PDA

مشاهده نسخه کامل : گیاهشناسیnumber one
2007/07/23, 17:24
طبقه بندی رید(REED):

دانشمندان زیادی سعی نمودند تا گونه های گیاهی را بر اساس رطوبت موجود در خاک طبقه بندینمایند.در سال ۱۹۸۸فردی نام رید ، گونه های گیاهی مختلف را بر اساس وجود آنها در مناطق مرطوب(wetlands) و غیر مرطوب(nonwetlands) طبقه بندی نمود.اگر چه در کشور ما تقریبا هیچ کس این طبقه بندی را نمیشناسد ولی این طبقه بندی به وفور دربسیاریکشور ها به منظور ارزیابی فرسایش پذیری کناره رودخانه ها ، ارزیابی و قابلیت پوشش گیاهی منطقهبرای کاهش فرسایش مورد استفاده قرار میگیرد.رید گونه های گیاهی را به ۵دسته تقسیم نمود .1):گیاهانی که الزاما در مناطق مرطوب میرویند.(OBL)2):گیاهانی که بیشتر در مناطق مرطوب رویش میکنند و در مناطق غیر مرطوب نیز یافت میشوند.(FACW) ۶۷ تا۹۹٪ر مناطق مرطوب رویش میکنند.3):گیاهانی که در مناطق مرطوب و غیر مرطوب به یک اندازه یافت میشوند. FAC4):گیاهانی که بیشتر در مناطق بالادست(UPLAND) یافت میگردند67FACUتا99% در این مناطق رویش

میکنند.5):گیاهانی که الزاما در مناطق بالادست رویش میکنند(UPL).در مناطقی که در حالت طبیعی گیاهان طبقه 1 و 2 غالب میباشند،نشان دهنده عملکرد مناسبپوشش گیاهی نسبت به فرسایش کناری میباشد این گیاهان نسبت به شدت جریان های زیادو غرقابیشدن مقاومت نشان میدهند..این شرط برای ارزیابی فرسایش کناری لازم است ولی شرط کافینیست و باید به همراه فاکتور های دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.اگر در حاشیه رودخانه (یک منطقهمرطوب) گیاهان طبقه 4 و 5 غالب باشد،نشان دهنده سیر قهقرایی در توالی پوشش گیاهی این منطقهاست.در اکثر موارد فعالیتهای مخرب بشر توالی پوشش گیاهی را از طبقه 1 و 2 به 4 و 5 جهت میدهد.گونه های گیاهی طبقه۳ باید به همراه دیگر طبقات بررسی شوند.

number one
2007/07/23, 17:29
مختصری از اختصاصات تیره غلات(گرامینه)


تیره گرامینه

تیره Geramineaeکه در گذشته Poaceae نامیده میشده دارای حدود 6000 گونه بوده و چمنهاو مراتع

بزرگ طبیعت را میسازند.برخی از آنها علفی و عده ای بوته ای و نهال میباشند و از نظر کشاورزی و

اقتصاد بسیار مهم هستند.چرخه زندگی یکساله یا چند ساله است.

ساقه بیشتر این گیاهان ماشوره ایChaum است که ساقه را در آغوش میگیرد.در فاصله بین پهنک و

غلاف در بطرف داخل در عده ای از آنها زائده ای شفاف یا پرز ماننند وجود دارد که زبانک یا

لیگولLigule نامیده میشود و در عده ای از گیاهان این تیره ،در اطراف زبانک دو زائده به نام

گوشکAuricle دیده میشود.ریشه معمولا افشان و ساقه با برخورد به زمین ایجاد ریشه های نابجا

میکند.گل با آرایش سنبله ایSpikeیا خوشه ای ساده Raceme یا خوشه ای و مرکب Panicule و

مرکب از واحد هایی به نام سنبلچه Spiklet ،هر سنبلچه معمولا دارای یک یا دو پوشهGlume که

یکی بالاتر به نام پوشه یا گلوم فوقانی و دیگی پایینتر به نام پوشه یا گلوم تحتانی است.

معمولا هر دو گلوم معرف یک سنبلچه است که در آن یک یا چندین گلچه قرار دارد.

هر گلچه دارای دو براکته ،یکی بزرگتر بنام لماLemma یا پوشک نخستین و دیگری کوچکتر بنام

پالا palea یا پوشک دومین است.

در درون لما و پالا وعمولا دو زائده خیلی کوچک بنام لدیکولLodicule یا پوشینک وجود دارد.

علاوه بر پوشینک در درون لماو پالا معمولا 3 پرچم و یک مادگی با کلاله پر مانند دیده میشود.

در برخی از گرامینه بجای دو پوشه یک پوشه وجود داردمانند گیاه Lolium (چچم یا چمن).

نوک پوشه معمولا ساده ولی در بعضی دارای رشته نخی بنام ارت یا ریشک (یا سیخک)میباشد.

مانند گیاه Polypogon(دم گربه ای).پشت پوشه ممکن است ساده یا گرده ماهی Keeled

و یا بدون رگ و یا دارای رگ هایی باشد که در شناخت گیاه حائز اهمیت است.لما ممکن است

دارای آرت یا ریشک یا بدون آن باشد.

ریشک ممکن است انتهایی،مانند Festuca فستوکا یا ماقبل انتهایی مانند Bromus (علف

پشمکی یا جوی پیغمبری) یا پشتی مانند Avena جوی دو سر باشد.نوع میوه در غلات خشک

و گندمه (Caryops)است و به ندرت فندقه یا سته.در این نوع میوه ها دانه به جدار داخلی

میوه میچسبد و جدا از آن نمیباشد.روش تکثیر ،بذر،ریزوم و سایر اندام های تکثیر پذیر.

این تیره به چند زیر تیره و قبیله تقسیم میگردد.مهمترین قبایل این تیره

عبارتنداز:

Festuceae,Glycereae,Bromeae,Brachypodieae,Triticea e

Menermeae,Meliceae,Milieae,Agrostideae,Aveneae,Pha larideae,

Arundinaceae,Arjstideae,Stipeae,Aluropodeae,Eragro stideae,

Chlorideae,Sporoboleae,Paniceae,Andropogoneae

هر قبیله شامل جنس های مختلفی است که در مباحث بعدی شرح

داده میشود.

منابع:پوشش گیاهی علوفه ایران در هرباریوم کیو لندن

تالیف:دکتر صحت نیایی

علف های هرز مهم مزارع و مراتع ایران

تالیف:دکتر اصغری،مهندس محمودی

اسامی گیاهان ایران تالیف:هادی کریمی

number one
2007/07/23, 17:33
آنالیز مولفه های اصلی در رسته بندی گیاهان


روش آنالیز مولفه های اصلی ( PCA ) زمانی یکی از مهمترین روش های رسته بندی در

بوم شناسی بود . گرایش وافر به استفاده از این روش به خاطر ظرافت آشکار محاسباتی و

از همه مهمتر قابلیت دسترسی به آن در نرم افزار های رایانه ای است . کارشناس میتواند به

آسانی داده های خود را در کامپیوتر وارد کرده و با استفاده از برنامه رایانه ای ، مختصات واحد های

نمونه ای را برای رسته بندی واحد های نمونه به دست آورند ، بدون آنکه در انتخاب ضرایب تشابه

مناسب و یا چگونگی انتخاب واحد های نمونه ای انتهایی مشکلی وجود داشته باشد .

با گذشت زمان در روش آنالیز مولفه های اصلی به عنوان یک روش رسته بندی مشکلاتی آشکار

گردید و تحقیقاتی را برای ابداع روشهای دیگر به دنبال داشت . در هر صورت ، وقتی از روش آنالیز

مولفه های اصلی در دامنه محدودیت های مفروض استفاده گردد ، این روش به عنوان روش

ارزشمند در رسته بندی عمل میکند .

این روش اولین بار توسط گودال در اکولوژی مورد استفاده قرار گرفت . این روش اساسا یک

روش آماری چند متغیره میباشد که با ساختار درونی ماتریس ها سرو کار دارد . آنالیز مولفه های

اصلی ، روشی است که در آن ماتریس تشابهات به مجموعه ای از محور ها یا مولفه های عمود

بر هم تجزیه میگردد .در این روش هر محور با یک مقدار ویژه ( Eigen value) از ماتریس متناظر

میباشد . مقدار ویژه هر محور یا مولفه عبارت است از واریانس محاسبه شده برای آن محور .

روش آنالیز مولفه های اصلی به عنوان یکی از روش های رسته بندی آنالیز ویژه ( Eigen Analyses )

شناخته میشو د . در آنالیز مولفه های اصلی مقادیر ویژه ماتریس تشابه طبق روند نزولی

تلخیص میگردند ، به نحوی که مولفه های متناظر در آنالیز مولفه اصلی معرف روند نزولی

تغییرات در ماتریس میباشد . بنابریان محور های اولیه در آنالیز مولفه های اصلی که

واحد های نمونه ای بر روی آن موقعیت یابی میشوند ، بیشترین درصد از مجموع تغییرات قابل

تعریف را معرفی مینماید .نتایج به دست آمده به صورت دستگاه مختصات خلاصه شده ای است

که اطلاعاتی را درباره شباهت های اکولوژیکی بین واحد های نمونه ای بیان میکند

number one
2007/07/23, 17:41
واکوئل : ساختار و وظایف


واکوئل بیش از 90 درصد از حجم سلول بالغ گیاهی را اشغال می کند . واکوئل را غشایی به نام تونوپلاست احاطه می کند. درون واکوئل مواد آلی و معدنی مانند قند ، پروتئین ، اسیدهای آلی مانند فسفاتید ، تانن ، رنگدانه ، فلاوونوئید و اکسالات کلسیم وجود دارد . برخی مواد درون واکوئل مثل تانن و پروتئین سخت حتی بلوری هستند .

سلول مریستمی واکوئل بسیار کوچکی دارد .با رشد و تمایز سلول واکوئلها بزرگ شده و به هم متصل می گردند. در سلول پارانشیمی بالغ ، واکوئل بزرگی در وسط سلول دیده می شود که لایه نازکی از سیتوپلاسم آن را احاطه می کند .با اسیب دیدن سلول در نزدیکی محل زخم ، سلولها فعالیت میتوزی را آغاز می کنند و واکوئلها تقیسم شده کاهش می یابند (شولز، 1988) .

در اثر حمله حشرات سلولهای پارانشیمی هیپرتروفی شده ، توده سیتوپلاسم افزایش حجم می یابند و حجم واکوئل کاهش می یابد (چزن ،فان ،1988).

اگر بیش از یک واکوئل در سلول باشد به آن واکوئوم (vacoume) می گویند . در مورد منشاء واکوئل ، نظرات مختلفی ارائه شده است :

1.واکوئل از پیش واکوئل ها ایجاد می گردد و بعد از تقسیم سلول به سلولهای دختر ، شکافته شده و تعدادی واکوئل به وارد هر سلول دختر می گردد .

2.در نواحی خاصی از سیتوپلاسم آب جمع می گردد . با غشایی محصور می گردند.

3.واکوئل از کیسه های گلژی منشاء می گیرند .

4.از اتساع سییترهای شبکه اندوپلاسمی یا کیسه های آن منشاء می گیرند.

اعمال واکوئل عبارت است از : تنظیم آب و محتویات سلول ، تنظیم اسمزی و ذخیره و هضم ، همچنین شرکت فعال در متابولیسم سلول ( مارتی ، 1980) .

واکوئل انزیم گوارشی دارد که متابولیت و اجرای سیتوپلاسمی را تجزیه می کند . فعالیت هیدرولیتیک واکوئل مشابه لیزوزم در سلولهای جانوری است . آنزیمهای گوارشی واکوئل از شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی گرفته می شوند و توسط وزیکولها به واکوئل منتقل می گردند . در طول عمر سلول مقدار آنزیم تغییر می کند و در سلولهای مختلف ، به مقادیر مختلفی تولید می گردد .برخی از واکوئلها اصلاً آنزیم گوارشی ندارند و در برخی موارد شروع هضم مواد در شبکه آندوپلاسمی صورت می گیرد .واکوئل ها به عنوان انبار سلول ایفای نقش می کنند:1.پروتئین : لایه خارجی اندوسپرم میوه گیاه چاودار ، پروتیین بی شکلی به نام الورون (aleuron) دارد . . در پارانشیم حاشیه غده سیب زمینی و میوه فلفل سبز پروتئین به شکل شبه متبلور مکعبی وجود دارد . در الورون موجود در آندوسپرم و جنین برخی دانه ها ، پروتئین بی شکل و بلوری وجود دارد( آنزیم آمیلاز).

فریوسلینگ (1988) جزئیات تشکیل دانه الورون را در دانه های کرچک شرح داد . دانه های الورون از پروتوئینهای محلول با وزن کم و گلبولی تشکیل شده اند . این دانه ها در واکوئل سلول انباشته و ذخیره می گردند و همانجا به حالت متبلور در می آیند .

واکوئل با از دست دادن آب دهیدراته شده و این مسئله باعث می شود که محلول داخل واکوئل بسته به حلالیت خود ته نشین شوند .

فیتین (Phytin) ترکیبی نامحلول شامل نمک منیزیوم ، پتاسیم و اینوزیتول فسفریک اسید است که در تشکیل گلوبوئید (globoid) نقش دارند . سپس پرتوئینهای گویچه ذخیره ای به طور پراکنده ته نشین شده و بقیه فضای واکوئل را پر می کنند که قسمت کریستالوئید را شکل می دهند . همانطور که در پست قبل تر اشاره شد ، مواد پروتوئینی به صورت دانه های الورون در دانه ذخیره می شوند که خود این دانه های الورون واجد دو بخش گلوبوئید و کرسیتالوئید شکل گرفته اند که این دو شاختمان را ساختمان بی شکلی به نام ماده اصلی احاطه می کند (شکل 1) .

برای انتقال این دانه های الورون باید عمل هضم صورت گیرد که عکس عمل تشکیل دانه آلورون است .

http://i9.tinypic.com/4grgdqf.jpg

شکل 1 : دانه های الورون در واکوئل . کریستالوئید و گلبوئید مشخص شده اند .2. بلور : بلور در گیاهان عموما در واکوئل ها شکل می گیرد . متداول ترین بلور ، بلور اکسالات کلسیم است که شکلهای مختلفی دارد (شکل2 و 3).

در برگ پرتقال (Citrus) ، بگونیا( Begonia) ، بذرالبنج (Hyoscyamus) ماش(Vicia) و نوعی پسته (Pistacia palaestina) بلورهای به صورت هرمی و منشوری و مکعبی (ramboide) دیده می شوند .

بلورهای ستاره ای (drus) که مجموعه ای از بلورهای هرمی است در برگ گیاهان تاتوره(Datura stramonium) ، سداب(Ruta graveolens) ، زبان مادر زن (Opuntia) ، انجیر(Ficus indica) ، و ریشه نیلوفر(Ipomoea batatas) دیده می شود .

بلور شنی (crystal sand) ، بلورهای هرمی بسیار ریزی هستند که به صورت توده ای درآمده و در ساقه گیاه آقطی (Sambucus nigra) ، Aucuba japonica و برگ شابیزک (Atropa belladonna) دیده می شود .

بلورهایی موسوم به رافید (raphid) که به صورت باریک و نازک با دو انتهای دوکی شکل هستند در غلاف برگ گل شیپوری(Arum) ، شاخ بزی (Agave) ، برگ و ساقه گیاه برگ بیدی (Tradescantia) ، گل حنا ( Impatiens balsamica) به صورت دسته ای دیده می شوند .

بلور دیگری به نام استیلوئید (Styloid) شبیه رافید بوده اما هرمی شکل تر وضخیم تر است و دو سر مخزوطی دارد و در گیاهان خانواده زنبق (Iridaceae) ، شاخ بزی (Agavaceae) و برخی گونه های خانواده سوسن (Liliaceae) ، گل سرخ (Rosaceae) و سداب (Rutaceae) دیده می شوند .


http://i12.tinypic.com/48zqfr9.jpg
شکل2 : انواع بلور اگزالات کلسیم . 1). بلور رمبوئید ، 2 ) . بلور دراس (ستاره ای ) ، 3 ). بلور رافید ، 4( بلور شنی ( ماسه کریستالی ) .


http://i12.tinypic.com/2wcgqbc.jpg


شکل 3 . میکروگراف الکترونی چند نوع بلور : 1) رمبوئید ، 2) استیلوئید ، 3 ) رافید ، 4) دراسدر گیاهان عالی به ندرت کربنات کلسیم تشکیل می گردد اما در هنگام تشکیل کربنات کلسیم زائده ای به داخل سلول رشد می کند که به آن خوشه سنگ یا سیستولیت می گویند (cystolith) می گویند که در اپیدرم برگ گیاه فیلتوس( Ficus elastica) قابل مشاهده است (شکل 4) .

http://i19.tinypic.com/3z9jeqx.jpgشکل 4) : خوشه سنگ (سیستولیت) .3. تانن : تانن (tannin) در واکوئل سلولهای ویژه ای به نام ایدئوبلاست ذخیره می گردند . تانن گروه ناهمگنی از مشتقات فنلی است که در مقاطع میکروسکوپی به صورت توده های گرانولی زرد ، قرمز و یا قهوه ای دیده می شوند(شکل 5-5).

این ترکیب در برگ ، پریدرم ،بافت آوندی ، میوه نارس ، پوست دانه و بافتهایی که در اثر بیماری رشد اضافه دارند دیده می شوند .

تصور می شود تانن مکانیسم حفاظتی گیاه در برابر آبگبری (dehydration) ، پوسیدگی (rotting) یا پوکی و تخریب توسط جانوران باشد . از تانن در صنعت چرم سازی استفاده می شود .
http://i19.tinypic.com/4fvj79z.jpg


شکل5 : تانن : چند نوع ترکیب فنولی . 1) اسید کلروژنیک ، 2) فلوریدزین ، 3) پروسیانیدینB3 ، 4) اپی کاتکین ، 5) نمایی میکروسکوپی از سلولهای واجد تانن .4.رنگدانه : در واکوئل رنگدانه های گروه فلاونوئید(flavnoid) شامل آنتوسیانین ، فلاوین و فلاونول قرار دارد .

رنگدانه واکوئلی محلول در اب است و در گلبرگ ها و میوه های رنگی یافت می شوند . به خاطر ویژگی یونی آنتوسیانین ، رنگ آن به PH بستگی دارد . آنتوسیانین (شکل 6) در محیط اسیدی نارنجی تا قرمز ريال در PH خنثی بنفش و در محیط قلیایی آبی است ( رنگ مختلف گلبرگ ) .

فلاون و فلاونول طول موجهای ماورای بنفش طیف نوری را جذب می کند . و توسط حشرات درک می شوند . این رنگدانه ها به گلبرگ رنگ شیری و کرمی می دهند .

گلبرگ سفید رنگدانه ندارد و رنگ ان به خاطر انعکاس نور و فضای بین سلولی فراوان مملو از هوا است که حالت ماتی پیدا می کند

http://i12.tinypic.com/3522grc.jpg

number one
2007/07/23, 17:44
زهر شیرین!
شوکران

نام علمی: Conium maculatum L

خانواده: Umbelliferaceae (چتریان)

نام انگلیسی: Hemlock

نامهای فارسی: شوکران ، شوکران کبیر ، بالداران ، بیخ تفت .

پراکنش: گرگان،گلی داغ،گلستان،جنوب بجنورد،گیلان،کوه انگور چاله،آذربایجان،اردبیل،کرد ستان

(بین سنندج و صلوات آباد)، همدان،کرمانشاه،اراک،لرستا ن(خرم آباد)،فارس،کرمان،کوه هزاران،

خراسان، کوه بزک،تهران،الرزب،قزوین،کرج ،پل زنگوله.

ویژگی ها:

ارتفاع این گیاه 1 تا 2.5 متر است. یکساله یا چند ساله.برگ ها سبز تیره.بدون کرک.متقابل 2-4.

مهمترین راه شناسایی این گیاه و جود خال های قرمز متعدد بر روی ساقه آن است.

گل ها:سفید رنگ.فرم چتری و همراه با براکت.

میوه: دارای شیار های موجی شکل و بدون کرک.

بخش های سمی: آلکالوئید کونین(coniine) و ترکیبات مرتبط با آن در تمامی اندام گیاه وجود دارد.

مخصوصا در میوه ها (بیش از 3.5%) بیشترین تمرکز این آلکالوئید سمی است تا جایی که دیواره

درونی میوه را لایه کونین مینامند.

عملکرد این آلکالوئید بر روی سیستم اعصاب میباشد . به طوری که ماهیچه های بدن جاندار را

فلج میکند . روند فلج شدن ، پا شروع شده و به ماهیچه های بالاتر سرایت میکند. مرگ جاندار

هنگامی فرا میرسد که ماهیچه های تنفسی فلج گردند.

این گیاه به دلایل تاریخی از شهرت بسیاری در بین گیاهان سمی برخوردار است. در گذشته یونانیان

برای اعدام زندانیان خود از زهر این گیاه استفاده میکردند.گفته میشود ،سقراط نیز توسط همین زهر

به هلاکت رسید. سم این گیاه بر روی حیوانات نیز موثر میباشد.گاو به سم این گیاه بسیار حساس

است و لی گوسفند و بز از حساسیت کمتری برخوردارند. مصرف گوشت حیوان آلوده به این سم

نیز همان اثرات مصرف مستقیم این گیاه را دارد.

