PDA

مشاهده نسخه کامل : تربيت سگnumber one
2007/07/27, 20:59
هفت درس که سگان لازمست حتما یاد بگیرند

ازسن شش ماهگی سگ داخل دوره جوانی توام با بی ادبی وخشونت میشود وازهمین موقع است که سگ را باید برای تربیت به مدرسه فرستاد ویا شخصا اورا تعلیم داد زیرا دراین سن دیگرسگ دوره بچگی خود را پشت سرگذاشته وبایستی تمنیات آن دوره را بکلی ازیاد ببرد وبتدریج برای دوره رشد وزندگی آماده ومهیا گردد وبرای این منظوربایستی به نکات زیرتوجه نمود:

تعلیم دروس همه روزه باید دنبال شود ولی مدت تعلیم نباید درهردفعه بیش از15 دقیقه طول بکشد زیرا زیادترازاین مدت سگ خسته وپژمرده می شود. هرروز دستورروز قبل باید تکرارشود. واقص ومعایبش با صدای خشن گوشزد گردد. نام حیوان همیشه باید بعدازکلمه درس: (بنشین. بیا وامثال آن ) ذکرشود. مثلا" بنشین فیدل" و یا " بیا ژاکی" وامثال آن .

هیچگاه ودرهیچ زمان ودرتحت هیچ شرایطی نباید درموقع تعلیم وتربیت سگ وتمرین دروس حوصله را ازیاد برد. نباید هیچگاه من غیرحق وبی موقع اورا تنبیه ویا با خشونت رفتارنمود.

انتخاب نوع قلاده بستگی به سلیقه ویا نوع نژاد وجثه سگ دارد که مثلا قلاده ازنوع چرمی ویا زنجیرگردن انتخاب شود. فقط قلاده ازنوع زنجیررا نباید برای سگهای ظریف انتخاب نمود زیرا موجب درد وناراحتی حیوان می شود. قلاده را باید طوری به گردن سگ بست که زیاد خفت وتنگ نباشد وبراحتی درگردن حیوان بچرخد. هیچ وقت بجای قلاده که احیانا پاره شده است ازنخ ویا ریسمان وطناب وامثال آن استفاده نکنید.

number one
2007/07/27, 20:59
درس اول – بنشین
این درس خیلی مهم ودرعین حال خیلی ساده وتعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید دررگ وخون حیوان عجین شود. کلیه بنشین بایستی مانند کلمه سحرآمیزی حیوان را با کمال قدرت درهرحال که هست درجایش بنشاند. فراگرفتن این درس مخصوصا ازجهت حفظ جان حیوان درخیابان ومعابرو رفت وآمد اتومبیل ها بسیارمهم وضروری است .

طریقه تعلیم

ابتدا سگ را درطرف چپ خود قرارمی دهید وزنجیرگردنش را با دست راست میگیرید بطوریکه قبلا هم ذکرشد سگ بایستی درموقع تعلیم تمام دروس درطرف چپ مربی واقع گردد این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا پرورش دهندگان سگ های پلیس ضمن نشریه ای توصیه وترویج نموده اند باین طریق که سگ پاسبان را همیشه طرف چپ وبا دست چپ هدایت می کردند ودست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند وازآن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ درآنطرف قرارگیرد. وما هم برای اینکه ازاین سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای تعلیم سگ انتخاب می نمائیم . زنجیرقلاده را طوری نگاهدارید که درمواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمائید سپس با دست چپ بطورملایم به گرده حیوان اندکی بطرف پایین فشاربیاورید ودرهمان لحظه کاملا واضح وآشکاروبا صدای آمرانه وبلند بگوئید بنشین ونام حیوان را بلافاصله ذکرکنید وبه این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرارگرفته است .

اگرسگ بعوض اینکه روی پاهایش بنشیند خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگربا دست فشارداد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید وبه این طریق نشستن روی پاها را به اوبیاموزید. بعد ازاینکه سگ با این درس تاحدی آشنا شد به تدریج تمام وسائل تعلیم این درس ازقبیل کشیدن زنجیرویا فشاربا دست به گرده حیوان متروک می گردد وبعد ازتمرین های مکررملاحظه می شود که حیوان بمحض شنیدن کلمه بنشین بدون استعانت مربی خود بخود درجایش می نشنید. بایستی ازفحش دادن وخشونت وتنبیه کردن درموقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با حوصله وبردباری ونوازش میتوان تعلیم را کاملا صحیح انجام داد.

H A M E D
2007/07/28, 00:53
مرسی مهدی جان
مهدی جان اگه در مورد نژادهای سگ هم مقاله داری حتما بزار

ممنونم ازت

number one
2007/07/28, 12:55
درس دوم : همگام – همقدم
بهترین موقع برای تعلیم این درس موقعی است که حیوان ازیک گردش طولانی برمی گردد زیرا دراین موقع بعلت راه پیمائی قدرت شیطنت وشلوغ کاری خود را ازدست داده وبه اصطلاح رام وآرام شده است . برای تعلیم این درس سگ را باید به طریق مذکوردر طرف چپ قرارداد وتعلیم را شروع نمود. محل تعلیم این درس باید درکناردیوار ویا نرده باغ وامثال آن انتخاب گردد. زنجیرسگ را که قبلا زنجیرو قلاده شده است بایستی با دست راست محکم گرفت وبا دست چپ سگ را به راه رفتن هدایت کرد. سگ باید درطرف چپ مربی وطرف راست دیوارویا نرده قرارگیرد بطوریکه حیوان مابین مربی ودیواربا فاصله نسبتا کم واقع گردد( دیوارویا نرده باغ مانع ازآن میشود که حیوان به طرف چپ منحرف گردد) ودراین حالت وموقعیت سگ باید طوری قرارگیرد که فقط سرو گردنش جلوترازمربی واقع شود. واگردرموقع تعلیم راه رفتن وحتی توقف حیوان جلوترویا عقب ترازحالت مذکورواقع گردید می توان بوسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت ویا توقف حیوان را تنظیم نمود وچون موقعی این درس بطورصحیح انجام می شود که حیوان فقط سروگردنش جلوترازمربی واقع باشد لذا بایستی فوق العاده دقت نمود که جلو وعقبترازحالت مذکورنرود. اکنون که سگ به این حالت قرارگرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود وبرای اینکه حیوان فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شروع حرکت همیشه با پای چپ وگفتن کلمه برویم یا قدم رو وامثال آن آغاز گردد.

نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرارگیرد آنست که بهیچوجه نباید اززنجیر قلاده برای تنبیه وترسانیدن حیوان استفاده نمود وهرموقع که لازم شد بوسیله کشیدن زنجیرحالت قدم ویا توقف سگ را بطریق مذکور تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت واحتیاط زنجیررا بکشید واین کاررا انجام دهید وازمحکم کشیدن زنجیربمنظور تنیبه حیوان بپرهیزید. هرموقع که زنجیررا به شرح مذکوربرای تنظیم حالت وقدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگوئید: قدم – قدم این درس را حیوان باید بقدری تمرین کند که هرموقع مربی ویا صاحبش پای چپش را جلو بگذارد وبگوید قدم رو اوهم بلادرنگ همگام با صاحبش به راه رفتن بطرزقدم مبادرت نماید وهرموقع که زنجیررا کشید وگفت بنشین ویا بایست فورا اطاعت نماید .

تمرین این درس باید بقدری ادامه یابد که سگ بفرمان قدم رو بدون درنگ شروع به رفتن نموده وبمحض شنیدن فرمان بایست ازحرکت بازایستد وچنانچه ازعهده انجام این درس بخوبی برآمد بایستی تمرین را مدتی درمحل آزاد وبدون مانع (دیواریانرده) انجام داد وسپس به تدریج مدتی هم بدون زنجیربا او تمرین نمود.

نوازش بعداز انجام هرفرمان فراموش نشود. ازتنبیه بی موقع ویا دشنام وآهنگ عصبانی وخشن درغیرموقع لزوم باید پرهیز نمود. بعد ازهرفرمان فراموش نشود که نام سگ با صدای بلند ذکرشود. مثلا قدم روفیدل

number one
2007/07/28, 12:56
درس سوم : بیا
برای فراگرفتن این درس ازهمان زمان تولگی وشیرخوارگی درسگان استعداد کافی موجود است وازهمان زمان که سگ هردفعه به میل خود بطرف شخص می آید باید گفت: بیا. بیا000 ووقتی که نزدیک آمد خیلی زیادتراز معمول وفزونتراز لازم او را باید نوازش نمود. واین بهترین وطبیعی ترین طریق تعلیم این درس وآمدن سگ نزد صاحبش می باشد وچنانچه ازهمان زمان شیرخوارگی وتولگی که هنوزموقع تربیت سگ نرسیده است به این ترتیب عمل شود سگ کاملا طبیعی به این کارعادت نموده است وعلاوه براینکه اززحمات تعلیم این درس درآتیه کاسته می شود اصولا با این طریق اجرای فرمان بیا برای سگان عادت ثانوی وفراموش نشدنی وذاتی خواهد گردید.

طریقه تعلیم :

ابتدا سگ را زنجیرقلاده نموده(مخصوصا دراین موقع بایستی ازبند بلند 15 تا 20 متری که قبلا شرح آن داده شده است بجای زنجیراستفاده گردد). سپس باید سگ را تا فاصله ای درحدود طول بند مذکورازمربی دورنمود وباید با صدای بلند گفت : بیا مثلا بیا فیدل! واگردراین موقع حیوان توجهی به فرمان ننمود بایستی اندکی بند قلاده را تکان داد وآهسته بطرف خود کشید. اگرسگ فرمان را خوب اجرا نمود باید فورا او را نوازش کرد واگردراجرای فرمان تاخیرنمود بایستی بوسیله بند قلاده او را آهسته بطرف خود هدایت نمود( ولی نباید حیوان را با زورکشید) ودرهمین موقع بایست با دست راست اورا به آمدن اشاره وترغیب نمود. فراموش نشود که درموقع ادای فرمان نام حیوان بلافاصله بعد ازکلمه فرمان گفته شود مثلا: بیا فیدل! درموقع تمرین این درس هیچوقت نباید مربی بطرف حیوان برود زیرا دراین صورت سگ تصورمی کند که تمرین تمام شده است واکثرا نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد. موقعی که این درس با کمک بند قلاده انجام شد وشاگرد باهوش تاحدی فراگرفت مدتی هم تمرین باید بدون بند قلاده اجرا گردد وچنانچه دراین موقع درانجام فرمان تاخیرویا لجاجتی نمود بایستی زنجیرپرتاپ را بطرفی پرت نمود وبه حالت قهرچند قدمی ازاو دورشد. مجددا با حوصله زیادتری تمرین را تکرارمی کنیم تا اینکه این درس را بخوبی بیاموزد.

number one
2007/07/28, 12:56
درس چهارم
سگها اغلب برای اظهارمحبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگرچند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع با این عمل خود درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند درست مانند آنستکه انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطوربا دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها وسروکول صاحبش خوشحالی خود را ازدیدن اوابرازمیدارد غافل ازاینکه با پنجه های آلوده وکثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. برای جلوگیری ازاین عمل بایستی این عادت را ازحیوان دورنمود.

طریقه تعلیم :

طریقه اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سروکول شخص می پرند واحیانا گونه انسان را می لیسند بایستی دریکجا ثابت ایستاد وبا کمال دقت واحتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط با کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت ولباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس بتدریج احساس خواهد نمود که پرش اوبه سروکول صاحبش مورد رضایت نیست وکم کم این عمل را ترک خواهد نمود.

طریقه دوم : موقعی که حیوان می خواهد بپرد درحالتی که زانوی پای راست را درمقابل اوبمنظور مانع ازپرش خم نمائید با کف دست اورا ازاین عمل بازدارید وبا صدای محکم بگوئید : اه اه .

طریقه سوم: طریقه سوم را معمولا برای سگهای کوچک جثه بکارمی برند وبایستی قبل ازاینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او درازنمود واورا نوازش داد باین طریق سگهای کوچک این عمل وعادت را به تدریج ترک خواهند نمود. فراموش نشود که درطریق

number one
2007/07/28, 12:56
درس پنجم = بخواب
درازکشیدن روی زمین ویا خوابیدن عمل تکمیلی درس اول نشستن است. عمل خوابیدن ویا درازکشیدن روی زمین که با فرمان بخواب بوسیله حیوان اجرا وانجام میگردد اغلب بسیارسودمند واقع خواهد شد دانستن این هنردرخانه زیاد مورد استفاده نخواهد شد زیرا درمنزل همان تعلیم نشستن برای اوکافی خواهد بود که باعمل بخواب یا همانجا بمان تکمیل می شود. سگی که اطاعت ازاین فرمان را بخوبی بیاموزد اغلب اتفاق میافتد که اگرصاحبش اورا ازاین حالت آزاد نکند ساعتها بدون حرکت به حالت درازکش درجای خود میماند. اغلب اشخاصی که سگهای تربیت شده دارند واین هنررا بخوبی آموخته اند حکایاتی ازاین قبیل برای سگ خود تعریف می کنند وازانجام این هنرسگ خود احساس غرورمی نمایند.

طریقه تعلیم :

درشکل 23 نشان داده شده است که چگونه یک سگ سرکش وکله شق را برای یادگرفتن این درس تعلیم میدهند. ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید سپس با یک دست زنجیررا آهسته بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت نمائید ودراین موقع کاملا واضح با آهنگی محکم بگوئید: بخواب 000 بخواب وقتی حیوان خوابید اورا بهمین حالت نوازش کنید واگرحیوان سرکشی می کند بایستی اورا قدری آهسته بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خود درازکنید وبه همین قراربایستی این تمرین را مکرراجرا نمائید. واما عمل سرجابمان ویا همانجا بمان همان عمل تکمیلی بخواب است. دراین درس اگرحراست وپاسبانی شیئی را که بوی صاحبش را بدهد به او واگذارکنید تعلیم را بهتروزودترفرا می گیرد زیرا ذوق وحس تملک وخوشحالی که ازاین کار باودست میدهد وجزء غرایز ذاتی این حیوان میباشد تحریک گشته وبه انجام این تمرین بنحوبهتری ترغیب می شود. مثلا هنگامی که برای خرید به فروشگاهی می روید ویا به بانک وپستخانه وامثال آن مراجعه می کنید ودراین موقعیت می توانید سگ خود را به داخل محوطه مزبور ببرید واو بایستی بیرون درمنتظربماند ابتدا یک دستکش کهنه ویا نظائرآنرا درمقابل حیوان قراردهید وآهسته آهسته عقب عقب ازاو دورشوید ودرهمین حالت فرمان بخواب یا ازجایت تکان نخورویا همانجا بمان را تکرارکنید. البته این تمرین را ابتدا با زنجیرقلاده ویا بند وقلاده اجرا نمائید اگرحیوان خواست همراه بیاید با گفتن کلمه اه وپرتاب اورا متوجه عمل غیرمجازش نمائید. دراین تمرین هیچوقت نباید اورا ازفاصله دورصدا کرد بلکه بایستی همیشه ازهرکجا هستید نزد او مراجعت نموده واورا همراه ببرید. سگ نبایستی بهیجوجه جرات کند ازمقابل شیئی که حراست آن باو واگذارشده است دورشود. تمرین این درس که بسیارمهم وقابل دقت است بایستی مرتب ودرابتدا با زنجیروقلاده وفواصل کم انجام دهید تا اینکه به تدریج بتوانید با فواصل زیادترو بدون زنجیروبند قلاده ومدت بیشترتمرین نمائید. فراموش نکنید بعدازانجام هرتمرین آن را نوازش کنید وبعد کلمه فرمان نام حیوان را ذکرنمائید.

