمشاهده علائم انجام می گیرد. طریقه آن به گونه ای است که به سرعت ازفشارهوای داخلی معده کاسته شده وچرخش معده اصلاح گردد. علاوه براینکه تزریق داخل وریدی سرم موجب تقویت جریان خون می شود تنظیم مایعات والکترولیتها را نیزدربدن به همراه دارد. تغییرشرایط زندگی وجیره غذایی حیوان به تنهایی نمی تواند حیوان را ازابتلا به نفخ مصون بدارد. دراین ارتباط می توانید با انجام دستورات زیربه حیوان کمک کنید.1- تغذیه با مقدارکم صورت گیرد به عبارتی می توانید به جای استفاده ازیک وعده غذا با حجم زیاد ازدوتا سه مرتبه با حجم کم استفاده نموده ویا غذای خشک درطول روزدردسترس حیوان قرارداده واجازه دهید آزادانه ازآن تغذیه کند.

2- ازآشامیدن آب بعد ازغذا جلوگیری کنید.

3- هرگزبعد ازغذا حیوان را مجبوربه تمرین وفعالیت بدنی نکنید.

اگرقراراست روزی دو یا سه بارغذای خشک را دراختیارحیوان قراردهید ابتدا به غذا آب بیافزایید تا نرم شود. بدین ترتیب غذا سریعتربلعیده شده تمایل سگ به آشامیدن آب ازبین می رود.نارسایی بخش برون ریزلوزالمعده

(Pancreatic Exocrine Insufficiency)

سگهای مبتلا به این بیماری دارای اشتهای زیادی بوده ولی درعین حال وزنشان افزایش نمی یابد. مدفوع این حیوانات نیزدارای حجم زیاد ورنگ روشنی بوده بسته به میزان چربی وپروتئینهای هضم نشده گاهی چرب وروغنی وبسیاربدبو است. این سگها قادربه تولید آنزیمهای لوزالمعده نیستند. آنزیمهای فوق درعمل هضم وجذب مواد غذایی دخالت می کنند. این نارسایی با تجویزمادالعمرآنزیمهای لوزالمعده درمان می شود که معمولا آنها را به طورمستقیم به غذا اضافه می کنند. درکنارآن میزان پروتئین غذا باید متعادل بوده وازموادغذایی کم چربی استفاده شود.بادشکم (Flatulence)

خوردن پیاز. باقلا. کلم .گل کلم ودانه های سویا وسایرغذاهای تخمیرشونده موجب بادشکم می شود. همچنین مورد مشابهی برای جیره هایی که دارای میزان بالایی شیریا گوشت باشند دیده شده است. احتمال دارد با تغییرغذای سگ وضعیت بهترشود. اگربهبود نیافت می توانید مقدار کمی Digel (سیمتیکون Simethicone) که دارای آنتی اسیداست) استفاده کنید. دراین حالت عارضه برطرف خواهد شد اگرتدابیرفوق با شکست روبروشد بهتراست حیوان را نزد دامپزشک ببرید. شاید مشکل خاص دیگری وجود داشته باشد.خوردن مدفوع((Eating Stool

کوپروفاژی (Coprophagy) یا خوردن مدفوع معمولا درسگهای کوچک دیده می شود. باید این عادت ناخوشایند وغیربهداشتی را ازبین ببرید. اضافه کردن بعضی ازچاشنیهای گوشت به غذا نتیجه جالب توجهی داشته است. زیرا باعث می شود مدفوع بوی بدی پیدا کند(سگ ازخوردن آن امتناع می ورزد). گاهی اوقات تغییراتی درجیره غذایی می تواند مشکل را حل کند. اگرهیچ یک ازتدابیرفوق موثرواقع نگردید به دامپزشک مراجعه نمایید. شاید حیوان به کمبود غذایی خاصی مبتلا باشد. خوردن مدفوع حالت مشمئزکننده ای را درشما ایجاد کرده وباعث دلزدگی شما ازحیوان می شود. وقتی متوجه این عمل شدید به شدت با انجام آن مخالفت کنید وبا توجه به روشهای تربیتی خاص این عادت را ازسرحیوان بیاندازید.سوزش مقعد((Anal Iritation

سگی که پشتش را گازمی گیرد لیس می زند ویا برزمین می کشد ازناراحتیهای مقعد رنج می برد. احتمالا دراین حالت به دلیل تحریک حاصل ازمدفوع جامد وسفت مقعد سوزناک ومتورم می شود. ممکن است کیسه های مقعدی پرشده باشند اولین قدم درکاهش درد یافتن علت بیماری است. تمیزکردن مقعد با آب گرم واضافه کردن ژل پترولیوم وسایرترکیبات مسکن ازسوزش ودرد حیوان خواهد کاست

number one
2007/07/28, 09:38
دستگاه عضلانی – اسکلتی(The Musculoskeletal System)
دستگاه عضلانی- اسکلتی عمل حفاظتی وحرکتی بدن سگ را برعهده دارد. به علاوه استخوانها محل ذخیره مواد معدنی هستند ومغزاستخوان گلبولهای قرمزخون را تولید می نماید. هرگاه مشکلی برای عضلات. تاندونها ولیگامانها واستخوان به وجود آید علائم مشخص وواضحی نمایان می شود. لنگش. ضعف ودرد وسفتی نمایانگروجود مشکل دراعضا عضلانی- اسکلتی می باشد. هرگونه مشکل درحرکت سگ ویا تورم مفاصل مربوط به بیماریهای این دستگاه می باشد.لنگش((Lameness