درمان: شستشوی سریع معده ، مصرف استریکنین(Strychnine) در دوز (2 میلی گرم در ساعت) و در همین حال دادن تنفس مصنوعی به بیمار.


http://www.s-weeds.net/familjer/apiaceae/pix/conium.gif


منابع: a colour atlas of poisonous plants

اسامی گیاهان ایران هادی کریمی

number one
2007/07/23, 17:57
شما چند جور آلو مى شناسيد؟


بسيار پيش آمده كه انواع مختلف «آلو» ما را واداشته تا بپرسيم كدام نوع از آلو مدنظر است؟ اين ميوه نافع و سودمند كم و بيش در تمام نقاط جهان پرورش مى يابد. شما چند جور آلو مى شناسيد؟
آلو بخارا، آلوى زرد، آلوى كوهى، آلوى قطره طلا، آلوى سياه، آلوچه و...
آلو هم خام خورده مى شود و هم در برخى از خورشت ها مانند خورشت به، خورشت سيب، اسفناج و فسنجان استفاده مى شود. بعضى از خانم هاى با سليقه از اين ميوه در تهيه خوراك مرغ و كوفته نيز استفاده مى كنند.
خواص آلو
معروفترين خاصيت آلو، ضديبوست بودن آن است. اين ميوه، برطرف كننده تب، صفرا، خشكى مذاج و غلظت خون است.
اگر حالت تهوع داريد چند عدد آلو بخوريد. فرقى نمى كند چه نوع آلويى! مراقب باشيد زياده روى نكنيد زيرا طبع اين ميوه سرد است. براى افرادى كه مبتلا به رماتيسم، نقرس و تصلب شرايين هستند، پخته يا كمپوت آن توصيه شده است. بهتر است افراد مسن نيز پخته آن را مصرف كنند زيرا آلوى خام دير هضم است.
هر عدد آلو، سرشار از ويتامين هاى A و C است و مقاديرى هم آهن و كلسيم دارد.
اگر برگه آلو مى خوريد بدانيد كه سموم بدنتان را دفع كرده ايد و دستگاه هاضمه را تقويت و تنظيم نموده ايد و پس از مدتى اگر فعاليت هاى ذهنى و فكرى تان افزايش يافت زياد تعجب نكنيد. زيرا انواع آلوها، فسفر دارند.
خوردن آب آلو را فراموش نكنيد. به اين ترتيب انگل هاى معده را نابود مى كنيد. تركيب گوشت چرخ شده با گوشت آلو، نيز همين خاصيت را دارد. در عين حال زمانى كه غذاى مانده اى كه در آن از آلو استفاده كرده ايد، طعم تازه خود را حفظ خواهد كرد.
و نكته آخر:
از نظر زمانى درست در ايامى قرار داريم كه انواع آلو به بازار ميوه و تره بار آمده است تا مى توانيد تازه آن را مصرف كنيد و چنانچه مايليد براى زمستانى كه پيش رو است برگه آلو تهيه كنيد، براى اين كار آلوى زرد يا بخارا توصيه مى شود.

number one
2007/07/26, 14:56
تاثير متابوليت هاي سازگاري بر روابط آبي ارقام يونجه در سطوح مختلف شوري

يارنيا مهرداد,حيدري شريف آبادي حسين,رحيم زاده خويي فرخگياهاني که در معرض شوري قرار مي گيرند بين انباشته شدن برخي ترکيبات آلي ريز مولکول که در تنظيم و تعديل فشار اسمزي سلول در شرايط تنش نقش دارند، ارتباط خاصي وجود دارد. به منظور بررسي انباشتگي برخي از اين ترکيبات بر روي روابط آبي ارقام يونجه، آزمايشي با چهار رقم سيستان و بلوچستان، گلستان (20313)، فائو (2566) و همداني محلي اهر در شرايط گلخانه اي در پنج سطح شوري شامل صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 ميلي مولارNacl تحت شرايط آبکشت و با استفاده از محلول غذايي هوگلند انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود. نتايج حاصل از بررسي نشان داده است که تنش شوري پتانسيل آب گياه و محتواي رطوبت نسبي (RWC) آب بافت ها را کاهش داد. کاهش در ميزانRWC متناسب با کاهس پتانسيل آبي بود به نحوي که کمترين ميزان کاهش RWC و پتانسيل آبي در شرايط شور در رقم گلستان (20313) و بيشترين کاهش در رقم همداني محلي اهر بود. نتايج نشان داد که عامل مهم کاهش پتانسيل آبي ارقام در شرايط شور انباشت متابوليت هاي سازگاري به ويژه کربوهيدرات هاي محلول مي باشد. همبستگي بين متابوليت هاي سازگاري باRWC مثبت و معني دار ولي با پتانسيل آبي منفي و غيرمعني دار بود. تغييرات صفات مورد بررسي در اثر شوري در ارقام نيز معني دار بود. بيشترين ميزان تجمع پرولين و کربوهيدرات هاي محلول در ارقام سيستان و بلوچستان و گلستان (20313) و کمترين آنها در ارقام فائو (2566) و همداني محلي اهر بود. در تاثير متابوليت هاي سازگاري بر روي روابط آبي ارقام يونجه مقاومت روزانه اي نيز دخالت داشت، به طوري که ارقام متحمل با کمترين مقاومت روزانه اي انرژي بيشتري جهت توليد متابوليت هاي سازگاري فراهم کردند.

number one
2007/07/26, 14:56
تعيين نياز نيتروژن و فسفر گندم ديم رقم سبلان در شرايط ديم و آبياري تكميلي

فيضي اصل ولي,ولي زاده غلام رضابه منظور تعيين نياز غذايي گندم رقم سبلان در شرايط ديم و آبياري تکميلي، اين بررسي در قالب طرح بلوک هاي خرد شده با عامل آبياري در کرت هاي اصلي با سه سطح ديم (i0)، يک نوبت آبياري در مرحله ظهور سنبله (i1) و دو نوبت آبياري در مراحل ظهور سنبله و شيري شدن دانه (i2) و تيمارهاي نيتروژن (0،60 و 120 کيلوگرم نيترژن در هکتار) و فسفر (0 و 60 کيلوگرم P2o5 در هکتار) به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي با سه تکرار و به مدت چهار سال زراعي از سال 1371 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه به اجرا در آمد. ميزان آبياري در هر مرحله بر اساس کمبود رطوبت خاک نسبت بهf.c. و تا عمق صد سانتيمتري خاک اعمال گرديد. نيتروژن از منبع اوره در دو نوبت (نصف در زمان کاشت + نصف ديگر در تيمارهاي آبياري هم زمان با اولين آبياري و در شرايط ديم در نيمه دوم فروردين) و فسفر از منبع سوپر فسفات تريپل در زمان کاشت تامين گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که انجام آبياري تکميلي اثر معني داري در سطح احتمال 1% در افزايش عملکرد دانه، عملکرد کاه و کلش و وزن هزار دانه دارد و بيشترين عملکرد دانه به ميزان 1843 کيلوگرم در هکتار از آبياري در مرحله ظهور سنبله و کمترين آن به ميزان 1627 کيلوگرم در هکتار از تيمار شاهد I به دست آمد. با کاهش رطبت خاک ازf.c. ، اثر بخشي آبياري تکميلي در افزايش عملکرد دانه افزايش يافت. کاربرد نيتروژن به طور معني داري در سطح احتمال 1% عملکرد دانه را افزايش داد و با استفاده از معادلات رگرسيوني نياز نيتروژن گندم در شرايط ديم و يک نوبت آبياري در زمان ظهور سنبله به ترتيب 48 و 63 کيلوگرم نيتروژن در هکتار و نياز فسفر آن در شرايط ياد شده به ترتيب 20 و 28 کيلوگرم P2o5 در هکتار تعيين گرديد، بنابراين نياز نيتروژن و فسفر گندم در شرايط آبياري تکميلي بيشتر از شرايط ديم بود.

number one
2007/07/26, 14:57
مبارزه با علف هاي هرز سويا [Glycine max (L.) Merr.] با ميزان كاهش يافته علفكش ها


ضياحسيني ثمانه سادات,برارپور محمدتقي,باباييان جلودار نادعلي,منسوجي علي محمداستفاده از روش هاي مبارزه شيميايي و علفکش ها به مقدار کمتر از ميزان توصيه شده، جهت کاهش هزينه ها و سلامت محيط زيست و در نتيجه افزايش توليد ضروري است. به اين منظور در سال زراعي 1379 آزمايش مزرعه اي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 11 تيمار و چهار تکرار در ساري با هدف بررسي اثر مقادير کاهش يافته علفکش ها بر مهار علف هاي هرز و عملکرد سويا به اجرا در آمد. در اين تحقيق از سه علفکش تريفلورالين (به صورت پيش از کشت) ستوکسيديم و بنتازون (به صورت پس رويشي) در ميزان هاي توصيه شده، 75% و 50% ميزان توصيه شده استفاده گرديد. يازده تيمار آزمايش: علفکش تريفلورالين با مقادير 84% (ميزان توصيه شده)، 0.63 و 0.42 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و ستوکسيديم با مقادير 0.224 (ميزان توصيه شده)، 0.168 و 0.112 کيلوگرم ماده موثر در هکتار و بنتازون با مقادير 0.48 (ميزان توصيه شده)، 0.63 و 0.42 کيلوگرم ماده موثره در هکتار و دو تيمار شاهد با وجين و بدون وجين بود. با توجه به عملکرد تيمارهاي مختلف، امکان کاهش مصرف علفکش تا حد 50% ميزان توصيه شده وجود دارد. کليه تيمارهاي علفکش توانست با گاوپنبه و تاج خروس بيش از 90% مبارزه کند. در تيمارهاي کاربرد 50% ميزان توصيه شده علفکش هاي تريفلورالين و ستوکسيديم بهترين درصد مهار علف هاي هرز باريک برگ مشاهده شد. هيچ يک از علفکش هاي مورد استفاده اثر سو بر سويا نداشتند. مقادير کاهش يافته علفکش ها از لحاظ درصد مهار علف هاي هرز و هم چنين از نظر توليد محصول سويا با ميزان توصيه شده اختلاف معني داري نداشت.

number one
2007/07/26, 14:58
اثر محلول پاشي اوره پيش از گلدهي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و درصد پروتئين دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L)
برجيان عليرضا,امام يحييمحدوديت امکان افزايش سطح زير کشت گندم براي افزايش توليد، ضرورت افزايش عملکرد اين گياه در واحد سطح را اجتناب ناپذير مي سازد. در اين ميان نقش عناصر غذايي پر مصرف به ويژه نيتروژن مهم مي باشد. از آنجا که نيتروژن اضافه شده به خاک مي تواند از طريق آبشويي و يا تصعيد از دسترس گياه خارج شود و قدرت ريشه نيز در اواخر رشد در جذب مواد غذايي از خاک کم مي شود، پاشيدن اوره به عنوان منبع نيتروژن بر روي شاخ و برگ گياه مي تواند عامل موثري در افزايش کيفيت و کميت دانه گندم باشد. به منظور بررسي تاثير مصرف سطوح مختلف نيتروژن به صورت محلول پاشي اوره بر عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد پروتئين دانه در مرحله غلاف رفتن گندم، آزمايشي به صورت فاکتوريل، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با سه تکرار در سال زراعي 77- 1376 در اراضي مرکز خدمات کشاورزي فريدن استان اصفهان انجام شد. ترکيب رقم (در دو سطح: الوند و برکت) و ميزان محلول پاشي نيتروژن در مرحله غلاف رفتن (در چهار سطح: صفر، 10، 20، و 40 کيلو گرم نيتروژن خالص در هکتار) اعمال گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که محلول پاشي نيتروژن در اين مرحله باعث افزايش معني دار عملکرد دانه گرديد. ازدياد عملکرد دانه ناشي از افزايش تعداد دانه در هر سنبله بود و ميانگين وزن هر دانه و تعداد سنبله بارور در متر مربع تغيير چنداني نيافت. مصرف سطوح بالاي نيتروژن با افزايش عملکرد بيولوژيک گياه همراه بود. پاشيدن نيتروژن بر روي شاخ و برگ دو رقم گندم زمستانه الوند و برکت در مرحله غلاف رفتن منجر به افزايش معني دار درصد پروتئين دانه گرديد و رقم برکت در مقايسه با رقم الوند واکنش بيشتري از لحاظ افزايش درصد پروتئين دانه از خود نشان داد.

T I T A N I U M
2007/07/26, 15:19
سلام

فقط میتونم بگم واقعا دستت درد نكنه

موفق باشین

number one
2007/07/26, 16:04
به گزيني مديريت تك آبياري در زراعت گندم ديم
توكلي عليرضا*

* موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، مراغه


از عوامل طبيعي اثر گذار بر زراعت ديم، تغييرات بارندگي سال به سال، تغييرات مقدار و نحوه پراكنش نزولات جوي، تاخير در وقوع اولين بارندگي موثر در پاييز و همزمان افت درجه حرارت، فقدان بارندگي يا كافي نبودن بارندگي موثر در بهار (به ويژه از ارديبهشت ماه) و... است. اين موارد سبب مي شود برنامه ريزي و مديريت زراعي دچار اختلال گردد.
اين تحقيق براي مقابله، پيشگيري و مهار بسياري از پيامدهاي تنش زاي طبيعي، در طول دو سال زراعي 77-76 (سال متعارف از نقطه نظر بارندگي) و سال زراعي 78-77 (سالي با شرايط خشكسالي) بر چهار رقم گندم ديم با مديريت تك آبياري (فقط یکبار آبیاری به میزان 50 میلیمتر در زمان کاشت و یکبار آبیاری به میزان 50 میلیمتر در زمان گلدهی) و مقایسه با شرایط دیم انجام گردید و کارایی مدیریت تک و آبیاری و به گزيني آن كه هدف عمده اين پژوهش بود، بررسي گرديد.
مديريت تك آبياري در زمان كاشت، بدليل مهار بسياري از شرايط نامساعد جوي، ايجاد سبز پاييزه و گذراندن بخشي از مراحل رشد و ايجاد توان بهره گيري مطلوب‌تر از بارشهاي بهاري و درجه حرارت براي تسريع در رشد و توانايي گياه در تحمل، گذر از خشكي اواخر دوره رشد سبب شد طي دو سال، بالاترين ميزان علمكرد را به همراه داشته باشد به نحوي كه عملكرد در سال اول 1000 و در سال دوم 550 كيلوگرم در هكتار نسبت به شرايط ديم برتري داشته است. نتايج نشان داد علي رغم تفاوت هايي كه در ميزان بارندگي دو سال دوره تحقيق (به ترتيب 351 ميليمتر و 202 ميليمتر) وجود داشت، نتايج به دست آمده كاملا همسو بوده است.
از ميان ارقام نيز، رقم آذر 2 و كراس سبلان در هر دو سال مطلوب‌ترين ارقام بوده است كه با تك آبياري در زمان كاشت نسبت به شرايط ديم، بيش از 1000 كيلوگرم در هكتار افزايش عملكرد داشته است (عملكردي بيش از 2.5 تن در هكتار). رقم آذر 2، به دليل عملكرد مطلوب و افزايش عملكردي كه تحت هر دو وضعيت مديريت تك آبياري (زمان كاشت و يا گلدهي) داشته است، در مقايسه با ساير ارقام مطلوب تر است و مي توان آن را توصيه نمود.

number one
2007/07/26, 16:04
تاثير عمليات زير شكن بر خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم آبي
صلح جو علي اكبر*,نيازي اردكاني جانب اله

* بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي فارس، زرقان


فشردگي خاك باعث جلوگيري از رشد طولي ريشه، افزايش مقاومت و جرم مخصوص ظاهري خاك، كاهش خلل و فرج و نفوذ آب به خاك مي‌شود كه در نهايت منجر به كاهش توليد محصول مي گردد. با هدف بررسي تاثير عمليات زيرشكن بر خصوصيات فيزيكي خاك و عملكرد گندم، اين مطالعه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي شامل 5 تيمار در 4 تكرار از قرار:
1- S1p1- زير شكني خاك تا عمق 35-30 سانتيمتر + گاو آهن برگردان دار، 2- S2p2- زير شكني خاك تا عمق 45-40 سانتيمتر + گاو آهن برگردان دار، 3- S1p0- فقط زيرشكني خاك تا عمق 35-20 سانتيمتر، 4- S2p0- فقط زير شكني خاك تا عمق 45-40 سانتيمتر و5- S0p1- فقط انجام شخم با گاوآهن برگردان دار (شاهد) انجام گرفت.
پارامترهاي جرم مخصوص ظاهري، شاخص مخروط، سرعت نفوذ آب در خاك و عملكرد گندم در كليه تيمارها اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشان داد كه زيرشكني خاك باعث كاهش جرم مخصوص ظاهري و شاخص مخروط خاك و افزايش سرعت نفوذ آب در خاك و عملكرد نسبي گندم شده است. بهترين تيمار خاك ورزي به منظور كاهش تراكم خاك، تيمار S1p1 بود كه سبب كاهش شاخص مخروط خاك به ميزان 12.8 درصد، كاهش جرم مخصوص ظاهري خاك به ميزان 4.1 درصد، افزايش سرعت نفوذ آب در خاك به اندازه 2.4 برابر و افزايش عملكرد گندم به ميزان 3.8 درصد (از نظر آماري معني‌دار نبوده) شده است.
بر اساس يافته هاي اين بررسي، عمليات زير شكن به عمق 35-30 سانتيمتر با گاوآهن برگردان دار توصيه گرديده است.

number one
2007/07/26, 16:04
تبديل ضايعات محصولات كشاورزي به پروتئين قابل مصرف
مفتون آزاد ندا*

* مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، زرقان


با توجه به كمبود مواد غذايي در سطح جهان به خصوص در كشورهاي جهان سوم مشاهده مي‌شود، نياز فراواني براي تهيه مواد غذايي خصوصا مواد پروتئني كه قابل مصرف انسان يا دام باشد، وجود دارد. پروتئين تك ياخته به سلول هاي خشك ريز جانداراني چون باكتري، مخمر، كپك، جلبك، اكتينوميست و به قارچهاي عاليتري گفته مي‌شود كه در مقياس وسيع كشت شده و به عنوان منبع پروتئين مورد استفاده انسان يا حيوان قرار ميگيرد. هدف از اين تحقيق توليد پروتئين تك ياخته از كشت يك گونه باكتري سلولوليتيك روي كاه به منزله يكي از ضايعات عمده كشاورزي بوده است. براي اين منظور باكتري از ضايعات مختلف جمع آوري گرديد و در تيمارهاي گوناگون روي محيط كاه رشد داده شد و با استفاده از يك طرح آماري فاكتوريل و آزمون دانكن يافته ها عرضه گرديد. وزن خشك سلول توليد شده 3.4 گرم، مقدار پروتئين قابل استفاده 1.2 گرم و درصد هضم كاه 52.3% اندازه گيري شد.
ميزان چربي، خاكستر و رطوبت نيز به ترتيب 3، 36 و 18 درصد تعيين گرديد. همچنين آزمايشهايي براي تعيين بهترين دور بهمزن،pH و زمان رشد سلول ها صورت گرفت كه مشخص نمود بهترين دور بهمزن 140rpm، بهترين pH براي توليد پروتئين 7.5-6.5 و بهترين زمان براي رشد سلولها 72ساعت مي باشد

number one
2007/07/26, 16:05
ضرايب انرژي و اندازه حركت آنها در انهار داراي علف هرز
ناصري ابوالفضل*

* بخش فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان، پارس آباد ، كيلومتر 12 جاده اصلاندوز


به منظور تعيين مقادير ضرايب انرژي و اندازه حركت، اندازه گيري هايي در انهار آبياري و زهكشي داراي علف هرز در دشت مغان انجام گرديد. اين اندازه گيري ها شامل سنجش سرعت جريان، مختصات نيمرخ عرضي مقاطع انهار و عمق آب در فاصله هاي مختلف از عرض مقطع و نمونه برداري از گياهان روييده در جدار و كف نهرها بوده است. يافته هاي آزمايش ها و نتايج كاربرد روابطي كه بر اساس توزيع لگاريتمي و توصيف احتمالاتي سرعت جريان ارایه شده، مقايسه شده است، برابر يافته ها، براي برآورد مقدار ضريب انرژي مي‌توان از روابط انرژي و يا توزيع لگاريتمي سرعت و يا توصيف احتمالي سرعت جريان و براي تخمين مقدار ضريب اندازه حركت مي‌توان از روابط اندازه حركت و يا توزيع لگاريتمي سرعت جريان استفاده نمود. در صورتيكه توزيع سرعت جريان لگاريتمي باشد، استفاده از روابط مربوط به اين توزيع، آسانتر از كاربرد معادلات ديگر است.
تحليل آماري و بررسي توزيع احتمال مقادير اندازه گيري شده ضرايب ياد شده نشان داد مقدار ميانگين ضريب انرژي 1.2768، براي ضريب اندازه حركت برابر 1.1005 بوده و توزيع لاگ نرمال سه متغيره، مناسب ترين توزيع براي مقادير ضرايب انرژي و اندازه حركت بود.

number one
2007/07/26, 16:06
تاثير درصد رطوبت خاك و عمق شخم بر ميزان خرد شدن خاك و كاهش عمليات خاك ورزي ثانويه
صلح جو علي اكبر,لغوي محمد,روزبه مجيد,احمدي حجتتاثير عمق شخم و رطوبت خاك بر ميزان خرد شدن خاك مورد برسي قرار گرفت. در اين آزمايش از طرح آماري كرتهاي دوباره خرد شده استفاده شد كه كرت اصلي درصد رطوبت و كرت فرعي، عمق شخم بود. براي هر عامل بترتيب چهار و دو سطح منظور گرديد و هر تيمار سه بار تكرار شد. براي انجام عمليات خاك ورزي از گاو آهن برگردان دار و ديسك استفاده شد اين طرح در دو منطقه يكي با بافت خاك لوم رسي سيلت دار و ديگري با خاك لوم اجرا گرديد.
نتايج نشان داد كه قطر متوسط وزني كلوخه ها(mwd) در خاك لوم رسي سيلت دار در رطوبت 18-15 درصد كمترين و در رطوبت 13-10 درصد بيشترين مقدار را داشت (در هر دو عمق 20-15 و 30-25 سانتيمتر)، بيشترين مقدار Mwd در رطوبت 13-10 درصد مشاهده شد، از طرف ديگر در رطوبت هاي مختلف مقدار Mwd در عمق شخم 20-15 سانتيمتر كمتر از عمق شخم 30-25 سانتيمتر بود. همچنين مشاهده گرديد، در صورتيكه عمليات شخم اوليه در رطوبت بهينه با توجه به نوع خاك انجام گيرد، مي توان با انجام يك يا دو دفعه عمليات ديسك به شرايط مناسب براي بستر بذر دست يافت.
از لحاظ درصد برگرداندن بقاياي گياهي در خاك، بيشترين آن در رطوبت 15-13 درصد و كمترين آن در رطوبت 13-10 درصد مشاهده شد. در ضمن با افزايش عمق شخم درصد برگرداندن بقاياي گياهاي كاهش يافت.

number one
2007/07/26, 16:06
تعيين بازده (راندمان) مزرعه اي و هزينه هاي عملياتي گاو آهن برگرداندار و ديسك در شهرهاي كرمانشاه
طباطبايي فر احمد,صفري محموددر اين تحقيق بازده مزرعه اي و هزينه در هكتار گاو آهن برگرداندار سه خيشه و ديسك 28 پره (ماشينهاي خاك ورزي اوليه و ثانويه) متداول در شهرستان كرمانشاه مورد بررسي قرار گرفتند. از تراكتور متداول منطقه مدل يونيورسال 650 جهت انجام اين تحقيق استفاده شد. جهت بررسي به دو روش اقدام گرديد 1. قبل از انجام عمليات، از كاربران خواسته شد نسبت به تكميل فرم پرسشنامه تهيه شده اقدام و سپس شروع به انجام عمليات كنند.2. در حين انجام عمليات، بعضي از عوامل اندازه گيري شدند.
نتايج نمونه گيري ها و تجزيه و تحليل آماري نشان ميدهد كه بازده مزرعه اي براي انجام عمليات شخم در قطعات مختلف بين 75-36% تغيير مي كند وليكن براي مزارع با ابعاد بزرگتر از چهار هكتار تقريبا يكسان مي باشد. براي عمليات ديسك زني بازده مزرعه اي بين 75-50 درصد متغير مي باشد. اين بازده ها نسبت به مقادير ارايه شده در استاندارد پايين تر است. هزينه عمليات شخم و ديسك زني در هكتار به ترتيب برابر با 32988 و 8297 ريال تعيين گرديده. بيشترين سهم هزينه تراكتور مربوط به هزينه ثابت سود سرمايه (51.2%)، مي باشد. چنانچه بتوان كاركرد ساليانه تراكتور را بين 900 تا 1560 ساعت قرارداد مقدار هزينه ثابت تراكتور 49 درصد هزينه كل خواهد بود.

number one
2007/07/26, 17:28
اثر آبياري تكميلي بر صفات مهم زراعي سه رقم آفتابگردان در زراعت ديم
مظاهري لقب حجت اله,نوري فرخ,زارع ابيانه حميد,وفايي محمدحسنكاشت گياه آفتابگردان به منظور توليد روغن در مناطق معتدل مرطوب از بازده بالايي برخوردار است. همچنين امكان كشت آن در مناطق تحت تنش رطوبتي نيز وجود دارد. وسعت اراضي حاشيه رودخانه اي در اراضي ديم با شرايط توپوگرافي خاص، آبياري تكميلي را جهت رفع تنش هاي رطوبتي طلب مي كند. به منظور گزينش بهترين رقم و مناسب ترين زمان آبياري تكميلي، آزمايشي به صورت فاكتوريل با دو عامل آبياري (در سه سطح، شاهد يعني بدون آبياري، يكبار آبياري تكميلي در زمان گلدهي، و يكبار آبياري تكميلي در زمان دانه بندي) و عامل ارقام (در سه سطح، آرما ويرسكي، آرماويرس و ركورد) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 4 تكرار در منطقه قروه اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس تاثير معني داري آبياري تكميلي را بر روي كليه صفات مورد مطالعه نشان داد (p<0.01) ارقام از لحاظ صفات قطر دانه و وزن هزار دانه به ترتيب در سطح 5% و 1% اختلاف معني داري داشتند. بين ارقام از لحاظ بقيه صفات مورد بررسي تفاوت معني داري مشاهده نشد. اثر متقابل رقم و زمان آبياري فقط از لحاظ صفات قطر دانه و وزن هزار دانه به ترتيب در سطح آماري 1% و 5% معني دار بود. مقايسه ميانگين صفات، با آزمون دانكن در دو سطح 1% و 5% انجام شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه دو رقم آرماويرس و ركورد به ترتيب بيشترين عملكرد دانه با يكبار آبياري در مرحله گلدهي را به خود اختصاص دادند.

number one
2007/07/26, 17:35
اثر تيمارهاي مختلف شکستن خواب بر جوانه زني بذر کلپوره (Teucrium polium)
كوچكي عليرضا,عزيزي گلثومه


به منظور شکستن خواب بذر کلپوره، آزمايشي با 21 تيمار و در سه تکرار، به صورت طرح کاملا تصادفي بر روي جوانه زني بذر اين گياه صورت گرفت. تيمارها شامل سطوح مختلف اسيد جيبرليک (100، 250، 500، 1000، 1500 پي پي ام) به مدت 72 ساعت، خيساندن بذر در آب به مدت 72 ساعت، اسيد سولفوريک غليظ به مدت 10 دقيقه و اثر توام اين تيمارها با دماهاي 5 درجه سانتيگراد به مدت يک و يا دو هفته و يا دماي 10- درجه سانتيگراد به مدت 48 ساعت بود. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت اسيد جيبرليک، جوانه زني بذر افزايش يافت. بالاترين درصد و سرعت جوانه زني درتيمارهاي اسيد جيبرليک 250 و 1500 پي پي ام به مدت 72 ساعت وتيمار اسيد جيبرليک 1500 پي پي ام همراه با دماي 5 درجه سانتيگراد به مدت دو هفته به دست آمد. تيمار اسيد جيبرليک 500 پي پي ام به مدت 72 ساعت جزو تيمارهاي با بالاترين درصد جوانه زني بود، اما بالاترين سرعت جوانه زني در روز دراين تيمار مشاهده نشد. خيساندن در آب، خواب بذور کلپوره را شکسته و باعث 32% جوانه زني شد، اما اسيد سولفوريک غليظ، دماي 10- درجه و اثر توام اين دو تاثيري بر شکستن خواب بذر نداشت.

number one
2007/07/29, 19:22
معرفي گياه اسپرس

( و دستورالعمل كاشت ,داشت و برداشت )
مقدمه


اسپرس گياهي است از تيره Leguminosae زير تيره Papilionaceae و قبيله Hedysareae و جنسOnobrychis كه داراي مقاومت چندين صد ساله در كشور مي باشد . در گزارش هاي مختلف تعداد 50 الي 70 گونه از اين جنس را در ايران گزارش نموده اند كه در بين اين گونه ها گونه D.viciifoliae از نظر خصوصيات زراعي مطلوب ترين بوده و عموما منظور از اسپرس اين گونه


مي باشد .
گياهشناسي


اسپرس گياهي است چند ساله بدون تيغ كه داراي ريشه عميق به قطر يك متر تا پنج سانتي متر و عمق چند متر با انشعابات جانبي بسيار (تقريبا دو برابر يونجه)مي باشد. ساقه هاي اين گياه قائم , تو خالي با ارتفاع حدود يك متر كه از قسمت طوقه برخاسته است. برگ هاي اسپرس شانه اي متقابل كه معمولا داراي 7 تا10جفت برگچه به شكل بيضي مي باشند .