درس ششم = ول کن یا بده

ازهمان روزهای اول بایستی سگ عادت کند به اینکه صاحبش همیشه حق دارد هرچیزولو استخوان عزیزش را ازمقابل اوبردارد. اگراین حقیقت را ازابتدای تولگی درک نمود تعلیم این درس کارمشکلی نخواهد بود وآن بایستی فرمان بده ویا ول کن را بدون چون وچرا وقید وشرط اطاعت واجرا نماید. همیشه اتفاق می افتد که شخص ناچارمی شود ضرورتا شیئی را ازمقابل سگ وحتی سگان بزرگ دورنماید وحتی ازدهان آن خارج کند مثلا موقعی که حیوان طعمه ویا شیئی مشکوک ومسمومی را به دندان گرفته باشد .

طریقه عمل :

قبلا بگذارید حیوان شیئی را برای شما بیاورد آنوقت خود را خم کرده با دست راست برای گرفتن آن شیئی بطرف حیوان درازکنید وبا آهنگی محکم بگوئید: بده 000 بده یا ول کن واین فرمان را خشن تروبا کوبیدن پا بزمین ادا کنید واگرحیوان دردادن شیئی مذکورسرسختی نمود فرمان را بطریق مذکورتکرارکنید وشیئی را ازدهانش بگیرید. واگربازهم دردادن شیئی مزبورتمرد کرد آنوقت با دست چپ قلاده اش را بگیرید وبا دست راست دهانش را بازکنید( به این طریق که ازبالا پوزه اش را بگیرید وبا انگشت لبش را بطرف دندانهایش فشاردهید) وشیئی را ازدهان خارج نمائید. این تمرین را باید آنقدرادامه دهید تا بخوبی وبدون تامل ووقفه انجام واجراء نماید.

number one
2007/07/28, 12:57
گرفتن طعمه ازدست دیگران
اینکه سگ بایستی ازخوردن طعمه ازدست دیگران اجتناب نماید مهمترین تعلیم وتربیتی است که بایستی یک سگ مخصوصا سگ پاسبان ومستحفظ بیاموزد زیرا اغلب اتفاق می افتد اشخاصی که با مال وجان شخصی سوء قصد دارند قبلا سعی می کنند بوسائل ممکن کلیه موانع موجود را ازسرراه خود بردارند ومهمترین آن موانع سگهای مستحفظ وپاسبان می باشند.

متاسفانه میل و ذوق بدون اراده برای بلعیدن وخوردن غذا همیشه ودرهرحال درسگان زیاد می باشد مخصوصا زمانی که بوی مطبوعی شامه تیزاین حیوان را نوازش دهد این میل طبیعی وذوق ذاتی اغلب باعث مرگ سگان حتی سگهائی که خوب هم تربیت شده باشند گردیده است. وچون خیلی نادراست که سگی ازخوردن غذا وطعمه صرفنظرنماید لذا به این مناسبت بایستی حتی با زحمت ومشقت پشتکارزیاده ازحد وخسته کننده سگ را علیرغم این میل باطنی بخوبی تربیت نموده وعادت داد که غیرازطرف خود ودست صاحبش به هرعنوان وتحت هرشرایطی طعمه ای نخورد. اگرسگان ازموقع تولگی عادت کنند که ازظرف مخصوص ومحل معین وخاصی که بوسیله شخصی معین غذا داده میشود غذای خود را بخورند تسلیم این درس تاحدی آسانترمی شود ولی بهرحال باید توجه داشت که اگرازصد طریقه که برای تعلیم این درس به کارمی برید یکی فقط یکی ازآن طرق موثرواقع شود بازهم موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

اکنون بچه قسم باید این درس تعلیم داده شود؟

این درس باید بطرق مختلف قسمتی بوسائل عملی وقسمتی بوسیله بدمزه کردن طعمه انجام پذیرگردد.

طریقه عمل باین قسم انجام می شود که مثلا ازآشنائی تقاضا کنند یک قطعه گوشت کباب شده را بوسیله چنگال به سگ عرضه نماید ودرهمان لحظه ای که سگ طعمه را می قاپد با مواظبت کامل با نوک چنگال اندکی دهان ویا زبان حیوان را نیش بزند. دراینجا حیوان بعلت دردی که دراثرنوک چنگال حاصل می گردد متاثرگشته ودراین حال موقعیت نامانوسی درک مینماید. این عمل را باید به فواصل کوتاه تکرارنمود وسپس با دست صاحبش همان لقمه را بدون اینکه آسیبی به باوبرسد باو خورانید. دراین موقع سگ حس می کند که بهترین وراحت ترین غذا وطعمه را همیشه می تواند ازدست صاحبش بگیرد وازدست غریبه همیشه با درد همراه خواهد بود.

طریقه دیگراینکه ازآشنای مذکورتقاضا کنید درموقع لقمه دادن ودردهان لحظه قاپیدن بوسیله ای اورا بترساند وبی خطرترین وسیله برای انجام این کارآب است. باین طریق که قطعه استخوانی را با دست چپ وسرنگ ویا آب دزدکی را که با آب پرشده باشد با دست راست بگیرد ودرهمان لحظه ای که سگ استخوان را قاپید با سرنگ مزبورآب را به صورت اوبپاشد. این عمل برای سگ غیرمانوس ونامطبوع خواهد بود مشروط براینکه آب درگوش حیوان نرود ضرری نخواهد داشت. این عمل را چند مرتبه بطریق مذکوربوسیله شخص ناشناس باید تکرارنمود وسپس همان قطعه استخوان بوسیله صاحب سگ بدون استعمال آب دزدک به سگ داده شود.

طریقه سوم ازراه ذائقه حیوان است باین طریق که قطعه گوشتی را با برگ افسطنین ویا کمی گرد فلفل( ویا سایرموادی که درنتیجه تجربه شخصی سگ ازآن متنفراست وازخوردن آن اجتناب می کند البته درصورتیکه برای سلامتی حیوان نامناسب نباشد) آلوده نموده ودرسرراه او قراردهید ویا بوسیله اشخاص ناشناسی باوداده شود. گوشتی که کمی کباب شده باشد برای این منظورانتخاب شود ازهمه بهتراست زیرا شامه سگ که بسیارحساس است درنتیجه بوی کباب تحریک می شود وبهتربه نتیجه خواهیم رسید. ونکته دیگری که باید مورد توجه قرارداد آنست که قطعه گوشت انتخاب شده نباید طوری کوچک باشد که حیوان دفعتا آنرا ببلعد وذائقه اوطعم غیرمطبوع طعمه را درک نکند- انتخاب طعمه دراین مورد باید طوری باشد که حیوان مجبوربه جویدن آن باشد. چون اشخاص غریبه ویا افرادی که با قصد سوء طعمه به سگ می دهند عادتا با دوانگشت شصت وابهام طعمه را به سگ عرضه مینمایند لذا باید صاحب سگ همیشه سعی ودقت کند که هیچ وقت وحتی یک مرتبه هم به این طریق طعمه ای به سگ ندهد واگراحیانا واستثنائا لازم باشد که با دست به حیوان طعمه ای داده شود بایستی آنرا درداخل کف دست باوعرضه نماید زیرا باین طریق اشخاص غریبه هیچ وقت قادرنخواهند بود که طعمه ای به سگ بدهند واما برای تمرین این درس باید طعمه با همان دوانگشت ارائه شود که اگرحیوان درصدد خوردن برآمد با گفتن کلمات اه اه ودنبال آن اورا ازخوردن منع نمائید وبلافاصله همان قطعه را درکف دست خود باوعرضه نمائید ودراین صورت وقتی حیوان لقمه را خورد فورا باید اورا نوازش نمود. این تمرین را باید روزهای متمادی تکرارنمود تا اینکه سگ بخوبی بیاموزد که به چه طریق مجازاست لقمه ای را غیرازظرف غذایش ازدست صاحبش بگیرد. اکنون که این درس را بخوبی تعلیم گرفت باید شخص ناشناسی یک قطعه استخوان ویا گوشت بوسیله انگشتانش به سگ عرضه نماید. دفعات اول درحضورصاحبش ودفعات بعدی درغیبت صاحبش دراین موقع سگ بوسیله برگرداندن سرش می فهماند که رغبتی به خوردن لقمه ندارد. بهتراست این درس را همیشه با ادای کلماتی ازقبیل نگیر000 ویا نخوروامثال آن ادامه داد ودرموقع لزوم تحسین ونوازش ویا توبیخ را فراموش نکنید.--

number one
2007/07/28, 12:57
درس هفتم نخور بخور
اگرسگ را از ابتدا تولگی غذایش را درظرف معین منحصرواختصاصی بخورد هیچ وقت غذا ازدست بیگانه نمی خورد واگرهم احیانا به این کارمبادرت نماید خیلی نادرو با کمال بی میلی خواهد بود. به این طریق می توان اورا عادت داد که ازدست بیگانه وغریبه طعمه ای نگیرد.

طریقه عمل

ابتدا یک قطعه استخوان ویا گوشت ویا خوراکی دیگری را درمقابل حیوان نگه دارید وهمان لحظه بگوئید: اه اه اگربا وجود گفتن اه که اورا ازخوردن این لقمه منع کردید بازهم درصدد برآمد که لقمه را بگیرد وبخورد فورا وخیلی سریع لقمه را با دست دیگرپنهان کنید وبگوئید اه اه این عمل را آنقدرتکرارکنید تا حیوان بفهمد که نباید لقمه را بخورد. بعد لقمه را درجائی می گذارید وسگ را درحالی که زنجیرقلاده شده است ازمقابل آن عبوردهید وهردفعه که مقابل لقمه رسیدید واوخواست لقمه را بخورد بگوئید اه 00 اه ودوباره ازمقابل آن برگردید وعمل را تکرارکنید ودراین حالت اگراحیانا واتفاقا لقمه را قاپید فورا اورا بوسیله گفتن اه ملامت کنید وبگوئید " بده " یا " ول کن" واین تمرین را آنقدرادامه دهید تا بخوبی این درس را بیاموزید ودراین موقع که خوب یاد گرفت اورا نوازش کنید وهمان لقمه را درمقابل اوقراردهید وبگوئید: بگیربگیر واگردرخوردن لقمه تردید کرد باز بگوئید: بگیریا بخور و وقتی لقمه را ازدست شما گرفت اورا نوازش کنید. به این طریق درمدت کمی یاد می گیرد که فقط باید ازدست صاحبش غذا بخورد.

number one
2007/07/28, 12:57
تعملیمات اساسی که سگ باید بیاموزد


خیلی مطالب است که سنگ بایستی بیاموزد واطاعت کند:

هیچوقت سگ حق ندارد اتومبیل ویا دوچرخه را تعقیب ودنبال نماید واین البته درصورتی است که ازتولگی ازطرف صاحبش به این کارترغیب نشده باشد.

اگرسگ درس دوم(همگام وهمقدم) راخوب یاد گرفته باشد وعادت داشته باشد که پابه پای صاحبش راه برود بهیچ وجه این عمل ازاوتراوش نخواهد نمود که به تعقیب دوچرخه ویا اتومبیل مبادرت نماید ودرغیراین صورت بایستی سگ را بوسیله بستن با بند طویل وزنجیرگردن ترک عادت دهیم. اگرسگ همراه دوچرخه صاحبش بدود برای سلامتی اومفید خواهد بود. عضلات اوقوی میشود وبه هضم غذای اوکمک می کند مشروط براینکه دراین عمل زیاده روی نشود.خورانیدن دارو

داروهای مایع مشکلی را ایجاد نمی کنند. مایع را درحالی که با استفاده ازنوارپوزه بند پوزه حیوان را بسته اید یا بدون آن اندک اندک ازیک گوشه دهان درون لبها بریزید- هربا یک قاشق چایخوری کافی است : پس ازهربارخورانیدن دارو سوراخهای بینی را فشاردهید تا سگ دارو را فرو ببرد. خورانیدن قرص بسیاردشوارتراست واغلب بهترین کاراین است که آن را بکوبید وبا غذا مخلوط کند. برای اطمینان ازبلعیده شدن یک قرص کامل لازم است که آن را درعقب زبان قراردهید- آنگاه تنها به یک فشارسریع با نوک انگشت نیازمی باشد. خوشبختانه امروزه بسیاری ازدرمانها را تزریقات طولانی اثرشامل می شوند که نیازبه تجویز قرص یا دارو را ازبین می برد. ازآنجا که فراهم کردن سرنگهای پلاستیکی آسان است می توان برای خورانیدن داروهای مایع به جای قاشق چایخوری ازیک سرنگ 2 سی سی یا 5 سی سی استفاده کرد.