لنگش به دلایل مختلفی مثل شکستگی . دررفتگی وآسیب به رباطات وعوارض مادرزادی وزخمهای شدید و وسیع درسطح دست وپا پدیدارمی گردد. دراغلب موارد لنگش مختصراست. شاید استفاده ازمسکنهایی مثل آسپرین برای کاهش درد مناسب باشد. اگرتصورمی کنید ضربه عامل لنگش می باشد وسگ به شدت نا آرام است باید به سرعت حیوان را نزد دامپزشک ببرید. عکس رادیولوژی معین می کند که مشکل تا چه حد جدی است. گاهی استفاده ازداروهای آرامبخش برای عکس گرفتن لازم است. ازاین روپیش ازرفتن نزد دامپزشک به حیوان غذا ندهید.آسیب به لیگامان صلیبی قدامی(Cranial ruciate Ligament Injury)

این عارضه علت اصلی پیدایش ناگهانی لنگش درپا می باشد ودرمواقعی رخ می دهد که یکی ازرباطات داخلی مفصل زانو آسیب ببیند. معمولا این آسیب درهنگام انجام تمرینات ورزشی پیش می آید. دراین عارضه زانو دردناک می شود واگرحیوان تحت درمان قرارنگیرد مواردی همچون آرتریت را به دنبال خواهد داشت. این عارضه درسگهایی که اضافه وزن داشته ومسن هستند دیده می شود. درمان آن نوعی عمل جراحی است که توسط دامپزشک انجام می گیرد.دیسپلازی مفصل رانی- لنگنی(Hip Dysplasia)

این مشکل درسگهای بزرگ بسیارشایع می باشد وموجبات آزردگی حیوان ومتعاقبا صاحب حیوان را فراهم می کند. دیسپلازی مفصل رانی- لگنی عارضه این مادرزادی است که تحت تاثیرشرایط محیطی وتغذیه ای بروزمی کند. معمولا این عارضه به دلیل بدشکلی مفصل رانی- لنگنی پدیدارمی گردد. حیوان دراین وضعیت دچارکمردرد ولنگش شده وگام برداشتن منظم نیست. بعضی سگها علائم بیماری را درسنینی که رشد سریع دارند(4تا 9 ماهگی) نشان داده ودربرخی دیگرعلائم را دیرتربروزمی دهند. سایرتظاهرات این عارضه عبارتند از: شنیده شدن صدای حرکت مفصل درحین راه رفتن به دنبال لمس اندام خلفی حیوان ایجاد واکنش می کند ودرحین بلند شدن ازوضعیت نشسته حیوان خیلی آرام وبا احتیاط عمل می کند. تشخیص ازطریق آزمایشهای ارتوپدی ورادیولوژی میسراست. باید وزن سگهای مبتلا کنترل شود. برای کاهش فشاردراندام خلفی ولگن باید حیوان درمحلی گرم وخشک نگهداری شده وجست وخیزکردن اومحدود گردد. سگهایی که مبتلا به دیسپلازی مفصل رانی- لگنی هستند دچارآرتریت می شوند. درمان دارویی می تواند درد را تسکین دهد اما جراحی بیشتراوقات تنها راه درمان است. درپایان اشاره می شود که این بیماری ارثی بوده وهرگزنباید ازسگهایی که مبتلا به این عارضه هستند برای نسل گیری استفاده شود.جابجایی استخوان کشککی به سمت داخل((Medial Luxating Patella

کشکک یا کاسه زانو استخوان کوچکی است که درمقابل مفصل زانوقراردارد وبه سمت بالا وپایین می لغزد. کشکک درسگهای کوچک ممکن است به علت اعمال غیرطبیعی به سمت داخل پا حرکت نماید. دررفتگی کشکک به طورناگهانی موجب لنگش توام با درد می شود. این گونه سگها نیازبه عمل جراحی دارند. یک یا هردوزانو را برای رهایی ازمشکل فوق یک باروبرای همیشه درمان می کنند. درغیراینصورت زانودچار آرتریت می شود. دراین حیوانات ازچاقی وتمرینات زیاد باید اجتناب شود. چرا که هردومورد اخیربیماری را شدت می بخشد.بیماری دیسک (Disc Disease)

درد شدیدی که درانسان درناحیه کمربه علت دیسک ایجاد می شود درسگها نیزعارضه مشابهی را ایجاد می نماید. بعضی نژادهای خالص مثل Dachshund مستعد به بیماری دیسک هستند. علائم قابل مشاهده زمانی شروع می شود که دیسک تحلیل برود چرا که دیسک حدفاصل دومهره را پرکرده وتحلیل آن موجب سائیده شدن دومهره برهم می شود. دراین حالت ازفعالیتهای جسمی حیوان کاسته شده سروگردنش را سیخ نگه می دارد. حیوان هنگام لمس موضع ناله می کند. پاهایش ضعیف می شود وعدم تعادل دارد. بدون تاخیرباید حیوان را به نزد دامپزشک ببرید. ممکن است که حیوان نیازبه عمل جراحی داشته باشد یا آنکه عارضه توسط دارو برطرف گردد. گاهی اوقات دیسک بین مهره ای باعث فلج قسمت انتهایی بدن می گردد.آرتریت- تورم عفونی مفصل(Arthritis)

متداولترین نوع آرتریت درسگ استئوآرتریت می باشد که نوعی بیماری دژنراتیو(تحلیل برنده) است که موجب بروزدرد ولنگش وسفتی مفاصل می شود. این عارضه معمولا درسگهای پیرونژادهای با جثه بزرگ مشاهده می شود. رادیولوژی تغییرات استخوانی را به خوبی نشان می دهد. دراین گونه موارد آسپیرین باعث کاهش درد می گردد. برای این گونه حیوانات باید بستری خشک وگرم ونرم را تهیه نمود. محدود کردن حرکات فیزیکی این حیوانات ضروری می باشد. ازاضافه وزن آنها نیزباید جلوگیری شود.

number one
2007/07/28, 09:38
هرپس وپژمردگی


علت

عامل یک ویروس است.