اسپرس داراي گل آذين خوشه اي منفرد و قائم به طول 10 تا 15 سانتي متر كه واجد دست كم ده گل صورتي يا سرخابي( Pink) با رگه هاي قدري تيره است . هر گل آذين داراي پنج گلبرگ شامل 2 بال, ناو و يك درفش مي باشد كه اندام نر و ماده گياه در داخل دو گلبرگ ناو بوده و با اندك فشار به اين گلبرگ ها آزاد مي شوند. ميوه اين گياه به صورت غلافي تا شكوفا به شكل عدس سطح خارجي آن مشبك و بر جسته مي باشد . درون هر غلاف يك دانه منفرد قلوه اي شكل, با سطح صاف به رنگ قهواي, زيتوني روشنيا تيره به طول 3 ميلي متر كه ناف آن در ميانه مقعر مي باشد.
امتيازات اسپرس


امتيازات اين گياه را مي توان در موارد مختلفي جستجو نمود كه از آن جمله مي توانيم به موارد زير اشاره نمائيم :


عدم ايجاد نفخ در دام كه به همين دليل به عنوان يك گياه علوفه اي براي ايجاد چراگاه ايده آل مي باشد.مقاومت به آفاتي نظير سر خورطومي ساقه, برگ و ريشه يونجه باعث گرديده كه در بعضي از مناطق دنيا از جمله امريكا به علت حمله شديد آفات مذكور در غرب اين كشور از اين گياه به عنوان يك گياه مقاوم استفاده شود .


مقاومت به سرما از جمله مواردي است كه باعث شده تا اسپرس در پاييز به مدت طولاني تر از يونجه به رشد خود ادامه بدهد و در بهار زود تر فعاليت رويشي خود را آغاز نمايد. موضوع اخير در بررسي هاي مشاهده اي در مناطق سردسير كشور رويت گرديد.بهبود كيفيت فيزيكي و شيميايي خاك را باعث مي گردد چون از طرفي به دليل داشتن ريشه هاي عميق باعث شكسته شدن لايه هاي نفوذ ناپذير زيرين خاك و از طرفي ديگر به دليل غدد تثبيت ازت, باروري خاك را باعث مي شود . ضمنا به علت داشتن همين ريشه هاي عميق و قدرت استقرار بالا , جهت جلوگيري از فرسايش آبي و بادي خاك در شيب هاي تند قابل استفاده است .جذابيت گل هاي اين گياه براي زنبور عسل باعث شده تا در افزايش توليد عسل زنبور داران در مناطق زنبور داري از اين گياه استفاده شود .
تهيه زمين و كاشت اسپرسنوع خاك


اسپرس در اراضي آهكي و خشك و نسبتا سبك به خوبي رشد مي كند و بر عكس در زمين ها زهدار كه داراي سفره زير زميني بالا و اراضي شور و اسيدي محصول چندان خوبي توليد نميكند . بطور كلي نبايد اسپرس و يونجه را از نظر تناسب استفاده در يك منطقه با يكديگر مقايسه نمود و معمولا در مناطق مناسب براي يونجه كمتر به كشت اسپرس مبادرت مي شود .زمان كاشت


مناطق مهم كشت و كار اسپرس در ايران : اردبيل, كردستان , شهر كرد , آذربايجان شرقي و غربي , اصفهان , دماوند و فيروزكوه , قزوين , زنجان , طالقان و بعضي ديگر از مناطق سردسيري كشور مي باشد و در تمامي مناطق فوق الاشاره به علت مقاومت گياهچه به سرما مي توان اين گياه را به صورت پاييزه وبهاره كشت نمود البته در ايتن ارتباط بهتر است در پاييز قبل از فرا رسيدن سرماي زمستانه و يخبندان گياه به مرحله 2 تا 3 برگي رسده باشد و در بهار احتمال يخبندان زمين وجود نداشته باشد .ميزان بذر مصروفي


به طور كلي صورت رعايت نحوه و تاريخ كاشت ميزان بذر مورد نياز براي كاشت در دامنه 30 تا 50 كيلو گرم در هكتار مي باشد كه مقدار دقيق توصيه شده به كيفيت بذر و شرايط ميكرو و ماكرو كليمايي بر مي گردد .كوددهي


در رابطه با نياز كودي اسپرس ذكر اين مساله ضروري است كه اين گياه به دليل داشتن غدد تثبيت در ريشه هاي فرعي خود توانايي استفاده از ازت آزاد هوا را دارد و به همين دليل بعد از رشد و توسعه كامل ريشه و شرايط مناسب براي فعاليت غده هاي ريزوبيوم نياز به تامين ازت از طريق كود ازته متصور نيست ولي در سال اول كاشت به دليل عدم تكامل ريشه ها و غدد مذكور نياز به حدود 150 تا 200 كيلوگرم در هكتار اوره همزمان با كاشت و 200 تا 250 كيلوگرم در هكتار فسفات آمونيوم قبل از كاشت مي باشد .كنترل علف هرز


براي كنترل علف هرز پهن برگ و نازك برگ يكساله مزرعه اسپرس بهتر است در سال اول . چين اول زود تر از موعد تعيين شده براي برداشت اسپرس انجام شود . ترجيحا بايستي اين برداشت زماني انجام شود كه علف هاي هرز توليد بذر ننموده باشند و براي كنترل علف هاي هرز چند ساله به طريق مكانيكي عمل مي شود و در اينمورد استفاده از كولتيواتور در فاصله بين رديف ها موثر مي باشد .


از انجا كه اسپرس در دام ايجاد نفخ نمي كند امكان استفاده گياه در چراگاه ها و مراتع مي باشد و براي اينكه به دوام و قدرت رشد بعدي گياه لطمه وارد نشود دام را در مرحله توليد جوانه گل و ارتفاع 20 سانتي متري در مزرعه رها نمائيم .
منابع مورد استفاده


1- نشريه سازمان تحقيقات , آموزش و ترويج كشاورزي


2- ارشاد , جعفر و فهيمه مهريان , 1361 . بيماريهاي اسپرس در ايران .


3- رضائي, عبدالمجيد و بهرام گرامي , 1363 . بررسي هاي اسپرس

number one
2007/07/29, 19:24
استرپتوکارپوس

http://jiho.ceskestavby.cz/foto/foto_rostliny.html?im=t_1141818606_hl.jpg

نام علمی: Streptocarpus

نام انگلیسی: Cape – Primorose

استرپتوکارپوس یکی از انواع گیاهانی است که از تکثیر آن بسیار لذت خواهید برد. یکی از روشهای تکثیر این گیاه زیبا، کاشت بذر در دمای 21 درجه، از اوایل تا اواسط بهار است. گیاهانی که از بذرهای کاشته شده در اوایل تا اواخربهار بوجود می آیند در تابستان گل خواهند داد و بذرهایی که در اواخر بهار یا اوایل تابستان کاشته می شوند در پایان فصل تکثیر گیاهانی با بلندی 10 سانتی متر بوجود می آورند که در بهار سال بعد گل خواهند داد.

بذرها را در سینی بذر با رعایت فاصله کافی یا درگلدان های کوچکی بصورت تکی بکارید. زمانی که به اندازه کافی بزرگ شدند، آنها را به گلدانی متوسط حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت منتقل کنید.

این گیاه را می توانید از طریق برگ ها هم تکثیر کنید .

برگهای بالغ ولی نه خیلی پیر را، برای تکثیر انتخاب کنید. تکثیر از طریق برگ به روشهای مختلف انجام می شود. این روش ها به قرار زیر است:

1- سرتاسر برگ را به 2 تا 3 و حتی 4 قطعه تقسیم کنید و بصورت عمودی در عمق تقریباً یک سانتی متری خاک قرار دهید.

2- با استفاده از یک چاقوی تیز، ابتدا در امتداد رگبرگ اصلی وسط برگ را به دو نیم کنید و از سطح برش به صورت عمودی در عمق یک سانتی کتری خاک قرار دهید.

3- پس از اینکه با برش از میان رگبرگهای اصلی چندین برش در یک برگ ایجاد کردید، آنها را از طرف سطح زیرین برگ، بر روی سطح خاک بخوابانید.در هر سه روش از سینی بذر و کمپوست مخصوص بذر و قلمه استفاده کنید. خاک را کمی مرطوب کنید و قلمه ها را در دمای 21-20 درجه و نور مناسب و کافی قرار دهید. گیاهان جدید پس از 2 ماه از انتهای سطوح برش و یا از جائیکه رگبرگ ها بریده شده اند ظاهر خواهند شد. زمانی که به طول 5 سانتی متر رشد کردند، آنها را بیرون آورید (غیراز برگ قدیمی) و در گلدانهایی بزرگتر حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت بکارید. در طول عمل تکثیر، قلمه ها را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید، مخصوصاً در روشی که برگ ها را بر روی سطح خاک خوابانده اید و به طور منظم قلمه ها را کنترل کنید، تا از بروز هرنوع فساد و پوسیدگی جلوگیری شود.

number one
2007/07/29, 19:27
گل ادریسی
Hydrangea macrophylla

خانواده: ساکسیفراژه هااین گیاه را به خاطر امکان کشت مصنوعی در زمستان به صورت میلیونی در گلدان ها می کارند.

انواع پیشرس آنها در اسفندماه و گونه های دیرگل در اواخر خردادماه گل می دهد. این گلها که گوی های درشت به رنگ های سفید وسرخ و قرمز را تشکیل می دهد معروف همگان است. پاره ای از گونه های گل سرخ آن اگر در زمینهای اسیدی کاشته شوند رنگ گلهایشان به آبی تغییر رنگ می دهد.

بنابراین نوع گل آبی به خودی خود وجود ندارد و حاصل اثرات برخی محلول های شیمیایی است. برگ های گل ادریسی تعریق بسیاری دارد پس همه روزه باید خاک گلدان را بررسی نموده و همواره بدان آب داده شود. آب دادن مرتب و حرارت کمتر از 16 درجه ضامن بقای گیاه و دوام گلهای آن در آپارتمان است.

پس از تمام شدن گل می توان بوته گیاه را در هوای آزاد کاشت اما باید در زیر انبوه شاخ و برگ های درختان و در خاکی فاقد مواد آهکی صورت گیرد.

number one
2007/07/29, 19:28
­­سروپژیا

نام علمی: Ceropegia woodii

نام انگلیسی: Heart Vine – Rosary Vine

این گیاه آویز کمیاب، داری ساقه های رونده ی بلندی است که در سرتاسر طول آنها، غده های جالبی رشد می کنند. این گیاه زیبا به دو روش از اواسط بهار تا اوایل تابستان می توان تکثیر کرد:

1- غده های تولید شده بر روی ساقه

2- قلمه های انتهایی ساقه

ابتدا یک گلدان با اندازه متوسط را با کمپوست مخصوص گیاهان گوشتی و کاکتوس پر کنید. سپس کمی شن درشت را روی خاک بپاشید و 3غده را روی شن قرار دهید و کمپوست را کمی مرطوب کنید. آبیاری بیش از اندازه سبب فساد و پوسیدگی غده ها می گردد و این فساد پس از چند هفته انتظار، بسیار مایوس کننده است.

در روش دوم قلمه های انتهایی ساقه را به طول 5/7- 5 سانتی متردر پودر هورمون ریشه زایی فروبرده و هر سه قلمه را در یک گلدان حاوی کمپوست مخصوص گیاهان گوشتی و کاکتوس بکارید، اما بیش از حد آبیاری نکنید.

ریشه دهی در مدت زمان دو ماه یا بیشتر انجام خواهد شد و گیاه رشد فعال خود را آغاز خواهد کرد. در این مدت دقت کنید زمانی که سطح خاک خشک باشد دوباره آبیاری کنید.

اگرچه این گیاه به نور علاقه زیادی دارد ولی در طول تکثیر، هرگز آن را در برابر تابش مستقیم خورشید قرار ندهید و در دمای 21-18 درجه که برای ریشه دهی مناسب است نگاه دارید.

number one
2007/07/29, 19:28
لیلیوم (زنبق رشتی)
Lilium

خانواده: لیلیاسه (سوسنی ها)

مدتها است که سوسنی ها را برای استفاده در آپارتمانها پرورش می دهند. اما با پیدایش سوسنهای هیبرید آمریکائی که واریته های آنها دارای گلهای فراوان و رنگهای زیباست این امر بیشتر متداول شده است.

واریته ای از آنها به نام (هارمونی) را به آسانی می توان در گلدان کاشت. بدین گونه که چندین پیاز را درگلدان بزرگی با خاک سبک و مرغوب کاشته و پس از آنکه ساقه آنها به 60 – 80 سنتی متر رسید نوک هر ساقه با تعداد 6تا 8 گل درشت کاملاً باز برنگ نارنجی زیبا آراسته می شود.

number one
2007/07/29, 19:29
سیاه تخمه


سیاه دانه، شونیز بیابانی، سیاه تخمه گندم، حبه سودا، گیل نیک، علف چنگ، سیاه دانه گندم، ارکل چمن اوتی

نام انگلیسی: Corncockle - Common corncokle – wild sawager – bastard nigella

نام علمی: Agrostemma githago

خانواده: Caryophyllaceae

سیاه تخمه گیاهی یک ساله یا چندساله از تیره ی گل میخک است. ساقه های گیاه راست و به ارتفاع 50 تا 100 سانتی متر می رسد که پوشیده از کرک هستند. برگهای سیاه تخمه به طور متقابل روی ساقه قرار گرفته و کشیده اند. گلها بزرگ و دارای دمگل بلند می باشند، هرکدام پنج گلبرگ قرمز مایل به ارغوانی دارند و کاسبرگ ها تقریباً گل را احاطه می کنند.

میوه ی سیاه تخمه کپسول است و در داخل هر کپسول 30 تا 40 عدد بذر سیاه رنگ وجود دارد.

رستنگاه این گیاه شمال و شمال غربی ایران گزارش شده است و بیشتر در مزارع گندم دیده می شود.

سیاه تخمه دارای ساپونین سمی از گروه تری ترپن (Triterpene) به نام جیتاژنین (Githagenin) است. این ساپونین در تمام قسمتهای گیاه وجود دارد.آلودگی شدید جیره غذایی دامها به سیاه تخمه موجب مرگ ناگهانی دامها می شود. نشانه های درمانگاهی در دامهای مسموم در ابتدا بی اشتهایی، تشنگی ، قطع نشخوار و حرکات شکمبه، ریزش بزاق و نفخ است در مراحل بعدی لرزش عضلانی ، دل درد، دندان قروچه، اسهال، از پا افتادگی، فلجی از نوع شل (Faccid paralysis) ، هیپوترمی و مرگ در انتها می باشد.

number one
2007/07/30, 20:37
گل و ساختمان آنFlower

گل بخشی زایشی در گیاه است که فقط در نهاندانگان دیده میشود . پس از

عمل گرد افشانی و تشکیل سلول تخم باتقسیم و تمایز بعدی سلول تخم دانه

ایجاد میشود. کلا به اشکال مختلف و به اندازه های مختلف دیده می

شود . اگر گل دارائی بخش نازا و بخش زایا ( پرچم و مادگی) باشد گل

را دو جنسی می گویند (دو جنسه) .


اگر یکی از اندامهای زایا در گل وجود داشته باشد گل را تک جنسه می

گویند (گل نر ؛ گل ماده ) ممکن است گل های نر در روی یک پایه

گیاه و گل های ماده روی پایه دیگر وجود داشته باشد که در این صورت

گیاه را دو پایه میگویند . اگر هر دو گل نر و ماده روی یک پایه گیاه

باشد گیاه تک پایه می گویم .گل : به طور کلی عنوان گل به عضوی از گاه اطلاق می شود که حداقل دارائی عناصر زیر است :

اول پرچم ها یا اتامین : که شامل کیسه گرده یا بساک که محتوی دانه گرده میباشد کیسه های گرده معمولا در انتهای میله یا رشته باریکی بتام فیله قرار دارند

دوم تخمدان یا اوایر : که در نهاندانگان محفظه بسته ای است که از قطعات برچه ها یا کاپرل تشکیل شده است برچه ها تخمک ساز بوده و منشا برگی دارند

به طور کلی اجتماع بساکها یا پرچم ها در گل آندروسه گویند که آندروسه ممکن است در گل از عناصر بی شماری تشکیل شده باشد

اجتماع پرچم ها را در اصطلاح ژینه سه گویند ژینه سه ها نیز مانند آندروسه ها ممکن است از یک واحد تشکیل شود و یا به یک برچه تقلیل یابد مانند گیاهان تیره نخود

در نهاندانگان معمولا دو قسمت اصلی گل یعنی آندروسه و ژینه سه با قطعات پوششی دیگری که منشا برگی دارند و غالبا رنگین هستند به نام پوشش گل یا پریانت همراه می باشند که پر یانت خود از دو ردیف یا دو چرخه قطعات پیوسته یا جدا از هم تشکیل می گردد

ــ به طور کلی ساختمان عمومی گل در نهاندانگان به قرار زیر است


۱) محور گل : محور کوتاهی است که بر روی آن قسمتهای مختلف گل به طور فشرده قرار گرفته است در برخی از گیاهان دو لپه ای مانند مناگنولیا و آلاله محور گل کم و بیش کشیده و دراز است . در گیاهان تیره میخک مانند سیلن مادگی و نافه به واسطه محور گل از کاسه دور میگردد که در اصطلاح گیاهشناسی محور طویا مذبور را ژینو فور گویند و در گیاهان تیره نیلوفر آبی مانند نلوبیوم ( ثعله یاقلی ) برچه ها در راس محور نسبتا پهن و مخروطی شکل به نام ژینو فور یا کاریو فور قرار دارند . و....

۲) نهنج : مهمولا انتهای محور گل را که قطعات گل روی آنذ قرار دارند نهنج می گویند نمو نهنج در زمان پیدایش قطعات گل به صورت های مختلف انجام می گیرد

مثلا : درراسته آلاله نهنج گل همیشه محدب است و به چنین نهنج ها تالاموس گویند

number one
2007/07/30, 20:37
عوامل موثر در ميزان جذب مواد از خاک

شرایط مختلف محیط در همه نقاط سطح زمین به یک میزان فراهم نیست و از این رو در نقاط مختلف ، گیاهان متفاوتی دیده می‌شوند. بطور کلی عوامل اکولوژی عبارتند از : عوامل آب و هوایی یا اقلیمی ، عوامل خاکی ، عوامل زیستی. این است که ترکیب و سیمای رستنیهای مختلف در هر گوشه جهان مشخص است و با نقاط دیگر تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال اختلاف تابش نور خورشید در عرضهای جغرافیایی مختلف در ترکیب و سیمای مدارات مختلف تغییراتی ایجاد می‌کند. بطوری که سیمای جنگلهای استوایی کاملا با سیمای جنگلهای معتدل فرق می‌کند.

با این حال اگر شرایط محیط در دو نقطه مساوی و یکنواخت باشد، نیز ممکن است در ترکیب رستنیهای آن دو نقطه اختلاف شدید مشهود گردد، زیرا موانع طبیعی بسیاری می‌توانند از پراکنش گیاهان در نقاط مناسب جلوگیری کنند. عوامل طبیعی مانند اقیانوسها ، کوهها و بیابانها مانع کلی پراکندگی گیاهان در دو محیط مشابه‌اند و اگر این سدهای طبیعی ، قاره‌ها و خشکیها را از یکدیگر جدا نمی‌ساخت، شاید پراکنش بسیاری از گیاهان مختلف جهان سریع‌تر صورت می‌گرفت.


عوامل آب و هوایی
گیاهان تحت تاثیر آب و هوا قرار گرفته و شکل زیستی خاصی می‌یابند، یعنی شکل و سیمای ظاهری آنها تا حدی تابع آب و هوای محیطشان می‌شود و در این صورت می‌توانند کم و بیش از تقسیمات کلی آب و هوایی موثر واقع شوند. بدیهی است درختان و جنگلها همواره بر اثر تعریق ، مقدار متنابهی بخار آب دفع می‌کنند و بر مقدار بخار آب جو به میزان قابل ملاحظه‌ای می‌افزایند. در این صورت مناطق جنگلی همواره در اثر باران مشروب می‌شوند و دارای آب و هوای مرطوب‌اند. هر قدر تعداد درخت در محیطی کمتر باشد و به جای آن بوته‌های گیاه و چمنزار سطح خاک را بپوشاند، به همان نسبت از بارندگی محیط و رطوبت زمین کاسته می‌شود.

دما و بارندگی از عوامل اقلیمی مهمی هستند که ظهور گونه‌های مختلف گیاهی و رویش آنها را تعیین می‌کنند. دما بر فعالیتهای تعرق ، تنفس ، رویش ، رشد و تولید مثل تاثیر می‌گذارد. بارندگی سالیانه عامل اصلی در تعیین انتشار گیاهان است. بطور کلی جنگلها ، نواحی پرباران را اشغال می‌کنند. صحراها در نواحی کم باران دیده می‌شوند و علفزارها در نواحی دارای بارندگی متوسط وجود دارند. نور سومین عامل اقلیمی مهمی است که در رشد گیاه ، گل دادن و فتوسنتز آن تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از گونه‌ها نیازهای نوری نسبتا معینی دارند. برخی از آنها مانند رستنیهای کف جنگل ، برای رشد به نور کم و بعضی دیگر مانند درختان به نور زیاد دارند.


عوامل خاکی
عواملی که در پراکنش ، رشد و بقای گیاه تاثیر می‌گذارند، عبارتند از: دمای خاک ، مقدار آب ، اکسیژن ، مواد آلی ، مواد کانی و درجه اسیدی خاک. دمای خاک در رشد گیاه بویژه از لحاظ تاثیر در جذب آب و مواد کانی ، عامل موثری به شمار می‌آید. در دماهای پایین ، دراز شدن ریشه متوقف گشته، سبب کندی نفوذ آن به طبقات واجد آب و مواد کانی می‌شود، لذا میزان جذب آب و مواد کانی کاهش می‌یابد. باکتریها نیز در خاک سرد غیر فعال‌اند. بنابراین مواد کانی به اندازه کافی در دسترس ریشه قرار نمی‌گیرد. در این صورت کشتکاران ناگزیرند از کودهای نیتروژن‌دار استفاده کنند. دمای پایین خاک و هوا ، همراه با بادهای شدید ، سبب کوتاه ماندن گیاهان نواحی کوهستانی می‌شوند.عوامل زیستی
گیاهان در طبیعت همراه با سایر موجودات زنده ، اعم از جانور و گیاه ، زندگی می‌کنند و از این رو هر یک از آنها کم و بیش در زندگی موجودات دیگر تاثیر دارد. بطور کلی طبیعت میدان تنازع بقاست و ضعیف همواره مغلوب قویتر از خود می‌شود. جانوران و پستانداران گوشتخوار ، پستانداران علفخوار را طعمه خود می‌سازند و علفخواران از رستنیها و گیاهان وحشی تغذیه می‌کنند و کمک آنها به جامعه گیاهی فقط ریختن فضولات و تقویت جزئی خاک است.

