PDA

مشاهده نسخه کامل : دانلود مقالات مربوط به حفاریebrahim zaheri
2011/07/12, 14:49
مقالات مربوط به حفاری

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:50
بررسي مشکلات حفاري در لايه هاي شيلي ترک خورده سازند دشتک در ناحيه فارس ايران

چکیده :

از جمله مشکلات در حفاري چاههاي نفت و گاز غلبه بر سازندهاي شيلي و کنترل ناپايداري و ريزش ديواره چاه در اين لايه ها مي باشد[1]. بطوريکه در سالهاي اخير شاهد تحقيقات مستمر در زمينه مطالعه و توليد مواد گلسازي و پليمري جديدي در صنعت گلسازي مي باشيم. همه اين حرکت ها به منظور دستيابي به يک راه حل مناسب و کم هزينه براي يافتن منابع هيدروکربوري است. در اين مقاله ما سعي نموده ايم به بررسي مسايل حفاري مرتبط با يکي از ضخيم ترين و مهمترين سازندهاي ايران بپردازيم که در مخازن گازي افق دهرم بعنوان يک پوش سنگ عالي عمل مي کند.ارائه دهندگان : محسن پورشهباز(کارشناس مهندسي حفاري و استخراج نفت، مديريت اکتشاف نفت)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : PHPA، Stiff Foam، شيل، هرز روي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/943-pgd3.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:51
پيش‌بيني فشار منفذي با استفاده از اطلاعات لرزه‌نگاري سه‌بعدي؛ مطالعه موردي يكي از ميادين جنوب غرب ايران

چکیده :

فشار منفذي يكي از كميّت‌هاي مهم، در بحث اكتشاف و حفاري اكتشاف منابع هيدروكربوري مي‌باشد. عدم اطلاع از ميزان فشار منفذي در لايه‌هاي مختلف، قبل از حفاري، سبب ايجاد خطرات جدي مالي و صدمات جاني در حين حفاري چاههاي نفت خواهد شد. اطلاع از مقدار اين كميّت در نقاط مختلف ميدان، باعث كاهش چشمگير خطرات حفاري و بهبود طراحي چاه، طراحي وزن گل و تعيين نقاط نصب لوله جداري در چاه مي‌شود يكي از روشهاي جديد تخمين مقدار فشار منفذي، قبل از آغاز فاز اصلي حفاري در ميدان، استفاده از اطلاعات حاصل از لرزه‌نگاري سه بعدي مي‌باشد. در اين روش، با استفاده از فرض تاثير ميزان فشار منفذي بر ميزان فشردگي و تخلخل سازند و در پي آن، در ميزان سرعت امواج لرزه‌اي در سنگ، با كاليبره كردن تغييرات سرعت با تغييرات فشار، به كمك اطلاعات محدود چاههاي منطقه، مكعب سه بعدي فشار منفذي به دست خواهد آمد. اين روش نياز به يك ميدان سرعت دقيق، با وضوح تغييرات بالا دارد. در اين مطالعه كه بر روي يكي از ميادين بزرگ در حال توسعه جنوب غرب ايران انجام شده است، ميدان سرعت موجود يكنواخت نبوده و در بخشي از ميدان سرعت حاصل از كوچ زماني قبل از برانبارش و در بخش ديگر سرعت برانبارش وجود دارد. لذا در اين مطالعه در مرحله اول، اين ميدان سرعت تركيبي ، به كمك روشهاي زمين‌آماري با سرعت حاصل از نمودارهاي صوتي چاههاي منطقه كاليبره شده و سپس شبكه ميدان سرعت منظم مي‌شود. سپس مكعب سه بعدي فشار منفذي با استفاده از نشانگر سرعت امواج لرزه‌اي به دست خواهد آمد. اعتبارسنجي انجام شده در اين تحقيق حاكي از موفقيت تخمين فشار منفذي با استفاده از اطلاعات لرزه‌اي در يك ميدان كربناته، است. دقت نتايج حاصل نيز از نظر برنامه‌ريزي حفاري قابل قبول بوده است.ارائه دهندگان : احسان نصرت)كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت، انستيتو نفت و گاز پتروپارس( ،عبدالرحيم جواهريان )دانشيار موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران( محمودرضا ترابي)كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت، اداره ژئوفيزيك مديريت اكتشاف( همايون بهزاد اسیری(اداره مهندسي نفت مديريت اكتشاف)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : فشار منفذي، لرزه‌نگاري سه‌بعدي، سرعت امواج لرزه‌اي، زمين‌آمار، نشانگرهاي لرزه‌اي

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/297-pgd5.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:51
طراحی سيال حفاري برای مقابله با مشکلات ناشی از حفاری در سازند گچساران با استفاده ازکربن سياه

چکیده :

در حفاري اکتشافی چاه های عميق هيدروکربوری، از سيالي با عنوان گل حفاري استفاده مي شود. از وظايف مهم و اصلي گل حفاري مي توان به روان کاري رشته حفاري، خنک کردن مته ،انتقال خرده سنگها به سطح، تشکيل پوشش گلی، تميزکاري چاه و وارد کردن فشار کافي به ديواره به منظور ممانعت از ورود سيالات سازند به درون چاه، اشاره نمود. اضافه شدن کربن سياه به گل حفاري سبب ايجاد تغيير در خواص مکانيکي و رئولوژيکي گل شده و اين تغيير با توجه به شرايط حفاري و وضعيت چاه، به عمليات حفاري کمک خواهد کرد. از مزايای افزودن کربن سياه به گل حفاری جلوگيري از هرز روي گل، افزايش پايداري ديواره، بهبود ويژگي هاي رئولوژيکي گل، افزايش پايداري دمايي گل، کاهش ضخامت پوشش گلی و روان کاري بهتر ابزار حفاری می باشد. در اين مقاله با در نظر گرفتن خصوصيات سازند گچساران و مشکلات مربوط به حفاری در آن، رابطه پارامترهای فوق بررسی می گردد.ارائه دهندگان : ابوذر ميرزائي پيامن) دانشجوي مهندسي نفت، دانشگاه صنعت نفت( دکتر محمد کمال قاسم العسکری) عضو هيئت علمی دانشگاه صنعت نفت
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : کربن سياه، سيال حفاري، هرز روي، گچساران، پوشش گلی
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/344-pgd6.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:52
متروک سازي چاه، روشي مناسب براي کاهش خطرات محيطي