نشانه ها

هرپس ویروس سگ باعث حالتی می شود که پژمردگی توله ها نامیده می گردد. توله ها علی رغم شیرزیاد مادرروزبه روزضعیفترمی شوند. آنها شیرنمی خورند شروع به دست وپا زدن می کنند ومی میرند. گاهی سگ ماده آنها را می کشد. علل دیگرپژمردگی شامل تورم کبد ویروسی سگ یک ناسازگاری خونی شبیه آنچه درانسان اتفاق می افتد وشاید متداولترین علت آن هیپوترمی یا سرمازدگی می باشد. علت دیگرپژمردگی جرمی به نام بروسلا برونکیسپتیکا است که باعث عوارض تنفسی دردیستمپرمی شود. گاهی یک هرپس ویروس باعث تاولهایی روی آلت تناسلی وغلاف قضیب وبیضه های سگ نرمی شود. این نیزمی تواند یک منشاء مشکل پژمردگی باشد. گمان می رود که شکل خفیفی ازهرپس ویروس باعث پدید آمدن مناطق حساس وبدون مو دراطراف چشم یا چشمان وگاهی درحفرات بینی وچانه سگ گردد. سگ چشم خود را می خاراند ویک ورم ملتحمه ثانویه ایجاد می شود. چنین ضایعاتی می توانند معمولا دراطراف دهان صاحبان سگ پدیدارگردند. این ضایعات درانسان تبخال نامیده می شوند.درمان

هیچ درمانی برای عفونت حاد هرپس که توله ها را مبتلا می کند وجود ندارد. با وجود این عفونتهای خفیف چشم وبینی وچانه به استعمال روزانه پماد کلرامفنیکل بسرعت پاسخ می دهند – یک دوره 14-10 روزه اکثرمبتلایان را بهبود می بخشد. پانسمان هیچگونه تاثیری روی ویروس ندارد ولی ازعفونت ثانویه پیشگیری می کند

number one
2007/07/28, 09:39
عفونت پارواویروسی
این بیماری یک عفونت نسبتا جدید درسگ می باشد که ازسال 1978 دیده شده است.

علت

عامل آن یک پارواویروس سگ است که ازبسیاری جهات با ویروسی که موجب تورم روده درگربه می شود شباهت دارد.

نشانه ها

یک تورم شدید واغلب کشنده معدی روده ای وجود دارد که عمدتا توله های جوانی را که به تازگی ازشیرگرفته شده اند مبتلا می کند اما می تواند حیوانات مسنتررا نیزتحت تاثیرقراردهد.

درجه حرارت معمولا طبیعی یا پایینترازحد طبیعی است وامکان دارد که مدفوع با رگه های خون همراه باشد. ویروس درتوله های بسیارجوان به عضله قلب آسیب می رساند وبه دلیل نارسایی قلبی باعث مرگ می شود.درمان

مراقبتهای تخصصی دامپزشکی ضرورت دارد. مرگ اغلب به دلیل ازدست رفتن شدید آب بدن روی می دهد که دکتردامپزشک با مایع درمانی خوراکی یا داخل وریدی قادربه مقابله با آن است. اوهمزمان آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف را جهت کنترل باکتریهای ثانویه تزریق خواهد نمود.پیشگیری

امروزه یک واکسن زنده رضایت بخش دردسترس قراردارد. تزریق آن به عنوان بخشی ازبرنامه جامع درسنین 9-6 هفتگی و 12 هفتگی و20 هفتگی با یک یادآوردرهرسال پیشنهاد می شود.

number one
2007/07/28, 09:39
بیماریهای میکروبی


بیماریهای ویروسی

مهمترین بیماریهای ویروسی عبارتند از:

1- دیستمپر وسخت شدن

2- تورم کبد ویروسی

3- پارواویروس

4- هاری

5- هرپس

خوشبختانه تاکنون مشکل هاری سگ درانگلستان وجود نداشته است اما این بیماری دراکثرکشورهای دیگربسیاراهمیت دارد وبویژه ازآنجا که ممکن است درهرلحظه ای به انگلستان نیزهجوم بیاورد داشتن آگاهی اندکی درمورد این بیماری لازم است.دیستمپر وسخت شدن پنجه ها

علت

عامل آن یک ویروس است که سویه های مختلفی ازآن وجود دارد وسندروم سختی پنجه ها تنها با یکی ازآنها درارتباط است.نشانه ها