خرگوش و موش و مورچه خسارات زیادی به جامعه‌های گیاهی وارد می‌سازند، ولی در اثر احداث راهروهای زیر زمینی خاک را تهویه می‌کنند و یا آنکه در پراکندگی دانه‌ها و سایر فعالیتها بوم شناسی موثرند. بنابراین جانورانی که در جامعه گیاهی زیست می‌کنند، هر در وضع محیط زیستی خود موثرند و اثرات سودمند یا زیانبخش بر روی آن جامعه باقی می‌گذارند و حالت تعادل را برقرار می‌سازند، بطوری که از بین رفتن یکی از آنها موازنه طبیعی آن جامعه را بر هم می‌زند و دگرگون می‌سازد.

تنازع بقا یکی از مسائل مهم زیستی جهان گیاهی و از خواص عمومی جوامع گیاهی به شمار می‌رود و در بین افراد یک گونه و یا گونه‌های مختلفی که در مجاورت یکدیگر می‌رویند و دارای نیازهای مشترک‌اند و به وجود دیگری نیاز ندارند، حکمفرماست. بنابراین تنازع بقا از مشخصات جامعه‌های گیاهی است.هنگامی که گیاه در شرایط مناسب می‌روید و در معرفی کمبود مواد غذایی و عواملی مانند نور و هوا واقع نشده است، یعنی ریشه آن به راحتی از آب و مواد غذایی استفاده می‌کند و ساقه و برگ آن نیز از نور و هوا بهره‌مند می‌گردد و بطور کلی مزاحمتی برای گیاه مجاورش فراهم نمی‌سازد، مسئله تنازع بقا مفهومی ندارد.

ولی پس از آنکه تعداد افراد رو به افزایش گذاشت و گیاهان مختلف با یکدیگر تماس نزدیک حاصل کردند و به عبارت دیگر ، اصطکاک منافع بین آنها ایجاد شد، گیاه قویتر ، گیاه ضعیفتر را حتی اگر از افراد همان گونه باشد، در مضیقه می‌گذارد و از شرایط زندگی و حق حیات محروم می‌سازد تا حدی که باعث از بین رفتن آن می‌شود. بنابراین تنازع بقا معرف کمبود مواد و عوامل مورد نیاز برای زندگی گیاه است و نشانگر آن است که آب و نور و مواد غذایی به حد کافی در اختیار کلیه گیاهان دیگر قرار ندارد.توالی گیاهی
بطور کلی مراحل تغییر تدریجی یک اکوسیستم را که در مدتی طولانی و در طول قرنها رخ می‌دهد، توالی گویند. در توالی بوم شناختی ، اجتماعات مختلف بطور متوالی و منظم در محل معینی پدید می‌آیند. ترتیب اجتماعات که از روی سنگ برهنه آغاز می‌شود و مثلا تا تشکیل یک جنگل بلوط و گردو ادامه می‌یابد، توالی اولیه نام دارد، یعنی قبلا اجتماعی در این محل وجود نداشته است.

در موارد دیگر اجتماعاتی که در گذشته بوده و از بین رفته‌اند، همچنان بر ویژگیهای محیط فیزیکی اثر خواهند داشت. به عنوان مثال این اثر وقتی رخ می‌دهد که جنگلی با آتش سوزی ویران شود. توالی در این محل یعنی روی خاکی آغاز می‌شود که با فعالیتهای اجتماعات پیشین تعدیل شده است. بنابراین ترتیب اجتماعات در مناطقی که قبلا در آنها اجتماع زیستی وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه هستند.

number one
2007/07/30, 20:38
بافتهای گیاهی


بافت‌شناسی بررسی میکروسکوپی تشکیل، ساختار و کارکرد بافت‌هاست.

دانش‌های زیستی مرتبط با بافت‌شناسی از این قرارند:

یاخته‌شناسی یعنی بررسی یاخته‌ها، این دانش یک سطح پایین‌تر از بافت‌شناسی قرار دارد.
کالبدشناسی: بررسی اندام‌ها
ریخت‌شناسی: بررسی کلیه سازواره‌ها (ارگانیسم‌ها)[ویرایش]
گونه‌های بافت
بافتهای بَخشینه‌ای (مریستمی):

۱-مریستمهای انتهایی

۲-مریستمهای آوندی

۳-لایه زاینده (کامبیوم) چوب پنبه

۴-بخشینه (مریستم) میان-بافتی بافتهای غیر مریستمی:

بافتهای ساده
۱-پارانشیم

۲-کلانشیم

۳-اسکلرانشیم

۴-بافتهای ترشحی

۵-روپوست

بافتهای مرکب:

۶-بافت چوب

۷-بافت آبکش

بافتهای مریستمی
بافت بَخشینه (مریستم Meristem): شامل یاخته‌های جنینی است که می‌تواند به سلولهای بالغ تبدیل

شود و تخصص پیدا نماید. که به این پدیده زیستی، اصطلاحا تمایز (differentiation) گویند.

مریستمها یا بافتهای مریستمی بافتهایی هستند که یاخته‌های آنها بطور فعال تقسیم می‌شوند.

یاخته‌های تازه‌ای که ساخته می‌شوند معمولا کوچک بوده و ساختمانهای قوطی مانند و شش ضلعی تشکیل می دهند. هر کدام دارای هسته نسبتا بزرگ در وسط بوده و کریچه‌های (واکوئلهای) ریز دارند و یا فاقد

کریچه هستند. بتدریج که بالغ می‌شوند بر حسب نقش نهایی خود شکلها و اندازه‌های متفاوتی

ایجاد می‌کنند.

مریستمهای انتهایی: مریستمهای انتهایی (نوک) در راس و یا نزدیک به راس ساقه و ریشه قرار گرفته‌اند و با تولید یاختهی جدید رشد طولی می‌کنند. سه مریستم اولیه و همچنین برگهای

جنینی و جوانه (پیش برگ) از هر کدام از مریستمهای نوک ایجاد می‌شوند. این سه مریستم

عبارتند از: پیش‌پوست (پروتودرم)، مریستم زمینه‌ای و پروکامبیوم. بافتهایی که از آنها ایجاد می‌شود

بافتهای اولیه نامیده می‌شوند.

کامبیوم آوندی: کامبیوم آوندی به صورت استوانه‌ای نازک و گاه منشعب در طول ساقه یا ریشه

بجز در نوک آنها امتداد دارد. کامبیوم در گیاهان چند ساله و تعدادی از گیاهان علفی یک ساله

حضور دارد و مسئول بافتهایی است که افزایش قطر گیاه را بر عهده دارند.سلولهای منفرد و

پایدار کامبیوم آوندی سلولهای بنیادی نامیده می‌شوند.

کامبیوم چوب پنبه (لایه زاینده پوست): کامبیوم چوب پنبه مانند کامبیوم آوندی به صورت

استوانه باریکی است که در طول ساقه یا ریشه گیاهان چوبی امتداد پیدا می‌کند. مکان آن بیرون

کامبیوم آوندی است.بطوری که در برش عرضی کامبیوم آوندی به شکل لوله‌ای است که قطر آن

کمتر از کامبیوم چوب پنبه بوده و درون آن قرار دارد. عمل کامبیوم چوب پنبه تولید پوست

خارجی گیاهان چوبی است. بافتهایی که از تمایز کامبیوم آوندی و کامبیوم چوب پنبه تولید می

شوند بافتهای ثانویه نام دارند. و پس از آن که بافتهای نخستین بالغ شوند ایجاد می‌شوند.

مریستم میان بافتی: گیاهان علفی هیچ کدام از کامبیومهای آوندی و چوب پنبه را ندارندولی دارای

مریستم انتهایی و مریستم دیگری بنام مریستم میان بافتی میان یقه‌ای می باشند که در مجاور

محل گره‌ها و در فواصلی در طول ساقه قرار می‌گیرد. مریستم میان بافتی همانند مریستم انتهایی

باعث افزایش طول ساقه می‌شوند.

بافتهای غیر مریستمی
بافتهای غیر مریستمی از یاخته‌هایی تشکیل می‌شوند که خود از مریستمها تولید شده اند.آنها بر

حسب نقش وعمل خود دارای اشکال و اندازه‌های گوناگونی هستند. برخی از این بافتها شامل یک

گونه یاخته می باشند در حالی که بعضی دیگر ممکن است از ۲ یا چند نوع یاخته تشکیل شده باشند.

بافتهای ساده
پارانشیم: سلولهای پارانشیمی فراوانترین گونه یاخته‌ها هستند و تقریبا در بیشتر بخشهای

گیاهان عالی مشاهده می‌شوند. شکل یاخته‌های پارانشیمی کم و بیش کروی است ولی به مرور

که تعداد آنها زیاد شده و تحت فشار قرار می گیرند دیواره‌های نازک آنها تحت این شرایط شکل‌های گوناگونی را ایجاد می نمایند. این یاخته‌ها دارای کریچه‌های درشت هستند و ممکن است

دارای دانه‌های نشاسته، چربی، تانن، بلورها و مواد تراوشی (ترشحی) دیگری باشند.

در میان یاخته‌های پارانشیمی معمولا فضاهایی وجود دارد که در گیاهان آبزی این فضاهای بین

یاخته‌ای گسترش بیشتری پیدا کرده بطوریکه حالت شبکه‌ای را به خود می گیرند. این نوع

بافتهای پارانشیمی که دارای فضاهای هوایی زیادی هستند، آرانشیم (Aerenchyma) نام

دارند، در حالی که بافتهای پارانشیمی که محتوی تعداد زیادی سبزدیسه (کلروپلاست) هستند، کلرانشیم

نامیده می‌شوند. یاخته‌های پارانشیم فاقد سبزدیسه، نقش ذخیره مواد را بر عهده دارند.

کلانشیم:مانند یاخته‌های پارانشیم دارای درون-یاخته (پروتوپلاسم) زنده بوده و می‌توانند برای مدت زیادی

بمانند. این یاخته ها، به واسطه دیواره ضخیم خود از یاخته‌های پارانشیمی قابل تشخیص هستند.

یاخته‌های کلانشیم غالبا زیر روپوست قرار می گیرند. آنها معمولا درازند و دیواره آنها علاوه بر

این که محکم است قابل ارتجاع نیز می باشند و باعث استقامت اندامهای در حال رشد و همچنین

اندامهای بالغ مانند برگ و اجزای گل می‌شوند.

اسکلرانشیم: دارای یاخته‌هایی با دیواره ضخیم می باشد که معمولا با لیگنین آغشته شده اند.

یاخته‌های بالغ اسکرانشیم مرده بوده و تنها نقش آنها نگهداری و استقامت گیاه می باشد.

یاخته‌های اسکلرانشیم بر دو نوعند: اسکلریدها و فیبر ها. اسکلریدها ممکن است به صورت

تصادفی در هر بافتی پراکنده باشند. به عنوان مثال، بافت کمی سخت و خشن گلابی حاوی

گروههایی از اسکلرید می باشد که به آنها یاخته‌های سنگی نیز گفته می‌شود. اسکلریدها تقریبا

ابعاد یک اندازه دارند و گاهی در محل‌های خاصی ظاهر می‌شوند(مثل حاشیه برگهای کاملیا) به

جای آنکه در بافتها پخش باشند.

فیبرها ممکن است در رابطه با بافتهای گوناگون اندامهای ریشه، ساقه، برگ و میوه یافت

شوند. طول آنها به مراتب بیشتر از پهنای آنهاست و دارای مجرای درونی نسبتا کوچکی بنام

لومن می باشند که در وسط سلول قرار دارد.

بافتهای ترشحی: موادی را که در پروتوپلاسم سلول تولید شده به بیرون آزاد می‌کنند.ترکیبات

ترشحی غالبا مواد زایدی هستند که برای گیاه کاربردی ندارند، ولی بعضی از این مواد هورمون

ها هستند که برای فعالیتهای گیاه، حیاتی می باشند.

یاخته‌ها یا بافتهای تراوشی (ترشحی) در جاهای گوناگون گیاه قرار دارند.، متداولترین بافتهای تراوشی

عبارتند از شهد گل‌ها، مواد روغنی در مرکبات، نعناع و بسیاری از برگهای دیگر، مواد

موسیلاژی که در پرزهای غده‌ای گیاهان حشره خوار تولید می‌شود، لاتکس و شیرابه که در

اعضای چندین خانواده نظیر فرفیون یافت می‌شود.

روپوست: یاخته‌های‌های بیرونی ترین لایه اندام‌های جوان گیاه اپیدرم یا روپوست نامیده می‌شود؛ و

چون با محیط بیرون ارتباط مستقیم دارد، بنابراین ممکن است بر حسب تغییرات محیطی دارای

یاخته‌های گوناگونی باشند. روپوست معمولا سلولهای کلفتی دارد و مواد چربی بنام کوتین ترشح می

کند. کوتین لایه حفاظتی بنام کوتیکول ایجاد می نماید. ضخامت کوتیکول و مهمتر از آن مومی که

بر سطح کوتیکول بوسیله روپوست ترشح می‌شود میزان خروج آب را از طریق تبخیر از گیاه

مشخص می نماید. کوتیکول همچنین مقاومت شگرفی نسبت به نفوذ باکتریها و دیگر

موجودات بیماریزا دارد.

در ریشه، یاخته‌های روپوست زوایدی بنام تارهای کشنده (کرک‌های ریشه) ایجاد می‌کنند که در

فاصله کمی از نوک ریشه قرار می گیرند. تارهای کشنده سطح جذب را به اندازه قابل ملاحظه‌ای

افزایش می دهند.

روپوست برگها دارای منافذی بنام روزنه (Stomata) می باشد که

در دو سوی آنها دو یاخته بنام یاخته‌های نگهبان (Guard Cell) قرار می‌گیرد. یاخته‌های نگهبان

از نظر شکل با دیگر یاخته‌های روپوست تفاوت داشته و همچنین بواسطه داشتن کلروپلاست با

یاخته‌های روپوستی متفاوت هستند. بافتهای مرکب برخلاف بافتهای ساده بیش از

یک نوع یاخته تشکیل شده اند. دو نوع از بافتهای مرکب یعنی بافتهای چوب و آبکش عهده دار

نقش انتقال آب، یونها و مواد غذایی به صورت محلول در سرتاسر گیاه می باشند. بعضی از این

بافتها بوسیله مریستم انتهایی تولید شده، لیکن بیشتر این بافتها در گیاهان چوبی بوسیله کامبیوم

آوندی ایجاد شده که غالبا به آنها بافتهای هادی اطلاق می‌شود.

چوب (Xylem): یکی از اجزای مهم سامانه هدایت کننده در گیاهان است و آب و مواد محلول را

به تمام اندام‌ها منتقل می‌کند. چوب شامل ترکیبی از یاخته‌های پارانشیمی، فیبرها، آوندهای

چوبی تراکئید و یاخته‌های پرتویی می باشد. آوندها لوله‌های بلندی هستند که از یاخته‌های

انفرادی بنام عناصر آوندی ساخته می‌شوند. این یاخته‌ها در دو انتها باز بوده و گاه ایجاد انتهای

غربالی می‌کنند. تراکئیدها ی بالغ شبیه عناصر آوندی مرده هستند و در دو انتها دوکی شکل می

باشند ولی مانند آوندها باز نیستند. تراکئیدها بر هم منطبق نبوده و دیواره آنها با سلول‌های

تراکئید دیگر، تشکیل روزنه می دهند و اجازه تبادل آب به سلولهای مجاور را می دهند.

آبکش(Ploem): یاخته‌های زنده آبکش، مواد غذایی مثل قندها را از طریق پلاسمادسماتا (plasmodesmata) به دیگر یاخته‌ها و اندامهای گیاه منتقل می نمایند. بافت آبکش از عناصر

آوند آبکش و یاخته‌های همراه تشکیل شده است. آبکش از سلولهای مادر لایه کامبیوم که یاخته‌های

چوبی را نیز تولید می‌کنند بوجود می‌آید. آبکش مانند چوب دارای الیاف و سلولهای پارانشیمی

و یاخته‌های پرتوی می باشد. عناصر آوند آبکش شبیه عناصر چوبی از هر دو انتها بر هم

منطبق بوده و لوله‌های آبکش را بوجود می آورند. ولی بر خلاف عناصر چوبی دیواره انتهایی

کاملن باز نبوده ولی در عوض پر از منفذهای کوچکی هستند که از درون آنها میان-یاخته (سیتوپلاسم) از

یاخته‌ای به یاخته دیگر منتقل می‌شود. این مناطق منفذدار آوند آبکش، صفحات آبکش نامیده می

شوند. عناصر آبکش هنگام بلوغ بدون هسته می باشند، ولی علی‌رغم این واقعیت میان یاخته آنها

برای انتقل مواد غذایی به صورت محلول در سراسر گیاه بسیار فعال است. ظاهرا یاخته‌های

همراه ارتباط خیلی نزدیکی با لوله‌های آبکش دارند و باعث انتقال غذا می‌شوند.

number one
2007/08/30, 20:01
نحوه نمونه برداری گیاهان ( برگ درختان مرکبات - سیاه ریشه و زیتون )

زمان و نحوه و شكل نمونه برداري برگ درختان زيتون براي آناليز

يكي از راههاي عمده تشخيص وضعيت تغذيه گياه ، تجزيه برگ گياهان و درختان ميباشد .


تشخيص علت عوارض ظاهري .
كمبودهاي پنهاني مواد غذايي .
كنترل ميزان جذب مواد غذايي كه بشكل كود به گياه و درختان داده ميشود .
در بررسي از آناليز برگها ، وضعيت كود دهي در طول سال و سالهاي بعد را مشخص مينمايد .
براي حل مسائل و مشكلات موجود در مزرعه و باغ اعم از زهكش ، آبياري و كيفيت آب آبياري مورد استفاده خواهد بود .

زمان نمونه برداري :


بهترين زمان نمونه برداري برگ درختـان زيتون مصادف است با :
زمان شروع رسيدن ميوه يا بعبارت ديگر در دوره استراحت زمستانه درخت (در مازندران آبان و آذر ماه) خواهد بود.

نحوه و شكل نمونه برداري :


بصورت Nيا U در باغ حركت كرده 20 اصله درخت كه نماينده بقيه درختان ( از يك واريته ) باشند را انتخاب نماييم . سپس از شاخه هاي يكساله انتهايي كه در معرض نور آفتاب قرار داشته اند از ارتفاع شانه يا صورت در چهار سمت هر درخت طبق شكلاز وسط شاخه دو برگ مقابل هم را با دمبرگ چيده يعني 8 برگ از هر درخت كه جمعاً 160 برگ تهيه ميشود . اين نمونه مركب تا وسعت دو هكتار باغ قابل قبول ميباشد . براي بيش از دو هكتار نمونه گيري بايستي تكرار شود .

نحوه و زمان نمونه برداري برگ درختان مركباتيكي از راههاي عمده تشخيص وضعيت تغذيه گياه ، تجزيه برگ گياهان و درختان ميباشد .

تشخيص علت عوارض ظاهري .
كمبودهاي پنهاني مواد غذايي .
كنترل ميزان جذب مواد غذايي كه بشكل كود به گياه و درختان داده ميشود .
در بررسي از آناليز برگها ، وضعيت كود دهي در طول سال و سالهاي بعد را مشخص مينمايد .
براي حل مسائل و مشكلات موجود در مزرعه و باغ اعم از زهكش ، آبياري و كيفيت آب آبياري مورد استفاده خواهد بود .


زمان نمونه برداري :
بهترين زمان نمونه برداري برگ درختـان مركبات با توجه به شرايط آب و هوا در سال جاري(1384 ) از اول تيرماه براي مناطق دشت مازندران شروع خواهد شد .

نحوه و شكل نمونه برداري :
بصورت N و يا U ( زيك - زاك ) در باغ حركت كرده 25 اصله درخت كه نماينده بقيه درختان ( از يك واريته ) باشند را انتخاب نماييد . سپس از ارتفاع صورت (150سانتيمتر ) در چهار سمت درخت 4 شاخه بدون ميوه را انتخاب و از بالا سومين برگ همراه با دمبرگ ( شكل پيوست ) انتخاب ميشوند . بطوريكه از 25 اصله درخت جمعاً 100 عدد برگ تهيه شود . اين نمونه مركب تا وسعت دو هكتار باغ قابل قبول ميباشد براي بيش از دو هكتار نمونه گيري بايستي تكرار شود .


ضمناً چنانچه تا كنون خاك باغي تجزيه نشده باشد پيشنهاد ميشود يكبار آناليز كامل خاك جهت تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن انجام گردد .
زمان نمونه برداري برگ درختان (سياه ريشه) براي آناليز


يكي از راههاي عمده تشخيص وضعيت تغذيه گياه ، تجزيه برگ گياهان و درختان ميباشد .


تشخيص علت عوارض ظاهري .
كمبودهاي پنهاني مواد غذايي .
كنترل ميزان جذب مواد غذايي كه بشكل كود به گياه و درختان داده ميشود .
در بررسي از آناليز برگها ، وضعيت كود دهي در طول سال و سالهاي بعد را مشخص مينمايد .
براي حل مسائل و مشكلات موجود در مزرعه و باغ اعم از زهكش ، آبياري و كيفيت آب آبياري مورد استفاده خواهد بود .


نحوه تهيه نمونه برگ :

سيب ، گلابي ، قيسي ، گوجه درختي ، گيلاس ، هلو ، فندق ، انجير ، به و گردو ( سياه ريشه )


زمان نمونه برداري :

بهترين زمان نمونه برداري برگ درختـان سيــاه ريـشــه ( درختان فوق ) هشت تا دوازده هفته از بدو گلدهي ( براي مناطق دشت مازندران اواخر ارديبهشت - اوايل تير ماه ) ميباشد .


نحوه و شكل نمونه برداري :

بصورت Nيا U در باغ حركت كرده 25 اصله درخت كه نماينده بقيه درختان ( از يك واريته ) باشند را انتخاب نماييد . سپس از ارتفاع صورت (150سانتيمتر ) در چهار سمت درخت شاخه اي را انتخاب و از وسط شاخه يك برگ همراه با دمبرگ انتخاب ميشود . بطوريكه از 25 اصله درخت جمعاً 100 عدد برگ تهيه ميشود . اين نمونه مركب تا وسعت دو هكتار باغ قابل قبول ميباشد براي بيش از دو هكتار نمونه گيري بايستي تكرار شود .

number one
2007/08/30, 20:04
احداث باغ سيب ( انتخاب محل )
پرورش سيب يک طرح و سرمايه گذاري گران و درازمدت است . روي اين اصل پرورش دهندگان سيب بايد از خطاهاي جدي پرهيز نمايند .
خطاهاي ايجاد شده در طرح کشت سبزي فقط براي يک دوره و يک فصل پايان مي يابد . در حالکيه عمر تجاري يک درخت 30 تا 50 سال است . بنابراين در احداث باغ بايستي کليه جوانب طرح مورد بررسي و دقت قرار گيرد تا جايي براي خطا و اشتباه نباشد . براي موقعيت در آتي انتخاب درست محل ، يکي از فاکتورهاي عمده ميباشد .
در اراضي شيبدار و يا در مناطق پست و يا مناطقي که سرماي سخت در بهار يا سرماي شديد زمستانه در محل وجود داشته باشد ، از اجرای طرح در اینگونه از مناطق دوري جست .
در مناطقي که اراضي داراي شيب خيلي کم باشند و در مسير جريان هواي سرد قرار نداشته باشند مناسب است . در اينگونه مناطق احتمال و ریسک يخ زدگي در بهار کمتر ميباشد بطوريکه اختلاف درجه حرارات در مواقع يخ زدگي بهاره در طول صدمتر بين 5/2 تا 3 درجه ميباشد . محل باغ بايستي از مسير باد غالب زمستانه محفوظ بماند . معمولاً شروع رشد جوانه ها در شيبهاي جنوبي زودتر و در شيب شمالي ديرتر ، ميباشد .
اقليم

سيب جزء ميوه هاي مناطق سرد ميباشد . بطورکلي درطول 50تا 30 درجه شمالي رشد و نمو ميکند . در حاليکه نور آفتاب کافي باشد با استفاده از نور الترویوله خورشید ميوه ها بخوبي رنگ مي گيرند و بهمين خاطر از بازار پسندي مناسبي ، برخوردار هستند . از طرفي در مناطقي که دود و يا گرد و غبار و آلودگي هوا کم باشد بهترين مناطق براي احداث باغ سيب بشمار مي رود .
درخت سيب در مقابل درجه حرارات پائين و زمستانهاي سخت مقاوم ميباشد . ساقه ها تا 35- و40- درجه و گلها 2/2- و 3/2- درجه و ميوه هاي کوچک 1/1+ تا 2/2- درجه مقاوم هستند . سيب تغييرات درجه حرارت در زمستان را نمي پسندد . چنانچه بعد از يک هواي گرم در زمستان به يکباره درجه هوا افت کند و هوا سرد شود براي درخت سیب ضرر خواهد داشت .
مقاومت سيب در مقابل درجه حرارت پائين بين واريته هاي سيب متفاوت است . مدت دورمانسی براي درخت مناسب نباشد و سرماي کافي زمستانه را طی نکند قسمتي از گلها مي ميرند و بقيه گلها يا با هم باز نشده ویا در مجموع وضع نرمالی نخواهند داشت. گلهائيکه به اين نحوه دير باز شوند، در گرده افشاني اختلالاتی بوجود خواهد آمد و مي ريزند .
چنانچه دوره زمستانه مناسب نباشد جوانه های برگ باز نشده و درخت لخت خواهند ماند در اين صورت سوختگي درخت پيش خواهد آمد .
سيب گرماي زياد تابستانه را دوست ندارد . چنانچه درجه حرارت از نرمال بيشتر باشد رشد آهسته شده بعضاً متوقف ميشود و ريزش ميوه شروع شده وکيفيت ميوه نيز کاهش مي يابد . اگر درجه حرارات خيلي زياد شود سوختگي ميوه مشاهده خواهد شد و اگر درجه حرارت از 40 درجه افزايش يابد رشد متوقف شده و بيشتر از 40 درجه زيان خواهند ديد .
در مناطقي که ميزان بارش ان از 500 تا 600 ميليمتر کمتر باشد تامين منابع آب آبياري مطمئن ضروریست .
رطوبت نسبي بالا سبب بيماريهاي مختلف از جمله مبارزه با بيماري قارچي را افزايش ميابد . خيلي پائين امدن رطوبت نسبي در تابســـتان بــاعث ريزش ميوه و رطوبت نسبي مناسب براي باعث بهبود وضع گرده افشاني خواهد شد.