چکیده :

عمر توليد چاههايي که حفاري مي شوند و تکميل مي گردند معمولا 15-20 سال مي باشد. بعد از تخليه شدن، چاه بايستي به نحوي که فواصل نفوذپذيري که در اثر حفاري چاه به داخل چاه راه پيدا نموده اندمسدود شوند متروک گردد. براي اينکه متروک سازي چاه موفقيت آميز باشد بايستي چاه به حالت پايدار برسد و همچنين داليز مربوط به آن تا وقتيکه نيروهاي زمين شناسي مي توانند باعث ايجاد دوباره موانع طبيعي که قبل از حفر چاه وجود داشتند گردد. جدا نمودن و مسدود ساختن فواصل هيدروکربوردار، لايه هاي پر فشار، فضاي حلقوي سيماني نشده و لايه هاي حاوي آب شيرين که در اثر حفاري به چاه راه پيدا کرده اند در عمليات متروک سازي چاه بسيار مهم مي باشند. برنامه عمليات متروک سازي بايستي بر پايه مطالعه سيالات موجود در مخازن و نيز شرايط مکانيکي چاه در زمان متروک سازي استوار باشد. قوانين حکومتي براي متروک سازي و رهاسازي چاهها بايستي مد نظر قرار گيرند و نبايستي کوچکترين مسائل مربوط به مسائل ايمني از قلم بيافتند. اين مقاله بهترين روشها، مفاهيم و تکنيکهايي که اپراتورها بايستي به هنگام طراحي عمليات رها سازي مد نظر قرار دهند را توصيف مي کند که به جداسازي و مسدود نمودن موثر کمک شاياني مي نمايد.ارائه دهندگان : احمد خدادادی، کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 10
کلمات کلیدی :

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1070-pgd7.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:53
روشهاي نوين کاهش حجم گل و دفع پسماندها در عمليات حفاري

چکیده :

گل حفاري و پسماندهاي ناشي از حفاري در صورتي که درست مديريت نشوند، علاوه بر تحميل هزينههاي سنگين به صنعت نفت، ميتوانند به يکي از منابع آلودگي درمحل حفاري تبديل شوند. مديريت پسماند گل حفاري عبارت است از يك مجموعه مقررات منسجم و سيستماتيك براي كنترل توليد، ذخيره، جمعآوري، حملونقل، پروسه و دفع مواد زايد و پسمانده، منطبق بر بهترين اصول بهداشت عمومي، اقتصاد، حفاظت از منابع و ساير ملزومات زيست محيطي و آنچه براي عموم مورد توجه است كه منطبق بر چهار اصل (Reuse ,Recover ,Reduction ,Recycle) ميباشد. بهطوري كه در پايان عمليات حفاري هيچ پسماندي از گل حفاري و كندههاي حفاري در اطراف چاه باقي نماند. در تحقيق حاضر به طور کلي طبقات و لايههاي زمين براي اجراي عمليات حفاري در مناطق نفتخيز جنوبايران به سه بخش اصلي:1- طبقات فوقاني(Top Hole)، 2- طبقات مياني و پرفشار(High Pressure)، 3- طبقات تحتاني و زيرسنگ پوش تقسيم شدهاست. از آنجا که در هر کدام از اين سه بخش ترکيب و ميزان گل حفاري متفاوت است، ترکيبات گل و حجم پسماندها بهطور جداگانه معرفي شدهاست. حجم گل و پسماندي که در اين سه بخش در صورت عدم کنترل وارد محيطزيست ميشود، بسيار چشمگير است. به همين منظور ابتدا تاريخچه‌اي از روش‌هاي سنتي و قديمي ذکر شده‌ و سپس روش‌هاي جديد مورد ارزيابي فني و مهندسي قرار گرفته‌اند. در پايان هم سعي شده است تا با توجه به معايب و مزاياي روش‌هاي مختلف بهترين روش انتخاب گردد. اما بايد توجه داشت که در بحث مديريت پسماند، يک ‌سيستم وجود ندارد که بتوان براي همه موارد بکار برد، بلکه بعضي از وسايل براي هميشه و برخي به‌طور موقت مورد نياز است.ارائه دهندگان : احسان‌اسماعيل‌نژاد(دانشج ي‌کارشناسي‌ارشدمهندسي‌ح فاري‌نفت، دانشکده‌فني‌ومهندسي، دانشگاه‌شهيدباهنر کرمان)حســين‌جـلالـي‌فـر( استاديار بخش مهندسي نفت و گاز، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمـــــان)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : Reserve Pit، هيدروسيکلون, سانتريفيوژ
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/193-pgd8.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:54
روشهاي نوين کاهش حجم گل و دفع پسماندها در عمليات حفاري

چکیده :