دوره کمون ویروس ازیک تا سه هفته به درازامی کشد. سپس ویروس به سرتاسربدن سگ هجوم می آورد وتب بالا وحرارت 5/40 یا حتی 41 را ایجاد می کند. این تب بالا تقریبا تنها برای 24 ساعت ادامه می یابد واغلب ازنظردورمی ماند. ویروس به هنگام تب به کلیه بافتهای بدن حمله می کند وبویژه درغشاهای مخاطی خونریزیهای کوچکی را ایجاد می نماید. درجه حرارت بدن پس از24ساعت به حالت عادی بازمی گردد وسگ ازعفونت فعلی ویروسی بهبود می یابد(حرارت طبیعی 5/38 است). بسته به مقاومت عمومی سگ وبویژه براساس الگوی تغذیه ای ومحیطی آن باکتریها به بافتهای آسیب دیده حمله می کنند وانواع گوناگونی ازنشانه های ویژه نمایان می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد درجه حرارت بدن به 5/39 تا 40 افزایش می یابد. ما این دما را " درجه حرارت شاخص دیستمپر" می نامیم. هنگامی که باکتریها به پوشش داخلی چشمها وحفرات بینی هجوم می آورند نشانه های شاخص آن ترشحات چشمها وبینی است. این ترشحات به رنگ سبزمایل به زرد می باشد وسگ کسل است وممکن است با وجود بی اشتهایی آب زیادی بنوشد. هنگامی که باکتریها ولوزه ها ونایچه ها گسترش می یابند برونشیت ایجاد می شود که با سرفه های خشن وخشک دردناک نمود پیدا می کند. اغلب گمان می رود که بیمارسعی درمریض جلوه دادن خود دارد. درجه حرارت هنوز40- 5/39 است وسگ به طورمحسوسی افسرده می باشد. دربرخی موارد به دلیل تکثیرباکتریها دربافت ریه ای که دراثرتهاجم ویروس اولیه آسیب دیده است یک برونکوپنومونی شکل می گیرد. سرفه های کوتاه وخشک بدترمی شوند وترشح موکوسی چرکی کثیفی ازبینی خارج می شود که ممکن است با رگه های خون همراه باشد. وارد کردن اندک فشاری به سگ باعث می شود که حیوان با دشواری نفس بکشد. حیوان بسیارضعیف می شود وازخوردن کلیه غذاها خودداری می کند. هنگامی که باکتریها مخاط معده وروده حمله می کنند یک تورم معدی روده ای ایجاد می شود که اغلب حاد است. استفراغ پیوسته یک موکوس سبزرنگ یا متمایل به قهوه ای واسهال بدبو وجود دارد. دهان اغلب زخمی می شود وبوی زننده ای ازتنفس حیوان به مشام می رسد. حرارت هنوزهم درحد شاخص خود یعنی 40-5/39 است . سگ آب می نوشد ولی فورا آن را بالا می آورد. درصورت خوردن غذا نیزهمین اتفاق رخ می دهد. ممکن است سگ درطی اسهال کرم دفع کند. این موضوع تصادفی است وبه هیچ عنوان نباید داروی ضد کرم خورانید. این کاردرمان بیماری را بسیاردشوارترخواهد کرد. هنگامی که ارگانیسمها به سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغزونخاع حمله می کنند نشانه های عصبی یعنی داء الرقص وحملات غش پدیدارمی شوند که درجای دیگری به آنها پرداخته خواهد شد. درحیوانی که تصویرازآن تهیه شده است داء الرقص باعث کشیدگی همیشگی یکی ازپاهای حیوان شد. ممکن است که تغییرکلی درخلق وخوی حیوان ایجاد شود. امکان دارد که سگهای آرام شرورشوند ودرنهایت معمولا نیمه خلفی بدن وگاهی اوقات سرتاسربدن فلج می گردد. سگ قادرنیست ادرارومدفوع خود را نگاه دارد. گاهی اوقات جوش شاخص دیستمپربرروی شکم وسطح داخلی رانها ایجاد می شود. ناحیه مبتلا به جوش را تاولهای چرکی زردرنگی فرامی گیرد. درسخت شدن پنجه ها سطوح پنجه ها ضخیم وسخت می شوند. بنابراین نشانه های شاخص دیستمپرسگ وسختی پنجه ها اینها هستند.درمان

درمان تنها درصلاحیت دامپزشک شما است. بنابه تجربه من درمان دیستمپرازکلیه بیماریهای دیگرسگ دشوارتروکمرشکن تراست. درجه حرارت اغلب حداقل به مدت شش هفته به میزان 40- 5/39 پایدارخواهد ماند. سپس اغلب وقتی گمان می کنید که موفق به انجام درمان کامل شده اید داء الرقص وغش آغازخواهد شد. درمان به دوره های طولانی مدت با آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف بعلاوه قطره چشمی وداروهای آرام بخش وغیره وهفته ها پرستاری شدید نیازدارد. بی گمان واکسیناسیون علیه این بیماری همیشه بسیارارزانترازدرمان آن است.پیشگیری

درحال حاضرچندین واکسن 100 درصد موثردردسترس همگان می باشد ونباید هیچ توله ای را بدون مصونیت رها کرد. بهترین سن برای واکسیناسیون نه هفتگی است. اکثرتوله ها تا این سن درجاتی ازایمنی اکتسابی را ازمادران خود دارا هستند. می توان با تزریق داخل وریدی واکسن سرخک به توله های جوانتریک مصونیت فوری درآنها ایجاد کرد ولی این مصونیت حداکثرتنها به مدت ده هفته تداوم می یابد. همیشه بایستی واکسن اصلی را درخلال این مدت تزریق نمود. اکثردکتران دامپزشک یک برنامه جامع واکسیناسیون را پیشنهاد می کنند. این واکسیناسیونها علاوه برمصونیت برعلیه دیستمپروسختی پنجه ها ایمنی واقعی وکاملی را برعلیه سه بیماری کشنده دیگریعنی یرقان لپتوسپیرایی وتورم کبد ویروسی وپارواویروس ایجاد می کنند. تزریقات درسنین 9-6 هفتگی و12 هفتگی و20 هفتگی با مقادیریادآورسالیانه پس ازآن انجام می گیرد. تنها درصورتی دیستمپروسختی پنجه ها ازجمعیت سگهای ما ناپدید خواهد شد که بتوان کلیه صاحبان سگ را واداربه انجام واکسیناسیون نمود. درهرحال ویروسها قادرند درروباه وموش خرما وراسو وسمورپابرجا بمانند.تورم کبدویروسی

گاهی اوقات به عنوان Cvh( تورم کبد ویروسی سگ) یا بیماری روبارت شناخته می شود. این بیماری می تواند سگها را درکلیه سنین وحتی توله های چند روزه را مبتلا کند ولی معمولا سگهای جوان را درسنین بین سه ونه ماهگی گرفتارمی نماید.علت

عامل آن یک ویروس است.

نشانه ها

سه نوع ازاین بیماری وجود دارد – فوق حاد وحاد وتحت حاد. درنوع فوق حاد سگ به هنگام غروب کاملا سالم می باشد وصبح روزبعد تلف شده است. مبتلایان به نوع حاد بیماری درجه حرارت بالا تا 5/43 یا 5/44 را نشان می دهند(عادی 5/38). سپس آنها نشانه های شاخص تورم معدی روده ای غیرقابل کنترل – تهوع واسهال – را آغازمی کنند که تقریبا به مدت یک هفته پیش ازپدیدارشدن زردی محسوس تداوم می یابد. پس ازآن تشنج ومرگ حتمی است.