number one
2007/07/28, 12:58
رسیدگی به وضعیت موها

تمامی سگها نیازبه شانه کردن روزانه دارند. این امرموجب بهبود ظاهرحیوان درنژادهای موکوتاه می گردد اما درنژادهای موبلند یک امرکاملا ضروری است. یکی ازعمده شکایات صاحبان سگ درمورد ریختن موروی مبل. فرش واسباب خانه می باشد. لذا با شانه کردن منظم می توانید این مشکل را تا حدی برطرف کنید. اگرشما توله خود را ازروزهای اول به شانه زدن روزانه عادت دهید درآینده این کارحیوان را مضطرب نکرده بلکه ازآن لذت می برد. برای سگهای موکوتاه معمولا استفاده ازیک برس یا پرزهای نسبتا محکم کفایت می کند. برس زدن موهای مرده را حذف پوشش بدن رادرخشنده وبراق می کند. فصل موریزی معمولا دربهارو پائیزمی باشد وبمدت 4 تا 6 هفته به طول می انجامد که درآن موهای قدیمی می ریزد وپوشش جدید درعرض 4 تا 6 ماه جای آن را می گیرد. وقتی سگها درفصل موریزی هستند بطورروزانه آنها را شانه کنید. وجود کمی شوره درپوست طبیعی است اما اگرزیاد بود نشانگرشستشوی بیش ازحد وخشکی پوست حیوان است . درموقع شانه کردن سعی کنید که حیوان را بخوبی تیمارکنید نه اینکه تنها با کشیدن شانه وبرس برروی موهای سطحی حیوان خود را فریب دهید. شانه کردن گاهی تا یک ساعت وقت شما را بخود اختصاص می دهد. لذا قبل ازخرید سگ به این مسئله توجه نمایید. با شانه کردن منظم می توانید مانع ازتشکیل گره موی حیوان شوید ولی درصورت تشکیل گره باید آنها را قیچی که نوک آن تیزنباشد بردارید. اگرچه محل برداشتن گره ممکن است کم موتربنظرآید اما نگران این امرنباشید چون بزودی بوسیله رشد موجبران می گردد. گاهی مواقع برداشتن گره ها خیلی خطرناک می شود لذا سعی کنید با دامپزشک مشورت نمایید زیرا احتمال دارد نیازبه بیهوشی حیوان باشد. درصورتی که شما گره ها رابکشید برای حیوان دردناک بوده لذا ممکن است درمواقع شانه زدن بعدی حیوان ازاین کارامتناع نماید. علاوه براین دربرخی ازنژادها بسته به سرعت رشد موها موهای بدن باید یک یا چندباردرطول سال کوتاه شود واین امرمی تواند بوسیله صاحب حیوان یا مراکزمربوطه انجام شود. بلند بودن موها بخصوص درفصل تابستان باعث احساس گرمای بیش ازحد درحیوان شده وحیوان کلافه وناآرام می گردد ضمنا احتمال گرمازدگی نیزدرحیوان افزایش می یابد. علاوه براین درحین شانه کردن باید پوست حیوان را نیزازنظر وجود زخم یا انگل های خارجی مثل کک وشپش وکنه وجرب مورد بازرسی قراردهید. ضمنا باید بذرگیاهان را نیزاز داخل موها وبخصوص بین پنجه ها دربیاورید زیرا وارد شدن آنها به داخل پوست می تواند برای حیوان دردناک باشد. لذا شانه کردن روزانه موها برای شما این فرصت را فراهم می کند که پوست حیوان را ازنظروجود شوره وزخم که گاهی مواقع نیازبه توجه بیشتردارد مورد معاینه قراردهید. درحین شانه کردن بخصوص درنژادهای موبلند مثل اسپانیل. کف پاهای حیوان را نیزمورد معاینه وبارزسی قراردهید زیرا واردشدن خاربه پاها می تواند بسیاردردناک باشد. بهتراست که موهای بین پنجه ها وزیرکف پاکوتاه شوند. ودرمواقعی که هوابارانی است درصورت کثیف شدن پاها آنها را بشوئید. زیرا تجمع سنگریزه یا گل سفت شده درزیرکف پا ممکن است باعث ایجاد کیست بین انگشتی یا دمل روی پاها گردد. این حالت بخصوص درسگهایی که درکف پاهایشان فرورفتگی دارند دیده می شود.

روش شانه کردن

درسگها پنج نوع پوشش بدنی وجود دارد. بعضی ازآنها دارای موهای بلند بعضی موهای ابریشمی برخی مجعد غیرافشان بعضی ها صاف وبالاخره نوع سیمی می باشد. بنابراین هریک ازاین نوع پوشش ها نیازبه رسیدگی کردن خاص خود را دارند ولی اصول شانه کردن درتمام این انواع یکی است وهدف اصلی ازشانه کردن رفع موهای مرده وزائد وتمیزی مو وحفظ جلای مناسب آنهاست. درجدول زیرانواع پوشش ها به همراه نوع رسیدگی که برای آنها لازم است ذکرمی گردد.

number one
2007/07/28, 12:58
اصول اولیه درتربیت
دواصل اولیه وجود دارد که بدون توجه به آنها امکان تربیت سگ وجود ندارد. به عنوان مثال شروع تربیت سگ قبل ازآنکه سگ شما را بشناسد امراشتباهی است. اگریک سگ جدید یا بیگانه را به سرعت به نظم واطاعت وادارکنید نه تنها باعث عصبانیت وخشم سگ می شود بلکه ازدستورهم اطاعت نخواهد کرد. بنابراین آشنائی کافی سگ وتعلیم دهنده قبل ازشروع آموزش بسیارمهم است .

تشویق وتنبیه

زمانی که سنگ اعمال خود را صحیح انجام دهد باید مورد تشویق قرارگیرد ومنظورازتشویق ایجاد یک رابطه شادی بخش است. بسیاری ازافراد درتربیت سگها دچاریک نوع اشتباه اساسی ومخرب هستند وآن اینکه درقبال اشتباهات سگ ویا ناتوانی دردریافت یک آموزش به سرعت خشمگین می شوند ویا عصبانیت آنها برای مدت زیادی باقی می ماند. یک سگ بعد ازگذشت چند دقیقه دیگربه خاطرنخواهد داشت که چه کرده ویا چه نکرده. او فقط می فهمد که شما با وی بدرفتاری می کنید. تنبیه می بایست آرام وخفیف باشد. قدرت صدای شما یک ابزارتنبیه کننده اصلی است واصلی ترین کلمه هشداردهنده ویا تنبیه کننده همانا لفظ "نه" یا "نکن" است. صداهای خشمگینانه وترسناک ممکن است باعث دست پاچگی واضطراب حیوان گردد.

اززمانی که یک توله به زندگی شما راه می یابد به شما ومحیط خو می گیرد باید به اوآموخت که چه کارهایی قابل قبول است وچه کارهایی غیرقابل قبول است. برخی ازاعمال نظیردستوراتی که قبلا به آنها اشاره شد می بایست که ضرورتا وبه طورمستقیم تعلیم داده شوند. سایررفتارها را می بایست که برحسب مورد به حیوان آموخت. به عنوان مثال توله ها هرچیزی را می جوند واین عمل به خصوص برای اشیائی نظیرلباس وکفش یا نظائرآن قابل قبول نیست ودراین زمان است که باید با گفتن نه یا نکن توله را مفهوم این کلمات آشنا کرد وطبیعتا با اجرای دستورتشویق حیوان ضرورت پیدا می کند. هیچگاه حیوان را کتک نزنید. تنها مورد استثناء زمانی است که سگ تمایل به گازگرفتن داشته باشد. با این وجود دادن جایزه را درموقع ضرورت ازیاد نبرید.

number one
2007/07/28, 12:59
رفتارهای غریزی
بسیاری ازمردم درذهن خود خیال می کنند که سگهای آپارتمانی فقط برای تفنن وبازیگوشی خلق شده اند. این افراد احساس وتصورمی کنند که تربیت ومطیع بودن فقط مخصوص سگهای بزرگ است. باید دانست که این تصورات به هیچوجه صحیح نیست . هرسگی اعم ازنگهبان. شکاری. آپارتمانی و000 احتیاج به تربیت دارد. یک سگ بدون تربیت بدون توجه به اندازه آن حیوان دست آموزخوب وکامل محسوب نمی شود. هرنژادی را می توان به طورموفق تربیت کرد. حتی یک سگ دورگه یا معمولی را نیزمی توان به خوبی یک نژاد اصیل تربیت نمود. با این وجود برخی ازسگها استعداد بیشتری درفراگیری آموزشها نسبت به سایرین دارند وبه عبارت دیگرباهوش ترو زرنگ ترازبقیه به حساب می آیند واین درحالی است که بعضا ازسگها واقعا کودن بوده وبه سختی تعلیم را فرامی گیرند. تشویق وعلاقه فراوان وصبروحوصله وگذشت زمان سه اصل اساسی برای تربیت یک سگ است. اگرآشنائی زیادی با خصوصیات سگها ندارید بهتراین است که نخست زمان بیشتری را برای کسب این اطلاعات درنظربگیرید. درغیراینصورت تحت چنین شرایطی سگ شما را درک نمی کند ووقتی به اودستوری می دهید سرپیچی خواهد کرد.

برخی ازسگها را نمی توان مورد آموزش های ویژه قرارداد. مثلا سگهای بسیارعصبی ودرنده را نمی توان به طورقابل قبول به عنوان همبازی برای بچه ها تربیت کرد. یا مثلا یک سگ نژاد کوچک به خوبی ازدستورات تبعیت می کند ولی درانجام عملیات نگهبانی ویا پلیسی با مشکل همراه خواهد بود.علت اینکه برخی ازسگها به سرعت دستخوش عصبانیت می گردند این است که درمحیط مناسبی زندگی نکرده ودرتماس با مردم وسائل نقلیه ومدرن امروزی نبوده اند. شاید بارها دیده باشیم که درمحیط روستائی یک یا چندین سگ به دنبال یک اتومبیل می دوند وخشمگینانه پارس می کنند. این قبیل عصبی بودن ودرندگی را می توان با آموزش های دقیق وحساب شده اصلاح نمود وسگ را مورد تربیت قرارداد. درعوض سگهایی وجود دارند که درندگی وتهاجم ازویژگیهای ذاتی آنها است ومعمولا درتمام عمربا حیوان باقی می ماند. متاسفانه سگ هایی نیزوجود دارند که علت تهاجم وعصبیت درآنها تربیت نامناسب وغلط می باشد. ولی این قبیل سگها را نیزمی توان با مهربانی ومراقبت صحیح تربیت نمود.(اگرچه دربرخی ازموارد زمان زیادی برای انجام این کارباید صرف شود)

اخلاق ورفتارازویژگیهای بسیارمهم به حساب می آید ودراکثرموارد سگی قابل قبول است که بی باک وجسور ودرعین حال مطیع وخوش رفتارباشد. بهترین سن برای شروع آموزش درسگها بین هشت ماهگی تا دوسالگی است. دراین فاصله حیوان ازلحاظ سنی وشعوردرشرایطی است که دستورات را می فهمد وازلحاظ بدنی وقدرت نیزدرحدی است که قادربه انجام آنها خواهد بود. با این وجود درسگهایی که زودترازسایرنژادها به بلوغ می رسند احتمالا می توان که تربیت وآموزش را زودترازهشت ماهگی شروع کرد. بعد ازسن دوسالگی قدرت واستعداد آموزش درسگها کمترمی شود واین امردرمقایسه با سگهای جوانتربا گرفتاری های بیشتری همراه است.

هیچ گاه سرحیوان داد نکشید یا خشم خود را ابرازندارید. سگی که لایق سرزنش نیست نخواهد فهمید که چرا سرزنش شده است ولذا عصبی می شود. اگرسگ شما به هدف خاصی نائل شد اورا تشویق کنید وبا کلمات مهربانانه نظیرسگ خوب وآفرین ونظائرآن به اونزدیک شوید وهربارکه سگ کاررا به طورصحیح انجام داد تشویقش کنید.

اگرسگ کاری را اشتباه انجام داد می بایست که با ادای کلمه " نه" اورا متوجه ساخت. اصولا توله می بایست که ازاوایل زندگی بیاموزد که ازانجام کارهایی که شما با ادای کلمه "نه یا نکن" ابرازمی دارید خودداری کند. ادای این کلمه باید قاطعانه وبا لحن خاص صورت گیرد ودرعین حال نباید که با اقدامات فیزیکی مانع حیوان شد تا به این ترتیب دقیقا مفهوم کلمه نه یا نکن به وسیله حیوان ادراک گردد. قبل ازشروع تربیت توله باید به اندازه کافی با افراد وسایرحیوانات وسائل اطراف وسروصدا مواجه گردد.

درمحدوده سنی 8هفته تا 8 ماه باید حیوان را تشویق کرد تا اشیاء خاصی را به دندان بگیرد وآن را حمل کند. موفقیت دراین کارنقش موثری درتعلیمات بعدی خواهد داشت. آموزش دستورحمل یک جسم توسط دندان درسنین جوانی بسیارساده است واین درحالی است که این آموزش درسنین بالا به مراتب دشوارترخواهد شد وموفقیت آن به اندازه سگهای جوان دلگرم کننده نیست.

به طورکلی اگرچه ممکن است یک توله سنی کمترازسن آموزش داشته باشد اما باید ازلحاظ بعضی ازمقررات تحت تعلیم قرارگیرد تا این توله به بی نظمی عادت نکند. همچون انسان سگها نیزدارای خصوصیات اخلاقی خاص خود هستند. یعنی هیچگاه دوسگ ازلحاظ اخلاقی شباهت کامل به یکدیگرندارند ودرحین تربیت وگذشت زمان است که می توان با این خصوصیات آشنا شد.

به عنوان مثال برخی ازسگها به ملاطفت زیادی نیازدارند وبه قول معروف توقع دارند که آنها را نازکنید. درحالی که دربرخی دیگربا کشیدن یک دست برسرآنها خرسند می شوند. برخی ازسگها را می توان به راحتی سرکوب کرد. درحالی که برخی دیگراینگونه نیستند.

تنها افرادی که درتربیت سگها با تجربه وبا سابقه هستند می توانند دریک زمان چند سگ را تربیت کنند. برخی ازسگها ازمربیان خود اطاعت می کنند درحالی که به سایرین حمله می کنند ودراین قبیل موارد لازم است که سگ را تنبیه نمود.(به استثناء سگهای نگهبان) گاهی اوقات نیازاست که ازپوزه بند استفاده شود. فرمانبرداری باعث می شود که ارتباط سگ وصاحبش موفقیت آمیزو رضایت بخش باشد.

هدف ازتربیت :تصوراین موضوع بسیاردشواراست که سگهای کوچک بسیارزیبا یا سگهای مینیاتورپرجنب وجوش ویا حتی سگهای دست آموزی نظیرپودل استاندارد ازلحاظ طبیعت وغریزه تابع قوانین حاکم برگرگها یا سگهای وحشی هستند.

نیروی غریزه نیرویی بسیارقوی درزندگی هرسگی ودرهرنژادی ودرهرسنی است. غریزه مهمترین عامل درحیات وزندگی سگها است. دردنیای وحش قوانین غریزی( همچون گرگها وسایرسگهای وحشی) تمامی مراحل زندگی یک سگ را نیزکنترل می کنند. ازجمله این قوانین قانون سلسله مراتب درگروها وگله های گرگها یا سگهای وحشی است. هرکدام ازاعضاء یک گروه یا گله جایگاه مشخصی ازلحاظ سلسله مراتب نسبت به سایراعضاء دارد. یک گروه یا گله تقریبا درتمامی موارد بوسیله قویترین وبا هوش ترین نرفرماندهی می شود. این حیوان یعنی رئیس گروه معمولا این موقعیت را با ارعاب وترساندن سایراعضاء گروه بدست می آورد. رئیس گروه این سمت ومقام را تا زمانی که یک رئیس جوانتر. قویتر. باهوشترودرعین حال سلطه جوتراعلام وجود نکرده است حفظ می کند. اما درخصوص سگهای خانگی یا نگهبان سایراعضاء گروه وگله درواقع شامل شما واعضای خانواده شما واحتمالا سایرحیوانات خانگی شما می شود. تحت شرایط عادی رفتاریک سگ طبق غریزه گله ای خود شکل می گیرد ودرعین حال توسط مادروسایرهمزادان نیزالقا می گردد. درسهای اولیه درابراز رفتارهای گله ای حتی قبل ازبازشدن چشمها شروع می شوند. درواقع به شکلی کاملا روشن یک سگ مادربه توله های خود می آموزد که دراین جهان چه چیزهایی صحیح وچه چیزهایی غلط است. دراین راستا است که سگ مادرزمینه سازاعمال تربیت وچگونگی رفتاردرمابقی عمرتوله هایی می شود که متعاقبا دراختیارشما وسایرین قرارمی گیرند. اولین چیزی که مادرزمینه تربیت سگ باید بیاموزیم ودرک کنیم این است که نقش کلیدی رفتارگله ای مطابق با شرایطی است که سگ خود وسایرین را درآن می بیند. بهره گیری ازاین شکل طبیعی به آموزش منظم رفتاری وتربیت کمک زیادی می کند. شما واعضاء خانواده شما می بایست این نقش غریزی گله ای را درقبال سگتان پرنمائید.