گل حفاري و پسماندهاي ناشي از حفاري در صورتي که درست مديريت نشوند، علاوه بر تحميل هزينههاي سنگين به صنعت نفت، ميتوانند به يکي از منابع آلودگي درمحل حفاري تبديل شوند. مديريت پسماند گل حفاري عبارت است از يك مجموعه مقررات منسجم و سيستماتيك براي كنترل توليد، ذخيره، جمعآوري، حملونقل، پروسه و دفع مواد زايد و پسمانده، منطبق بر بهترين اصول بهداشت عمومي، اقتصاد، حفاظت از منابع و ساير ملزومات زيست محيطي و آنچه براي عموم مورد توجه است كه منطبق بر چهار اصل (Reuse ,Recover ,Reduction ,Recycle) ميباشد. بهطوري كه در پايان عمليات حفاري هيچ پسماندي از گل حفاري و كندههاي حفاري در اطراف چاه باقي نماند. در تحقيق حاضر به طور کلي طبقات و لايههاي زمين براي اجراي عمليات حفاري در مناطق نفتخيز جنوبايران به سه بخش اصلي:1- طبقات فوقاني(Top Hole)، 2- طبقات مياني و پرفشار(High Pressure)، 3- طبقات تحتاني و زيرسنگ پوش تقسيم شدهاست. از آنجا که در هر کدام از اين سه بخش ترکيب و ميزان گل حفاري متفاوت است، ترکيبات گل و حجم پسماندها بهطور جداگانه معرفي شدهاست. حجم گل و پسماندي که در اين سه بخش در صورت عدم کنترل وارد محيطزيست ميشود، بسيار چشمگير است. به همين منظور ابتدا تاريخچه‌اي از روش‌هاي سنتي و قديمي ذکر شده‌ و سپس روش‌هاي جديد مورد ارزيابي فني و مهندسي قرار گرفته‌اند. در پايان هم سعي شده است تا با توجه به معايب و مزاياي روش‌هاي مختلف بهترين روش انتخاب گردد. اما بايد توجه داشت که در بحث مديريت پسماند، يک ‌سيستم وجود ندارد که بتوان براي همه موارد بکار برد، بلکه بعضي از وسايل براي هميشه و برخي به‌طور موقت مورد نياز است.ارائه دهندگان : احسان‌اسماعيل‌نژاد(دانشج ي‌کارشناسي‌ارشدمهندسي‌ح فاري‌نفت، دانشکده‌فني‌ومهندسي، دانشگاه‌شهيدباهنر کرمان)حســين‌جـلالـي‌فـر( استاديار بخش مهندسي نفت و گاز، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمـــــان)
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : Reserve Pit، هيدروسيکلون, سانتريفيوژ
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/193-pgd8.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:55
:: بهينه سازي هزينه هاي حفاري در ميدان گازي خانگيران

چکیده :

بهينه سازي حفاري روشي است که با بهينه کردن پارامترهاي دخيل در امر حفاري، موجب کاهش زمان اجراي عمليات و هزينه هاي آن مي گردد. افزايش نرخ نفوذ در سنگ موجب کاهش زمان اجراي عمليات شده و از آنجاييکه بسياري از هزينه هاي حفاري وابسته به زمان هستند، با کاهش زمان اين هزينه ها نيز کاهش خواهند يافت. نرخ نفوذ به عوامل متعددي وابسته است از جمله خصوصيات سنگ، خصوصيات سيال حفاري، هيدروليک ، وزن و دور مته، نوع مته و غيره. در اين تحقيق 9 چاه حفر شده در ميدان گازي خانگيران انتخاب و با مقايسه پارامترهاي حفاري در اين چاه ها يک بهينه سازي اوليه انجام شد. سپس بهينه سازي ثانويه به کمک روشهاي رياضي اجرا شده و چاهي بهينه با روش محاسباتي بدست آمد. سرانجام بهينه سازي نهايي از ترکيب اين دو روش بهينه سازي حاصل شد. چاه بهينه اي که از اين روش بدست آمد مي تواند حداقل 30 % از زمان و هزينه هاي حفاري را در مقايسه با چاه هاي حفر شده کاهش داده و براي حفاري چاه هايي که در آينده قرار است حفر شوند مورد استفاده قرار گيرد.ارائه دهندگان : ابوذر بهاري،( فوق ليسانس حفاري شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق) ابوالفضل برادران سيد(، استاد دانشگاه صنعتي اميرکبير، شرکت بهين کاو ژرفا)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 16
کلمات کلیدی : هزينه بر فوت، نرخ نفوذ، بهينه سازي، توان مکانيکي، هيدروليک

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/350-pgd109.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:56
سیستم حفاری هوشمند

چکیده :

تقاضای رو به رشد جوامع بشری برای انرژی و فراورده های نفتی از یک سو و کاهش ذخایر نفتی از سوی دیگر به همراه رقابت بین شرکت های نفتی جهت بالا بردن درصد بازیابی از مخازن و کاهش هزینه های استخراج و اکتشاف سبب شده است که به صنعت حفاری به عنوان مهمترین و پرهزینه ترین بخش از حلقه تولید ، اهمیت خاصی داده شود .
متخصصان این صنعت در تلاش اند تا با کمک گرفتن از تکنولوژی های هوش مصنوعی ، رباتیک و شبکه های ارتباطی بتوانند سیستم حفاری هوشمند بسازند که دقت و سرعت را در حفاری افزایش داده و هزینه های تولید را کاهش دهند .
با استفاده از کامپیوتر و هوش مصنوعی می توان به راحتی و با داشتن اطلاعات پایه و همچنین اطلاعات حاصل از سنسورها مراحل بعدی کار را پیش بینی کرد ، آنها را زمانبندی کرد و برای اجرا دستورات لازم را صادر کرد .
از رباتیک می توان جهت کار در شرایط سخت محیطی و همچنین جهت کار بدون وقفه استفاده کرد.
شبکه های ارتباطی (Internet , Man ,VSAT , …) نیز این امکان را به ما می دهند که بتوان از دفتر مرکزی هر شرکت به راحتی با محل پروژه در تماس بود و نیروی متخصص کمتر، از یک نقطه چندین پروژه را رهبری و هدایت کرد .ما در این مقاله در تلاشیم که به صورت اجمالی نحوه فعالیت و کاربرد چنین سیستمی را بررسی نماییم.
ارائه دهندگان : هادی مداح ، (دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و استخراج نفت ) مجید ولی زاده، (دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و استخراج نفت)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 13
کلمات کلیدی : سیستم حفاری هوشمند ، سنسور ها ، PLC ، شبکه های کامپیوتری
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/513-pgd111.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:57
عوامل مؤثر موفقيت در مناقصات داخلي و بين المللي صنعت حفاري از ديدگاه آميخته هاي بازاريابي

چکیده :