موارد تحت حاد که درتجربه من اکثریت موارد را تشکیل می داده اند تب خفیف(حدود 40) افسردگی واحیانا استفراغ را نشان می دهند. تردی کاملا محسوسی درشکم وجود دارد. اغلب یک یا دوهفته پس ازآغازبیماری تورم قرنیه ایجاد می شود. ما این سندروم را "چشم آبی" می نامیم. گاهی ممکن است چشم آبی چندین روزپس ازواکسیناسیون نمایان شود. چنین مواردی معمولا بدون درمان بهبود می یابند. من دریافته ام که چنانچه حیوانات مبتلا نخستین هفته را پشت سربگذارند ازشانس زیادی برای بهبودی کامل برخوردارخواهند بود.درمان

باردیگردرمان تنها درصلاحیت دکتردامپزشک است. اواحتمالا علاوه بردرمان علامتی ازتزریقات آنتی سرم اختصاصی بعلاوه ویتامین K بهره خواهد برد.پیشگیری

همیشه حیوان را دربرابراین بیماری کشنده واکسن بزنید. حتی اگرسگ شما بهبود یابد احتمالا دربقیه عمرخود یک حامل ویروس ویک خطرباالقوه برای سایرتوله ها وسگها باقی خواهد ماند

number one
2007/07/28, 09:40
اگزما


اگزما واژه ای کلی درتوصیف التهاب پوست است. پنج نوع متداول ازآن تشخیص داده شده است که عبارتنداز:

حاد مرطوب. خشک. ناشی ازآلرژی (شامل کهیر) وانگشتی وکیسه بیضه ای.اگزمای حاد مرطوب

علت

دلیل آن تغذیه بیش ازحد با قندها است. من به تجربه دریافته ام که شما می توانید سگی را انتخاب کنید وبا تغذیه انحصاری با غذاهای غنی ازکربوهیدرات مانند نان وسیب زمینی یا شوربا درعرض یک ماه اگزمای مرطوب درسطح پوست آن ایجاد نمایید. آلودگی شدید به کک یا شپش نیزمی تواند نواحی اگزمایی مرطوب را ایجاد کند. اگزمای حاد مرطوب همچنین می تواند نتیجه آلرژی غذایی باشد.نشانه ها

گزش وخارش شدید دریک ناحیه مشخص وجود دارد. درمعاینه ناحیه مدورو مرطوبی آشکارمی شود که بشدت دردناک است واغلب عفونی شده وروی آن کبره بسته است. درجستجوی ناحیه ممکن است حضورکک یا شپش نیزآشکارشود همانگونه که دراین مورد چنین بود.

درمان

رژیم غذایی را بی درنگ اصلاح کنید. دکتردامپزشک ضایعه را برمی دارد وپانسمان می کند وداروهای ضد التهابی – معمولا کورتیزون را تزریق یا به صورت خوراکی تجویزمی نماید. پاسخ به درمان فوری است ولی چنانچه رژیم غذایی اصلاح نشود بیماری عود خواهد کرد.

ازآنجا که بویژه تغذیه سگهای بزرگتریک مشکل اقتصادی می باشد من معمولا 50 درصد کاهش درمیزان قند دریافتی وافزایش نسبت پروتئین را پیشنهاد می کنم.

البته مناطق اگزمایی مرطوب می توانند دراثرلیسیدن یا گازگرفتن دایم ناحیه ای که آلوده به انگلها است ایجاد گردند یا می توانند درپشت گوش به دلیل خاراندن مداوم آن ناحیه روی دهند اما دکتردامپزشک هریک ازاین حالات را بسرعت مشخص خواهد کرد وآنها را براساس نوع آنها درمان خواهد نمود.اگزمای خشک

این عارضه ازنظرتشخیص ودرمان یکی ازدشوارترین عوارض پوستی است.

علت

اغلب علت آن نامشخص است. به نظرمی رسد که درسگهای نژاد خالص بیشترین شیوع را داشته باشد ومن گمان می کنم که اغلب باید زمینه ارثی وجود داشته باشد. نشاسته زیاد دررژیم غذایی یکی دیگرازعوامل مسبب است اگرچه من اگزمای خشک را اغلب درسگهایی می بینم که طبق دستورتغذیه می شوند.

نشانه

خارش مداوم نواحی بدون موی خشک وپوسته پوسته ای را ایجاد می کند. ممکن است معاینه دقیق پوست پرخونی (قرمزی سطح پوست) را نشان بدهد یا خیر.

درمان

معاینه دقیق توسط دکتردامپزشک شما(که شامل تراشیدن پوست خواهد بود) به منظورحذف دیگرعوامل احتمالی که خارش مداوم را ایجاد می کنند(گری. کک وشپش) لازم خواهد بود.

اواحتمالا پس ازتشخیص بیماری درصورت لزوم رژیم غذایی را اصلاح خواهد کرد ویک دوره داروهای استروئیدی ضدالتهاب را تجویزخواهد نمود. متاسفانه ممکن است لازم باشد که درمان هرچند ماه یک بارتکرارشود.اگزمای ناشی ازآلرژی

این نوع اگزما بسیارشدیدترازاگزمای خشک ساده است.

علت

علت آن یکی ازآلرژی است که اغلب شناسایی آن ناممکن می باشد. درتجربه من بدترین انواع آن آلرژیهای گیاهی هستند که مکررا هربارکه حیوان درباغ گردش می کند شعله ورمی شوند: حساسیتهای پوستی مشابه ولی با شدت کمترمی توانند توسط کاه پشم یا نایلون ایجاد گردند.