درک صحیح ازرفتارهای گله ای واهمیت آن درحفاظت ازگروه نیزبرای شما واعضاء خانواده بسیارمهم است. رفتارهای گله ای نوعی بازی قدرت نیست که به قیمت بی دفاع شدن حیوان تمام شود. بلکه نقطه عطفی است که باعث می گردد حیوان خوب رفتارکند. شما یا برخی ازافراد بالغ ومسئول خانواده می بایست نقش رئیس گله را ایفا نمائید. اگرهریک ازاعضاء خانواده نتواند نقش خود را درست ایفا کند مطمئن باشید که سگ شما خود این موقعیت را تصاحب خواهد کرد وبرشما مسلط می شود. ونتایج مصیبت آمیززمانی رخ می دهد که به جای آنکه خانواده سگ را تربیت کند سگ اعضای خانواده را مطابق میل خود آموزش می دهد.

چه زمان وچگونه آموزش وتربیت را شروع کنيد

همچون مراحل قبل آموزش وتربیت باید هرچه زودترشروع گردد. زمانهایی که صرف تربیت توله می گردد باید کوتاه ولی مکررباشد.(به عنوان مثال دوره های10 الی 15 دقیقه ای سه باردرروزپیشنهاد خوبی است.) زیرا دوره های کوتاه موثرترازدوره های طولانی وخسته کننده است. شما می توانید درخلال همین دوره ها ارتباط خوبی با توله پیدا نموده ودرحد امکان این زمانها را لذت بخش ترنمائید. توصیه می شود که این دوره ها قبل ازخوردن غذا توله تمایل چندانی به فعالیتهای بدنی ندارد.

number one
2007/07/28, 12:59
استفاده ازرفتارهای گله ای برای تربیت آسانتر
همانطورکه ذکرشد سگ ماده خود آموزش راشروع می کند. چنانچه شما به همان روش مادراقدام به تربیت نمائید کارتان بسیارآسانترخواهد شد. آموزشهای اولیه مادربه شرح زیراست.

1- سگ مادرهمیشه با هرکدام ازتوله هایش به یک شکل ثابت رفتارمی کند. اونه به توله های خود بی توجهی می کند ونه توجه بیش ازحد برای آنها قائل می شود.

2- سگ ماده بلافاصله توله متخلف را تنبیه می کند. درحالیکه نحوه کم توجهی توله می تواند تنبیه را به مجازات متصل سازد.

3- سگ ماده بدون عصبانیت وخشم توله متخلف راتنبیه می کند. بطوریکه آسیب نبیند. درغالب موارد این عمل را با غرش کردن انجام می دهد تا رفتارتوله اصلاح شود.

4- سگ ماده توله هایش را به یک شکل ثابت تربیت می کند. اودریک زمان ازیک خطا چشم پوشی نمی کند تا زمان دیگری تنبیه نماید. توله های متخلف نیزبه سرعت طوری عمل می کنند که نارضایتی مادررا ازبین ببرند.

5- سگ مادرهیچگاه به خاطربرخی رفتارهای بد توله را ازچیزی محروم نمی کند. بلکه اورا به بی مهری مجبوربه اطاعت می سازد.

با استفاده ازالگوی رفتاری سگهای ماده تربیت وآموزش شما به نحو چشمگیری آسان می شود. زیرا این شیوه بوسیله توله ها درک می شود وبخوبی به آن پاسخ می دهند.

number one
2007/07/28, 12:59
نکته های کلیدی درتربیت
نکات کلیدی درخصوص تربیت سگ ها وجود دارد. یکنواختی درعمل مهمترین جزء آن است. نکاتی را که درذیل به آنها اشاره می شود فراگیرید وبطوریکنواخت وثابت به آنها عمل کنید تا سگ شما به راحتی آموزش ببیند.

1- هرروززمان مشخصی را برای تربیت درنظربگیرید. زمان آموزش نبایست نامظم وبی قاعده باشد. شما نمی توانید سگی را تربیت کنید درحالیکه توجه شما به این موضوع قابل قبول نباشد. زمان آموزش وتربیت نباید طولانی باشد.(نباید بیش ازده الی پانزده دقیقه باشد) این زمان را تنها به تربیت سگ اختصاص دهید وآن را به بازی نکشانید.

2- بخاطرداشته باشید که شما نقش رئیس گله را بعهده دارید. درزمان آموزش یکنواخت عمل کنید. به کارهای دیگرمشغول نشوید. تون صدای خود را قوی کنید. این نکات به توله می آموزد که زمان آموزش با سایرزمانها اعم اززمان غذا خوردن . زمان بازی. زمان اجابت مزاج وسایرفعالیتها متفاوت است. به عنوان رئیس گله به خاطرداشته باشید که درالگوی مادری آموزش بدون خشم وعصبانیت انجام می شود.

3- ازآموزشهای منطقی وبا اهداف مشخص بهره بگیرید. قبل ازآنکه جلسه آموزش وتمرین را برگزارکنید با خود مشخص نمائید توقع چه نوع اعمالی را دارید. آموزش را مرحله به مرحله وآن هم با کارهای کوچک شروع نموده وادامه دهید.

می توانید به سایراعضاء خانواده توضیح دهید که امروزچه نوع تمرینی را با توله انجام می دهید وازآنها بخواهید که با عدم ارائه آموزشهای دیگرباعث گیج شدن حیوان نشوند. بخصوص کودکان وافراد بیش ازحد دلسوزمی توانند با دستورات ناصحیح ویا بازیهای نامناسب تعلیم وتربیت شما را مخدوش سازند.

4- درهرجلسه فقط یک تمرین را کارکنید.

نباید توله را با ارائه دستورات جدید ومتنوع گیج کرد. هنگام مرورتمرینات نیزهرگاه سگ دستورشما را صحیح اجرا کرد ضمن تشویق نمودن ودادن یک جایزه به سراغ تمرین بعدی بروید. زیرا اجرای یک دستوربه صورت مکرر باعث خستگی سگ می شود. همواره زمان تمرین را اززمان بازی جدا کنید. مطمئن باشید که توله تفاوت این زمان را بخوبی درک می کند.

5- سگ را تشویق کنید.

چندین نکته کلیدی برای تربیت سگهای خانگی :1- زمان تغذیه توله را بطور منظم اجرا کنید. تغذیه سگهای جوان باعث اجابت مزاج در انها می گردد .نوشیدن اب نیز به سرعت باعث ادرار کردن در انها می شود فشار اضافی بر مثانه یا روده بزرگ ناشی از خوردن و نوشیدن باعث تولید مدفوع و ادرار بیشتر در توله میگردد2-از توالتهای یکسانی استفاده کنید سگهای بزرگتر می توانند زمانی که برای قدم زدن همراه شما از خانه خارج شده اند خود را تخلیه کنند .اما یک توله باید در زندگی خود تابع یکنواختی با شد .3در تمام مراحل تربیت داخل خانه از جایزه دادن و تشویق کردن غافل نشوید .با جایزه دارند و رفتارهایی انجام دهند تا از شما جایزه بگیرند .انجام کارهایی که جایزه داشته باشند تقریبا در تمام سگها غریزی است .

number one
2007/07/28, 13:00
توصیه ها
تکرار مطالب به شرح زیر قابل تاکید است .1-هیچگاه توله را در زمان جدا سازی تنبیه یا مجازات نکنید در این مرحله با دادن پیامهای پیچیده توله را گیج نکنید2-برای اموزش توالت کردن ابتدا باید از زمان اجابت مزاج اگاهی یابد البته این عمل بیشتر بعد از خوردن غذا یا نوشیدن آب رخ می دهد اما می تواند بعد از یک بازی طولانی یا صبح زود یا اخر شب نیز اتفاق بیافتد.3-چندین نشانه خاص می تواند نشاندهنده نیاز به اجابت مزاج باشد .

الف – بی تابی

ب –فن وفون یا بو کردن اطراف برای ردگیری بو به عنوان جاییکه قبلا به انجا رفته است .در این رابطه تمیز کردن و بی بو کردن محلهایی که قبلا به اشتباه در انجا اجابت مزاج کرده است .

ج-آویزان شدن به در ونگاه کردن به شما به طوریکه توجه شما را جلب کند

اگر علایم فوق را مشاهده کردید حتی اگر توله برای اجابت مزاج قوز کرده است به سرعت اما به ارامی ان را بلند کرده و به محل مخصوص اجابت مزاج ببرید .حتی اگر بطور تصادفی به محل صحیح رفت صبر کنید تا توالت کردن به اتمام برسد او را به خوبی تشویق کنید یا جایزه دهید جایزه که یکی از مهمترین چیزها در زندگی تو له های جوان محسوب می شود . کمک می کند که توله برای توالت به محل صحیح خود برود .4- برای تغذیه توله ها ازیک غذای با کیفیت وهضم آسان استفاده کنید. استفاده ازاستخوان دراین سن باعث می گردد تا توله ها به یبوست مبتلا گردند. دفع مدفوع سفت وسخت برای توله ها دشواراست.

5- ازتغییرناگهانی جیره غذایی پرهیزنمائید زیرا باعث اسهال ویا استفراغ می شود.

6- غذای روزانه را بصورت یکجا دراختیارتوله قرارندهید. توله را می بایست 3 الی 4باردرروزتغذیه کرد.

7- هیچگاه غذای توله جوایزخوراکی یا مواد مشابه را درداخل آشیانه توله قرارندهید. اینکارباعث کثیفی وبدبویی آشیانه می شود.

8- زمان تغذیه وزمان بیرون بردن توله را تغییرندهید. منظم رفتارکردن باعث می شود که تربیت توله آسان ترگردد.

9- چنانچه توله به اشتباه درمحل دیگری ادراریا مدفوع کرد به سرعت آنجا را تمیزکرده وبوی آن را ازببرید تا ازتکراراین عمل جلوگیری گردد.

10- تربیت به آشیانه خودرفتن (درصفحات بعد توضیح داده خواهد شد) می تواند کمک بسیارزیادی به شما نه تنها درتربیت سگ نماید بلکه به مطمئن ترین شکلی اورا به خانه جدیدش آشنا می سازد. استفاده ازقفس آشیانه یا لانه باعث می گردد که سگ اولین رفتارهای خود بیاموزد که دراین محلها باید بخوابد واستراحت نماید وآن را کثیف نکند. زمانی که سگ شما درآشیانه خود به سرمی برد به طورغریزی آنجا را کثیف وژولیده می کند. اما چنانچه شما بلافاصله توله را به توالت مخصوص خود ببرید شما ازاین رفتارغریزی بعنوان یک رفتاری تربیتی استفاده کرده اید.

number one
2007/07/28, 13:01
تربیت اولیه
این نکته بسیارمهم است که دراولین دقایق رسیدن به خانه تربیت اولیه را آغازنمائید همانطورکه ذکرشد ابتدا توله را به محلی که ازقبل برای اجابت مزاج وتوالت کردن درنظرگرفته اید ببرید واجازه دهید که آنجا را بوبکشد وجستجو کند. مکررا سگ را بخصوص بعد ازخوردن غذا به این محل بیاورید تا دفع ادرارومدفوع دراین محل انجام شود. شناساندن این محل به توله اولین ودرعین حال مهمترین اقدام تربیتی است که باید انجام گردد. نکته قابل توجه این است که درحد امکان ازتغییراین محل اجتناب کنید زیرا با جابجا کردن آن توله گیج می شود وتربیت مناسبی پیدا نخواهد کرد.آشنا کردن توله با خانه جدید

بعد ازآنکه مدتی سگ درمحل اجابت مزاج ماند واحتمالا دفع ادراریا مدفوع انجام داد می توان آن را به داخل خانه جدیدش منتقل ساخت. این لحظه زمان مناسبی است که آن را با قفس یا آشیانه یا وسیله حمل ونقل خود آشنا ساخت. بعد ازاینکه توله کمی دراطراف گردش کرد وبا سایراعضاء خانه نیزآشنا شد بهتراست که آن را درداخل قفس یا آشیانه اش قراردهید. همچنین می توانید اسباب بازی ویا قطعه ای ازپتوی خانه قبلی اش (که بوی محل قبل را می دهد) درکناراوقراردهید. توله های کوچک خیلی زود خسته می شوند. قراردادن وسایلی که بوی مادریا سایرهمزادانش را بدهد برای توله رضایت آفرین است وشروع به استراحت می کند. به این نکته دقت نمائید که توله همواره باید درقفس یا آشیانه خود استراحت کند یا بخوابد. لذا به هیچ عنوان اجازه ورود به رختخواب خود را به حیوان ندهید. سعی کنید محل آشیانه سازی محیط مطمئن وسالمی برای سگ باشد. برای سگهای آپارتمانی انتخاب این محل باید با شناخت کافی صورت گیرد. دراولین اقدام دقت نمائید که سگ تمایل دارد که کدام قسمت ازخانه شما بماند. ودرعین حال به مناطق خطرناک نظیرپله ها. نردبان. بالکن که ممکن است توله ها ازآن سقوط کنند رسیدگی کنید.