اين تحقيق در راستاي شناخت ميزان تأثير آميخته هاي بازاريابي در كسب موفقيت در مناقصات داخلي و بين المللي شركت ملي حفاري ايران تحت عنوان " عوامل مؤثر موفقيت در مناقصات داخلي و بين المللي صنعت حفاري از ديدگاه آميخته هاي بازاريابي ًصورت پذيرفته است. فرضيات تحقيق با الهام گرفتن از آميخته هاي بازاريابي و مبتني بر هفت آميخته بازاريابي است . لذا هدف از اين تحقيق نيز بررسي علمي و ميداني عملكرد شركت ملي حفاري ايران از آغاز عمليات اجرائي مبتني بر راهبرد كلان خروج از مرزهاي كشور جهت كسب بازار هاي بالقوه موجود ، ارائه خدمات حفاري و فني وابسته به آن و همچنين حضور فعال در پروژه هاي بيع متقابل در ايران بصورت كاربردي بوده است .اصولاً آميخته هاي بازاريابي جهت هر چه بهينه نمودن و استفاده حداكثري از كليه توانائيها و قابليتهاي موجود در يك واحد توليدي و خدماتي وبعبارت ديگر تمامي اشخاصي كه با مشتري سروكار دارند بكار گرفته مي شوند و در شركت ملي حفاري ايران بيشترين نمود آميخته هاي بازاريابي را مي توان همانا تجربه طولاني مدت آن ، در دسترس بودن انواع دكلهاي حفاري و تجهيزات خدمات فني لازم ، بكارگيري روشهاي نوين و استاندارد در صنعت حفاري ، همچنين بعد از تشكيل و راه اندازي اداره بازاريابي و همكاريهاي بين المللي بعنوان مجري يكي از آميخته هاي بسيارمهم بازاريابي كه همانا تبليغات مي باشد آغاز و در خصوص توانائيهاي شركت و شناساندن آنها بعنوان يكي از بزرگترين شركتهاي حفاري در منطقه خاورميانه با دارا بودن 52 دستگاه حفاري ( 49 دستگاه حفاري خشكي و3 دستگاه حفاري دريائي ) و ارائه كننده كليه خدمات فني حفاري مورد نياز پروژه هاي حفاري در اقصي نقاط ايران و همچنين ديگر كشورهاي همجوار به گسترش فعاليتها اقدام گرديده است . بنابر اين منظور آزمون علمي آميخته هاي مذكور در شركت و اثر بخشي آنها در موفقيت و عدم موفقيت در كسب مناقصات حفاري و خدمات فني وابسته به آن جامعه آماري فرضي و درون سازماني انتخاب و نمونه منتخبي كه در ارتباط با مناقصات بودند انتخاب شده و عمليات پيمايش اساس آزمون از طريق تهيه و توزيع پرسشنامه برنامه ريزي و اجرا گرديد ، در اين تحقيق از روش آماري توصيفي و بر اساس طيف ليكرت بهره گيري شده و نهايتاً تأثير هر يك از آميخته ها با توجه به آزمون هاي مورد نظر بررسي و نتائج حاصل و ناشي ازمؤلفه هاي اثر بخش مكان ، كاركنان ، خدمات ( محصول ) ، قيمت ، دارائيهاي فيزيكي و فرآيند عمليات در فرضيه هاي پيش بيني شده تحقيق مورد ارزيابي واقع گرديدند كه در همين رابطه پيشنهادات مقتضي و لازم جهت بسط و گسترش بيشتر فعاليتهاي ارزيابي شده و اثر بخش تر و علي الخصوص تغيير و اصلاح راهبرد كلان جايگزين درشركت ملي حفاري ايران به شرح مورد نياز ارائه گرديده اند.ارائه دهندگان : كرمعلي نادري
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : 1- عوامل 2- موفقيت 3- بازاريابي 4- مديريت بازاريابي 5- آميخته بازاريابي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/33-pgd112.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:58
بررسی فرآیند برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی یکپارچه مورد شرکت ملی حفاری ایران

چکیده :

در جامعه جهانی امروز بازاریابها با وظایف دشواری از قبیل اثربخشی ترفیعاتشان با صرف حداقل هزینه روبرو هستند. رسیدن به گروههای هدف نیز با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و افزایش روز افزون رقبا در بازار برای شرکتها، بسیار مشکل شده است، بنابراین، شرکتها برای اثر بخش واقع شدن با فشار بیشتری مواجه هستند. برای رسیدن به این هدف شرکتها نیاز دارند جایگاه مناسب خود را بیابند. هدف این تحقیق نیز بدست آوردن درک عمیق تری از این موضوع است که برای رسیدن به یک موقعیت رقابتی مناسب با استفاده از ارتباطات یکپارچه بازاریابیIMC و یک دیدگاه مشتری مدار در صنعت حفاری چه ملزوماتی می باید رعایت شود. در این راه دو سوال مطرح گردیده است. سوال اول به فرآیند برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی برمی گردد و سوال دوم نیز در خصوص تعیین ابزارهای مورد استفاده در این شرکت می باشدارائه دهندگان : زهرا عباسی (کارشناس ارشد سفارشات شرکت ملی حفاری ایران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 19
کلمات کلیدی : ارتباطات منسجم بازاريابي (IMC) ، کاربرگ ، مخاطبان هدف ، مشتریان احتمالی .
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/786-pgd114.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:59
تعيين مشخصات مخزن بوسيله دستگاههاي NMR

چکیده :

اندازه گیریهای سیگنال NMR ، امروزه به طوروسیعی برای تخمین خواص پتروفیزیکی مخزن که به طور مستقیم باعث محاسبات نفت قابل برداشت است، میگردد.
NMR درLow Resistive Reservoir دستگاهی بسیار مناسب میباشد چراکه relaxation time متفاوتی در مقا بل آب و نفت از خود نشان میدهد. ارتفاع اولیهُ spin echo یا سطح زیر منحنی T2 distribution متناسب با تعداد پروتونهای ئیدروژن (تخلخل) درون حجم حساس به NMR میباشد . دستگاه MRIL بسیار مناسب برای دیواره های چاه ناهموار میباشد (rogose borehole). برای مخازن ماسه ای چند مدل جهت تخمین permeability وجود دارد که ازآنها میتوان Free Fluid Model وmean T2 Model را ذکر نمود. برای مخازن کربناته این مدل ها جوابگونیستند وروش تازه ای در این جهت ابداع گردیده که استفاده ازپیک اولیه و انتهایی در نمودار T2 spectra می توانpermeability را تخمین زد.همچنین یکی دیگر از خواصی که در مخازن از اهمیت ویژه ای برخورداراست اشباع آب غیر قابل استحصال میباشد که در ازدیاد برداشت ثانویه وثالثیه نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و با دستگاه NMR قابل تخمین است. ویسکازیته نیز با استفاده از این دستگاه قابل تعیین است. همانطور که می دانیم منطقهُ گازی با توجه به cross- over در منحنی دانسیته و نوترون قابل تشخیص است امااین عمل همیشه اتفاق نمی افتد ولی با استفاده از روشهای DSMوTDA در اطلاعات NMR ، مناطق گازی قابل تشخیص میبا شند.
ارائه دهندگان : شاهين پرچه خواري
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 18
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/883-pgd115.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 14:59
: بكارگيري روشهاي تحليل سلسله مراتبي (AHP ) وPERT در تصميم گيري وكنترل پروژه حفاري