خاک
هر چند بعضي از واريته ها ، خاک مخصوصي را می پذیرند ، ولي پرورش اغلب سیبها در تيپ هاي مختلف خاک نتيجه داده است .
در باغات سيب بايستي خاک روئي و زيرين مطالعه و آزمايش شوند . درختان سيب ، بافتهاي خيلي سنگين و يا خيلي سبک را دوست ندارند . درختان سیب سيستم زهکشي مناسب را دوست دارند . و با اناليز خاک ميزان آهک و مشخصات شوري و غيره باید مشخص شوند .

انواع سيبهاي پيوندي

خيلي کوتاه M9 و M27
کوتاه ( M26 )
نسبتاً کوتاه ( MM106 )
بلند ( MM 111 )
خيلي بلند (M25 )


M-9 :
این پایه سیب خيلي کوتاه ، در دنيا بيشترين نوعی است که مورد استفاده است . از بدو کاشت در طول عمرش نياز به قيم دارد . يکسال بعد از کاشت شروع به ميوه دهي ميکند . در بهترين شرايط ارتفاع آن بين 5/2 تا 7/2 متر تجاوز نمي نمايد . روي پايه M9 واريته استارکينگ دلیجيوس و کلدن دلي جيوس و گراني اسميت پيوند میزنند .
پايه M-9 در مقابل پوسيدگي طوقه مقاوم بوده ولي در مقابل شته پنبه اي و سوختگي آتش حساس است .فواصل کاشت با توجه به درجه حاصلخيزي خاک در اينگونه واريته ها 5/1 در 5/3 متر و يا 2 در 5/3 متر اقتصادي است و دوره توليد آن 15 تا 20 سال است .
M27 :
از لحاظ اندازه نصف M9 يعني 120 سانتيمتر ارتفاع خواهد داشت و در عمل خيلي استفاده نمي شود . در حقيقت در فواصل بين درختان M9 و يا بقيه کاشته ميشود . در هکتار 8000 تا 10000 عدد کاشته خواهد شد . توليد آن 50 تا 60 تن در هکتار ميباشد .

MM106 :

در مقابل شته مقاوم است ولي به پوسيدگي طوقه حساس ميباشد . لذا در حاليکه آلوده به قارچ پوسيدگي طوقه از کاشت اين گونه واريته ها بايد خودداري نمود . بنابراين در خاکهائيکه داراي زهکش خيلي خوبي باشند و با ابياري قطره اي آبياري شود توصیه ميشود .
بعلت قوی بودن ريشه نيازي به قيم ندارند . اينگونه از پايه هاي 2 تا 3 ســال بــعد از غـــرس به ميوه مي نشيند .
چنانچه روي پايه MM106 وارتيه هاي قوي و بلند پيوند شوند فواصل کاشت 3 * 5 متر و يا 3 * 6 متر و با واريته کوتاه ( Spur ) ------- شوند فواصل کاشت 5/2 در 4 متر و يا 3 در 4 متر خواهد بود .

MM111 :

اين پايه قوي و بلند بوده ، نحوه ريشه دهي آن خيلي خوب ميباشد . پيوند روي اينگونه پايه هاي واريته اي قوي و بلند را توصيه ميکنيم . که فواصل آن 5/3 متر در 6 متر خواهد بود
چنانچه از نوع کوتاه پوند شوند با توجه به حاصلخيزي خاک فواصل کاشت 3 در 5/4 متر و يا 3*5 متر خواهد بود .

بيولوژي تلقيح :

معمولاً سيب خود القائی نبوده يعني از گرده يک واريته به همان واريته عقيم ميباشد . فقط از گرده خارجي محصول خوبي ميدهد . نود درصد انواع سيب گرده افشاني آن توسط زنبور صورت ميگردد . در زمان گل دهي وجود زنبور از اهميت زيادي برخوردار است . اثرات زنبور در هواي ساکن و افتابي خيلي خوب کار ميکند . چنانچه درجه حرارات هوا زير 18 باشد فعاليت زنبور متوقف است . بالاي 27 درجه فعاليت آهسته خواهد شد . تعداد زنبور براي باغات هر 3 تا 4 هکتار 15000 تا 20000 خواهد بود . براي باغاتي که حداکثر توليد را دارد اين ميزان به 3 تا 4 برابر خواهد شد . براي احداث باغ با در نظر داشتن نوع وارتيه ها بموارد زير توجه داشت .

makintach
2007/10/27, 12:38
گیاهشناسی ـ بحث ساقه
-------------------

ساقه دارای رشد طولی و رشد قطری است. تمام ساقه‌ها رشد طولی دارند ولی رشد قطری در همه آنها دیده نمی‌شود. هر دو نوع رشد نتیجه تقسیم یاخته‌های مریستمی و تولید یاخته‌های جدید است. رشد طولی مقدم بر رشد قطری است. و در ساقه‌هایی که دارای هر دو نوع رشدند ابتدا رشد طولی را آغاز می‌کنند. بهمین دلیل رشد طولی و رشد نخستین و رشد قطری را رشد پسین می‌نامند.


پیدایش بافتهای نخستین ساقه
در مریستم ساقه سه نوع بافت مریستم نخستین به نامهای پروتودرم ، مریستم زمینه ، و پروکامبیوم تشخیص داده می‌شوند. این سه نوع بافت چند میلیمتر پایین‌تر از مریستم انتهایی قرار دارند و مستقیما از تمایز یاخته‌های مریستم انتهایی بوجود می‌آیند. از تمایز این سه بافت به ترتیب جدول زیر پدید می‌آیند.
پروتودرم بشره را تولید می‌کند.
مریستم زمینه بافتهای نخستین پوست، مغز، و اشعه مغزی را تولید می‌کند.
پروکامبیوم ابتدا بافتهای چوبی و آبکشی نخستین را بوجود می‌آورد و بعدها کامبیوم آوندی را تولید می‌کند. پروکامبیوم از خارج آوندهای آبکشی و از داخل آوندهای چوبی را ایجاد می‌کند.ساختار بافتهای نخستین دو لپه‌ایها و بازدانگان
بشره پوست آندودرم استوانه مرکزی مغز و اشعه مغزی


بشره شامل یک ردیف یاخته‌های بدون کلروپلاست و نشاسته‌ای پوست ناحیه استوانه‌ای است که بین بشره و استوانه مرکزی قرار دارد. و معمولا از بافت پارانشیم بوجود آمده است. آندودرم از یک لایه یاخته تشکیل شده است که استوانه‌ای تو خالی را تشکیل می‌دهد در یاخته‌های معمولی آندودرم نوارهای محتوی چوب و چوب پنبه به صورت نوار کاسپار دیده می‌شود. آندودرم ساقه چندان واضح دیده نمی‌شود. استوانه مرکزی به صورت استوانه‌ای پوسته یا گسسته درون پوست قرار دارد.

و استوانه مرکزی بافت آبکشی و بافت چوبی وجود دارد که بافت آبکشی معمولا در خارج قرار می‌گیرد و شامل یاخته‌های آبکشی ، یاخته‌های همراه ، فیبرو پارانشیم است و دیگری بافت چوبی که در داخل قرار دارد شامل یاخته‌های چوبی ، تراکئید ، فیبروپارانشیم است. در حالتی که استوانه مرکزی یکپارچه نیست، هر نوار یک دسته آوندی خوانده می‌شود بین آوندهای آبکش و آوندهای چوبی ساقه دو لپه‌ایهای چوبی و بازدانگان بافت کامبیوم آوندی در یک لایه قرار دارد. بخش بیرونی استوانه مرکزی را دایره محیطی تشکیل می‌دهد. مغز بخشی کم و بیش استوانه‌ای است که در مرکز ساقه قرار دارد. و از بافت پارانشیم تشکیل شده و انشعابات آن بنام اشعه مغزی فواصل بین آوندها را پر می‌کند.


ساختار نخستین تک لپه‌ایها
در ساقه علفی تک لپه‌ایها بافتهای چوبی و آبکشی بصورت دستجات آوندی پراکنده‌اند و تراکم آنها در نزدیکیهای پیرامون ساقه بیشتر است. بافت چوبی اغلب در سمت درونی ساقه و در زیر بافت آبکشی مربوط قرار دارد. آوندهای چوبی و آبکشی توسط بافتی بنام غلاف آوندی احاطه شده‌اند. مغز اکثرا تحلیل رفته است به علت عدم رشد پسین کامبیوم ندارند. و در بافتهایی مانند نخل ساقه کلفت می‌شود اما چوبی نیست.


پیدایش بافتهای پسین در ساقه
رشد پسین در اثر فعالیت کامبیوم چوب آبکش صورت می‌گیرد این لایه بافت آبکشی پسین را بطرف خارج و بافت چوبی را پسین را بطرف داخل تولید می‌کند. افزایش قطری ساقه سبب ایجاد شکافهایی در بشره و پوست می‌گردد در این صورت نقشهای حفاظتی و ذخیره‌ای بشره و پوست بوسیله بافتهای چوب پنبه و فلودرم انجام می‌گیرد. این بافتها از کامبیوم فلوژن حاصل می‌شود.


ساختار درونی پسین ساقه دو لپه‌ایهای چوبی و بازدانگان
کامبیوم چوب آبکش بطرف خارج آبکش پسین را تولید می‌کند و بطرف داخل بافت چوبی پسین را تولید می‌کند تناوب فعالیت کامبیوم چوب آبکش سبب ایجاد چوبهای بهاره و تابستانه می‌شود. که در مجموع حلقه سالاسه را بوجود می‌آورند سن درخت را می‌توان با شمارش حلقه در سطح مقطع تنه درخت تعیین کرد. با افزایش سن درخت ویژگیهای چوب قسمت مرکزی ساقه تغییر می‌کند و نقش هدایت شیره خام را از دست می‌دهد این چوب سخت‌تر و تیره‌تر از چوب پیرامون است و آن را قلب چوب می‌نامند. چوب پیرامونی قلب چوب تغییر نمی‌کند و همچنان هدایت شیره خام را بر عهده دارد و چوب پیرامونی را چوب شیره بر می‌نامند.


ساقه
به لحاظ استقرار به روی ساقه شامل : جوانه انتهایی ، جانبی ، فرعی و نابجا تقسیم می‌شوند و به لحاظ اندامی که تولید می‌کنند شامل جوانه گل ، برگ ، مرکب.

ساقه‌های چوبی
در ساقه‌های چوبی مانند گردو در نوک شاخه جوانه‌ای به نام جوانه انتهایی و در طول شاخه آن جوانه‌های جانبی وجود دارد و در پایین هر جوانه اثر آوند و اثر برگ دیده می‌شود. در طول ساقه‌های چوبی در محل ارتباط بافتهای آوندی برگ و جوانه گره وجود دارد و در سطح ساقه برآمدگیهای کوچکی به نام عدسک دیده می‌شود.

جوانه از یاخته‌های مرسیتمی تشکیل شده است. این یاخته‌ها در برابر عوامل نامساعد محیط بسیار حساس‌اند و نیاز به محافظت دارند به همین مناسب اغلب جوانه‌ها از برگهای تغییر شکل یافته‌ای به نام پولک تشکیل شده‌اند. جوانه های گیاهان علفی و معدودی از گیاهان چوبی پولکهای حفاظتی ندارند و آنها را جوانه برهنه می نامند.

ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی
ساختار ظاهری این گیاهان شبیه به ساقه جوان گیاهان چوبی است. اما جوانه‌ها برهنه و در سراسر عمر گیاه فعال‌اند. برگهای این گیاهان نمی‌ریزند و در نتیجه اثر برگها و اثر بافتهای آنها روی ساقه دیده نمی‌شود.

ساقه گیاهان تک لپه‌ای
ذرت و نخل دو نمونه از گیاهان تک لپه‌ای هستند. ذرت تک لپه‌ای علفی است که ساقه آن از نیام برگها پوشیده شده است. اگر نیام را جدا کنیم در ساقه آن گره و میانگره دیده می‌شود ساقه در محل گره‌ها کمابیش تخم مرغی شکل و در یک نقطه فرورفته است.

ساقه نخلها
دارای جوانه انتهایی مخروطی شکل بسیار بزرگند. که برگهای جدید و گل از آن تولید می‌شوند. اگر نقطه رشد انتهایی آسیب ببیند گیاه می‌میرد. برگها نزدیک به هم در بالای ساقه تولید می‌شوند در نتیجه میانگره‌ها کوتاهند. در ساقه نخل جوانه ، گره و میانگره بوضوح دیده نمی‌شوند. ساقه نخل رشد قطری ندارد و قطر آن از بالا به پایین یکسان است. علت قطور بودن ساقه نخل بزرگ شدن یاخته‌ای پارانشیمی ساقه و تمرکز ماده چوب و سایر مواد دیگر در دیواره‌های آنهاست.

ساقه‌های تغییر شکل یافته
تغییر شکل ساقه اغلب با تغییر نقش آن همراه است. در هر حال ساقه با هر شکل و نقشی ویژگیهای ساختاری خود را داراست. یعنی گره ، میانگره و بافتهای مشخصی دارد. مهمترین ساقه‌های تغیر شکل یافته عبارتند از :

ساقه هوایی خزنده
این ساقه‌ها عموما در سطح زمین بطور افقی رشد می‌کنند و دارای میانگره بلندند (توت فرنگی). برگها ریز و پولک مانند و برگ و گل در گره‌های معین یا در محل گره‌های که با زمین تماس حاصل می‌کنند تولید می‌شود.

ساقه زیرزمینی
این ساقه‌ها اندامهای ذخیره‌ای گیاه بشمار می‌روند. با استفاده از مواد ذخیره‌ای که در طی سال اول در آنها جمع می‌شود ساقه هوایی جدیدی در سال بعد رشد می‌کند. ساقه‌های زیرزمینی به شکل ریزوم ، غده پیاز (سوخ) دیده می‌شود. در ریزوم ساقه‌ها استوانهای شکل‌اند و در زیر زمین بطور افقی رشد می‌کنند این ساقه‌ها باریک و گوشتی و دارای اندوخته غذایی هستند. ساقه‌ها دارای گره ، میانگره ، برگهای متعددند. جوانه‌ها در پایه برگهای پولکی اندامهای هوایی را تولید می‌کنند و در گونه‌های زنبق انتهای در حال رشد ریزوم برگ و گل تولید می کند. ریشه در محل گرهها تولید می شود.

در ساقه های غده ای انتهای متورم ریزوم را غده می‌نامند. سیب زمینی یک غده است. بوته سیب زمینی سه نوع ساقه دارد: ساقه‌های هوایی معمولی ، ریزوم باریک و انتهای متورم آن همان غده است. غده سیب زمینی دارای گره ، میانگره ، جوانه جانبی و یک جوانه انتهایی است. گروهی از جوانه‌ها یک چشم را تشکیل می‌دهند. چشمهای بر روی غده به وضع مارپیچی قرار دارند. هر چشم موقعیت یک گره را نشان می‌دهد. و در ساقه پیازی ساقه‌ها کوتاه و ضخیم‌اند، بطور افقی رشد می‌کنند و غذای اندوخته یا در ساقه کوتاه مثل گلایول و سیکلامن یا در پولکهای برگ مانند اطراف آن مثل نرگس جا دارند.

ساقه پیچنده یا پیچکها
ساقه پیچنده دراز و باریک است و بافت استحکامی دارد. در تماس با هر یک تکیه گاه به دور آن می‌پیچند مانند پیچک انگور ، نیلوفر ، چسبک ، پیچکها در بخش انتهایی خود رشد سریع دارند.

ساقه برگ نما
به شکل ظاهری ساقه برگ نما همانند برگ است. این ساقه‌ها سبز رنگند و نقش برگ را هم انجام می‌دهند و سطح این ساقه‌ها ممکن است گل ، میوه و برگ بطور موقت ظاهر شود. مانند کوله خاس ، مارچوبه.

ساقه گوشتی
در عده ای از گیاهان فرایند ساختن غذا محدودی به ساقه می‌شود، زیرا برگها بسیار تحلیل رفته‌اند. این گیاهان در مواقع بارندگی مقدار قابل ملاحظه‌ای آب را در ساقه گوشت‌دار خود ذخیره می‌کنند و در فصلهای بی‌آبی از آن استفاده می‌کنند. ساقه گیاهان کاکتوس ، فرنیون ، علف شیر از جمله‌اند.

ساقه خار نما
اغلب خارهای گیاهان ، ساقه تغییر شکل یافته یا زایده ساقه‌اند. اما خارهایی که از تغییر شکل برگها حاصل شده‌اند در بعضی گیاهان مانند زرشک و اقاقیا دیده می‌شوند. نمونه ساقه خار نما در گیاه خار مصری و لالیک دیده می‌شوند. سطح خارها دارای برگ است که دلیلی است بر ساقه بودن خار.

مباحث مرتبط با عنوان
آوند
آوند آبکش
انتقال آب در گیاهان

بافت آوندی
برگ نما
تبادل گازی در گیاهان
تکثیر رویشی
خار
برگ
ریشه
مورفولوژی برگ
مورفولوژی ریشه
مورفولوژی ساقه


ساقه بخشی از محور اصلی گیاه است که معمولا بیرون از خاک و به طور قائم در فضا قرار دارد. البته ساقه‌هایی وجود دارند که بطور افقی در زیر یا روی خاک قرار دارند.

فهرست مندرجات
[مخفی شود]
۱ نگاه اجمالی
۲ تقسیم بندی ساقه
۳ شکل ظاهری ساقه
۴ انواع جوانه‌ها
۵ ساقه‌های تغییر شکل یافته
۶ منبع[ویرایش]
نگاه اجمالی
شکل کلی ساقه مخروطی شکل است. یعنی در ناحیه که در سطح خاک قرار دارد. قطر بیشتری دارد و در انتها باریک است. بعضی از گیاهان نیز ساقه استوانه‌ای دارند. ساقه در زندگی گیاه نقشهای مختلف و بسیار مهمی دارد که عبارتند از : نگهداری ، هدایت ، تولید بافتهای جدید ، اندوختن مواد نورساختی (فتوسنتز) را بر عهده دارند. ساقه به گیاه استحکام می‌بخشد و برگها را بوسیله شاخه‌ها در سطوح مختلف نگه می‌دارد. گل و میوه نیز به گونه‌ای روی شاخه‌ها قرار دارند. ساقه مسیر انتقال آب و نمکهای کانی از ریشه به برگهاست.

ساقه برخی گیاهان قادر است مواد گوناگون را در بافتهای خود ذخیره کند. مثلا ساقه نیشکر ، قند و ساقه زیرزمینی سیب زمینی نشاسته و ساقه گون ، کتیرا را ذخیره می‌کند. ساقه با تولید بافتهای جدید در رشد طولی و قطری آن نقش دارد. یاخته‌های سطحی یاخته‌های جوان که دارای سبزینه‌‌اند می‌توانند همانند برگ عمل نورساخت (فتوسنتز) را انجام دهند. اما این نقش در زندگی گیاه اهمیت چندانی ندارد. ساقه‌ها عموماً از لحاظ بافت نگاهدارنده غنی هستند اما ساقه‌های آبی نیازی به بافت نگهدارنده ندارند، از اینرو نرم اند.

[ویرایش]
تقسیم بندی ساقه
ساقه‌ها را از نظر محیط زندگی به سه نوع تقسیم می‌کنند. ساقه‌های آبی ، ساقه‌های هوایی و ساقه‌های زیرزمینی. ساقه‌های هوایی و زیرزمینی بر حسب طول عمر ، نوع گیاه و نیاز به حفاظت در برابر تغییرات اقلیمی محیط و نحوه رشد به چند نوع تقسیم می‌کنند.

ساقه بازدانگان و دولپه‌ای‌های چربی : گردو ، سیب ، کاج ، بلوط.
ساقه گیاهان دولپه‌ای علفی : لوبیا ، نخود ، آفتابگردان ، گل شمعدانی.
ساقه گیاهان تک‌لپه‌ای : ذرت ، جو ، گندم ، مارچوبه ، نخل.
ساقه‌های تغییر شکل یافته : ساقه زیرزمینی سیب زمینی ، پیاز ، ساقه خزنده توت فرنگی و زنبق.
[ویرایش]
شکل ظاهری ساقه
روی یک شاخه معمولا بخشهایی دیده می شوند که عبارتند از :

جوانه انتهایی : در نوک شاخه و ساقه قرار دارد. جوانه جانبی یا محوری : در محور برگ یا در زاویه بین برگ و شاخه وجود دارد.

جوانه فرعی : در نواحی گره روی جوانه محوری یا در یکی از دو طرف آن قرار گرفته‌اند و رشد نمی‌کنند مگر اینکه جوانه محوری از میان برود و فقط در بعضی گونه‌ها وجود دارد.

جوانه نابجا : گاهی جوانه‌ها در محلی غیر از گره‌های ساقه (بین موگره ساقه، یا حتی روی ریشه و برگ) بوجود می‌آیند که آنها را جوانه نابجا گویند.

اثر برگ : در پایین هر جوانه جانبی هر جوانه جانبی اثری است که محل اتصال برگ افتاده را نشان می‌دهد. اثر دسته آوند : در پایین هر جوانه جانبی اثر افتهای آوندی هم دیده می‌شود. این بافتها رابط ساقه و برگ و جوانه بوده‌اند.


گره : محل ارتباط بافتهای آوندی برگ و جوانه با بافتهای آوندی ساقه گره نام دارد. میانگره : فاصله بین دو گره مجاور را میانگره می نامند.


عدسک : در سطح ساقه برآمدگیهای کوچکی به نام عدسک دیده می‌شود که ((تبادل گازی در گیاهان|تبادل گازی بین بخش درونی ساقه با محیط پیرامون آنرا امکانپذیر می‌سازد. و در ساقه‌های مسن دیده می‌شود.

[ویرایش]
انواع جوانه‌ها
به لحاظ استقرار به روی ساقه شامل : جوانه انتهایی ، جانبی ، فرعی و نابجا تقسیم می‌شوند و به لحاظ اندامی که تولید می‌کنند شامل جوانه گل ، برگ ، مرکب.

ساقه‌های چوبی در ساقه‌های چوبی مانند گردو در نوک شاخه جوانه‌ای به نام جوانه انتهایی و در طول شاخه آن جوانه‌های جانبی وجود دارد و در پایین هر جوانه اثر آوند و اثر برگ دیده می‌شود. در طول ساقه‌های چوبی در محل ارتباط بافتهای آوندی برگ و جوانه گره وجود دارد و در سطح ساقه برآمدگیهای کوچکی به نام عدسک دیده می‌شود.