همچنین به فضاهای باریک مابین اشیاء سنگین داخل خانه که توله ها ممکن است وارد آنجا شوند وگیربیافتند دقت نمائید. توله ها ممکن است به زیرکابینتها وارد شوند. دراین خصوص دقت نمائید که گذاشتن وسایلی نظیرپاک کننده ها. حشره کشها. جونده کشها. دیگچه وظروف سنگین درزیرکابینتها می تواند برای توله ها خطرناک باشند. دردومین مرحله باید وسایل کوچک وخطرناک نظیر وسایل خیاطی ومیخ و000 را که ممکن است درگوشه وکنارخانه باشند وتوله احیانا آنها را ببلعد جمع آوری شوند. همچنین رنگهایی که درساخت آنها سرب به کاررفته است. حشره کشها. ضد یخ وموادشیمیایی مختلف را جمع آوری ودرمحلهای مناسب وغیرقابل دسترس قرارداد. بعلاوه سیمهای برق. تلفن. کامپیوترو نظایرآنها را دورازدسترس حیوان قراردهید.

number one
2007/07/28, 13:01
کمک به تطابق سگ

اکنون توله جدید مجبوراست که بدون کمک اولین معلم خود یعنی مادرش زندگی کند وشرایط را بیاموزد واین وظیفه شما وسایراعضاء خانواده است که با توله طوری رفتارنمائید که درحین آموزش وتربیت احساس راحتی وخوشحالی کند ودرعین حال باعث خوشحالی شما نیزبشود. این نکته به زمان احتیاج دارد. تا هنگامی که توله تطابق یابد وتا زمانی که شما تطابق یابید این نکته بسیارمهم است که تمامی افراد خانه باید رفتاریکنواختی با توله داشته باشند. اگرنتوانید چنین رفتاری ارائه کنید زندگی برای این نوزاد بی گناه تلخ تروسخت ترمی شود. توله باید بیاموزد که وقتی شب اورا درآشیانه اش قراردادند بخوابد. این موضوع را باید شما وسایراعضاء خانواده به او بیاموزید. یک توصیه خوب برای شما وسایراعضاء خانواده این است که هیچ کس درمقابل ناله وزوزه کشیدن توله نباید تسلیم شود. اگرکسی به اشتباه توله غمگین ودرحال ناله وگریه را ازداخل آشیانه اش خارج سازد دربغل گیرد تا مجددا احساس خوشحالی کند این فرد آسیب زیادی به تعلیم وتربیت این توله رسانده است. سگ باید بیاموزد وباورکند که هروقت خواست نمی تواند سروصدا راه بیاندازد و زوزه بشکد.حزن واندوه شب های اول

راههایی وجود دارند که تحمل شبهای اول را برای توله آسان ترمی سازد. شما می توانید به آرامی وبا حوصله توله را نوازش کنید اما این کاررا بیش ازحد انجام ندهید. فقط درهمین حد که توله احساس کند که شما نزدیک او هستید. همچنین می توانید درصورت امکان وسائلی که بوی خانه قبلی ومادرش را می دهد درآشیانه او قراردهید. همچنین می توانید یک کیسه آب گرم یا بطری آب گرم (که نشت نمی کند) درکناراو قراردهید که گرمایی مشابه با گرمای بدن مادرش را احساس کند. البته گرمی این وسایل نباید درحدی باشد که بدن توله را بسوزاند وسروصدای اورا بیشترکند. بطریهای پلاستیکی را نیزباید درداخل مقداری پارچه قراردهید که ازدندانهای کوچک اما تیزتوله ها درامان باشد. دقت نمائید که هیچگاه از(هرنوع) وسیله گرم کننده الکتریکی استفاده نکنید زیرا احتمال دارد که توله سیم را بجود ودچاربرق گرفتگی های کشنده شود.

برخی ازمردم یک ساعت کوکی قدیمی درکنارتوله قرارمی دهند واعتقاد دارند که صدای آن شبیه به صدای قلب مادرباعث آرامش توله می گردد. درحالیکه برخی دیگرترجیح می دهند که یک رادیو درکنارقفس توله قرارداده وآن را روشن بگذارند تا توله درسروصدای آن به خواب رود!

تحمل چند شب اول می تواند دشوارباشد. شما واعضاء خانواده با علاقه این توله را تهیه کرده اید ومی خواهید که اورا سرحال وخوشحال ببینید. اما دراین چند روزخوشحال به نظرنرسیده وتنها درآشیانه خود به سرمی برد. با دیدن این وضع سعی نکنید که محل توله را عوض کنید یا اورا دربغل بگیرید ونوازش کنید. درعرض چند روزآینده وبه سرعت توله با آشیانه جدید زمان خواب وفقدان مادروخواهران وبرادرانش تطابق پیدا می کند.اگردراین زمان دلسوزی بی مورد نشان دهید این تطابق به تاخیرافتاده ویا هرگزرخ نمی دهد.

همواره به خاطرداشته باشید که ثبات دررفتارواعمال نقش بسیارمهمی دراین که شما یک صاحب خوب وسگ شما یک حیوان خانگی ودست آموزخوب باشد بازی می کند. ودرغیراینصورت ممکن است آرزو کنید که هیچگاه چنین سگی را نمی خواستید. علاوه برثبات رفتارعواملی دیگری نظیرگذشت زمان وشکیبائی ودانش نیزبرشکل گیری اخلاق توله موثرهستند. اگرشما این عوامل را با ابرازمحبت نسبت به سگ همراه کنید قادرخواهید بود که یک سگ خوب وبا کیفیت تربیت نمائید. به هرحال چون به طورمتوسط یک سگ 8 سال عمرمی کند( وحتی بیشتر) صبروحوصله وتلاش دراین چند روز بسیارمهم وپرمعنا است .

number one
2007/07/28, 13:02
صبروحوصله و پایداری وتشویق
دقیقا مثل تربیت بچه یک انسان شما نیزباید صبوروبردبارباشید واشتباهات حیوان را درک نمائید. آن را دوست داشته باشید وبا آن بازی کنید. نه آنکه ازخود برانید ویا قرنطینه اش نمائید. شما هیچگاه یک بچه را به خاطرخاکبازی وکثیف کردن لباسهایش کتک نمی زنید. چون شما باوردارید که این بچه هنوزقدرت کنترل براعمال خود را ندارد. پس به توله جدید خود دلسوزی کنید. هیچگاه پوزه اش را به مدفوعش نمالید. هیچگاه درتنبیه آن بوسیله روزنامه لوله شده زیاده روی نکنید. هیچگاه توله را با دست نزنید زیرا دراین صورت ازبالارفتن دست شما می ترسد ومی آموزد که دراین مواقع زود فرارکند. معمولا تکرارتنبیه خاصیتش را ازدست می دهد. مخصوصا آنکه توله های کوچک نمی توانند ارتباط این دو واقعه( اشتباه وتنبیه) را درک کنند. به علاوه اوسریعا خواهد آموخت که ازشما وهرکاری که با روزنامه انجام می دهید( ازجمله پهن کردن روزنامه برای ادرارکردن و000) بترسد وفرار کند!

بسیاریازتوله ها نسبت به تشویق بسیارمشتاق هستند. تشویق وبا محبت صحبت کردن ودادن جایزه(مخصوصا اگرخوراکی باشد) نتایج بهتری ازهرنوع سرزنش یا تنبیه بدنی ایجاد می کند. بهتراست که توله ها را ازانجام بعضی کارهای خاص مثل جویدن پایه صندلی با نظایرآن ازطریق بدمزه ساختن آنها منصرف کرد. بسیاری ازافراد با سگهای خود به طوریک طرفه صحبت می کنند وغالبا ادعا می کنند که سگهای آنها تمامی حرفهای آنها را می فهمد. اما باید دانست که سگها کلمات خاصی را با اعمال خاصی مرتبا می دانند. به عنوان مثال اگرشما مفهوم نشستن را با کلمه بخورتعلیم دهید سگ همیشه با شنیدن کلمه بخورخواهد نشست. همیشه سعی کنید با به کاربردن یک کلمه تعلیمات خود را آموزش دهید. زیرا درغیراین صورت اولا باعث هدررفتن وقت می شود ودرثانی سگها ازدرک مفاهیم جملات آگاه نخواهند شد وتاکید برارائه جملات نهایتا باعث گیج شدن حیوان می گردد. درواقع بسیاری ازمواردی که صاحبان دام آن را اطاعت نکردن وسرپیچی تلقی می کنند ناشی ازگیج شدن ونفهمیدن مفهوم دستورات ازجانب سگ است. نفهمیدن دستورات نباید مبنای تنبیه سگ باشد. حتی برای تنبیه کردن کافی است که سگ رابا یک تشروتغییرقدرت صدا ویا زدن چند ضربه آرام به گردن یا تکان دادن آن متوجه اشتباده خود بکنید. تنبیه شدید تنها درشرایط بسیاراستثنائی باید انجام شود.چنان که ذکرشد اگرسگ آموزش خود را به نحو صحیح انجام داد باید مورد تشویق قرارگیرد. سگ ازرضایت صاحب خود لذت می برد واگرمورد تشویق نیزقرارگیرد به نحوبهتری سعی درانجام آن می کند. سگها درابتدا به سرعت خسته وکسل می شوند. بنابراین طول زمان تمرین وآموزش باید درحدی باشد که باعث خستگی وکسالت نگردد. دراین بین می توان آموزش را تغییرداد یا یک دوره استراحت درنظرگرفت. تذکرمکرروگوشزد کردن دستورات نیزاشتباه است. زیرا سگ تمرکزخود را ازدست داده وگیج می شود. همیشه مراقب سگ بوده وبا اومهربان باشید. اما درهمه حال قاطع بوده واجازه ندهید که سگ به طورعمدی ازدستورات سرپیچی کند. درغیراین صورت علیرغم تمام تلاشها تنها وقت خود را هدرداده اید. یک سگ به خودی خود تربیت نمی شود واین شما هستید که باید با تلاش وکارمداوم تمرین وتربیت لازم را به وجود آورید. این اعمال باید مداوم ومنظم باشد وباید سعی کنید که تمرینات درحد امکان دروقت وزمان معینی ازروزانجام شود وهرزمان که سگ تمرین را به نحو صحیح انجام داد آن تمرین را خاتمه دهید. اما اگراشکال وگرفتاری وجود داشت بهتراست که تمرین را تغییرداده وبعد ازاطمینان ازانجام صحیح تمرین را خاتمه دهید.

number one
2007/07/28, 13:02
تربیت
زمانی که انسان سگ را ازمحیط وحشی خویش خارج ساخت وازآن به عنوان یک حیوان خانگی بهره برداری کرد. تربیت وآموزش این حیوان نیزضرورت یافت. به عبارت دیگرچنانچه این عضو جدید درتمام قسمتهای خانه ادرارکند ویا تمام شب را ناله وزوزه سردهد هیچگاه موردقبول اعضاء خانواده قرارنخواهد گرفت. بنابراین برای حضوردردنیای جدید انسانها نیازبه یکسری آموزشهای رفتاری خواهد داشت. شما نمی توانید ازیک توله جدید انتظارداشته باشید که تمام شب یک حیوان خانگی بی عیب ونقص باشد. اودرروند اجتماعی وآشنا شدن با مردم به کمک شما احتیاج دارد. درواقع آموزش وتربیت ایجاد ارتباط بین حیوان وصاحبش را به شدت افزایش می دهد. انجام یک آموزش موفق همه جا وبوسیله هرفردی به خوبی قابل اجرا است. اما باید توجه داشت که درخلال آموزش موفق همه جا وبوسیله هرفردی به خوبی قابل اجرا است. اما باید توجه داشت که درخلال آموزش وتربیت انتظارداریم که یک حیوان مهاجم به یک موجود آرام وخوش اخلاق تغییریابد. حال این تغییرچگونه ایجاد می شود؟ هرسگ تربیت شده ای می بایست که حداقل 5 دستوراصلی را بلد باشد. این دستورها عبارتند ازبایست. بنشین. بخواب. بی حرکت وبیا. چنانچه سگ این دستورات را نشناسد ویا عمل نکند صاحبش را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. به خاطرداشته باشید که تربیت سگ به عهده صاحب آن است. هیچ سگی نمی تواند بدون تربیت وآموزش یک موجود خوش رفتاردرخانه باشد. تربیت وآموزش باعث می شود که سگ تحت کنترلی را چه درخانه وچه درمحیط خارج واجتماع دراختیارداشته باشید. ازسوی دیگرچنانچه سگ دقیقا ازمنظورشما مطلع گردد دستوررا به بهترین شکل اجرا کرده واززندگی خود لذت می برد وهمین امرباعث می گردد که هوشیاری وقابلیت های آن افزایش یابد. درمواردی آموزش وتربیت می تواند باعث حفظ سلامت وحیات حیوان گردد/

این نکته را باید به خاطرسپرد که یک سگ قابل قبول سگی است که تنها با یکباردستوردادن متوجه گردد وآن را اجرا نماید. سگها نیزهمچون اطفال کوچک هستند. کنجکاو وعلاقمند می باشند. آنها جهان را به طرق مختلف آزمایش وامتحان می کنند. یک سگ به محض آنکه متوجه گردد که شما احتیاجات وخواسته های اورا برآورده می سازید سعی می کند که به طرق مختلف توجه شما را جلب نماید ودراین بین می بایست که این رفتارهای طبیعی را به سمتی هدایت کرد که مورد قبول بوده ویا مفید باشد.ازدید عملی سگها دررفتارهای خود چنان هستند که با کمترین مزاحمتی حداکثرفواید را برسانند ولی اگرسگ شما بیا موزد که با ناله کردنهای مداوم به خواسته خود می رسد( این تعبیرشاید درمورد اطفال مناسب ترباشد) درموقع لزوم ناله خواهد کرد.

اگرسگ بیاموزد که با غذا نخوردن توجه شما را جلب می کند غذا نخواهد خورد. اما اگرازهمان برخورد اول با شما بیاموزد که انجام دستورات باعث جایزه گرفتن می شود وتخلف ازآنها باعث برخوردهای قاطع می گردد باعث می شود که را آسان تررا انجام دهد وطبیعتا راه آسان همان راهی است که مورد نظرشما است. کلماتی که درتربیت سگها استفاده می شوند قابل اطمینان ویکنواخت هستند. به عبارت دیگراطمینان سگ نسبت به شما باید به همان میزان اطمینان شما به سگ باشد. این اطمینان زمانی حاصل می شود که عکس العمل های یک عمل خاص همواره یکسان باشد. درتربیت این عمل بدین معنا است که یک عمل خاص همیشه ممنوع است ویا همیشه باید انجام شود. دودلی وناهماهنگی خطرناکترین عامل درتربیت می باشد. یک سگ آموزش دیده می داند که چه کارهایی را می تواند انجام دهد وازانجام چه کارهایی ناتوان است واین امرتنها با برخوردهای یکنواخت صورت پذیرمی باشد. سگی که با انجام صحیح یک عمل تشویق می شود وبا غلط انجام دادن آن تنبیه می گردد به زودی رفتارهای قابل قبول را خواهد آموخت.

number one
2007/07/28, 13:02
استفاده ازقلاده
قبل ازشروع تربیت به یک قلاده نیازاست. قلاده به شکل های متنوعی وجود دارد. ازانواع زنجیری گرفته تا چرمی آن ساخته شده وآن را به دورگردن حیوان می بندند. قلاده وسیله بسیارمناسبی برای تربیت سگ است. زیرا به وسیله آن می توان نیروهای موردنظر رابه حیوان وارد ساخت. درضمن به مرورزمان حیوان نیزخواهد آموخت که کشیدن زنجیروطناب آن به معنی یک دستورمهارکننده است. اگرتوله خیلی کوچک است می توان ازیک زنجیرشوک نازک یا نظایرآن استفاده نمود. اما با بزرگ شدن آن به یک قلاده بزرگتروسنگین تراحتیاج خواهد بود. پیشنهاد می گردد که درصورت تمایل نام سگ وآدرس خودتان را به نوعی به قلاده الصاق نمائید تا چنانچه بطورناخواسته ازخانه خارج گردید بوسیله همسایگان یا سایرین شناسایی گردد.