چکیده :

تحقيق حاضر با عنوان بكارگيري روشهاي تحليل سلسله مراتبي (AHP) و فن ارزيابي و بازنگري پروژه ها PERT) ) كوششي است براي استفاده از روشهاي علمي و كاربردي در اجراي تصميم گيري بهينه و كنترل يك پروژه حفاري ، كه قابليت تعميم در ديگر پروژه هاي مرتبط با كار حفاري را دارا باشد .
اين تحقيق در دو بخش تصميم گيري در مورد انجام يك پروژه حفاري با استفاده از روش AHP و كنترل پروژه با استفاده از روش PERT انجام گرفته كه در هر دو بخش از نرم افزارهاي متناسب استفاده گرديد . اين نرم افزارها عبارتند از EXPERT CHOICE و MSP كه قابليت استفاده از آنها در اين تحقيق نشان داده شده است .
در بخش تصميم گيري كه فاز نظري هر پروژه مي باشد با استفاده از فن تحليل سلسله مراتبي ، هدف ، معيارها و زير معيارها مشخص گرديده و با استفاده از مقايسه زوجي عوامل ، در يك فرآيند تصميم گيري گروهي گزينه برتربا استفاده از نرم افزار EC براي انجام يك پروژه حفاري مشخص گرديد . سپس با استفاده از روش PERT فعاليت ها و زير فعاليت هاي انجام يك پروژه حفاري مشخص ، زمانهاي محتمل ، خوش بينانه ، بد بينانه و هزينه هاي هر فعاليت تعيين شده و با استفاده از نرم افزار MSP پروژه مزبور از جنبه هاي مختلف مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار گرفته است . نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه استفاده از فن تحليل سلسله مراتبي درفاز نظري پروژه حفاري ، يعني انتخاب گزينه برتر ازميان پروژههاي ارائه شده ، ميتواند مارا در انتخاب بهينه وتصميم منطقي هدايت كند، به طوري كه گزينه پروژه حفاري مربوط به متقاضي داخلي حفاري در خشكي با 7/41% انتخاب گرديد. همچنين استفاده از تكنيك پرت باعث زمانبندي وتعيين زمان بهينه فعاليتها گشته و امكان انجام برنامه ريزي براي استفاده بهينه ازامكانات ومنابع را فراهم آورده است.
ارائه دهندگان : محمد علي بيك زاده
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 16
کلمات کلیدی : منابع كاري و منابع مصرفي معيا گزين مقايسه زوجي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/160-pgd122.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:00
: ارزيابي بهره‌وري حفاري چاه‌هاي نفت با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها

چکیده :

در بخش بالادستي صنعت نفت، حفاري چاه‌ها از فرآيندهاي محوري و پرهزينه صنعت مي¬باشد كه جايگاه ويژه¬اي در تداوم و توسعه توليد دارد. به لحاظ اين جايگاه، سازماندهي سيستم‌هاي مانيتورينگ بهره¬وري براي اين فرآيند به منظور تحقق سهم پيش¬بيني شده بهره¬وري در رشد اقتصادي اين بخش كه يك الزام قانوني در برنامه چهارم توسعه كشور است اجتناب¬ناپذير مي-باشد. در اين مقاله فرآيند مطالعه ارزيابي بهره‌وري حفاري چاه‌هاي نفت ميدان بي‌بي حكيمه را بررسي كرده و لزوم وجود سيستم‌هاي ارزيابي مستمر و مكانيزه بهره‌وري را بيان مي‌كنيم.ارائه دهندگان : محمدرضا عليرضائي* ، عبدالكريم عليمحمدي** و ابوالفضل كشوري*
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : ارزيابي بهره¬وري، حفاري چاه‌هاي نفت، تحليل پوششي داده¬ها، كارت امتيازي متوازن.

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/467-pgd123.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:01
ايجاد ارزش افزوده از اطلاعات فرآيند حفاري چاه‌هاي نفت

چکیده :

حفاري چاه‌‌هاي نفت فرآيند مهم و پيچيده در شركت‌هاي نفتي است كه نقش اساسي را در حفظ و توليد سطح توليد ايفا مي‌كند. شركت‌هاي بزرگ نفتي مانند شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مسئوليت برنامه‌ريزي و نظارت بر عمليات حفاري تعداد بسيار زيادي چاه نفت را برعهده دارند. فعاليت‌هاي انجام شده براي مديريت بر حفاري چاه‌هاي نفت و نظارت بر آن باعث توليد حجم انبوهي از داده‌هاي ارزشمند مي‌شود كه مي‌توان با ايجاد سيستم‌هاي نرم‌افزاري و پردازش آنها، محصولات نرم‌افزاري متنوعي توليد كرد. اين محصولات اطلاعاتي باعث ايجاد ارزش افزوده از اطلاعات حفاري مي‌شوند و بر نحوه عملكرد و فعاليت شركت درباره برنامه‌ريزي و نظارت عمليات حفاري تاثير بسزايي مي‌گذارند. در اين مقاله نقش اطلاعات گزارشات پيشرفت روزانه حفاري در فرآيند برنامه‌ريزي و نظارت عمليات حفاري را بيان كرده و مراحل ايجاد ارزش افزوده از اطلاعات آنرا بررسي مي‌كنيم.ارائه دهندگان : لفضل كشوري جاسم دشت‌بزرگي محمدرضا عليرضائي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : حفاري، گزارشات روزانه، ارزش افزوده اطلاعات، سيستم‌هاي نرم‌افزاري.