جوانه از یاخته‌های مرسیتمی تشکیل شده است. این یاخته‌ها در برابر عوامل نامساعد محیط بسیار حساس‌اند و نیاز به محافظت دارند به همین مناسب اغلب جوانه‌ها از برگهای تغییر شکل یافته‌ای به نام پولک تشکیل شده‌اند. جوانه های گیاهان علفی و معدودی از گیاهان چوبی پولکهای حفاظتی ندارند و آنها را جوانه برهنه می نامند.

ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی ساختار ظاهری این گیاهان شبیه به ساقه جوان گیاهان چوبی است. اما جوانه‌ها برهنه و در سراسر عمر گیاه فعال‌اند. برگهای این گیاهان نمی‌ریزند و در نتیجه اثر برگها و اثر بافتهای آنها روی ساقه دیده نمی‌شود.

ساقه گیاهان تک لپه‌ای ذرت و نخل دو نمونه از گیاهان تک لپه‌ای هستند. ذرت تک لپه‌ای علفی است که ساقه آن از نیام برگها پوشیده شده است. اگر نیام را جدا کنیم در ساقه آن گره و میانگره دیده می‌شود ساقه در محل گره‌ها کمابیش تخم مرغی شکل و در یک نقطه فرورفته است.

ساقه نخلها دارای جوانه انتهایی مخروطی شکل بسیار بزرگند. که برگهای جدید و گل از آن تولید می‌شوند. اگر نقطه رشد انتهایی آسیب ببیند گیاه می‌میرد. برگها نزدیک به هم در بالای ساقه تولید می‌شوند در نتیجه میانگره‌ها کوتاهند. در ساقه نخل جوانه ، گره و میانگره بوضوح دیده نمی‌شوند. ساقه نخل رشد قطری ندارد و قطر آن از بالا به پایین یکسان است. علت قطور بودن ساقه نخل بزرگ شدن یاخته‌ای پارانشیمی ساقه و تمرکز ماده چوب و سایر مواد دیگر در دیواره‌های آنهاست.

[ویرایش]
ساقه‌های تغییر شکل یافته
تغییر شکل ساقه اغلب با تغییر نقش آن همراه است. در هر حال ساقه با هر شکل و نقشی ویژگیهای ساختاری خود را داراست. یعنی گره ، میانگره و بافتهای مشخصی دارد. مهمترین ساقه‌های تغیر شکل یافته عبارتند از :

ساقه هوایی خزنده این ساقه‌ها عموما در سطح زمین بطور افقی رشد می‌کنند و دارای میانگره بلندند (توت فرنگی). برگها ریز و پولک مانند و برگ و گل در گره‌های معین یا در محل گره‌های که با زمین تماس حاصل می‌کنند تولید می‌شود.

ساقه زیرزمینی این ساقه‌ها اندامهای ذخیره‌ای گیاه بشمار می‌روند. با استفاده از مواد ذخیره‌ای که در طی سال اول در آنها جمع می‌شود ساقه هوایی جدیدی در سال بعد رشد می‌کند. ساقه‌های زیرزمینی به شکل ریزوم ، غده پیاز (سوخ) دیده می‌شود. در ریزوم ساقه‌ها استوانهای شکل‌اند و در زیر زمین بطور افقی رشد می‌کنند این ساقه‌ها باریک و گوشتی و دارای اندوخته غذایی هستند. ساقه‌ها دارای گره ، میانگره ، برگهای متعددند. جوانه‌ها در پایه برگهای پولکی اندامهای هوایی را تولید می‌کنند و در گونه‌های زنبق انتهای در حال رشد ریزوم برگ و گل تولید می کند. ریشه در محل گرهها تولید می شود.

در ساقه های غده ای انتهای متورم ریزوم را غده می‌نامند. سیب زمینی یک غده است. بوته سیب زمینی سه نوع ساقه دارد: ساقه‌های هوایی معمولی ، ریزوم باریک و انتهای متورم آن همان غده است. غده سیب زمینی دارای گره ، میانگره ، جوانه جانبی و یک جوانه انتهایی است. گروهی از جوانه‌ها یک چشم را تشکیل می‌دهند. چشمهای بر روی غده به وضع مارپیچی قرار دارند. هر چشم موقعیت یک گره را نشان می‌دهد. و در ساقه پیازی ساقه‌ها کوتاه و ضخیم‌اند، بطور افقی رشد می‌کنند و غذای اندوخته یا در ساقه کوتاه مثل گلایول و سیکلامن یا در پولکهای برگ مانند اطراف آن مثل نرگس جا دارند.

ساقه پیچنده یا پیچکها ساقه پیچنده دراز و باریک است و بافت استحکامی دارد. در تماس با هر یک تکیه گاه به دور آن می‌پیچند مانند پیچک انگور ، نیلوفر ، چسبک ، پیچکها در بخش انتهایی خود رشد سریع دارند.

ساقه برگ نما به شکل ظاهری ساقه برگ نما همانند برگ است. این ساقه‌ها سبز رنگند و نقش برگ را هم انجام می‌دهند و سطح این ساقه‌ها ممکن است گل ، میوه و برگ بطور موقت ظاهر شود. مانند کوله‌خاس ، مارچوبه.

ساقه گوشتی در عده ای از گیاهان فرایند ساختن غذا محدودی به ساقه می‌شود، زیرا برگها بسیار تحلیل رفته‌اند. این گیاهان در مواقع بارندگی مقدار قابل ملاحظه‌ای آب را در ساقه گوشت‌دار خود ذخیره می‌کنند و در فصلهای بی‌آبی از آن استفاده می‌کنند. ساقه گیاهان کاکتوس ، فرنیون ، علف شیر از جمله‌اند.

ساقه خارنما اغلب خارهای گیاهان ، ساقه تغییر شکل یافته یا زایده ساقه‌اند. اما خارهایی که از تغییر شکل برگها حاصل شده‌اند در بعضی گیاهان مانند زرشک و اقاقیا دیده می‌شوند. نمونه ساقه خارنما در گیاه خار مصری و لالیک دیده می‌شوند. سطح خارها دارای برگ است که دلیلی است بر ساقه بودن خار.


منبع:www.baghbani.ir

food_technology
2008/04/03, 09:53
دیدکلی
گیاه شناسی شاخه‌ای از زیست شناسی است که با گیاهان سروکار دارد. که چند نوع گیاه وجود دارند؟ چگونه زندگی و رشد می‌کنند. چه طور نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان می‌دهند نسبت به چه امراضی حساس هستند و مهمتر از همه آنکه به چه نحوی گیاهان در زندگی روزمره ما تاثیر می‌گذارند. مطالعه بیشتر دید روشن‌تری نسبت به وابستگی انسان به گیاهان و تاثیر زیادی که آنها در منشا و پیشرفت تمدن داشته‌اند به دست می‌دهد. و به مطالعه علمی گیاهان می‌پردازد. بطور قراردادی ، گیاه شناسان به بررسی کلیه موجودات زنده‌ای که عموما جزء گونه‌های حیوانات محسوب نمی‌شوند می‌پردازند، یعنی موجودات زنده‌ای ‌که ثابت بوده یـا به پایه‌ای متصلند، هدف بررسی گیاه شناسان هستند.

بنابراین پیشرفتهای حاصل در دانش اقسام گوناگون حیات موجب ایجاد حوزه‌های دیگر مطالعات تخصصی ، جدا از گیاه شناسی برای این موجودات "شبیه گیاه" شده است. امروزه رشته‌ای به نام قارچ شناسی به مطالعه قارچها ، میکروبیولوژی به بررسی ویروسها و باکتریها و رشته جلبک شناسی به بررسی جلبکهـــــا می‌پردازد. امروزه موجودات زنده جزء این سه گروه (بیشتر قارچها ، جلبکها و میکروبها) دیگر در قلمرو گیاهان ، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند اما هنوز هم توجه گیاهان شناسان به آنها معطوف می‌باشد.


تاریخچـــــــه
در بین کارهای آغازین مربوط به گیاه شناسی که تقریبا 300 سال قبل بعد از میلاد نوشته شده دو رساله بزرگ توسط تئوفراستوس (فیلسوف یونانی) دیده می‌شود: درباره تاریخچه گیاهان (Historia Plantarum) و درباره اهداف گیاهان. این دو کتاب روی هم بیشترین تاثیر را در دوران باستان و قرون وسطی در علم گیاه شناسی داشته‌اند. Dioscorides نویسنده رومی شواهد مهمی مبنی بر دانش یونانیان و رومیان درباره گیاهان دارویی ارائه می‌دهد.

Robert Hooke در سال 1665 با استفاده از یک میکروسکوپ ابتدایی ، سلول را در چوب پنبه و اندک زمانی بعد در بافت گیاه زنده کشف کرد. او با نگاه به یک برش باریکی از چوب پنبه نوشت : من توانستم تعداد بسیار زیادی منفذ و سوراخ در آن مشاهده کنم که بیشتر شبیه کندوی عسل هستند. این روزنه‌ها یا سلولها عمق زیادی نداشتند اما تعداد بسیار زیادی جعبه کوچک محسوب می‌شوند. (Leonhart Fuchs) نویسنده آلمانی ، (Conrad Gessner) نویسنده سوئیسی و (Nicholas Culpeper) و (John Gerard) نویسند‌گان انگلیسی یک کتاب گیاهی منتشر کردند که اطلاعاتی را درباره گیاهان داروئی ارائه می‌کرد.

نخستین گیاهان در زندگی بشر
گیاهان نه فقط برای ما غذا ، لباس و مسکن تهیه می‌کنند، بلکه هوایی را که تنفس می‌کنیم از اکسیژن ، که بدون آن زندگی ممکن نیست محیا می‌سازند. بعضی از گیاهان نظیر باکتریها موجب ایجاد امراض مهمی برای انسان و حیوانات می‌شوند. اما در عین حال آنتی بیوتیک‌ها ، نظیر پنی‌سیلین و دیگر داروهایی که از گیاهان بدست می‌آیند به جلوگیری از انتشار یافتن این امراض کمک می‌نمایند. گیاهان برای بکار افتادن کارخانه‌ها نیرو تهیه می‌کنند و در بیشتر موارد ، مواد خام نظیر پنبه ، روغنها ، چربیها ، مومها ، لاستیک و چوب تولید می‌نمایند که در ساخت فرآورده‌های آنها بکار می‌روند.

اکثر کارگران جهان بوسیله کار با گیاهان و فرآورده‌های گیاهی افراد معاش می‌کنند. از ابتدای تاریخ ، گیاهان به دفع نیازهای بشر کمک کرده و موجب پیشرفتش گریده است. احتمالا یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ تمدن کشف این پدیده بود که بذرهایی که به داخل خاک می‌افتند رشد کرده ، گیاهان غذا دهنده را تولید می‌کنند. این انسان را ملزم به ماندن در یک محل به قدر کافی طولانی ، می‌کرد تا محصولاتی زراعی را برداشت کند و در تشکیل گروههای اجتماعی که به نوبه خود منجر به تقسیم کار می‌شد و منشا تجارت بود نقش مهمی را ایفا کند.


زیست گیاهی پایه چه علومی است؟
دانش عمومی از اشیایی که چنان قسمت بزرگی از محیط ما را تشکیل می‌دهند و نقش چنان برجسته‌ای در زندگی ما ایفا می‌نمایند تا حد یک آموزش وسیع ضروری است. برای دانشجویان کشاورزی ، بیولوژی ، جنگلداری و منابع طبیعی بطور کلی زیست گیاهی پایه‌ای است که دانش اختصاصی‌تر آنها بر روی آن بنا شود.

رشته‌های زیست گیاهی
زیست گیاهی یکی از تقسیمات اصلی زیست شناسی (علم زندگی) است. برای سهولت مطالعه ، موضوع زیست گیاهی به چندین رشته مهم تقسیم گردیده است. این رشته‌ها عبارتند از:

تاکسونومی: یا سیستماتیک گیاهی با نامگذاری و تقسیم بندی گیاهان سرو کار دارد.
مورفولوژی گیاهی: شکل و ساختمان و توسعه آنها همراه با روابط قسمتهای گیاهان با یکدیگر را بررسی می‌کند. و شامل مطالعه آناتومی ، سیتولوژی و امبریولوژی (جنین شناسی گیاهی) است.
فیزیولوژی گیاهی: اعمال این علم مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، فرایندهای رشدو نمو ، متابولیسم و تولید مثل در گیاهان است.
بیماری شناسی گیاهی: با امراض نباتی سروکار دارد.
اکولوژی: علم بررسی روابط موجودات زنده با محیط اطرافشان می‌باشد.
ژنتیک گیاهی: با مطالعه توارث در گیاهان سروکار دارد.
مایکولوژی: علم مطالعه قارچها می‌باشد.
فیکولوژی: علم مطالعه جلبکها می‌باشد.
انواع مختلف گیاهان
یک گردش کوتاه در داخل جنگلها یا مزارع هنگام تابستان یا پاییز ، اختلافات وسیعی را از نظر شکل و ساختمان در گیاهان آشکار می‌سازد. بعضی ، درختانی مرتفع هستند، عده‌ای علفهایی کوتاه می‌باشند. بعضی گلهای زیبا دارند و بذر تولید می‌کنند. حال آنکه عده‌ای ، نظیر سرخسها به هیچ وجه تولید گل نمی‌کنند. اما بوسیله ساختمانهایی بسیار کوچک به نام اسپور تکثیر می‌شوند. بعضی روی زمین و بعضی در آب زندگی می‌کنند این اختلافات وسیع باعث شده که گیاه شناسان گیاهان را در گروههای مختلفی تقسیم کنند. و بر اساس شباهتها و یا روابط بنیانی تمام گیاهان به چند گروه بزرگ تقسیم می‌شوند.

ساده‌ترین این گیاهان ، باکتریها هستند که اکثرا تک سلولی می‌باشند. عده‌ای از این باکتریها موجب امراض سخت در انسان و حیوان و گیاه می‌شوند ولی بسیار دیگر برای انسان مفید می‌باشند.


قارچها مانند باکتریها تماما فاقد رنگیزه‌های کلروفیل سبز که لازمه زندگی مستقل هستند می‌باشند و از این رو باید غذای خود را از موجودات دیگر بدست می‌آورند برخی قارچها سبب امراض انسانی و حیوانی می‌شوند و بسیاری نیز برای انسان مفید هستند.


جلبکها به صورت غوطه‌ور در آب یا در شرایط مرطوب می‌رویند و محتوی رنگیزه‌های نوری مانند کلروفیل سبز می‌باشند و از این رو گیاهان مستقلی هستند برخی تک سلولی و برخی به صورت کلنی می‌باشند. و پایه غذایی تمام جانوران آبزی می‌باشند از این رو از اهمیت اقتصادی برخوردارند.


خزه‌ها و پنجه گرگیان ، گروهی از گیاهان را تشکیل می‌دهند. که در محلهای مرطوب سراسر جهان می‌رویند و فاقد ریشه ، ساقه و برگهای حقیقی هستند.


سرخسهای معمولی و دم اسبیان با داشتن تنه‌های گیاهی کاملا متمایز از جلبکها و قارچها و پنجه گرگیان و خزه تفاوت دارند و دارای ریشه ، ساقه و برگهای حقیقی هستند‌. و سیستم آوندی کاملا مشخص دارند. ولی به دلیل عدم تولید گل ، میوه یا بذر از گیاهان عالی متمایزند.


توسعه یافته‌ترین گیاهان با بزرگترین تغییرات ، گیاهان بذردار می‌باشند. آنها دارای ریشه‌ها ، ساقه‌ها و برگهای حقیقی و یک سیستم آوندی کاملا توسعه یافته می‌باشند هر چند مهمترین صفت ویژه در مورد آنها این امر است که بذر تولید می‌کنند. اکثر گیاهان زراعی ، درختان ، درختچه‌ها و گیاهان گلدار به این گروه تعلق دارند. گیاهان بذردار به دو گروه اصلی یعنی بازدانگان و نهاندانگان تقسیم می‌گردند. بازدانگان بوسیله تولید بذر بدون پوشش مشخص می‌شوند یعنی بذرها در میوه محصور نمی‌شوند.

نهاندانگان ، دارای گلهای کاملا توسعه یافته هستند و بذرهای خود را در یک ساختمان محصور شده که میوه نامیده می‌شود تولید می‌کنند. اعضای این گروه بسیار فراوان و تمام گیاهان گلدار معروف را دربرمی‌گیرند نهاندانگان به دو گروه مناسب کوچکتر تقسیم می‌شوند: تک‌‌لپه‌ایها و دولپه‌ایها.
ارتباط با سایر علوم
گیاه شناسی دارای روابط گسترده با سایر علوم است. گیاه شناسی با جانور شناسی ، فیزیولوژی گیاهی ، بیوشیمی ، ژنتیک گیاهی ، کشاورزی و اکولوژی گیاهی و اکولوژی عمومی رابطه دارد.

food_technology
2008/04/03, 10:02
اطلاعات اولیه
هویج گیاهی است دو ساله از خانواده چتریان. یعنی در سال اول تولید ریشه ضخیم و قابل استفاده غذایی کرده و در سال دوم از وسط برگهای آن که به شکل روزت و از روی طوقه ریشه می‌رویند شاخه گل دهنده ظاهر می‌شود. این شاخه تا ارتفاع 60 تا 90 سانتیمتر رشد می‌کند و پس از تلقیح که بوسیله حشرات انجام می‌گیرد تولید بذر می‌کند.


اصل و قدمت هویج
موطن اصلی هویج در اروپا و شمال آفریقا و آسیا می‌باشد و پاره‌ای از انواع آن در آمریکای شمالی و جنوبی یافت می‌شود.

گلهای هویج
گلهای این گیاه معمولا کامل هستند. یعنی در یک گل اندامهای نر و ماده هر دو موجود است ولی نژادهای نر عقیم که دانه گرده آنها قادر به تلقیح تخمک نیستند نیز مشاهده می‌شود. این نژادها از نظر تهیه بذر و اصلاح آن بسیار ارزنده می‌باشند.

خاک مطلوب هویچ
هویج مانند اغلب سبزیهای ریشه‌ای طلب خاک عمیق و نرم لیمونی می‌باشد و از نظر تجارتی هویج را بیشتر در خاکهای لیمونی سبک و یا خاکهای هوموسی سبک می‌کارند. زیرا در این قبیل خاکها مقدار محصول زیاد و شکل ریشه که عامل مهم مرغوبیت آن می‌باشد صاف و منظم می‌شود. در صورتی که در زمینهای خیلی سنگین و یا در خاکهایی که دارای سنگهای درشت می‌باشند کاشته شود ریشه کج و اغلب دو یا چند شاخه می‌گردد.

کود مورد استفاده در هویج
برای رشد سریع هویج کود فراوان از جنس ازت ، فسفر و پتاس لازم است و علاوه بر آن خاک باید دارای مقدار کافی مواد آلی یعنی هوموس باشد. وجود کود دامی یا کود سبز در زمینهای سنگین برای پوک کردن این نوع اراضی حتما لازم است. در صورتی که 20 تا 30 تن کود دامی برای اصلاح و تا اندازه‌ای تقویت زمین به محصول داده شود برای ایجاد تعادل بین ازت و فسفر و پتاس مورد نیاز هویج باید مقداری کود شیمیایی نیز به زمین داد.

تاثیر محیط در رشد و رنگ ریشه هویج
در نواحی نسبتا گرم که زمستان معتدل دارد مانند پاره‌ای از نقاط جنوب ایران ممکن است به کشت بذر هویج مبادرت کرد. ولی در این نواحی ریشه هویج کم رنگ و بنابراین نامرغوب می‌شود. این کم رنگ شدن ریشه هویج ممکن است علل مختلفی داشته باشد مانند کوتاهی روز در زمستان ، کمی درجه حرارت ، کمی شدت روشنایی و بالاخره رطوبت زیاد. ولی میزان گرمای هوا بیش از سایر عوامل در کمرنگی هویج موثر است.


کاشت هویج
بذر هویج را مانند بذر سایر سبزیهای ریشه‌ای در محل اصلی می‌کارند. موقع کاشت بذر در نقاط سرد سیر که دارای زمستانهای سخت است در فصل بهار پس از برطرف شدن خطر یخبندان می‌باشد و در نواحی گرم معتدل که خطر یخبندان وجود ندارد بذر این گیاه را می‌توان در پاییز و یا زمستان کاشت. برای بدست آوردن هویج تازه و لطیف باید بذر آن را به تدریج کاشت و آخرین کاشت باید از بذر انواع زودرس و اقلا 2 ماه قبل از رسیدن سرمای شدید و یخبندان انجام می‌گیرد. بذر هویج را بطور خطی می‌کارند. فاصله خطوط از 40 تا 45 سانتیمتر نسبت به آب و هوا و نوع خاک تغییر می‌کند.

برداشت محصول هویج
تقریبا در تمام فصول سال هویج در بازار یافت می‌شود ولی هویجهایی که در اواخر بهار و اوایل تابستان به فروش می‌رسند محصول انواع زود رس هستند و هویجهایی که در پاییز و زمستان به بازار عرضه می‌شوند از انواع هویج دیر رس به عمل آمده‌اند. هویج پاییزه یا آخر فصل را بوسیله گاو آهن از زمین می‌کنند.

انبار کردن هویج
انبار کردن هویج کاملا شبیه نگاهداری چغندر در فصل زمستان می‌باشد باید دارای حرارت و رطوبت باشد. میزان رطوبت نسبی انبار بین 93 و 98 درصد باشد. ماندن هویج برای مدت طولانی در انبار باعث کم شدن مقدار قند آن می‌شود و از حیث مرغوبی لطمه می‌بیند.

خواص دارویی هویج
داروی مخصوص بیماریهایی است که مربوط به کمبود مواد غذایی بخصوص ویتامینها هستند. مقدار زیادی ویتامینهای A ، B ، C و D دارد و مخصوصا برای درمان مبتلایان به اگزما بسیار مناسب است. هویج پخته به صورت استعمال خارجی برای درد و خارش استعمال می‌شود. همچنین برای سوختگیها و آکنه بسیار مفید است.