بعد ازبستن قلاده باید زمانی را درنظرگرفت تا توله به آن عادت نماید. آنگاه شما می توانید که تسمه آن را نیزوصل کنید. گاهی اوقات ممکن است که حیوان درقبال این اعمال مقاومت نماید یا بنشیند ویا ازاجرای دستورامتناع کند. دراین حال به مدت چند دقیقه درقبال سرسختی حیوان مقاومت نشان دهید ویا درصورت نیازتسمه آن را به زوربکشید وسپس اجازه دهید برای بقیه روزآرام وراحت باشد. تا زمانیکه توله درقبال قلاده مطیع گردد هیچ نوع آموزشی را نخواهد پذیرفت. واین امربه گذشت زمان وصبرنیازدارد. به خاطرداشته باشید که مدت زمانی که طول می کشد تا سگ اطاعت خود را نشان دهد باید روزبه روزکمترگردد. همانگونه که ذکرشد آموزش سگ می بایست که به طورمنظم یک یا دوباردرروزانجام گیرد وزمان آن به تدریج به 15 الی 30 دقیقه برسد. زمان بیش ازاین باعث خستگی طرفین می شود. درهنگام آموزش هیچ چیزی بدترازخستگی وملالت نیست. درموقع آموزش باید کاملا جدی بود اما نبایستی که ازرفتارهای دوستانه وتشویق کردن وجایزه دادن غفلت کرد. هرموقعی که یک آموزش خاتمه یافت می بایست که مدت زمانی را نیزبرای بازی وجست وخیزدرنظرگرفت. با این کارارتباطات دوستانه بیشتری برقرارمی شود.

number one
2007/07/28, 13:04
دستور نشستن
این دستوریکی ازآسان ترین ومفید ترین دستوراتی است که یک سگ باید بیاموزد. مفهوم کلمه "بنشین" درتربیت سگ به این معنی است که سگ با شنیدن آن می بایست درسمت چپ مربی خود بنشیند. دراجرای دستورات سگ عملا به دنبال دستورراه رفتن آموزش توقف ونشستن رانیزدریافت می کند. یعنی زمانی که حرکت کردن وراه رفتن پایان یافت سگ نیزبه طورخودبخود بنشیند. به عبارت دیگرزمانی که راه رفتن تمام شد باید که به سگ دستور"بنشین" را ارائه کرد ودرعین حال با دست چپ کفل وکمررا به سمت پائین هدایت کرد تا حیوان بنشیند وبا دست راست سرحیوان را بالا نگه داشت. سپس به وسیله دست طناب قلاده حیوان را برای چند لحظه به وضعیت ایستاده درآورده وسپس دستورحرکت کردن را جهت راه رفتن ارائه کنید. این اعمال به طورمکررتکرارمی شوند. به تدریج حیوان آموزش کافی را دریافت می کند وهرزمانی که شما می ایستید اوخواهد نشست ومنتظردستوربعدی شما خواهد بود. هربارکه سگ درموقعیت صحیح قرارگرفت بعنوان تشویق به اوکمی جایزه بدهید. چند دقیقه ای صبرکنید وپس ازاستراحت این کاررا تکرارنمائید. نهایتا هنگامی که مفهوم نشستن کامل گردید وبا توقف شما سگ اقدام به نشستن کرد می توانید که قلاده را بازکنید وبه اودستورنشستن را بدهید. سپس تعلیم نشستن وراه رفتن را بدون قلاده تکرارکنید.

number one
2007/07/28, 13:05
دستور ایستادن – صبرکردن

برای تعلیم ایست یا توقف می بایست که حیوان را درحالی که قلاده بسته شده است دروضعیت نشسته قرارداد وسپس دستورایست راداد ودراین حال کف دست چپ را درجلوی پوزه قرارداده وقدم به قدم ازوی دورشوید ودستوررا تکرارنمائید. 10 الی 20 ثانیه حیوان باید دراین حال بماند وسپس آزادش سازید. به تدریج این زمان وفاصله را افزایش دهید تا زمانی که با ارائه دستورایست حداقل سه دقیقه صبرکند. بتدریج دامنه فاصله گرفتن را افزایش دهید تا حدود 5/4 مترازاو فاصله داشته باشید. تشویق سگ دراین زمان حائزاهمیت است. یک نکته ضروری که باید به آن توجه داشت این است که سگ با آنچه شما می گوئید یا آن را چطورمی گوئید وآنچه خود درزمان گفتن آن انجام می دهید کاملا آشنا گردد. این دستوررا باید با یک صدای رسا وشفاف ابرازنمود وحتی دراین حال می توانید انگشت سبابه خود را بلند نموده ودرحین اشاره کردن دستورایست را به اوبگوئید. پس ازتکمیل این آموزش می توان حیوان را با آموزش های قبلی یعنی حرکت بنشین وایست تمرین داد. دراجرای این دستورات باید مهربان وقاطع بود وبه دورازخشم آموزش حیوان را کامل کرد.

number one
2007/07/28, 13:07
دستور راه رفتن
وقتی شما سگ خود را راه می برید باید بند تسمه را بطورمحکم دردست راست گرفته وسگ درسمت چپ شما قرارگیرد بطوریکه بند تسمه ازجلوی بدن شما رد شود. این کارباعث می شود که کنترل شما برحرکات سگ بیشترگردد. اجازه دهید که برای چند دقیقه محدود سگ جلوترازشما راه برود. بطوریکه احساس کند که می تواند درچنین محدوده ای آزاد باشد. اوباید کاملا بداند که هرگاه بخواهد به خارج خانه برود قلاده وبند تسمه ضروری هستند. بطوریکه نسبت به بند تسمه مطیع شده باشد حال اگردرموقع راه رفتن بخواهد که درجهت دیگری حرکت اضافی بکند شما باید راه رفتن را متوقف سازید. او چند قدمی خواهد رفت وسپس متوجه می گردد که نمی تواند بیش ازاین حرکتی انجام دهد. سپس برمی گردد وبه صورت شما نگاه خواهد کرد. این زمان یک لحظه بسیارمهم وسرنوشت سازاست! حال به مدت یک دقیقه توقف کنید وبه پشت سراوخیره شوید. حال ده قدم دیگربردارید ومجددا توقف کنید. دراین حال احتمالا حیوان چند قدمی را تا انتهای بند تسمه می رود ودرمی یابد که بیشترنمی تواند حرکتی انجام دهد ومجددا برمی گردد ونگاه می کند. چنانچه سگ شروع به کشیدن وتکان خوردن نماید درمحل خود ثابت بایستید. بعد ازآنکه اوآرام گرفت شما هم بند را شکل کنید. این تمرین تا زمانیکه بیاموزد که نباید جلوترازشما راه برود ادامه دهید. زمانیکه توله درقبال کشیدن بند تسمه اطاعت نمود نیمی ازتمرینات شما کامل شده است. چرخش برای سگهایی که درزمان راه بردن کاملا مطیع هستند ضرورت می یابد وباعث می گردد تا سگ درکناربرای سگهایی که درزمان راه بردن کاملا مطیع هستند ضرورت می یابد وباعث می گردد تا سگ درکنارشما طوری راه برود که سرش درامتداد زانوی شما باشد. هیچ چیزبدترازآن نیست که یک سگ بزرگ صاحب خود را درحین راه رفتن به دنبال خود بکشد. برای آموزش کامل این دستورشروع به تند راه رفتن نمائید وبا صدائی رسا دستور" راه بیا" را تکرارکنید. اگرحیوان حالت یورش داشت طناب را محکم بکشید واگرعقب ماند دستوررا تکرارنموده وبند تسمه را با زوربکشید. پس ازآنکه سگ آموخت که با سرعتهای مختلف راه برود می توانید بند تسمه را بازکنید وبدون آن تمرین را ادامه دهید. اما بند تسمه را دردسترس نگه دارید تا چنانچه بازیگوشی کرد بلافاصله مورد استفاده مجدد قرارگیرد.

number one
2007/07/28, 13:07
دستور آمدن

شاید مهم ترین دستوری که سگ باید فراگیرد دستور"بیا" باشد. این دستوردرآخرجدول تعلیمات قرارمی گیرد زیرا سگ شما می بایست که مفاهیم قبلی را به خوبی بداند. وقتی شما سگ را با نامش صدا می زنید سگ ازقبل آموخته است که به سمت شما بیاید. چرا؟ زیرا شما زمانی که می خواستید به اوغذا یا جایزه ای بدهید صدایش می کردید. درخارج خانه رسیدن به چنین پاسخی دشوارتراست. زیرا درچنین محوطه هایی با خود یا دیگران به بازی مشغول می شود. بنابراین برای آمدن باید تربیت شود. برای آموزش این دستوراورا دریک فاصله ای ازخود قرارداده ودرحین گفتن دستور" بیا" اورا به سمت خود بکشید. بدین ترتیب اوخواهد آموخت که با کلمه بیا عمل کشیدن به سمت شما شروع می گردد. واعمال فشارزمانی است که بلافاصله به دستورشما پاسخ نشان ندهد. زمانی که حیوان شروع به آمدن کرد فاصله را افزایش دهید تا بیاموزد درهرفاصله ای با شنیدن دستور" بیا" بیاید. درادامه این تعلیم هنگامی که با حیوان مشغول حرکت هستید به طورناگهانی یک قدم به عقب برداشته وبگوئید " بیا" وسپس درمسیرعکس حرکت کنید ودستوررا تکرارکنید. دادن جایزه دراین زمان بسیارمهم است وسپس تمرین ادامه پیدا می کند. این عمل را باید آنقدرتکرارکرد تا سگ مفهوم آن را به خوبی متوجه شود. هنگامی که سگ این تعلیمات اولیه را فراگرفت لازم است که مرحله نهایی یعنی کنترل بدون قلاده نیزعملی گردد ودراین حین باید مطمئن شد که سگ بدون قلاده نیزازدستورات اطاعت می کند. بسیاری ازافراد بدون تلاش های اولیه انتظاردارند که سگ خیلی سریع بتواند که بدون قلاده ازدستورات اطاعت کند. این قبیل اعمال اثرات نامناسبی درتربیت پذیری سگ دارد. تربیت وآموزش سگها درخلال یک روز یک هفته ویا یک ماه خاتمه نمی یابد. بلکه این نوع تمرینات برای حفظ آمادگی می بایست همیشه ادامه یابند.

number one
2007/07/28, 13:09
استفاده ازروزنامه به عنوان محل توالت :
اگر شما صاحب سگ بالغی شدید که راه و رسم زندگی در خانه را آموزش ندیده است، با آن حیوان مانند یک توله سگ رفتار کنید. توله سگ ها بعد از غذا خوردن، آب خوردن، قدم زدن یا بازی کردن توالت می کنند. قبل از اینکه به سگ یاد دهید جهت توالت کردن به خارج از خانه برود استفاده از روزنامه را در خانه به حیوان بیاموزید. علاوه بر این، دکتر دامپزشک به شما توصیه می کند قبل از واکسن زدن به توله سگ حیوان را به خیابان نبرید چرا که امکان ابتلا به بیماریهای واگیر دار وجد دارد. لذا استفاده از روزنامه برای افرادی که در آپارتمان زندگی می کنند مفید خواهد بود. بنابراین یک محوطه کوچکی را در نظر بگیرید و تمام این محوطه را از چندین لایه روزنامه بپوشانید و صبر کنید تا توله سگ از آنها استفاده نماید. سپس روزنامه های خیس شده را با روزنامه های خشک تعویض کنید.این کار را یک یا دو روز ادامه دهید سپس یک قسمت کوچک از محلی را که به وسیله ی روزنامه پوشانده شده بدون روزنامه بگذارید به این امید که توله سگ در آن محل ادرار نکند. اگر توله سگ این محل را خیس کرد به او توجه دهید؛ حیوان را روی ر.زنامه بگذارید تا بفهمد که تنها محلی که می تواند ادرار کند روی روزنامه است. به مرور زمان وقتی توله سگ دلیل پوشانده شده زمین را با روزنامه فهمید می توانید فضایی را که از روزنامه پوشانده شده محدود تر کنید و مرتب روزنامه خیس شده را تعویض نمایید تا زمانی که توله سگ آنقدر بزرگ شود که بتواند به خیابان برود. معمولا در شب برای توله سگ راحت تر است که آب نخورد زیرا به حیوان کمک خواهد کرد که ادرار خود را کنترل کند؛ بنابراین حداقل دو ساعت قبل از خواب به توله سگ آب ندهید و حتما قبل از خوابیدن سگ را به بیرون ببرید و یا از روزنامه استفاده نمایید. نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

* بو کشیدن زمین اولین نشانه ی تمایل سگ به ادرار کردن می باشد. بنابراین شما تنها چند ثانیه وقت دارید که توله سگ را روی روزنامه قرار دهید.

* به سرعت سگ را بلند کنید و روی روزنامه بگذارید. روزنامه به دلیل قابلیت جذب بالا بهترین وسیله برای این منظور است.

* اگر بتوانید تکه هایی از روزنامه کثیف شده را نگه دارید می توانید جهت تشویق سگ به منظور توالت کردن در محل مورد نظر تان از ان استفاده کنید.

در اینجا متذکر می شویم که بعضی از توله سگها ذاتا از اینکه روزنامه ای در زیر پایشان باشد متنفرند بنابراین به این توله ها بهتر است سریعا روش توالت کردن در خارج خانه را بیاموزید.

حال مروری خواهیم داشت بر مطالب گفته شده در مورد توالت بر روی روزنامه :

* توله سگ را در اتاقی که به آسانی قابل تمیز شدن است محبوس نمایید و کف اتاق را با روزنامه مفروش کنید. وقتی توله سگ به توالت کردن در یک نقطه عادت کرد سایر روزنامه ها را بردارید. شما می توانید تدریجا روزمامه ها را برداشته و سرانجام ان را کنار قرار دهید.