http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/21-pgd124.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:01
: بررسي آزمايشگاهي آلايندگي فلزات سنگين موجود در پسماندهاي حفاري

چکیده :

فلزات سنگين حاصل از فعاليت هاي اكتشاف، ‌حفاري، و توليد نفت بسته به نوع و غلظت آنها، به عنوان يکي از مهمترين آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از عمليات حفاري به شمار مي آيند. در اين مقاله علاوه بر شرح اثر نامطلوب اين آلاينده ها، به بررسي آزمايشگاهي و آناليز نمونه هاي مختلف سازند و پس ماند هاي لايه مختلف حفاري از جمله آغاجاري، ميشان، گچساران، پابده و آسماري و آب رودخانه کارون پرداخته شده است.ارائه دهندگان : منصور انبياء (عضو هيات علمي دانشکده شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران) احمد عطايي (رئيس پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب) محسن صفاريان( کارشناس ارشد امور پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب ) اميد زاداکبر( کارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشکده فني، دانشگاه تهران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 22
کلمات کلیدی : آلاينده، فلزات سنگين، حفاري، سازند

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/75-pgd125.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:02
: كاربرد نمودارهاي مقاومتي و صوتي در ارزيابي كل كربن آلي و بررسي عملكرد آن در سنگ منشاء پابده ميدان نفتي زيلايي

چکیده :

ابزارهاي نمودارگيري مقاومتي و صوتي در ارزيابي مخازن نفت اهميت بسزائي دارند و هر يك داراي خصوصيات منحصر بفردي مي باشند. ابزار نمودارگيري مقاومتي DLL داراي يك الكترود مركزيت دهنده جريان الكتريكي است كه اين جريان به سازند منتقل ميشود و بنا به تغيير مقاومت لايه ها جريان برگشتي هم تغيير مي كند و شناسائي مقاومت سازند صورت مي گيرد. ابزار نمودارگيري صوتي BHC داراي دو فرستنده است كه پالس صوتي را بشكل تناوبي مي‌فرستند و دو جفت گيرنده‌هاي آن بشكل متناوب موج را دريافت ميكنند. ميانگين ΔT ناشي از هر جفت گيرنده مشخص و محاسبه مي‌شود. در مطالعه حاضر سازند پابده در ميادين نفتي زيلائي مورد مطالعه قرار گرفت و از طريق نمودارهاي مقاومتي و صوتي مقدار و بلوغ حرارتي ماده آلي مقايسه گرديد. در اين ميدان سازند پابده متشكل از سنگ آهك رسي ، مارن و شيل مي‌باشد. تعداد 35 كنده‌ حفاري توسط دستگاه Eval6-Rock مورد آناليز قرار گرفت. نمودار‌هاي ژئوشيميايي تهيه شده مقدار ماده آلي، TOC، را 2/0% تا 8/2% نشان ميدهد. استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي (مقاومتي و صوتي) براي محاسبه TOC از طريق روش ΔlogR مورد استفاده قرار گرفتند. مقايسه ژئوشيميائي و پتروفيزيكي TOC، در ZE#5 (ميدان زيلائي) نشان ميدهد كه روش پتروفيزيكي همخواني خوبي با روش ژئوشيميائي دارد. مقدار LOM بدست آمده از طريق روش ΔlogR براي اولين بار در ايران محاسبه و برابر 11 و در محدوده پنجره نفتي قرار گرفت. تمامي اين شواهد سازند پابده را در ميدان زيلائي در رده خوب تا خيلي خوب قرار مي‌دهد.ارائه دهندگان : مهرداد مرادي، (خدمات نمودارگيري شركت ملي حفاري ايران )دكتر بهرام عليزاده،( عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : نمودارهاي مقاومتي و صوتيR , Δlog LOM, و TOC


http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1028-pgd126.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:03
شناسائي و طبقه بندي علل اصلي تاخيرات در پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در جنوب ايران

چکیده :

تاخيرات در پروژه هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز بسيار متداول مي باشد. اين تحقيق نتايج حاصل مصاحبات انجام شده براي شناسائي و ارزيابي اهميت هر يک از عوامل موثر در تاخيرات در پروژه هاي انجام شده در ايران را ارائه مي نمايد. اين مقاله عوامل اصلي تاخير در هنگام برپايي ، ترخيص ، جابجايي، تاخير در هنگام عمليات حفاري و تاخير در انجام عمليات راندن جداري و تکميل چاه مورد بررسي قرار داده است. هر يک از عوامل اصلي علل خاص خود را دارد. براي مثال گير لوله ها و يا تعميرات جزئي مکانيکي در مرحله عمليات حفاري باعث تاخير مي گردند. در ادامه برخي پيشنهادات مانند استفاده از روش هاي نوين و تبادل اطلاعات جهت کاهش اثرات تاخيرات ارائه گرديده است.
داشتن يک برنامه موثر کاري به علاوه کنترل و پايش پروژه ها مي تواند در کم اثر نمودن عوامل تاخير سهم به سزايي داشته باشند. با اين وجود شايد مهم ترين عامل در ايجاد تاخيرات اين باشد که حفاري در ايران به عنوان يک پروژه در نظر گرفته نمي شود و اين به دليل ماهيت تکراري اين كار مي باشد.
ارائه دهندگان : دکتر آقا بخشي مهندس رامتين مدني خانم فرشته طلوعي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 63
کلمات کلیدی : برپائي جابجائي حفره: چاه: تكميل چاه :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/115-pgd127.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:03
طراحي و مدلسازي هيدروليك سيال حفاري درون چاه به كمك نرم افزار

چکیده :