CASSIATORA
2008/04/27, 18:57
تاريخچه‌ي گياه شناسي


اگر چه مبدا گياه درماني نامعلوم است، اما قدر مسلم اين است كه قديمي‌ترين نوشته‌هايي كه درباره‌ي استفاده از گياهان به دست آمده، درباره‌ي فوايد طبي آنها بوده است. در روزگاران گذشته، مردم رابطه‌اي نزديك و غريزي با جهان طبيعي داشته‌اند و نه تنها از نظر مواد غذايي، بلكه براي درمان و تامين سلامت خود به رستني‌ها وابسته بوده‌اند. نياكان ما از طريق فرآيندهاي طولاني و تا حدود خطرناك آزمايش و خطا، دانش جامعي از كاربرد گياهان دارويي را جمع‌آوري نمودند و مردمي كه غذاي خود را از گياهان و ميوه‌هاي جنگلي تامين مي‌كردند، ياد گرفتند كه چطور از خواص دارويي گياهان براي معالجه و همچنين حفاظت مواد غذايي و نوشيدني‌هاي زمستاني خود استفاده كنند. اين دانستني‌هاي ارزشمند كه نسل به نسل منتقل شده‌اند، در واقع، عامل بقاي نسل بشر و بخصوص جوامعي شده كه در مناطق دور افتاده، زندگي مي‌كرده‌اند. استفاده از گياهان براي معالجه‌ي بيماري‌ها در اين جوامع يك ضرورت بوده‌ است؛ چرا كه خدمات پزشكي و درماني در دسترس اكثر خانواده‌ها نبوده است .
مداركي به دست آمده از تمدن‌هاي مصريان و سومريان در 2500 سال پيش از ميلاد مسيح، نشان مي‌دهند كه اين تمدن‌ها با خواص درماني گياهان طبي كاملا'' آشنايي داشته‌اند. پاپيروس مشهور «ابرز» كه در سال 1874 كشف شد، حاوي اسامي بيش از هشتصد گياه دارويي بوده كه تا سال 1800 پيش‌ از ميلاد براي درمان بيماريها و همچنين مراسم مذهبي و موميايي كردن از آنها استفاده مي‌شده است. در همين راستا، تلاشهايي در جهت توسعه‌ي گياه درماني در چين و هندوستان نيز دنبال مي‌شده است؛ در يك كتاب دارويي چيني كه حدود 2700 سال قبل از ميلاد مسيح تدوين شده، فهرستي از گياهان دارويي جمع‌آوري شده است. «ريگ وادا»، يكي از كتب مقدس هندوها، حاوي نامهاي بيش از يک هزار داوري گياهي مي‌باشد. دانش گياه درماني از مصر و بين‌النهرين به يونان برده شد و ديري نگذشت كه جذب فرهنگ روميان شد .
افسانه‌هاي زيادي درباره‌ي «آسكلپيوس»، گياه‌شناس و دانشمند گياه پزشک «هرباليست» يوناني مصري تبار، كه معلم بوده و در ضمن تعليم به معالجه‌ي بيماران نيز مي‌پرداخته، نقل شده است. او در سالهاي بعد از 1250 پيش از ميلاد مي‌زيسته است و «هيجيا» و «پاناكئا»، دو دختر آسكلپيوس در درمان بيماران به پدر كمك مي‌كرده‌اند .
گياه درماني به تدريج با جادو درآميخته شد. بسياري از گياهان داراي خواص دارويي را افرادي سرگردان و بي‌سواد در بيابان‌ها و دشت‌ها جمع‌آوري مي‌كردند؛ آنها با خواندن اوراد و اجراي تشريفات خاص، اين گياهان را به بيماران مي خورانيدند .
با ظهور «بقراط» (377-460 پيش از ميلاد)، يك نظام پزشكي علمي بر اساس تشخيص درمان بيماري‌ها با استفاده از گياهان داراي خواص دارويي، پي‌ريزي شد؛ در اين نظام بيماري‌ها ناشي از خشم خدايان نبودند. در قرن اول ميلادي، كتاب «دي ماتريامديكا» را «ديوسكوريد» پزشك ارتش يونان تدوين كرد، كه از نخستين كارهاي معتبر در مورد علم گياه درماني است. ديوسكوريد كه اساس كار خود را بر پايه‌ي كار بقراط بنا نهاده بود، شكل، مشخصات و خواص بيش از پانصد گياه را در كتاب خويش ارائه كرد كه تا 150 سال بعد به عنوان يك كتاب مرجع مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در همان زمان يك طبيعي‌دان رومي به نام «پليني» كتاب تاريخ طبيعي نسبتاً حجيمي را تدوين نمود كه در آن به شرح گياهان و خواص درماني آنها پرداخت. هفت قرن بعد، كه به قرون وسطي يا عصر تاريكي شناخته شده است، صومعه‌ها زنده نگاه داشتن گياه درماني را دست گرفتند. راهبان متون مربوطه را نسخه‌برداري كردند و از آنها براي شفاي بيماران استفاده نمودند و مزرعه‌هايي را به پرورش اين گياهان اختصاص دادند. اعتقاد مردم به درمانهاي سنتي، كه از لحاظ پزشكي تركيبهاي موفقيت‌آميزي، هرچند با جادوگري ارائه مي‌كردند، بدون توقف ادامه يافت .
در طول سده‌هاي هفتم و هشتم ميلادي، پزشكان عرب، كتب رومي و يوناني درمان با گياهان را ترجمه كردند و دانش خود را همچنين آنچه را كه از دانشمندان خاور دور فراگرفته بودند و به تجربه‌ي خود افزودند .
ابن سينا، مشهورترين پزشك ايراني، كتاب «قانون در طب» را كه يك تاليف كلاسيك از گياهان طبي است و حاوي بيماري‌ها و نحوه‌ي درمان آنها مي‌باشد، طبع نمود؛ اين كتاب تا سال 1650 به عنوان يك مرجع استاندارد باقي‌ماند .
قرن دهم ميلادي، شاهد نخستين اثر گياه‌شناسي آنگلوساكسونها بود، كه به زبان مردم عامي نوشته شده بود و بيشتر بر روي جنبه‌هاي آيينهاي خاص و جادو تاكيد داشت .
در قرن دوازدهم، كتب گياه‌شناسي عربي دوباره به زبان لاتين برگردانده شدند، اما هيچ كار جديدي ارائه نشد تا آنكه حدود 200 سال بعد، ماكوپولو و ديگر مكتشقان ايتاليايي راه‌هاي تجاري با چين و هندوستان را گشودند. چين و هند به صورت مركز تجارت ادويه اروپا در آمدند و ادويه‌جات كه براي مطبوع نمودن و خوشمزه كردن غذاها به كار مي‌رفتند، بازار پر سودي را به وجود آورند و جهانگردان پرتغالي را وسوسه كردند كه راه‌ دريايي مستقيمي به شرق باز كنند. كشف دنياي نو، به ظهور گياهان جديد و راه‌هاي درمان تازه‌اي منتهي شد. با اختراع صنعت چاپ در قرن پانزدهم، كتابهاي مربوط به گياهان درماني از اولين و پرفروش‌ترين كتبي بودند كه به چاپ رسيدند. در عصر اليزابت، مشهورترين متون مربوط به گياهان طبي تجديد چاپ شد كه حتي امروزه نيز مطالعه آنها نه تنها آموزنده، بلكه لذت‌بخش است .

منبع (http://www.iran4me.com/GiahShenasi/349.asp?q=تاريخچه‌ي+گياه+شناسي)

CASSIATORA
2008/04/27, 18:58
منجمد کردن گياهان


منجمد کردن روشي سريع و آسان براي نگهداري گياهان لطيفي است که به سادگي خشک نمي شوند. جعفري، جعفري فرنگي، رازيانه، پيازچه، ترخون و ريجان از اين قبيل گياهان هستند .
عمر نگهداري گياهان منجمد شده در مقايسه با انواع خشک شده کوتاهتر (حدود 6 ماه) ميباشد. گياهان منجمد شده بايد زود به زود طبخ و استفاده شود. گياهان دارويي براي منجمد شدن مناسب نميباشند. گياهان بايد بلافاصله بعد از جمع آوري منجمد شوند. گياهان مختلف بايد از يکديگر جدا نگه داشته شوند تا بو و عطر يکديگر را نگيرند. گياه را به اندازه ي مورد نياز هر بار مصرف، تقسيم کنيد و در کيسه هاي مخصوص در بسته با درج تاريخ قرار دهيد .
روش ديگر منجمد کردن گياهان، خرد کردن سبزيها و ريختن مقدار لازم از آنها در قالبهاي يخ و بعد پر کردن قالب با آب معمولي يا آب شور ميباشد. سپس قالب را در محل يخ ساز يخچال قرار دهيد .

CASSIATORA
2008/04/27, 19:05
گياهان خشك كردني

بعضي از گياهان براي خشك كردن مناسب نيستند؛ جعفري، پيازچه، رازيانه از اين دسته هستند. رايحه‌ي گياهي مثل ريحان با خشك شدن از بين مي‌رود. بعضي از گياهان با خشك شدن نه تنها بو مزه‌ي خود را از دست مي‌دهند، بلكه هر بيشتر از مدت خشك شدن آن بگذرد (‌به عنوان مثال سه تا شش ماه) مثل علف خشك ميشوند .
در مقابل برخي از سبزي‌ها مثل برگ بو و ارگانو هر بيشتر از مدت خشك شدن آنها بگذرد، عطر و مزه‌ي آنها بهتر شده و در واقع اين دسته از سبزي‌ها بندرت تازه مصرف مي‌شوند. براي اينكه عطر و مزه‌ي گياهان خشك شده را بازگردانيد، بايد ابتدا آنها را در يك مايع مثل سركه، آبليمو يا روغن مايع مناسب با غذاي مورد نظر، خيس كنيد .
جديدترين روش استفاده از سبزي‌ها در آشپزخانه به صورت يخ‌زده است كه گرانتر از سبزي‌هاي خشك شده تمام مي‌شود، اما عطر و مزه‌ي آنها بيشتر حفظ شده و هنگام پخته شدن با غذا شباهت بيشتري به سبزي تازه دارند. از مخلوط سبزي يخ‌زده و خشك هم مي‌توان استفاده كرد. در اين صورت بايد از نسبت يك به يك استفاده شود .

food_technology
2008/06/08, 10:26
مقدمه
تیره آلاله شامل گیاهانی غالبا علفی و یا بندرت چوبی است. آرایش قطعات گل در این گیاهان مارپیچی یا نیم چرخه‌ای است. گلپوش ساده با کاسبرگهای گلبرگ مانند یا مضاعف و گلبرگهایی غالبا دارای نوشجای است. پرچمها بسیار متعدد دارای نظم مارپیچی و همچنین برچه‌های آزاد و فراوان هستند. میوه خشک و به صورت فندق یا برگه و محتوی دانه‌هایی سرشار از آلبومن است. تیره آلاله متعلق به راسته آلاله (Ranales) شامل 32 جنس و تقریبا 1200 گونه است. این تیره متعلق به رده دو لپه‌ایها است.


محل پراکنش
تیره آلاله در واقع یکی از تیره‌های بزرگ نهاندانگان است و گیاهان آن بیشتر در نواحی معتدل و سرد و یا در نقاط کوهستانی نیمکره شمالی می‌روند. تعدادی از گونه‌های این تیره در آسیا ، اروپا و آمریکا انتشار دارند. همه آنها کم و بیش گونه‌های مجاور و نزدیک هم هستند و اصالت ساختار گل در این گونه‌ها ، حاکی از پیوند و خویشاوندی آنهاست. در ایران نیز تیره آلاله ، گونه‌های متعددی دارد.

صفات اساسی و بارز
استقرار قطعات گل به صورت مارپیچی ، حلقوی- مارپیچی یا نیمه حلقوی روی نهنجی برجسته و بلند به نام تالاموس.


آزاد بودن برچه‌ها (جدا برچه‌ای)


کثرت تعداد پرچمها با آرایش مارپیچی روی نهنج و همچنین گرایش شدید پرچمهای بیرونی در جهت تغییر شکل به ناپرچمیها و یا تبدیل آنها به نوشجای‌ها.


دارا بودن دانه‌هایی با جنین کوچک ، راست و محصور در محوری آلبومین آبدار یا گوشتی.


رده بندی
طایفه کله‌ماتیده: این طایفه دارای دو جنس Atragene و کله‌ماتیس است.


طایفه آنمونه: جنسهای اصلی این طایفه عبارتند از: آنمون و تالیکتروم.


طایفه آلاله: فیکاریا و آدونیس از جنسهای مهم این طایفه هستند.


طایفه گل صد تومانی: این طایفه شامل جنسهای پئونیا و هیدراستیس است.


طایفه خربق: جنسهای اصلی این طایفه شامل ایزوپیروم ، سیاه دانه و خربق است.
اختصاصات دستگاه رویشی
آلاله‌ها بطور کلی گیاهانی علفی (به ندرت درختچه‌ای) ، بالا رونده و دارای دمبرگهای پیچیده و پیچکی هستند. این گیاهان غالبا مانند تک لپه‌ایها به علت دارا بودن اندامهای زیرزمینی متورم ، نظیر سوخ ، غده ، ریزوم و ریشه‌های متورم ، پایا و چند ساله‌اند. برگها بجز کلماتیس منفرد و متناوب است و غالبا دارای نیام رشد یافته و پهنکهایی به اشکال متفاوت هستند.

اختصاصات دستگاه زایشی
گلها گاهی نفرد یا انتهای هستند و یا به صورت گل آذینهای مختلف مانند گرزن و خوشه مجتمع شده‌اند. تیره آلاله در حالت کلی بی‌گلبرگ است. نهنج در این تیره همیشه برجسته و محدب است. تعداد قطعات گل بسیار زیاد است و به صورت مارپیچی در همان امتداد و دنباله آرایش برگ روی نهنج قرار می‌گیرند. گرده‌ افشانی در این گیاهان همیشه بوسیله حشرات انجام می‌شود. میوه اکثرا فندقه ، برگه یا کپسول است.


کاربرد گیاهان تیره آلاله
بسیاری از گیاهان این تیره مانند آنمون و آدونیس به عنوان گیاهان زینتی در باغچه‌ها کاشته می‌شوند. در این تیره هیچ گونه‌ای دارای مصرف خوراکی یا صنعتی نیست و تقریبا همگی به علت دارا بودن گلوکوزیدها و آلکالوئیدها کم و بیش سمی هستند. بعضی از گونه‌ها از نظر پزشکی اهمیت فراوان دارند. مثلا آکونیتوم دارای آکونیتین و هیدراستیس حاوی بربرین و هیدراستین است. بعضی از آلکالوئیدهای این گیاهان در ساختن حشره کشها استفاده می‌شوند.

CASSIATORA
2008/06/10, 16:38
گياهشناسي آفتابگردان


خصوصیات گیاهی: آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L . گیاهی است یكساله از تیره مركبه Compositae كه بصورت بوته ای استوار رشد می كند . طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و كلیه عوامل محیطی از 90 تا 150 روز می باشد .
آفتابگردان ریشه مستقیم و توسعه یافته ای دارد كه پتانسیل نفوذ آن در خاك به سه متر می رسد .

پهنك برگهای كه در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده و همواره به حالت تقریباً عمود بر اشعه آفتاب قرار می گیرد . پهنك برگ هنگام صبح بسوی شرق ،‌هنگام غروب بطرف غرب و ظهر رو به بالا می باشد .

گل آذین آفتابگردان طبق یا كپه ای است .

لقاح به دلیل اینكه پرچمها زودتر بلوغ می یابد غالباً از نوع دگرگشنی است .

میوه آفتابگردان نوعی فندقه است كه در اینجا با دانه مترادف گرفته می شود .

رنگ دانه از سفید تا سیاه با خاكستری خط دار و بسته به رقم تغییر می كند .

هر چه درصد وزنی پوسته كمتر باشد درصد وزنی روغن بیشتر خواهد بود .

سازگاری: آفتابگردان از نظر عكس العمل نسبت به طول روز بی تفاوت بشمار می رود ولی به نور فراوان نیاز دارد .

آفتابگردان ریشه توسعه یافته ای دارد كه گیاه را به خشكی مقاوم می سازد ، مشروط بر آنكه خاك عمیق بوده و تراكم و ساختمان خاك محدود كننده رشد ریشه نباشد .

آفتابگردان به شوری خاك نسبتاً مقاوم است و در محدوده ای از اسیدیتیه خنثی رشد خوبی دارد .

تناوب زراعی:موقعیت آفتابگردان در تناوب زراعی مشابه ذرت است و معمولاً بعد از بقولات علوفه ای بعنوان اولین یا دومین محصول وجینی كاشته می شود ، در صورت وجود و گسترش بیماریهای ریشه ای نبایستی با گیاهانی مانند نخود ، چغندر قند و سیب زمینی كه بیماریهای ریشه ای مشابه دارد در تناوب قرار گیرد . مثالهایی از تناوب آن در شرایط آبیاری بشرح زیر است .

علوفه چند ساله ـ پنبه ـ آفتابگردان ـ گندم ـ جو ـ آیش ـ شبدر ـ آفتابگردان ـ گندم ـ جو

کود شیمیایی: تولید هر تن دانه آفتابگردان موجب خروج 40 تا 60 كیلو ازت ، 15 تا 33 كیلو اكسید فسفر( p2o5) و 75 تا 120 كیلو اكسید پتاسیم (K2o) از خاك می گردد .

معمولاً ثلث تا نصب كود از ته را قبل از كاشت و بقیه را همراه با آخرین وجین مكانیزه به خاك اضافه و بلافاصله آبیاری می كنند .

تاریخ کاشت: حداقل حرارت لازم برای جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود 8 تا 10 درجه سانتیگراد در خاك است . معمولاً این حرارتها در خاك با رسیدن میانگین شبانه روزی حرارت هوا به 10 تا 15 درجه سانتیگراد تأمین می گردد .

کنترل علفهای هرز: كنترل علفهای هرز با استفاده از علف كشها بسیار مطلوبست . از علف كشهایی كه بصورت قبل از كاشت جهت كنترل بذر علفهای هرز مختلف در آفتابگردان قابل مصرف است می توان اپتام (Eptam) و تریفلور الین Ttifluralin را مورد اشاره قرار داد . این علف كشها را می توان قبل از پشته بندی روی خاك پاشید ، با دیسك تا عمق 10 سانتی متری با خاك مخلوط و سپس پشته بندی كرد . میزان مصرف اپتام 4 تا 5 لیتر از مولسیون 75 درصد و میزان مصرف تریفلورالین حدود 2/1 لیتر در خاكهای سبك ، 8/1 لیتر در خاكهای متوسط و 4/2 لیتر در خاكهای سنگین از امولسین 48 درصد می باشد .

آفات و امراض: مهمترین آفت اختصاصی آفتابگردان در ایران پروانه دانه خوار آفتابگردان با نام علمی Homoeosoma nebulella است . لارو این پروانه به رنگ عمومی شكری و سر قهوه ای رنگ از برگ و گلها تغذیه و سپس به دانه حمله می كند .

در هر حال می توان از سموم تیودان و دیازینون در دو نوبت یكی همزمان با تشكیل گلها و دیگری حجدود 10 روز بعد استفاده نمود . انهدام بقایای گیاهی آلوده از طریق سوزانیدن یا شخم بقایا جهت از بین بردن لاروها و شفیره های زمستان گذران مفید است . مؤثرترین روش مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است .

حشرات دیگری كه در ایران به آفتابگردان حمله می كند عبارتند از شب پره زمستانی ، سوسكهای گرده خوار و پروانه كار ادربنا . این آفت اهمیت اقتصادی زیادی ندارد .

از بیماریهای مهم آفتابگردان در ایران می توان سفیدك داخلی وزنگ آفتابگردان را نام برد . عامل بیماری سفیدك داخلی قارچی است بنام Plasmopora helianthi كه بوسیله خاك و بذر آلوده انتقال ،‌از طریق ریشه به نبات سرایت و بحال سیستمیك در می آید . مبارزه با این بیماری انتخاب بذر غیر آلوده ، ضد عفونی بذر با سموم قارچ كش مانند گرانوزان یا مركوران به میزان 2 در هزار ، تناوب زراعی ، كندن و سوزاندن بقایای گیاهی آلوده و كشت ارقام مقاوم انجام پذیر است .

عامل بیماری زنگ آفتابگردان قارچی است بنام Puccinia helianthi رشد و نمو این قارچ سب پیدایش لكه های برچسته و پراكنده ای به رنگ قهوه ای تیره در پشت برگها می گردد كه در نهایت منجر به رد شدن و ریزش برگها می شود . مهمترین راه مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است .

سمپاشی محصول با گل گوگرد یا تركیبات قارچ كش دیگر در صورت اقتصادی بودن مؤثر است .

برداشت:رسیدگی دانه ها بتدریج و از خارج طبق آغاز و بسمت داخل ادامه می یابد . برداشت زود هنگام موجب افت عملكرد و تأخیر در برداشت موجب ریزش و افزایش خسارت پرندگان ، بخصوص گنجشك می گردد . بطور كلی ، برداشت هنگامی انجام می شود كه پشت طبق به رنگ زرد مایل به قهوه ای درآمده و برگكهای كناری طبق قهوه ای شده باشد .

موارد استفاده: دو مصرف اصلی دانه آفتابگردان بصورت روغن گیری و مصرف آجیلی است .انواع آجیلی دانه درشت تری نسبت به انواع روغنی داشته و حدود 25 تا 20 در صد روغن دارد . میزان پروتئین دانه در آفتابگردان حدود 17 درصد است .

ظاهراً هر چه دوران رسیدگی دانه با هوای خنك تری روبرو گردد بر درصد اكسید چرب اشباع لینولائیك در روغن اضافه می شود و بر ارزش غذایی آن افزوده می گردد .

ساقه آفتابگردان فیبر زیادی داشته و در صنعت كاغذ سازی و تهیه سلولز مصرف دارد . ساقه از نظر ازت ، كلسیم و پتاسیم نیز غنی است و اضافه كردن آن به خاك موجب افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاك می گردد .

diamonds55
2008/06/10, 21:42
برگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند.

اطلاعات اولیه

برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ‌اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولا ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند نور ، رطوبت و دماست.
قسمتهای مختلف برگ

در نهاندانگان برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل می‌شود. دمبرگ غالبا در پایین خود و در قسمتی که به ساقه متصل می‌شود گاه پهن شده به صورت غلافی کم و بیش ساقه را در برمی‌گیرد. غلاف یا نیام برگ در بعضی از برگها گاهی خارج از اندازه رشد کرده ، تمامی میانگره ساقه را پوشانده ، گاهی ایجاد زایده‌ای به نام گوشوارک را می‌کند. به جز پهنک برگ بقیه اجزای آن را ضمایم برگ می‌گویند. برگها ممکن است دارای همه ضمایم یاد شده باشد یا فقط شامل دمبرگ و پهنک باشند، گاهی نیز برگ فاقد دمبرگ و حتی پهنک است.

ساختار بیرونی برگ
پهنک

بخش قعال برگ بوده و غالبا به علت دارا بودن کلروفیل سبز رنگ است. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلا به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولا به شکل صفحه سطحی است که رگبرگها از آن می‌گذرند رگبرگها ادامه دمبرگ بوده و در سطح زیرین مشخص‌ترند. چگونگی پراکندگی رگبرگها را در سطح برگ رگ‌بندی (گسترش رگبرگها) می‌نامند.

دمبرگ

میله کوتاهی است که پهنک را در محل گره به ساقه متصل می کند. قسمت عمده دمبرگ را بافتهای چوبی و آبکشی تشکیل می‌دهند. دمبرگ معمولا به لبه پایه پهنک متصل است ولی در بعضی از گیاهان مانند لادن و کرچک به سطح زیرین برگ اتصال دارد. اینگونه برگها را سپر می‌گویند. برگها فاقد دمبرگ را که پهنک آنها مستقیما به ساقه متصل است بی‌دمبرگ یا چسبنده می‌نامند. قاعده برگ گاهی به صورت نیام (غلاف) گسترش می‌یابد و ممکن است دارای ضایعاتی به نام گوشوارک و زبانک باشد.

انواع برگ

برگ گیاهان دو لپه‌ای
برگ گیاهان دو لپه‌ای ممکن است ساده یا مرکب باشد برگ ساده فقط از یک قطعه تشکیل شده حال آن که برگ مرکب از چند قطعه کوچک به نام برگچه بوجود آمده است. در قاعده برگ گیاهان دو لپه‌ای یک جفت گوشوارک و یک جوانه جانبی قرار دارد. گسترش رگبرگها معمولا شبکه‌ای است.
برگ گیاهان تک لپه‌ای
برگ گیاهان تک لپه‌ای از دو بخش پهنک و نیام تشکیل شده است گسترش رگبرگهای آنها موازی است. در محل اتصال نیام به پهنک زبانک وجود دارد. در بعضی گونه‌های غلات در محل اتصال پهنک به نیام یک جفت گوشواره وجود دارد.
برگ بازدانگان
برگ اکثر بازدانگان سوزنی یا پولک مانند است. برای مثال برگ سوزنی در کاج و پولک مانند در سرو وجود دارد. برگهای سوزنی فقط یک رگبرگ دارند و به نوک تیزی ختم می‌شوند.
آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه)

* برگهای متقابل: آرایش برگها به صورتی است که در هر گره دو برگ روبروی هم قرار گرفته‌اند مانند زبان گنجشک ، یاس بنفش.

* برگهای فراهم: در این آرایش برگی در هر گره بیش ار دو برگ وجود دارد مانند خررزهره.

* برگهای متناوب: در هر گره شاخه فقط یک برگ دیده می‌شود مانند گردو.


ساختار درونی دمبرگ

تمام سطح دمبرگ از بشره ای پوشیده شده که امتداد بشره ساقه است. و در درون آن پاراشیمی وجود دارد که رگبرگها از میان آن می‌گذرند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند (آوندهای آبکشی در خارج و آوندهای چوبی در داخل)وارد برگ می‌شوند.

ساختار درونی پهنک

* بشره در دو سطح بالایی و پایینی برگ قرار دارد.

* مزوفیل در بین دو لایه بشره واقع شده است.

* رگبرگها یا دسته‌های آوندی مزوفیل از دو نوع پارانشیم نرده‌ای و حفره‌ای تشکیل شده است که فضای بین بشره زبرین زیرین برگ را پر می‌کند. رگبرگها ادامه رشته‌های آوندی دمبرگ‌اند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. انتهای رگبرگ عموما به یک تراکئید ختم می‌شود رگبرگها علاوه بر هدایت مواد ، نگاهدارنده بافتهای برگ نیز هستند.


http://www.postimage.org/gx2h5xS.jpg (http://www.postimage.org/image.php?v=gx2h5xS)

تنوع و اقسام برگ
برگ ساده

برگهایی که پهنک واحدی دارند و به آنها برگهای ساده می‌گویند. پهنک برگهای ساده ممکن است کامل بوده ، یا به حاشیه به علت بریدگیها یا فرورفتگیها اشکال مختلف پیدا کند. انواع برگهای ساده را از روی پهنک و کناره آنها که دارای دندانه یا کنگره است و همچنین بر حسب نوع و عمق بریدگی حاشیه که سطحی است و یا کم و بیش به رگبرگ و سطحی می‌رسد نامگذاری می‌کنند.