نشانه ها

جوشهای قرمزشدیدی کم وبیش ناگهان پدیدارمی شوند. جوشها درنوع گیاهی می توانند همراه با یا بدون کورکهای بدمنظره تاولهای چرکی یا نواحی عفونی بزرگترسرتاسرقسمت پایینی بدن را فرا بگیرند. سگ این جوشها را با بیقراری وپیوسته می خاراند.درمان

بی درنگ بسترسگ را عوض کنید. بسترتازه ای ازروزنامه که هرشب عوض شود ایده آل است. مسیرقدم زدن شبانه حیوان را تغییردهید وآن را درخارج ازباغ نگاه دارید. تحت نظارت دکتردامپزشک خود ازداروهای ضد التهاب مانند کورتیزون وآنتی هیستامین استفاده نمایید. یک استروئید طولانی اثربا نام تجارتی دپو- مدرون وی حساسیت را اغلب تا مدت سه ماه کنترل می کند. اگرشما شانس آن را داشتید که جسم گیاه یا ماده ای را که ایجاد آلرژی کرده است تشخیص دهید اگزما کاملا رفع خواهد شد. درغیراین صورت شما مجبوربه درمان مکرر آن خواهید بود.اگزمای کیسه بیضه

این عارضه یک اگزمای مرطوب است که اسکروتوم یعنی کیسه ای که بیضه ها درآن قراردارند را مبتلا می کند. علت ودرمان آن مشابه مواردی است که برای اگزمای حاد مرطوب شرح داده شد.اگزمای انگشتی

این نیزیک اگزمای مرطوب است که این باربین پنجه ها را گرفتارمی کند. اگزمای انگشتی نیزمعمولا ناشی اززیاد بودن قند دررژیم غذایی است ولی ممکن است که عارضه ناگهان توسط جربهای خرمن ایجاد شود.درمان

ممکن است چندین بیمارنیازبه مرهم کائولین داشته باشند اما این عارضه معمولا بسرعت به تغییررژیم غذایی همراه با تزریق یک کورتیزون طولانی اثرپاسخ می دهد.عفونت استافیلوکوکی انتهای اندامهای حرکتی

برخی مواقع انگشتها عفونی می شوند وجرم درگیرغالبا یک استافیلوکوک می باشد. این عارضه ممکن است با گری دمودکتیک درارتباط باشد.نشانه ها

آبسه ها وتاولهای چرکی دربین پنجه ها ایجاد می گردند. اینها اغلب به سطح فوقانی انتهای اندامهای حرکتی کشیده می شوند. بیمارترشحات را می لیسد واغلب ضعیف می شود ورشد نمی کند.

درمان

بایستی همیشه تشخیص ودرمان این عارضه را به دکتردامپزشک واگذارکرد.کهیریا " جوش"

(کهیرناشی ازگیاه گزنه)

یک حالت آلرژیک بسیارشایع که توله ها وسگها را درکلیه سنین مبتلا می کند( با انسان وسایرحیوانات مشترک است) عارضه ای به نام کهیریا " جوش" می باشد.

علت

کهیرناشی ازگیاه گزنه نیش زنبوریا زنبورعسل گزش حشرات وچندین عامل نامشخص دیگراین حالت را ایجاد می کنند. سوء هضم نیزمی تواند باعث ایجاد آن شود.

نشانه ها

نواحی سروچشمها وبرخی مواقع گردن ناگهان متورم می شود وسطح پوست اغلب به نحوی هشداردهنده با برجستگیهایی پوشیده می گردد. درموارد شدید ممکن است سگ درنفس کشیدن با دشواری روبرو شود.

درمان

هرگزازکهیروحشت نکنید. اگرشما به دکتردامپزشک تلفن کنید یا حیوان خود را با شتاب به اوبرسانید شاید هنگامی که به اوبرسید تورم عملا ناپدید شده باشد. البته او آنتی هیستامین یا کورتیزون را تزریق خواهد کرد. من دریافته ام که یک درمان ابتدایی سودمند حل کردن اندکی جوش شیرین دریک قاشق غذاخوری آب سرد ودادن آن به سگ توسط قطره چکان سرنگ یا قاشق چایخوری ازگوشه دهان حیوان است. به نظرمی رسد که خوشبختانه یک بارمبتلا به کهیرتا حدی باعث ایمن شدن حیوان می شود چرا که این عارضه بندرت عود می کند.

گری

سه نوع گری وجود دارد:

1- سارکوپتیک (اسکبئی)

2- دمودکتیک

3- اتودکتیک

اولی وسومی براحتی رفع می شوند اما درمان نوع دوم دشواروبعضی اوقات ناممکن است.گری سارکوپتیک

علت

یک جرب مولد گری به نام سارکوپتس اسکبئی واریته سگی عامل آن است. این جرب به داخل لایه سطحی پوست نقب می زند وتخم ریزی می کند که تخمها درآنجا بازمی شوند.نشانه ها

خارش پیوسته همراه با مناطقی سفت وبدون مودرآرنجها وزانوها واطراف گوشها وچشمها پدیدارمی شود. درصورت بی توجهی ضایعات به سرتاسربدن گسترش می یابند. توله یا سگ بسرعت تحلیل می رود زیرا حیوان برای استراحت کردن یا خوابیدن با دشواری روبرواست.

دکتردامپزشک تراشه هایی ازپوست را تهیه می کند وجرب مولد گری را زیرمیکروسکوپ تشخیص می دهد.درمان

همواره دویا سه بارحمام دادن کامل پوست درحمام محتوی گامگزان با فواصل هفت روزگری سارکوپتیک را به طورکامل ازمیان می برد. حیوان بیماررا به محض تشخیص گری ازسگهای دیگرجدا کنید زیرا واگیری آن زیاد است. دستها وبازوهای خود را پس ازدست زدن به بیماربه طورکامل بشویید اما دلهره نداشته باشید این عارضه بندرت انسان را مبتلا می کند.