موفقيت در كنترل و هدايت عمليات حفاري و جلوگيري از مشكلات حفاري از قبيل هرزروي، گير رشته حفاري، تميز سازي مناسب حفره و ... مستلزم بكارگيري روشهاي فني و مهندسي است كه خود نيازمند مجموعه اي از سرويسها و ابزار كه قادر به پشتيباني مراحل طراحي و كنترل عمليات مي باشند. در يك بررسي و مطالعه امكان سنجي بوسيله تكنولوژي هاي ويژه، شامل مجموعه اي از ابزار و نرم افزارهائي است كه حين مراحل طراحي جهت پشتيباني و كمك به جمع آوري اطلاعات، مدل سازي و طراحي مراحل عملياتي مي باشد. سرويسهاي طراحي شامل مدل سازي خصوصيات هيدروليك و شكست سازند براي ارزيابي دانستيه معادل گردش سيال حفاري ECD و تأثير آن روي پتانسيل ناحيه هرزروي مي باشند.
پارامترهاي اصلي در طراحي هيدروليك چاه عبارتند از:
 نرخ پمپ
 اندازه حفره و لوله هاي حفاري
 بازده تميز سازي حفره
 سرعت حفاري
 خصوصيات رئولوژي
عبارت "حالا مي پردازي يا بعد پرداخت مي كني" همه صنايع و محيط ها را تحت پوشش قرار مي دهد كمي استفاده بهتر از تكنولوژي كه باعث كاهش زمان غير مفيد NPT گردد به اين معني است كه كارفرما ميلياردها تومان سود كرده است. فهم و پيش بيني رفتار هيدروليكي ته چاه يك سيال حفاري در موفقيت و پرهيز از عدم پايداري ديواره چاه، شرايط كنترل چاه و هرزروي حائز اهميت است. اين مسئله خصوصاً در زونهايي كه فاصله بين گراديانت شكست و گراديانت فشار سازند (pore) كم است، اهميت بيشتري پيدا مي كند. در اين تلاش بي وقفه كه به مدت سه سال به طول انجاميد در كنار فعاليت عملياتي و كار روي دستگاه هاي حفاري موفق به طراحي نرم افزاري گرديديم كه قادر به مدلسازي هيدروليك سيال حفاري درون حفره در هر عمقي با دقت بسيار بالا مي باشد. با توجه به تحريم ايران از سوي آمريكا اهميت و نقش اين كار بسيار افزايش مي يابد. در اين مقاله به بررسي امكانات و توانمنديهاي اين نرم افزار مي پردازيم.
ارائه دهندگان : عباس روحي، (کارشناسي ارشد حفاری از NIDC و عضو هئيت علمي دانشگاه اميديه ) صادق حياوي، (كارشناس سيال حفاري شركت ملي حفاري)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : نرم افزار، هيدروليك سيال حفاري، رئولوژي، تميز سازي حفره

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/958-pgd128.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:04
شکل شناسی شکستگی های قابل تشخيص در نمودارهای تصويرگر دريکي ازمخازن ايران

چکیده :

واژة شكستگي (fracture) در زمين شناسي به صورت هاي مختلفي تعريف مي گردد، بعضي تعاريف جنبة توصيفي داشته، در حاليكه ساير تعاريف به صورت جزئي تري به اين مسأله پرداخته اند . محدودة ميان اين تعاريف معمولاً بيانگر تفاوت در نظرات و علايق مؤلفين آنها مي باشد. در بررسی شکستگی ها بوسيله نمودارهای تصويرگر شكستگي ها در تبديل از حالت استوانه اي ديواره چاه به يك صفحه مسطح، ممكن است به لحاظ شكل ظاهري و ميزان مقاومت، تفاوت هايي داشته باشند كه سبب شناسايي آنها از يكديگر ميگردد، بطور كلي در نگاره هاي حاصل از يك نمودار تصويرگر الكتريكي مانند نمودارFMI , شكستگي ها به 3 شكل شكستگي هاي عمودي , شكستگي هاي پلي گونال و شكستگي هاي مكانيكي ديده مي شوند.
در اين مقاله سعی بر آن است تا با انواع مختلف و نحوه تشخيص هر کدام از شکستگی ها آشنا شده و با نشان دادن نمونه هايی از اين شکستگی ها و مخصوصا شکستگی های مکانيکی در تصاوير حاصل از ابزار FMI , بصورت عملی با اين عوارض ساختمانی آشنا شويم.
ارائه دهندگان : جواد برات امامقلي- (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری) محمدکمال قاسم العسکري( – دکتری ژئوفیزیک مخازن و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : الگو. شکستگی. سنگ. تصاوير الكتريكي. نيروهاي تكتونيكي.
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/420-pgd129.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:05
فناوري حفاري زير فشار تعادل مخزن (UBD)

چکیده :

ذخاير طبيعي نفت و گاز در دنياي كنوني با توجه به تجديد ناپذير بودن آنها لزوم بكار گيري روشهاي نوين و بهينه در اكتشاف ، استخراج و بهره برداري از اين مخازن را امري ضروري و اجتناب نا پذير ساخته است. بدون ترديد افت فشار ناشي از برداشت زياد از اين مخازن موجب مي شود تا روشهاي حفاري سنتي فرا تعادلي بتدريج كارآيي خود را از دست بدهند. زيرا حفاري فرا تعادلي براي دستيابي به مخزن باعث بروز ضايعات جبران ناپذير به سنگ مخزن و همچنين منجر به افزايش بيش از حد هزينه ها مي شود. يكي از راههاي اصلي براي بدست آوردن راندمان بالا در حفاري چاهها و نيز تكميل و تعمير چاههای جديد و قديم بدون صدمه زدن به مخزن, حفاري فروتعادلي مي باشد. در اين تحقيق ضمن برشمردن مزاياي اين روش حفاري نسبت به روش متداول و معرفي سازندهاي كانديد, نحوه انتخاب سيالات حفاري فروتعادلي و شاخص هاي تعيين كننده دبي هاي بهينه عملياتي مورد بررسي دقيق قرار مي گيرد و نتيجه محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار Wellflo برای ميدان نفتي پارسی ارائه خواهد شد.ارائه دهندگان : محسن موسوي ، سرپرست عمليات UBD
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 10
کلمات کلیدی : تراوايي : حفاري فروتعادلي , سازند , فشار هيدروستاتيك , داليز ,
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1160-pgd130.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:05
كاربرد نمودارهاي مقاومتي و صوتي در ارزيابي كل كربن آلي و بررسي عملكرد آن در سنگ منشاء پابده ميدان نفتي زيلايي