* در یک روز خوب و آفتابی روزنامه را در خارج خانه قرار دهید. روز بعد روزنامه را به طور کل بردارید. به طور حتم سگ جهت توالت کردن به خارج خانه خواهد رفت. پس از انجام این کار حیوان را تشویق به عمل انجام شده اش نمایید. مراقب باشید سگ دوباره جهت پیدا کردن روزنامه به طرف در خانه بر نگردد.

number one
2007/07/28, 13:09
توالت کردن در خارج خانه :
برای کسانی که تازه صاحب سگ شده اند و در نتیجه در امر نگهداری سگ مبتدی هستند توالت کردن نابه جا معضل بزرگیست، اما با کمی صبر و حوصله می توان آن را حل نمود. سگ ها معمولا تمایل دارند در جاهایی که خودشان یا سایر سگ ها توالت کرد هاند اقدام به ادرار و مدفوع نمایند. بنابراین اگر برایشان ممکن باشد به چنین محل هایی خواهند رفت. توله سگ ها به طور حتم پس از نوشیدن مایعات یا بیدار شدن از خواب و در عرض نیم یا یک ساعت پس از خوردن غذا ادرار یا دفع مدفوع می کنند، لذل در این موقع حیوان را به محلی که برای توالت کردن در نظر گرفته اید منتقل کنید و با زنجیر نگه دارید. این محل ممکن است قسمتی از باغ که دارای خاک معمولی است باشد یا اینکه محلی خاص برای حیوان تعبیه شده باشد. قبل و بعد توالت کردن با توله سگ بازی کنید و در حین حال کلمات خاصی را به زبان بیاورید. این کلمات بعدها به عنوان فرمان یا علامتی جهت توالت کردن به کار خواهد رفت، اما دقت کنید که این فرمان یا فرمانهای دیگر کاملا متفاوت باشند.

اگر شما به سگ مهلت دادید تا از خانه خارج شود و عمل دفع را انجام دهد ولی سگ پس از بازگشت به خانه زمین یا فرش را کثیف نمود، بایستی به او بفهمانید که کارش اشتباه بوده و با گفتن واژه ی " شرم کن " حیوان را سرزنش نمایید. چندین با این وازه را تکرار کنید و سپس با عجله او را به بیرون از خانه ببرید. اگر باز بیرون خانه مدفوع کرد او را تشویق کنید. اگر تازه صاحب یک توله سگ شدید، تعطیلات آخر هفته تان را به آن اختصاص دهید و کل روز را جهت تربیت و تعلیم توالت رفتن صرف کنید. اگر شما در زمان بیدای توله سگ آن را تحت نظر قرار دهید و محل مورد نظرتان جهت دفع کردن را به حیوان نشان دهید، توله سگ در دفعات از آن محل برای دفع ادرار و مدفوعش استفاد خواهد نمود. اگر چه تعطیلی کسل کننده ای خواهد بود اما بهتر از این است که به به طور منقطع ساعت ها یا روزها را صرف تعلیم توالت رفتن به سگ نمایید. به توله سگی که سن بیشتری دارد می توان به طور کامل در خلال یک تعطیلی آخر هفته توالت رفتن را آموخت. از تنبیه توله سگ هایی که به اشتباه در جاهای ممنوع توالت می کنند اجتناب کنید و به جای تنبیه کردن واژه های " شرم کن " یا کلمه ی " خجالت بکش " را چندین بار با لحنی عصبانی تکرار نمایید. دوباره یادآوری می شود که توله سگ هایی که به طور آزادانه در خانه در خانه رفت و آمد دارند معمولا در جاهای ممنوع نیز تولت می کنند، برای جلوگیری از این کار آنها، وقتی احساس می کنید حیوان آماده ی دفع کردن است او را به حیاط ببرید و در جای خاصی که کف آن از سایر قسمت ها متمایز است قرار دهید؛ حیوان خیلی سریع به این محل عادت می کند. در اینجا یک مسئله را متذکر می شویم که اگر حیوان در دفع کردن مشکل دارد می توانید از شیاف مقعدی کودکان استفاده نمایید. وارد کردن شیاف باعث تحریک عمل دفع کردن می شود لذا حیوان را به محلی که برای توالت کردن در نظر گرفتید منتقل کنید. نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :
* ایستادن پشت در مشخصه این است که سگ می خواهد جهت توالت کردن به خارج خانه برود.

* سگ ها دوست دارند در محل قبلی شان توالت کند، لذا با بو کشیدن آن محل را پیدا می کنند.

* وقتی سگ در حال توالت کردن است، با گفتن کلماتی مثل " عجله کن " سگ را تشویق به این کار نمایید.

افرادی که صاحب سگ های کوچک خانگی هستند نیز تمایل دارند با وجود اینکه سگ توالت کردن روی روزنامه یا داخل جعبه توالت را یاد گرفته است به خارج خانه برود. به منظور تعلیم توالت در خارج خانه، ابتدا روزنامه و جعبه توالت را به خارج از خانه منتقل کنید. و هنگامی که احساس کردید زمان توالت کردن توله سگ فرا رسیده است آن را به خارج خانه هدایت کنید و در محل مورد نظر قرار دهید. توله سگ به کمک قدرت بویایی اش محل توالت کردن را پیدا می کند و لازم نیست شما خودتان را به زحمت بیاندازید. توله سگ پس از مدتی به این محل عادت می کند. روزنامه ای که برای تشخیص محل توالت در خارج خانه قرار داده اید را به تدریج کوچک و کوچکتر کنید تا اینکه سرانجام کاملا آن را بردارید. در صورت استفاده از جعبه نیز موادی را که در کف جعبه توالت قرار می دادید کم کم خارج کنید و بعد از گذشت چند روز جعبه را بردارید. با گذشت زمان شما هر روز قسمتی از مواد جانبی موجود در محل توالت را بردارید تا اینکه نهایتا تنها زمین یا سبزه باقی بماند. بعد از سپری شدن این مدت باید سگتان کاملا تربیت شده باشد. به طور حتم وقتی شما روزنامه را از خانه به حیات آوردید باید آن را با قرار دادن چند قطعه سنگ در گوشه هایش ثابت کنید تا باد ان را حرکت ندهد.

در انتها یاد آوری می شود که قدم زدن باعث تحریک حیوان جهت توالت کردن می شود. حیوان در ده دقیقه اول این کار را انجام می دهد، لذا حیوان را با زنجیر در محل مورد نظرتان برای توالت کردن نگه دارید و پس از مدفوع کردن با خاک انداز مدفوع را بردارید و در سطل آشغال بیاندازید.

number one
2007/07/28, 13:09
عدم موفقیت در تعلیم توالت کردن :
جهت زندگی در خانه محدودیت هایی برای سگ تعیین کنید ولی هرگز سگ را برای اشتباهی که کرده سرزنش نکنید زیرا این کار باعث جری تر شدن حیوان می شود. نباید پس از اینکه سگ مرتکب اشتباهی شد او را در قفس محبوس و زندانی کنید و باعث انزجار او از قفس گردید؛ چرا که حیوان باید قفس را به عنوان مکانی امن جهت استراحت دوست داشته باشد. محلی را که اشتباها سگ کثیف کرده با ضدعفونی کننده بی بو تمییز کنید زیرا بوی ساتع شده از محل، سگ را جهت توالت کردن مجدد در آنجا ترغیب می کند. ضد عفونی کننده باعث از بین رفتن میکروبها نیز می شود. در موقع کار حتما از دستکش لاستیکی استفاده نمایید.

number one
2007/07/28, 13:10
تعلیم ماندن در قفس :

سگی که از زمان تولگی نگهداری در قفس را یاد گرفته است، به آن به عنوان پناهگاه مطمینی نگاه می کند. سگ ذاتا دوست ندارد محل خوابشان را کثیف کنند، لذا براحتی می توان آنها را جهت زندگی در خانه تعلیم داد. قرار دادن توله سگها در قفس نه تنها موجب تمیز ماندن خانه می شود بلکه در این حالت توله ها با مدفوعشان در تماس نبوده و از آلوده شدن آنها جلوگیری می شود. در این ارتباط نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :
* وقتی کاری دارید سگ را درون قفس بگذارید. مطمین شوید که کف قفس نرم است. همچنین یک کاسه ی آب تازه و یک اسباب بازی جهت جویدن در اختیار سگ قرار دهید.

* در یک روز سگ را بیشتر از دو سه ساعت درون قفس نگه ندارید.

* در کف قفس یک تکه روزنامه قرار دهید تا توله سگ آن را به عنوان اولین محل توالت کردن بشناسد

number one
2007/07/28, 13:10
جلوگیری از جویدن اشیاء :

توله سگ ها و سگ های جوان در هنگام دندان در آوردن به شیئی برای جویدن نیاز دارند، زیرا رشد دندان دائمی در زمان مناسب از لثه ها خارج شوند. همچنین جهت اطمینان از شکل گیری درست فک و سفت بودن دندانها در فک لازم است شیئی جهت جویدن در اختیار توله سگ قرار دهید. سگ های بالغ نیز به طور غریزی به منظور تمیز کردن دندانها، ماساژ لثه ها و ورزش دادن فکها تمایل به جویدن ساقه درختان یا ریشه گیاهان و یا سایر اشیا دارند. به همین دلیل ممکن است توله سگ ها و سگ های جوان باعث تخریب اشیای گرانبها گردند. وقتی سگ ها به طور غریزی به خصوص در مواقعی که درد آنها زیاد است، چیزی را می جوند توجهی به ارزش آن از نظر صاحبشان ندارند. بنابراین بهترین کار این است که اشیای گرانبها را دور از دسترس توله سگ قرار دهید و برای کمک به کاهش درد شیئی را جهت جویدن در اختیار توله سگ قرار دهید. چیزی که جهت جویدن در اختیار توله سگ قرار می دهید نباید شکننده یا غیر قابل هضم باشد، زیرا اگر تکه ای استخوان در اختیار سگ های کوچک جثه قرار دهید به تکه های کوچک شکسته و باعث سوراخ شدن مری و نهایتا مرگ حیوان می شود و اگر چیز غیر قابل هضمی باشد مثل عروسک های پلاستیکی موجب انسداد روده شده که چنانچه بی درنگ عمل جراحی نشود و خارج نگردد، موجب مرگ توله سگ خواهد شد. یک کفش لاستیکی بزرگ جهت جویدن در اختیار سگ قرار دهید اما دقت کنید که پاشنه لاستیکی، میخها، بند کفش و سایر قسمت های آهنی مانند سگک کفش و غیره جدا نشوند. یک تکه پاشنه لاستیکی ممکن است منجر به انسداد روده شود و اگر میخی در کفش وجود داشته باشد موجب پاره گی دیواره ی مری می گردد. مشکلی که وجود دارد این است که امکان دارد توله سگ این کفش را با کفش گرانبهای شما و سایر افراد اشتباه بگیرد و آنها را نیز بجود، بهتر است برای این کار از اسباب بازی های مخصوص سگ ها استفاده نمایید.

پوست دباغی نشده خام و خشک که به اندازه و اشکال مختلف ساخته می شوند، در فروشگاهها موجود است و می توان برای این منظور از آنها استفاده نمود. اما نمی توانند خیلی کار ساز باشند زیرا پس از مدتی توسط آب دهان سگ مرطوب می شود و توسط حیوان بلعیده می شوند. با وجودی که خطری برای سگ ندارند، ولی در این اواخر مواردی از خفگی ناشی از گیر کردن تکه ای پوست خام در گلوی سگ گزارش شده است. علاوه بر این برخی از دامپزشکان مواردی از یبوست حاد ناشی از وجود تکه هایی از پوست هضم نشده در روده را نیز گزارش کرده اند.

بهترین ماده ای که برای رفع این نیاز ساخته شده است، استخوان هایی از نایلون می باشد. به خصوص آنهایی که با گوشت طبیعی و خرده های استخوان ترکیب شده اند. سگ ها قادر به شکستن این استخوانها نیستند لذا از این جهت بی خطر هستند و از نظر اقتصادی نیز به صرفه می باشند. جویدن شدید منجر از بین رفتن رسوبات استخوان شده و در نتیجه موجب تمیز شدن موقتی دندانها و ماساژ و سفتی لثه ها می گردد. برآمدگی های سطح استخوان که در اثر جویدن ساییده می شوند به صورت تراشه بلع می شوند اما ترکیب شیمیایی نایلون به گونه ای است که در مایع معده تجزیه می شود و بدون تغییر دفع می گردد. استخوانهای نایلونی مقاومت لازم جهت ورزش آرواره ها را فراهم می کند و در خروج دندانها از لثه موثر هستند. مزایای استخوان های نایلونی این است که نایلون باعث فرسایش دندان نمی شود، زیرا ساینده نیست و ترکیب آن نیز بی خطر بوده باعث رشد میکروارگانیسم ها نمی شود و می توان سطح ان را با آب گرم و صابون شست یا به وسیله آب جوش آن را ضد عفونی کرد. استخوان های نایلونی توسط اکثر دامپزشکان توصیه شده است. استخوان های نایلونی در اثر جویدن دچار چین و شکن شده که ایجاد سطحی مثل مسواک را می نماید و موجب تمیزی دندانها و ماساژ لثه ها می شود. باید همان طوری که هر از گاهی به قوام مسواک خود توجه می کنید، ساختار استخوان نایلونی را نیز از نظر قوام و سفتی مورد توجه قرار دهید.

دندانهای سگ بایستی سالی یکی دو بار توسط دامپزشک تمیز شوند، زیرا در غیر این صورت پلاک دندانی ایجاد می شود که بای تمیز کردن انها نیاز به بیهوش کردن سگ می باشد. تمیز کردن دندانها برای سگ لذت بخش است و علاوه بر این برای سلامتی دندانها نیز مفید می باشد. از جویدن اشیای نرم مانند پارچه یا کتان توسط توله سگ جلوگیری کنید زیرا تکه ای از پارچه در گلوی سگ گیر می کند ومنجر به خفه شدن حیوان می شود. برای جلوگیری از جویدن اشیای ممنوع توسط سگ از واژه ی " نه " استفاده کنید. مثلا هنگامی که سگ در حال جویدن فرش، مبلمان یا کفش شماست با گفتن کلمه " نه " و تکرار آن حیوان را از این کار بازدارید. این واژه بایستی با صدای بلند و لحنی که بیانگر نفرت و انزجار شما هست بیان شود. برای تعلیم این درس تکه ای استخوان نایلونی در اختیار سگ قرار دهید تا بجود. سپس شیئی را که سگ مجاز به جویدن ان نیست در اختیار سگ قرار دهید و اگر سگ شروع به جویدن آن کرد با گفتن کلمه " نه " او را از این کار بازدارید. بی این کار توله سگ در می یابد که برای تسکین درد دندانهایش چه چیزی را می تواند بجود و چه چیزی را نمی تواند بجود.