گری دموکتیک (گری فولیکولی)

این گری بسیارشدیدتر ازنوع سارکوپتیک است تاحدی به این دلیل که انگل مسبب خود را درعمق بیشتری ازپوست پنهان می کند اما عمدتا به این خاطرکه همراه آن یک باکتری قوی به نام استافیلوکوک هم وارد می شود. این استافیلوکوک است که ضایعات مشخص را ایجاد می کند.علت

جرب دمودکس کانیس عامل آن است.نشانه ها

ضایعات دمودکس معمولا به آرامی وبا خارش اندک یا بدون خارش نمایان می شوند. من این ضایعات را غالبا درسگهای جوان با سن حدود یک سال دیده ام مناطق بدون مویی پیرامون چشمها وبینی یا پاها وانتهای اندامهای حرکتی پدید می آیند. ازاین مناطق بوی منحصربه فرد مشخصی به مشام می رسد. سطح ضایعه معمولا پرزداراست وبه دلیل تاولهای چرکی درقاعده پرزها قرمزرنگ می باشد. برخی مواقع تنها پوست ضخیم و پوسته پوسته می شود ولی درهردو حالت بوی مشخص وجود دارد. اغلب علی رغم درمان مناطق مبتلا گسترش می یابند وسگ مسموم ولاغرمی شود. تشخیص با معاینه تراشه های پوست تایید می گردد. جرب دمودکس را کم وبیش شبیه آنچه به تصویرکشیده شده است می توان بوضوع دید.درمان

درمان این عارضه دشوارو طولانی وتقریبا همیشه ناامید کننده است زیرا علاوه برعفونت انگل دریک مکان کاملا امن زندگی می کند ودستیابی به آن دشواراست. هنگامی که من قصد درمان بیماری را دارم ابتدا توصیه می کنم که موی تمام بدن را کاملا کوتاه کنند سپس حمام دادن با ترکیبی ازهگزاکلرید بنزن وگوگرد وبه دنبال آن هرروز پانسمان یک چهارم ازناحیه مبتلا را به تناوب توسط یک داروی بدبوی قوی به نام هگزون 20 تجویزمی کنم. متاسفانه درحال حاضرهگزون 20 ازبازارجمع آوری شده است وبنابراین هنگامی که ذخایرموجود آن تمام شود بایستی به داروی دیگری متوسل شویم . درمان خوراکی توسط دارویی به نام اکتورال دربعضی ازموارد تا حدی توام با موفقیت بوده است. اما قرصهای آن بزرگ می باشد تجویزآن دشواراست واغلب باعث استفراغ می شود. چنانچه حیوان بتواند آنها رامصرف کند ممکن است گاهی بهبودی چشمگیری به دست آورد. درصورتی که وزمانی که بیماری فراگیرشود آنگاه معدوم کردن حیوان پیشنهاد می شود. اکنون یک مرهم پوستی بسیارموثرتحت عنوان دراسکت که درامریکا ساخته شده است دردسترس قرارداد.گری اتودکتیک

علت

عامل آن یک جرب مولد گری به نام اتودکتس کانیس است. این جرب که ازسایرسگها سرایت می کند درگوش زندگی می نماید ودرون یک نقب درغشای مخاطی گوش تخم ریزی می کند.نشانه ها

نشانه های آن شبیه مواردی است که درمبحث کانکرگوش توضیح داده شده است. خارانیدن وتکان دادن گوشها وجنبانیدن سروجود دارد. تشخیص عارضه با یافتن جرب توسط دستگاه ویژه معاینه گوش یا درون یک سوآب درزیرمیکروسکوپ با درشت نمایی کم تایید می شود.درمان

پس ازتمیزکردن کامل گوشها یک قطره گوش محتوی هگزاکلرید بنزن به مدت 14 روزتجویز می شود. تمیزکردن گوش باید فقط توسط دکتردامپزشک انجام گیرد زیرا لایه مخاطی گوش بسیارظریف است وبراحتی آسیب می بیند.کچلیاین عارضه درسگها نسبتا متداول است.علت

قارچهایی که یا درسطح پوست یا غالبا درموهای نواحی آلوده زیست می کنند عامل آن هستند. چهارنوع مختلف ازقارچها درکچلی سگ تشخیص داده شده است. تغذیه بد وازدحام بیش ازحد لانه های چوبی که چندان اطمینانی به آنها نیست ازعلل زمینه سازهستند. قارچها بسرعت ازسگی به سگ دیگرگسترش می یابند.نشانه ها

نخستین نشانه خارانیدن یا گازگرفتن پوست است. معاینه پوست منطقه مدورو کبره بسته ای را نشان می دهد که موهای آن درحال ریختن می باشد. چنانچه ضایعه را بتراشید سطح آن به شکل پوسته ها یا کبره هایی جدا می شود. برخی مواقع پوست ضخیم می شود کبره آن زرد رنگ است وسطح آن مجوف به نظرمی رسد یعنی فرورفتگیهای بسیارریزی درآن وجود دارد. باید تشخیص این عارضه را به عهده دکتر دامپزشک خود بگذارید.درمان

اگرشما چند قلاده سگ دارید سگ بیماررا بی درنگ جدا کنید ودرطول درمان به بچه ها اجازه ندهید که به آن دست بزنند. زیرا کلیه اشکال کچلی سگ قابل انتقال به انسان هستند. درمان جدید بسیارکارآمد است وتجویزخوراکی دارویی به نام گریزئوفولوین را شامل می شود. باید بسترسگ را سوزانید وسبد آن را دست کم با فاصله دوباردرهفته با آب داغ وجوش شیرین شستشو داد. چنانچه تجویزخوراکی دارو دشواریا غیرعملی باشد یک مرهم خارجی موضعی( بانام تجارتی ایماورول) موجود می باشد که با موفقیت زیادی همراه است.طاسی

(ریزش مو)

واژه طاسی به زبان ساده به معنای نداشتن مواست.