برگ مرکب

برگهایی که پهنک آنها از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شود به برگهای مرکب مرسوم‌اند. برگهای مرکب از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شوند، اگر برگچه‌های برگ مرکب در طرفین یک رگبرگ مشترک که راشی نام دارد قرار گیرند آن را برگ مرکب شانه‌ای یا پرمانند می‌گویند. دیگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌های پایینی آن است که در شناسایی انواع گیاهان اهمیت مخصوص دارند.

عده ای از مولفان برگهای مرکب شانه‌ای را ابتدایی‌تر از برگهای کامل یا ساده می‌دانند و به عبارت دیگر تکامل برگ را از حالت مرکب بودن به طرف سادگی و کامل شدن عنوان می‌کنند. مورفولوژیستها برای اثبات این نظریه دلایل بیشماری از مقایسه برگ یا فروند گیاهان فسیلی یا گیاهان امروزی ذکر می‌کنند. در طبیعت فعلی نیز برخی از درختان که برگهای مرکب شانه‌ای دارند مانند کرات یا لیکلی که در جنگلهای اطراف دریای خزر فراوان می‌روید، دارای برگهای مرکبی هستند که بعضی از برگچه‌های آنها با برگچه‌های مجاور خود چسبیده و یکی شده‌اند.

وظایف برگ

* تعرق: دفع آب به صورت بخار از سطح برگ را تعرق می‌گویند. تعرق به صورت روزنه‌ای ، پوستکی و عدسکی صورت می‌گیرد. ولی به صورت روزنه‌ای بیشتر دیده می‌شود. اهمیت تعرق به سبب تعرق جریان یافتن آب در گیاهان است.

* تعریق: دفع آب به صورت مایع از سطح برگ را تعریق می‌نامند.

* فتوسنتز: فتوسنتز فرآیندی است که در آن گیاهان سبز در برابر نور خورشید و با استفاده از دی‌اکسید کربن هوا و همچنین آب ، گلوکز می‌سازند و اکسیژن آزاد می‌کنند.

* تنفس: فرآیند آزاد سازی انرژی شیمیایی مواد غذایی را به کمک اکسیژن تنفس می‌گویند.


http://www.postimage.org/aV31iXI9.jpg (http://www.postimage.org/image.php?v=aV31iXI9)

food_technology
2008/10/08, 09:54
تجزيه گياه


از ديگر روشهاي بررسي تغذيه گياه به منظور توصيه كودي ، تجزيه گياه است . با تجزيه بافتهاي گياهي مي توان تخمين نسبتا" دقيقي از وضعيت تغذيه اي گياه بدست آورد . نكته حائز اهميت در تجزيه گياه آن است كه بايستي نوع اندام گياهي و زمان نمونه برداري در نظر گرفته شود ، زيرا در زمانهاي مختلف رشد گياه ، غلظت بعضي از عناصر غذايي در گياهان كم شده و بعضي نيز افزايش مي يابند . آزمايشگاه شركت كرمان زمين ، اولين آزمايشگاه تجزيه گياه در استان كرمان و ازجمله پر سابقه ترين آزمايشگاههاي كشور در زمينه تجزيه گياهي مي باشد و بانك اطلاعاتي ارزشمندي كه حاصل تجزيه هزاران نمونه گياهي بخصوص در مورد درختان پسته است را دارا مي باشد و توصيه كودي براساس روش دريس (روش تلفيقي تشخيص و توصيه كودي) را براي درختان پسته براي اولين بار دركشور انجام داده است . تجزيه گياه مكمل تجزيه خاك بوده و تجزيه خاك و گياه دركنارهم ، وضعيت تغذيه اي گياه را به خوبي نمايان مي سازد و در نتيجه توصيه كودي با اطمينان و قطعيت بيشتر انجام شده و با نيازهاي واقعي گياه بيشتر تطابق خواهد داشت .

food_technology
2008/10/11, 00:02
زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویه ای به شمار می رود . از دم کرده پیکر رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سیاه سرفه ، برونشیت و آسم استفاده میشود . مواد موثره این گیاه سبب افزایش فشارخون ، هضم غذا و همچینین کاهش تورم می شود . زوفا اگر چه تلخ مزه است ولی به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و همچنین در تهیه سس مورد استفاده قرار میگرد.
● اسانس زوفا :
خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد . این اسانس در صنایع کنسرو سازی ، نوشابه سازی و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد .به علت نوش فراوانی که در گلهای این گیاه به وجود می آید در ردیف گیاهان مولد عسل قرار دارد . عسل حاصله از آن کیفیت بسیار مطلوبی دارد .
● مشخصات گیاه :
زوفا گیاهی خشبی وچند ساله است . منشا این گیاه آسیای صغیر گزارش داده شده و همچنین زوفا در سطح وسیعی در مرکز و جنوب اروپا ، عمدتا در روسیه ، بلغارستان، مجارستان ، ایتالیا ف اسپانیا، فرانسه و کشمیر و هند کشت میشود . واز دریای خزر تا دریای سیاه همچنین درمناطق شنی نواحی مدیترانه می روید.
ریشه زوفا مستقیم است وانشعابات فراوانی دارد ساقه چهارگوش ، مستقیم ارتفاع آن cm۷۰_۵۰ است . قسمت تحتانی (پای ساقه ) چوبی و قهوه ای رنگ و از انشعابهای فراوانی برخوردار است ولی قسمت فوقانی آن نرم و سبز رنگ می باشد . برگهای صاف ، فاقد دندانه، باریک، کشیده وکم وبیش نیزه ای شکل ورنگ آن سبز روشن است
● روش کاشت :
از آنجایی که بذرهای زوفا قوه رویشی مناسبی دارند کشت مستقیم در زمین اصلی نتایج مطلوبی داشته وپس از کاشت زمین را باید آبیاری کرد چنانچه این گیاه در شیبها کشت شود چهت ردیف ها باید برخلاف جهت شیب زمین باشد در گذشته در برخی ازکشورها تکثیر زوفا به روش های غیرمستقیم (کشت در خزانه ویا حتی به روش رویشی است ) انجام میگرفته است ولی در حال حاضر در اکثر کشور هایی که این گیاه کشت میشود برای تکثیر از روش مستقیم استفاده میشود
● تناوب کاشت :
زوفا ۷_۵ سال عمر میکند از این رو انتخاب زمین مناسب برای این گیاه ضرورت دارد علفهای هرز در رشد ونمو مقدارمواد موثره زوفا تاثیر منفی برجای میگذارد مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاه ضروری است. زوفا را باگیاهانی مانند غلات، خردل وذرت به تناوب کشت کرد کاشت این گیاه در زمینهایی که به مقدار زیادی از علف کشهایی با ماده موثره تریازین استفاده شده است مناسب نیست تناوب کشت زوفا با گیاهانی که بذرآنها پس از رسیدن به اطراف ریزش میکند (مانند رازیانه ، گشنیز و... ) و همچنین تناوب با گیاهان ریشه ای ( مانند یونجه ، شبدر....) مناسب نیست زیرا این گیاهان در گسترش بیماریها موثرند
زوفا رامیتوان ۵_۴ سال متوالی در یک قطعه زمین کشت کرد پس از این مدت باید با گیاهان مناسب به تناوب کشت شود.
● برداشت :
اگر هدف از کاشت استفاده از پیکر رویشی آن برای ادویه باشد اوایل گل دهی باید برداشت شود اگر به منظور استخراج اسانس کشت شده باشد گیاهان را در مرحله گل دهی کامل یعنی اوایل تابستان باید برداشت کرد .برداشت اندامهای مورد نظرگیاه باید از اندام فوقانی ساقه های چوبی صورت گیرد اگر هنگام برداشت هوا خشک باشد و آفتاب شدید نتابد پیکر رویشی برداشت شده را میتوان برای مدتی روی زمین قرار داد و پس از کاهش رطوبت آنها را به خشک کن منتقل کرد دمای مناسب برای خشک کردن گیاه با استفاده از خشک کن های الکتریکی ۳۵_۳۰ درجه است .
● خواص دارویی :
نوشیدن زوفای جوشیده با عسل و گیاه سداب به کسانی کمک میکند که به سرفه های شدید، تنگی نفس ، افراد مبتلا به رماتیسم وکسانی که نفسشان با خس خس همراه است کمک میکند . این گیاه همراه با عسل کرمهای داخل شکم را میکشد و کوبیده شده آن با انجیر تازه به از خشکی در آمدن مزاج کمک میکند اثر آن قوی تر هم میشود اگر گل زنبق یا سوسن یا شاهی به آن اضافه شود این گیاه دارویی عالی برای ورم یا آماس لوزه در گلو است و این تحت شرایطی است که به عنوان غرغره ازآن استقاده شود مالیدن پماد آن به سر شپش را از بین می برد این گیاه برای کاهش بیماری خلط بسیار مناسب است و در تمام مشکلات ناشی از سرما یا بیماریهای قفسه سینه ویا ریه مناسب است و این تاثیر هنگامی است که مثل شربت استفاده شود.

food_technology
2008/11/22, 22:00
گل برف یا مُوگِه

Convallaria magalis
گل برف یا مُوگِه convallaria magalis این گیاه از تیره لاله ها Liliaceae است و بهانگلیسی Lily of the Valley نامیده می شود .در اروپا بصورت وحشی در جنگل ها می روید .گیاهی است دائمی كه دارای ریزوم متعدد و نازك بوده و ارتفاع آن به ۱۰ – ۲۰ سانتیمتر میرسد .

ساقه آن نرم و فاقد گره بوده ، برگها به تعداد دو عدد بشكل تخم مرغی ، نیزه ای كه از قاعده گیاه خارج می گردد .

گل آذین خوشه ای یكسویه بوده و از گلهای متعدد كوچك سفید رنگ و معطر كه شكل زنگوله را دارند ، تشكیل شده است .

گلها معمولا در اردیبهشت تا تیرماه در روی گیاه ظاهر می شوند .

دو نژاد از این گیاه معروف هستند :

۱ – موگِه برلن ، كه دارای گلهای بسیار درشت ( ۸ میلیمتر قطر ) و تعداد گلها در روی ساقه گل

دهنده در حدود ۸ تا ۱۵ می باشد .

۲ – موگِه نانت ، كه دارای گلهای ریزتر و كمتر از نژاد قبلی است .

این گیاه را جهت تزئین حاشیه باغچه نظیر بنفشه و یا در سایه درختچه های انبوه كه سایه آفتاب است و باغچه های تخته سنگی Rock-Garden می كارند .

در اروپا مخصوصا آلمان برای برای گل بریده كشت می كنند كه خانمها از آن دسته های كوچكی تهیه

كرده جهت تزئین یقه لباس و یا میز نهارخوری و یا اشیاء فانتیزی نظیر كوسن و غیره بكار

می برند .


گل برف به سرما مقاوم بوده ، در منطقه ای كه آب و هوای معتدل دارد می تواند زمستان را در هوایآزاد بماند بدون اینكه از سرما آسیب ببیند .


كشت و تكثیر :كشت این گیاه در اواخر تابستان و پائیز صورت می گیرد و تا بهار هم می توان انجام دادد .تكثیر آن با تقسیم ریزوم انجام می شود و قطعات ریزوم باید دارای جوانه ریشه دار باشد .آنها را به فاصله ۶-۱۰ سانتیمتر و به عمق ۳ – ۵ سانتیمتر می كارند .گیاه یكساله گل نمی دهد .گیاه دوساله تولید برگ كرده ، گاهی خوشه كوچكی تولید می كنند و از سال سوم است كه در رویگیاه خوشه قوی و زیبا حاصل می شود .برای پیش رس كردن باید ابتداء ریزومها را آماده كرده و آماده كردن ریزومها شامل دو مرحله است :الف – استراحت ریزومها : برای این كه ریزومها را به حال استراحت ببرند ، آنها را در پائیز ازخاك خارج كرده مدت دوماه در حرارت معمولی نگهداری می كنند .ب – بیدار كردن ریزومها : كه به طرق مختلف زیر صورت می گیرد :۱ – سرما : ریزومها را بطور عمودی در جعبه قرار می دهند و بین آنها خزه و تورب میگذارند وجعبه را در اطاقهای سرد در حرارت ۵/۰ تا ۳ درجه سانتیگراد قرار می دهند .از این ریزومهای یخ زده می توان تمام سال استفاده كرد ، ولی معمولا از آنها برای تهیه گل درزمستان یا بهار استفاده می كنند .قبل از كاشت این ریزومها باید مدتی آنها را در هوای آزاد گذاشت تا یخشان باز شود .۲ – بخار اِتِر : ریزومها را درون جعبه غیرقابل نفوذ قرار داده و در حرارت ۲۰ درجه سانتیگرادمی گذارند و سپس اِتِر را از بیرون ، درون ظرفی كه در سقف جعبه كار گذاشته اند میریزند
۴۸ ساعت صبر می كنند


۳ – آب گرم : می توان ریزومها را به مدت ۱۲ الی ۱۶ ساعت در آبی كه درجه حرارتش ۳۵ تا ۴۰درجه باشد خیس نمود .پس از آماده شدن ریزومها ریشه ها را میبرند و ریزومها را در روی سكوی گلخانه بطور عمودیقرار می دهند و بین آنها خزه یا تورب میریزند .

در ۱۰ روز اول درجه حرارت گلخانه ۲۰ و تاریكی مطلق وجود دارد و پس از آن درجه حرارت را به ۲۵ – ۲۸ درجه میرسانند و پس از اینكه اندام هوائی به ۴ – ۵ سانتیمتر رسید ، گیاهان را در نو قرار داده درجه حرارت را نیز كم كرده و به ۱۶ – ۱۸ درجه سانتیگراد می رسانند . در روزهای اول باید روی گیاهان روزی ۲ – ۳ بار آب پاشید .

ولی به محض ظاهر شدن گلها آب پاشی روی برگها باید قطع شود .


چنانچه از ریزومهای آماده استفاده شود ، گیاهان پس از تقریبا دو هفته گل می دهند و چنانچه ازریزومهای معمولی استفاده شود ، پس از ۳ تا ۵ هفته به گل می نشینند .

خاك باید سبك و محتوی هوموس باشد و آبیاری بطور منظم و فراوان از فروردین تا اواخر گل دهی گیاه صورت گیرد ، بطوریكه همیشه تازه و مرطوب باشد .

سپس باید آبیاری را بتدریج كم كرد تا هنگام استراحت كاملا قطع كرد .


خواص داروئی :

تنتور موگِه ( گل برف ) در طب برای تقویت قلب مصرف میشود و مصرف مقدار بیشترش نوعی

مسهل است .

گاهی آنرا بجای دیژیتال نیز بكار می برند .

CASSIATORA
2011/04/30, 16:36
فيزيولوژي


مقدمه
کلروپلاست معمولا از میتوکندری بزرگتر است و شباهت زیادی به میتوکندری دارد و جایگاه فرآیند فتوسنتز می‌باشد. کلروپلاستها جز گروهی از اندامکها هستند که این اندامکها پلاستید نام دارند. پلاستیدها در کلیه سلولهای گیاهی یافت می‌شوند و شامل اتیوپلاست ، کلروپلاست ، کروموپلاست، آمیلوپلاست و الایوپلاست هستند.

وجه مشترک تمام پلاستیدها این است که تمام آنها از اندامک کوچک اولیه‌ای به نام پروپلاستید ایجاد می‌شوند. پروپلاستید که پیش ساز کلیه پلاستیدها است. بسته به بافت گیاه و پیامهای محیطی به انواع گوناگون پلاستها تمایز پیدا می‌کند. کلروپلاست تنها پلاستیدی است که کلروفیل دارد و عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد.

http://www.pic.daneshju.ir/images/16953298415730351561.jpg

تاریخچه
کلروپلاستها به دلیل رنگ داشتن رنگ سبز از اولین اندامکهایی هستند که در یاخته‌های گیاهی نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. ووشر در سال 1803 رده بندی جلبکهای رشته‌ای آب شیرین را بر بنای شکل ذرات سبز موجود در آنها قرار داد و آنها را به کونفروهای مارپیچی ، ستاره‌ای و لوله‌ای تقسیم کرد. در جلبکها کلروپلاستها ساختمان ساده‌تری دارند و اغلب آنهارا کروماتوفور می‌نامند. در گیاهان پیشرفته و عده‌ای از جلبکهای سرخ و قهوه‌ای کلروپلاستها کروی ، بیضوی و یا اغلب عدسی شکل هستند.

اندازه کلروپلاست
کلروپلاستها اندازه بسیار متفاوتی دارند. طول آنها از حدود 2 تا بیش از 30 میکرون می‌رسد. در گیاهان پیشرفته طول کلروپلاستها 3 تا 10 میکرومتر ، عرض آنها 1 تا 3 و ضخامتشان 1 تا 2 میکرومتر است. اندازه کلروپلاست به ویژگیهای وراثتی، سن یاخته و دیگر ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته وابسته است. یاخته‌های پلی پلوئید کلروپلاستهای درشت‌تری از یاخته‌های دیپلوئید دارند.

رنگ کلروپلاست
کلروپلاستها به دلیل داشتن کلروفیل اغلب سبز رنگ هستند اما در برخی شرایط فیزیولوژیکی یا بر حسب نوع یاخته و میزان نسبی رنگیزه‌های غیر کلروفیلی ممکن است به رنگهای دیگری دیده شوند. در جلبکهای قهوه‌ای و قرمز ، رنگ سبز کلروفیل بوسیله سایر رنگیزه‌ها پوشیده شده است.

تعداد و محل کلروپلاست
تعداد کلروپلاست بر حسب نوع یاخته ، گونه گیاهی و سن یاخته تغییر می‌کند. تعداد کلروپلاستها در هر میلیمتر مربع برگ کرچک به حدود 400 هزار می‌رسد و یک درخت ممکن است تا 1012 عدد کلروپلاست داشته باشد. کلروپلاستها در یاخته‌های جلبکها و گیاهان مختلف در بخشهای مختلف یاخته قرار می‌گیرند. بطور معمول در بخشهای کناری یاخته که امکان دریافت نور بیشتر است فراوانی بیشتری دارند.

http://www.pic.daneshju.ir/images/16162531725761595793.gif

در ساختمان کلروپلاستها سه بخش اصلی شامل پوشش پلاستی ، ماده زمینه‌ای یا استروما و ساختمانهای غشایی درونی قابل تشخیص است.


پوشش پلاستی

غشای خارجی
غشای خارجی کلروپلاست ضخامت متوسط حدود 60 آنگستروم دارد و از نوع غشاهای زیستی واحد است. این غشا صاف است، ریبوزوم ندارد و سد بین سیتوزول و درون پلاست است.

اطاق خارجی
اطاق خارجی یا فضای بین دو غشا وسعت متوسط حدود 100 تا 200 آنگستروم دارد و از مایعی دارای آب ، ترکیبات مختلف آلی ، مقدار کمی نمکهای کانی و یونهای حاصل از آنها پر شده است.

غشای داخلی
این غشا ویژگیهای عمومی شبیه غشای خارجی دارد. ضخامت متوسط آن حدود 60 آنگستروم است. گرچه غشای داخلی می‌تواند چین خوردگیهایی را به درون پلاست داشته باشد. اما نظریه کنونی بر این است که سیستمهای غشایی درونی کلروپلاست اساسا مستقل از غشای داخلی است.

اطاق داخلی
ماده زمینه‌ای یا استروما اطاق داخلی کلروپلاست را پر کرده است. در استروما اجزای قابل رویت با میکروسکوپ الکترونی مانند سیستم غشاهای درونی ، مولکولهای DNA مشابه با پروکاریوتها ،ریبوزومهای از نوع 70s به حالت منفرد یا پلی‌زوم. در استروما اغلب ذرات نشاسته نیز وجود دارد. استروما دارای آنزیمهای مختلف از جمله آنزیمهای واکنشهای مرحله تاریکی فتوسنتز و آنزیمهای لازم برای بیوسنتز پروتئینهاست.

http://www.pic.daneshju.ir/images/38831952903182657066.jpg

سیستم غشایی درون کلروپلاست
در استرومای کلروپلاستها ساختمانهای غشایی زیادی وجود دارند که مقدار آنها و نوع آرایششان به حسب نوع گیاه و ویژگیهای فیزیولوژیکی یاخته‌ها متفاوت است. این ساختمانها تیلاکوئید نام دارند. این غشاها با سازمان یافتگی بسیار ویژه خود جایگاه انجام واکنشهای مرحله نوری فتوسنتز هستند.در روی این غشاها رنگیزه‌های نوری یافت می‌شود.

کلروپلاست جایگاه فتوسنتز
فتوسنتز فرایندی است که در گیاهان سبز برای تولید مواد غذایی بکار می‌رود که با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انجام می‌شود. فتوسنتز شامل دو سری واکنش وابسته به نور و غیر وابسته به نور است. واکنشهای غیر وابسته به نور یا واکنشهای تاریکی در استرومای کلروپلاست صورت می‌گیرد و طی آن انرژی شیمیایی لازم برای انجام واکنشهای مرحله نوری تامین می‌شود. این مرحله در بیشتر گیاهان در شب انجام می‌شود. در واکنشهای مرحله نوری با استفاده از دی‌اکسید کربن و نور خورشید انواع مختلف کربوهیدراتها ساخته می‌شود.

ژنوم کلروپلاست
کلروپلاست مانند میتوکندری دارد و در آن همانند سازی ، رونویسی و پروتئین سازی مستقل از هسته صورت می‌گیرد. این فرایندها در بستره کلروپلاست انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد DNA کلروپلاستها مانند DNA میتوکندریها به غشای داخلی کلروپلاست چسبیده‌اند. اندازه ژنوم کلروپلاست در تمام گیاهان مشابه است. DNA کلروپلاستها ملکولهایی حلقوی هستند. ژنوم کلروپلاست 120 ژن دارد و محصولات شناخته شده آنها شامل RNA‌های ریبوزومی ، tRNAها ، برخی زیر واحدهای RNA پلی‌مراز ، برخی از پروتئینهای ریبوزومی و تعدادی از آنزیمهایی است که در فتوسنتز نقش دارند.

کلروپلاست‌زایی
کلروپلاست از تمایز پلاست اولیه و اتیوپلاست بوجود می‌آید. کلروپلاست مثل میتوکندری طی چرخه سلول بزرگ می‌شود و تقسیم دوتایی پیدا می‌کند. صفاتی که توسط DNA کلروپلاست تعیین می‌شوند، مانند وجود رنگدانه‌های عمل کننده در فتوسنتز در 3/2 گیاهای عالی از وراثت سیتوپلاسمی تبعیت می‌کنند و توارث اکثرا دو والدی می‌باشد. به عنوان مثال از آمیزش گیاه نر و ماده‌ای که یکی کلروپلاست سالم و دیگری کلروپلاست معیوب دارد، گیاهانی حاصل می‌شوند که برگهای آنها دارای لکه‌های سبز و سفید هستند، لکه‌های سبز مربوط به کلروپلاست سالم است، در حالی که لکه‌های سفید مربوط به کلروپلاست معیوب هستند.

القای پلاست اولیه توسط نور و مراحل تمایز آن به کلروپلاست بالغ

http://www.pic.daneshju.ir/images/94466413544125281219.jpg

1. پلاست اولیه در سلولی که به تاریکی عادت دارد فقط غشای خارجی و داخلی دارد.

2. در اثر مجاورت با نور ، کلروفیل ، فسفو لیپیدها ، بستره کلروپلاست و پروتئینهای تیلاکوئیدی ساخته می‌شوند و وزیکولهای کوچک از غشای داخلی جوانه می‌زنند.

3. با بزرگ شدن پلاستها ، بعضی از وزیکولهای گرد ادغام می‌شوند و وزیکولهای پهن تیلاکوئیدی را تشکیل می‌دهند.

4. در مراحل آخر تمایز کلروپلاست ، بعضی از وزیکولهای تیلاکوئیدی روی هم انباشته می‌شوند و گرانا (جمع گرانوم) را بوجود می‌آورند.

تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی
از موجودات ابتدایی یا باکتریهای فتوسنتز کننده تکامل ساختارهای پلاستی در سه جهت انجام گرفته است.

* گسترش سطح نسبت به حجم که بخصوص برای کسب انرژی نورانی مناسب است.

* گزینش انواع مختلفی از رنگیزه‌های پذیرنده نور ، تشکیل گیرنده‌های نوری بسیار مختلف را امکان پذیر می‌سازد.

http://www.pic.daneshju.ir/images/84829412955137580643.jpg