اگر کمی مراقب باشید و در همان مراحل اولیه مانع از این کار ناشایست شوید به زودی سگ این عادت زشت را ترک خواد کرد. ضمنا برای جلوگیری از جویدن اشیاء توسط سگ آنها را به محلول های غیر سمی و تلخ آغشته نمایید. روش دیگری که می توانید استفاده نمایید این است که با یک روزنامه لوله شده روی آن اشیاء بزنید تا توله سگ تصور کند چیز بدی است ولی توله سگ را نزنید. بعضی از توله سگ ها هرگز به سراغ چیزهایی که بر روی آنها زده اید یا چیزهای مشابه آنها نمی روند. اما گاهی اوقات نتیجه عکس هم وجود دارد و در این مواقع توله سگ به شیئی که بر روی آن می زنید حمله می کند و می خواهد به صاحبش در دفع آن شیئی کمک نماید.

number one
2007/07/28, 13:11
دادن غذا به سگ به عنوان بخشی از تربیت :
غذا نقش بسیار مهمی را در تربیت سگ ایفا می نماید. بارها دیده شده است که غذا دادن به سگ چگونه باعث آشنا شدن حیوان با نام خود شده است. با دادن یک تکه غذا پس از اجرای صحیح فرمان و یا انجام کاری شایسته، به سگ می آموزید که در صورت اطاعت از فرمان، پاداشی در انتظار اوست. در تربیت توله سگ ها نیز دادن یک تکه غذا به عنوان پاداش فرمانبرداری، باعث تشویق آنها می گردد.

سگ را باید طوری تربیت کنید که از صداهای بلند مانند صدای شلیک تفنگ و یا رعد و برق نترسد، این تعلیم را می توان در هنگام غذا دادن انجام داد. پرورش دهندگان سگ های شکاری آنها را طوری تربیت می کنند که از صدای شلیک تفنگ در هنگام غذا خوردن نترسد. توله سگ های گرسنه مخصوصا وقتی در غذا با سایر توله سگ ها شریک می شوند سعی می کنند تا حد امکان غذای بیشتری بخورند، لذا نسبت به صداهای اطراف بی تفاوت خواهند بود. تربیت کنندگان سگ های شکاری از این خصیصه توله سگ ها استفاده کرده و در هنگام غذا خوردن توله ها، از فاصله ی نزدیک اقدام به شلیک می کنند. تربیت کننده کم کم به آنها نزدیک می شود تا اینکه سرانجام در بالای سر انها اقدام به به شلیک می کنند، بدون اینکه موجب وحشت انها گردد. توله سگ ها کم کم به صدای شلیک عادت می کنند و به این نکته پی می برند که خطری آنها را تهدید نمی کند. از قوطی های فلزی خالی نیز می توان برای عادت دادن حیوان به صدای بلند استفاده نمود و در حین غذا خوردن توله سگ ها قوطی ها را در نزدیکی انها به زمین انداخت. کم کم به توله سگ ها نزدیک تر شوید و بدون اینکه موجب ترس و وحشت آنها شوید قوطی ها را در پشت آنها به زمین بیاندازید. اگر در اثر صدا یکی دو تا از توله ها از غذا خردن باز ایساتدند و مضطرب شدند، آنها را آرام کنید و از سر و صدای حاصله بکاهید تا اینکه دوباره ارامش اولیه را باز یابند. این کار باعث می شود سگ ها از صدای رعد و برق، تیراندازی یا انفجار نترسند و نسبت به آنها بی تفاوت باشند

number one
2007/07/28, 13:11
جلوگیری از گدایی کردن سگ ها :
یکی از عادت های زشت سگ ها؛ گدایی کردن و خواهش برای گرفتن غذا است، که این عمل را معمولا در هنگام غذا خوردن شما انجام می دهد. سگ ها برای این کار به میز غذای شما نزدیک می شوند و آنقدر آب از لب و لوچه شان راه می اندازند تا شما را متقاعد نمایند تا تکه ای غذا به آنها بدهید. برای جلوگیری از این عادت زشت هرگز از سفره ی خود تکه ای غذا برای سگ نیندازید و به سگ تعلیم دهید که تنها از ضرف خودش غذا بخورد و به محل غذا خوردن شما نزدیک نشود. لذا در هنگام غذا خوردن، محل خاصی را برای حیوان انتخاب نمایید و او را وادار کنید در آنجا بماند و دراز بکشد و برای سایر افراد خانواده ایجاد مزاحمت ننماید.

number one
2007/07/28, 13:11
جلوگیری از سرقت غذا :
سگ ها دوست دارند با علاقه به دنبال غذایشان بگردند. چیزهایی به نظر ما اشغال می آید ممکن است برای سگ خوشمزه و خوش آیند باشد. سگتان را طوری تربیت کنید که تنها از ظرف خوذش غذا بخورد. علاوه بر این تمامی غذا ها را سرپوشیده نگه دارید تا سگ قادر به دسترسی به آنها نباشد.

* هر زمان سگ بی اجازه سراغ غذا رفت با گفتن واژه " نه نه " او را از این کار باز دارید.

* غذاهایی را که برای سگ وسوسه کننده است دور از دسترس او و درون ظرف های سر بسته قرار دهید.

* ظرف غذا را به مواد تلخ مزه ای که برای سگ ناخوشایند است آغشته کنید.

غیر از موارد اشاره شده، ربودن غذا از روی میز نیز کار زشتی است که اکثر توله سگ ها به آن عادت دارند. رشد سریع توله سگ ها باعث می شود که اشتهای آنها افزایش یابد و از طرف دیگر غذاهای چیده شده بر روی میز نهار خوری چنان چشم اندازی دارد که توله سگ ها نمی توانند از آنها چشم پوشی کنند. این عادت به خصوص در مورد سگ هایی که از میز غذا تکه ای هم به آنها داده شود صادق است. اگر توله سگ ها را به خاطر دزدی از میز سرزنش کنید هرگز در برابر شما دیت به این کار نمی زند مگر اینکه در اتاق نباشید که در این حالت هم خیلی بی سر و صدا به میز نزدیک می شود، سریع و آرام به بالای میز می روند و به جستجوی غذای دلخواهشان، به خصوص گوشت می پردازند. اگر توله سگ یا سگ شما به دزدی عادت کرد و با سرزنش اصلاح نشد بایستی از روشی که متعاقبا اشاره می شود استفاده کنید.

میز را مثل همیشه مرتب کنید و یک تکه گوشت وسوسه کننده روی میز قرار دهید و به آن یک تکه نخ متصل نماید. سر دیگر نخ را به یک قوطی خالی کنسرو یا هر چیز دیگری که در اثر افتادن روی زمین ایجاد سر و صدا نماید وصل کنید. تکه گوشت را لبه میز قرار دهید ولی نگذارید در حین انجام این کارها سگ شما را ببیند. پس از آماده شدن میز، اتاق را ترک کنید و بگذارید سگ با میز غذا تنها بماند. وقتی در غیاب شما توله سگ ب میز نزدیک شود و بخواهد تکه گوشت را بدزدد، همراه گوشت قوطی خلی نیز بر روی زمین می افتد و ایجاد سر و صدای ترسناکی می کند و در نتیجه توله سگ پا به فرار می گذار. ولی به دنبالش آن صدا او را تعقیب می کند. در نتیجه تکرار این کار باعث می شود سگ از ترس، این عادت را ترک نماید. بعد ها حتی اگر در یک اتاق ساکت در حین نزدیک شدن به میز به طور ناگهانی صدایی ایجاد شود سگ از ترس اینکه مبادا این صدا همان صدایی باشد که در هنگام ربودن گوشت ایجاد شده به میز نزدیک نمی شود

number one
2007/07/28, 13:11
پریدن از روی اسباب و اثاثیه خانه :
اگر سگ روی اسباب و اثاثیه منزل می پد و یا روی مبل ها می خوابد او را تنبیه نکنید. اگر به طور مداوم سگ را تنبیه کنید حیوان فقط این عمل را در غیاب شما انجام می دهد و وقتی که احساس کند شما به اتاق برگشتید به سرعت از روی آنها به پایین می پرد. برای این که سگ این عادت زشت را برای همیشه ترک کند از روشی که در زیر گفته می شود استفاده نمایید.

چند تا تله موش بخرید و آنها را پس از آماده کردن روی میز یا صندلی که سگ دوست دارد روی آنها دراز بکشد قرار دهید. سپس به آرامی آنها را با چند تکه روزنامه بپوشانید. اتاق را ترک کنید و پشت در منتظر بمانید. تله موش ها را طوری قرار دهید که سگ متوجه آنها نشود و نفهمد که شما در این کار دست داشته اید. پس از پریدن توله سگ بر روی مبل، تله موش ها به صدا در می آیند و توله سگ با وحشت از روی مبلها پایین پریده و پا به فرار می گذارد. با این کار صدمه ای به توله سگ وارد نمی شود، بلکه تله موشها در زیر روزنامه باعث وحشت حیوان می گردد.

اگر توله سگ یا سگ ناخواسته به اتاق خواب شما می اید و سرزنش و تنبیه نیز فایده ای ندارد روش مشابه گفته شده را امتحان کنید که نتیجه خوبی دارد. بعضی از صاحبان سگ انها را طوری تربیت می کنند که بر روی صندلی مخصوص خودشان فقط می نشینند. اگر از اینکه سگ وارد اتاق خواب شما نشود و بر روی اسباب و اثاثیه ی بپرد متنفرید، در موقع خروج از خانه، سگ را در محل خاصی محبوس نمایید. این کار باعث می شود سگ به اتاق خواب یا نشیمن دسترسی نداشته باشد و بنابراین برای رفتن به آنجا وسوسه نخواهد شد. همچنین می توانید سگ را از خانه خارج کنید و در حیاط نگه دارید. با وجود مطالب گفته شده بعضی ها عقیده دارند که باید سگ را آزاد گذاشت ولی باید طوری تریت نمود که چنین کارهای زشتی را انجام ندهد.

number one
2007/07/28, 13:12
جلوگیری از سر و صدای حیوان :
برخی از رفتارهای سگ برای صاحبش ناخوشایند است بنابراین باید برای این رفتارها هم فکری نمود. یکی از این رفتارها واغ واغ کردن سگهاست . بعضی از سگ ها ذاتا پر سر و صدا هستند و دائما واغ واغ می کنند. اکثر صاحبان سگ می خواهند سر و صدا کردن حیوان را تحت کنترل داشته باشند و وقتی به انها می گویند " ساکت شو " اطاعت کنند. برای رسیدن به این مقصود می توانید از روشهایی که گفته می شود استفاده کنید. بهترین کار این است که در هنگام واغ واغ کردن سگ در دهان حیوان اسپری بدمزه و غیر سمی بپاشید. کار دیگر اینکه پوزه های حیوان را بگیرید و فکهایش را به هم قفل کنید و در حین این کار به او فرمان دهید " ساکت شو " را بدهید. علاوه ب این می توانید از فرمان " نه " استفاده کنید. ولی در این مورد سعی کنید که سگ بفهمد به خاطر سر و صدای بی دلیلش مورد توبیخ قرار گرفته است وگرنه واغ واغ سگ وظیفه اش را انجام داد ساکت شود و برای این منظور به او فرمان " ساکت شو " را بدهید. با توجه به دلایل ذکر شده به کار بردن فرمان " ساکت شو " بر فرمان " نه " و یا " شرم کن " ارجحیت دارد. سگ باید با پارس کردن و عو عو کردن بفهماند که مثلا چیزی می خواهد و یا می خواهد به کوچه برود و یا گرسنه است و یا شخص غریبه ای پشت در منزل ایستاده است و یا خطری متوجه شماست. بعد از مدتی تشخیص صدای سگ در هر مورد ممکن خواهد شد و می توان فهمید که سگ چه منظوری دارد. در اخر متذکر می شویم که زوزه کشیدن سگ ناشی از خستگی و تنهایی حیوان باشد.

number one
2007/07/28, 13:12
تعلیم سوار شدن به ماشین و طرز برخورد با وسایط نقلیه :
سعی کنید اولین گردش های شما خیلی کوتاه و مختصر باشد. وقتی سگ بدون ناراحتی توانست مسافت مورد نظر را تحمل کند، مدت گردش را بیشتر کنید. همیشه قبل از گردش مطمین شوید که شکم سگ خالی است و به تازگی غذایی به حیوان داه نشده است. سگ ها دوست دارند صاحبشان یا هر عضو خانواده را که برای رانندگی می رود همراهی کنند. اما سگ حق ندارد اتوموبیل و یا دوچرخه را تعقیب نماید. این امر در صورتی امکان پذیر است که از زمان تولگی از طرف صاحبش به این کار ترغیب نشده باشد. اگر سگ آموزش همگام و همقدم را خوب یاد گرفته باشد و عادت داشته باشد که پا به پای صاحبش راه برود، به هیچ وجه این کار را انجام نخواهد داد. یاد آوری می شود که دویدن سگ همراه دوچرخه صاحبش برای سلامتی او مفید است و عضلات حیوان را تقویت می کند و به هضم غذای سگ کمک می نماید؛ به شرط اینکه در این عمل زیاده روی نشود. اگر سگ علی رغم مطالب گفته شده عادت به تعقیب وسایط نقلیه داشت، به روش های ذکر شده او را ترک عادت دهید.

یکی از روش ها این است که سگ را به وسیله ی بستن یک بند طویل یا زنجیر ترک عادت دهید. روش دیگر این است که یک دسته جارو را بو طور افقی به طنابی به گردن سگ بسته شده متصل کنید، این کار باعث می شود که در هنگام دویدن دسته جارو به دستهای حیوان برخورد کند و مانع از دویدن شود. اگر بستن دسته جارو و تکرار کلمه ی " نه " یا " شرم کن " مانع از تکرار این رفتار نشد از روش دیگری که متعاقبا می آید استفاده کنید.

در این مورد بایستی شما از شخص دیگری که مطمین هستید سگ او را تعقیب خواهد کرد کمک بگیرید. شخصی که در ماشین است باید از یک تفنگ آب پاش استفاده کند وهنگامی که اتوموبیل در حال حرکت است و سگ اتوموبیل را تعقیب می کند به صورت حیوان آب بپاشید و صورت سگ را خیس کند. اگر این روش بی ثمر بود به جای آب خالص از محلول رقیق آمونیاک استفاده کنید و در تفنگ آب پاش بریزید. اگر چه این کار ممکن است غیر انسانی به نظر بیاید اما باید این حقیقت را نیز مد نظر قرار داد که تعقیب وسایط نقلیه توسط سگ ممکن است منجر به مرگ سگ در زیر چرخهای ماشین شود یا اینکه باعث حوادث رانندگی گردد کخ تلفات انسانی را به بار خواهد آورد

ژااله
2010/07/07, 02:48
سلام من نمی تونم توله سگ 50 روزم رو تو قفس بزارم مخصوصا شبا سرو سدا میکونه چند شب نخوابیدم چه کار کنم عادت کنه تنها بخوابه ؟کمکم کنید اون نژاد اشهیتزه

بهمن
2010/07/07, 02:57
سلام یه نیگاهی به این تاپیک ها بنداز. مطمئنن کمکتون می کنه.

نژادهای سگ : (http://www.daneshju.ir/forum/f431/t19631.html)
در این مبحث به معرفی نژادهای مختلف سگ و روش های صحیح نگهداری و خصوصیات آنها می پردازد


بهترین آموزش ها در مورد انواع سگ (http://www.daneshju.ir/forum/f431/t19649.html)


اطلاعات عمومی درمورد سگ (http://www.daneshju.ir/forum/f431/t19650.html)