نشانه ها

موها می ریزند. اگرریزش مو با خارش همراه باشد احتمالا ناشی ازگری . اگزما وکچلی یا انگلهای خارجی است. دکتردامپزشک شما سریعا این نارحتیها را تشخیص خواهد داد. چندین نوع دیگرریزش مو نیزدرسگ روی می دهد که اکثرآنها قابل درمان هستند.طاسی توله ها به هنگام تولد

علت

این حالت اغلب به دلیل کم کاری غده تیروئید درنتیجه فقدان ید درغذای سگ ماده روی می دهد.درمان

اغلب تجویزیک دوره قرصهای عصاره تیروئید همراه با خورانیدن روزانه مقدارکمی ید بیماری را معالجه می کند.طاسی درسگهای پیرنر

نشانه ها

سگ مبتلا نرمی باشد ومعمولا نیمی ازعمرخود را گذرانیده است. موهای پشت واطراف بدن می ریزد. پوست سگ نرمبتلا نرم می شود وسایرسگهای نربه این گمان که سگ ماده است توجه ویژه ای را به آن نشان می دهند. درصورت غفلت یا عدم تشخیص عملا تمام پوشش بدن خواهد ریخت.علت

عامل آن آشفتگی هورمونی است.

درمان

باید حیوان را اخته کرد. یک پوشش جدید کامل درعرض سه یا چهارماه خواهد رویید.طاسی تیروئیدی

این حالت عمدتا درسگهای ماده دیده می شود.

علت

عامل آن ناتوانی غده تیروئید درتولید مقدارکافی هورمون تیروکسین است.

نشانه ها

سگ ماده خسته می شود وانرژی خود را ازدست می دهد. پوشش بدن خشن می گردد ومناطق بدون مویی درزیرگلو وپهلوها وپشت رانها نمایان می شود.

درمان

چنین بیمارانی به تجویزروزانه قرصهای دارای عصاره تیروئید بسیارخوب پاسخ می دهند. بعلاوه مقادیراندکی ید خوراکی مصرف می شود اگرچه می توان تجویزید را پس ازیک ماه قطع نمود.طاسی هورمونی درسگهای ماده

این نوع طاسی پس اززایمان سگ ماده دیده می شود.

علت

این حالت ناشی ازکمبود هورمون است.

نشانه ها

مناطق وسیعی ازپوشش بدن بویژه درپیرامون خلف ودم حیوان می ریزد. خارش وجود ندارد.

درمان

آن را فراموش کنید وتنها به فکرتغذیه خوب باشید. موباردیگررشد خواهد کرد. ممکن است ازتزریقات هورمون استفاده کرد اما آنها گاهی اوقات آشفتگی کارتخمدانها را باعث می شوند وقدرت تولید مثل حیوان را درآینده به خطرمی اندازند.سرطان پوست

این بیماری متداول نیست ولی من چندین مورد ازآن رادرسگهای پیردیده ام.

نشانه ها

بیماری اغلب مانند کچلی آغازمی شود اما به هیچ درمانی پاسخ نمی دهد فقط به شکل فزاینده ای گسترش پیدا می کند.

درمان

اگرعارضه زود تشخیص داده شود ممکن است به درمان پرتویx مبادرت کرد. درغیراین صورت معدوم کردن حیوان توصیه می شود.کیست بین انگشتی

آنچه دراکثرموارد باصطلاح " کیست" نامیده می شود درحقیقت یک آبسه کوچک است که بین انگشتان پنجه ها ایجاد شده است.

علت

معمولا علت آن عفونت آن دسته فولیکولهای مواست که بین پنجه های پا قراردارند. عفونت ازطریق یک خراش یا بریدگی که توسط علوفه شن یا ماسه ایجاد شده است وارد می گردد. اجرام درگیرعمدتا همان جرمهای متداول هستند یعنی استرپتوکوکها واستافیلوکوکها. گاهی تورم یک کیست ساده غیرعفونی است.نشانه ها

نخستین نشانه لیسیدن پنجه است. سگ پس ازآن دچارلنگش خواهد شد ومعاینه پنجه تورم سخت دردناکی را دربین انگشتان نشان خواهد داد. این تورم درعرض یکی دوروزمی رسد ومی ترکد. سگ سلامتی خود را به دست می آورد وتا زمانی که موضع بهبود نیافته است آن را می لیسد. متاسفانه مدت زیادی طول نمی کشد که کیست دیگری نمایان می شود. سگ می تواند آنها را به نوبت دربین انگشتان مختلف خود داشته باشد تا اینکه سرانجام ظاهرا یک ایمنی قوی برعلیه آنها کسب می شود.

درمان

محرکهای داغ یا مرهم کائولین به رسیدن کیست کمک می کنند اما همیشه بهترین کارمشورت با دکتردامپزشک است. اواحتمالا کیست را نیشترمی زند ولایه داخلی آن را به منظورجلوگیری ازرخداد دوباره کیست می سوزاند.زگیل

زگیل درسگ بسیارشایع می باشد وممکن است به شکل خوشه ای یا منفرد درهریک ازبخشهای بدن رشد کند.علت

عامل اصلی ناشناخته است ولی احتمالا زگیل توسط یک عامل ویروس ایجاد می شود.درمان

ازآنجا که زگیلها بجززگیلهای دهان درسگ بسیارآرام رشد می کنند بندرت مشکلی را ایجاد می نمایند وعمدتا بهترین کاررها کردن آنها به حال خود می باشد. چنانچه بعضی اززگیلها خونریزی کنند زخمی شوند یا سگ را آزاردهند آنگاه می توان آنها را بسادگی به روش جراحی تحت بی حسی موضعی برداشت. من اخیرا دریافته ام که احتمالا موثرترین درمان جراحی انجمادی است. زگیلها براساس اندازه آنها برای مدتهای متفاوتی توسط یک دستگاه ویژه جراحی انجمادی منجمد می شوند. سیلندردستگاه تحت فشاربا اکسید نیتروژن پرشده است واین گازدرجه حرارت دستگاه را کاملا تا زیرنقطه انجماد پایین می آورد. زگیلها می میرند وناپدید می شوند. ممکن است ازواکسنهای اتوژن (یعنی واکسنهایی که اززگیلهای متعلق به همان حیوان تهیه شده است) استفاده نمود