چکیده :

ابزارهاي نمودارگيري مقاومتي و صوتي در ارزيابي مخازن نفت اهميت بسزائي دارند و هر يك داراي خصوصيات منحصر بفردي مي باشند. ابزار نمودارگيري مقاومتي DLL داراي يك الكترود مركزيت دهنده جريان الكتريكي است كه اين جريان به سازند منتقل ميشود و بنا به تغيير مقاومت لايه ها جريان برگشتي هم تغيير مي كند و شناسائي مقاومت سازند صورت مي گيرد. ابزار نمودارگيري صوتي BHC داراي دو فرستنده است كه پالس صوتي را بشكل تناوبي مي‌فرستند و دو جفت گيرنده‌هاي آن بشكل متناوب موج را دريافت ميكنند. ميانگين ΔT ناشي از هر جفت گيرنده مشخص و محاسبه مي‌شود. در مطالعه حاضر سازند پابده در ميادين نفتي زيلائي مورد مطالعه قرار گرفت و از طريق نمودارهاي مقاومتي و صوتي مقدار و بلوغ حرارتي ماده آلي مقايسه گرديد. در اين ميدان سازند پابده متشكل از سنگ آهك رسي ، مارن و شيل مي‌باشد. تعداد 35 كنده‌ حفاري توسط دستگاه Eval6-Rock مورد آناليز قرار گرفت. نمودار‌هاي ژئوشيميايي تهيه شده مقدار ماده آلي، TOC، را 2/0% تا 8/2% نشان ميدهد. استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي (مقاومتي و صوتي) براي محاسبه TOC از طريق روش ΔlogR مورد استفاده قرار گرفتند. مقايسه ژئوشيميائي و پتروفيزيكي TOC، در ZE#5 (ميدان زيلائي) نشان ميدهد كه روش پتروفيزيكي همخواني خوبي با روش ژئوشيميائي دارد. مقدار LOM بدست آمده از طريق روش ΔlogR براي اولين بار در ايران محاسبه و برابر 11 و در محدوده پنجره نفتي قرار گرفت. تمامي اين شواهد سازند پابده را در ميدان زيلائي در رده خوب تا خيلي خوب قرار مي‌دهد.ارائه دهندگان : - دكتر بهرام عليزاده،( عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز) مهرداد مرادي، (خدمات نمودارگيري شركت ملي حفاري ايران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : نمودارهاي مقاومتي و صوتيR , Δlog LOM, و TOC

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/553-pgd131.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:06
حفاري زيرتعادلي؛ رويکردي جهت افزايش بهره وري و کاهش مشکلات حفاري

چکیده :

مسئله اي که اغلب کارشناسان جامعه جهاني نفت بر آن توافق نظر دارند، اين است که بيشتر مخازن هيدروکربوري بالغ جهان در دوره انتهايي تخليه خود قرار دارند و دستيابي به مخازن حفاري نشده جديد و توليد بشتر از مخازن موجود نيازمند استفاده از روش هاي و تجهيزات جديد مي باشد. از جمله تکنيک هايي که جهت رسيدن به اين مقصود به سرعت در حال توسعه مي باشد، حفاري زير تعادلي است.
کاهش آسيب سازند، جلوگيري از گير کردن لوله هاي حفاري، حفاري در مخازن شکافدار و مخازن گازي با فشار و تراوايي کم، افزايش نرخ نفوذ، ارزيابي سازند در حين حفاري، مزيت هاي زيست محيطي، کاهش هزينه، افزايش عمر مته و هزينه کمتر گل از مزيت هاي حفاري زيرتعادلي است.
از آنجا که تکنولوژي حفاري زيرتعادلي، داراي پتانسيل هاي زيادي جهت افزايش ارزش سرمايه مي باشد، جهت دستيابي به اين پتانسيل ها بايد از سرمايه ها و تکنولوژي هاي موجود به طور شايسته و مناسب و به طور همزمان استفاده کرد و لازمه اين کار، طراحي مناسب مهندسي، مديريت مهارت هاي علمي، بهداشت، ايمني و محيط زيست و مديريت مؤثر پروژه است که باعث مي شود تا عمليات حفاري با ايمني بالا و به صورت موفقيت آميزي انجام گيرد.
ارائه دهندگان : داود فراوش (دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي- مخازن هيدروکربوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه) 2محمد علي اسديان ( دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي حفاري و بهره برداري دانشگاه صنعت نفت اهواز)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : حفاري زيرتعادلي؛ کاهش مشکلات حفاري؛ افزايش ارزش اقتصادي مخازن.

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/716-pgd132.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:07
چالشها و راهكارهاي توسعه خدمات نمودارگيري

چکیده :

نمودارگيري يكي از ارزشمندترين و تخصصي ترين خدمات صنعت نفت مي باشد.اين خدمات در چاههاي نفت و گاز از ابتداي حفاري تا پايان حفاري و تكميل چاه و به توليد رساندن چاه نقش عمده و بسزائئ در اخذ اطلاعات ايفا مي كند.تشخيص و ارزيابي لايه هاي زمين، ارزيابي سيال درون مخزن ، ارزيابي پتروفيزيكي لايه هاي زمين ، اندازه گيري جرم مخصوص لايه ، تعيين تخلخل اوليه و ثانويه ، اندازه گيري سيمان بندي پشت لوله جداري و كسب اطلاعات از چاههاي در حال توليد نمونه اي از فعاليتهائي است كه ابزار نمودارگيري در اختيار مهندسين ارزيابي مخازن قرار ميدهد.
قبل از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ،اينگونه خدمات كلا توسط شركتهاي خارجي انجام ميگرديد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از فرمان مبارك حضرت امام (ره) بتدريج ماشين آلات و تجهيزات جديد نمودارگيري تهيه و در حال حاضر اين اداره داراي 10 دستگاه واحد نمودارگيري بوده كه در ميادين خشكي و دريائي مشغول فعاليت مي باشند.در طي اين مدت تلاش شده كه اين صنعت مجهز به جديدترين دستگاهها گرديده و با تكنولوژي روز دنيا به جلو گام برداشته شود.
اداره خدمات نمودارگيري در سال 1368 با خريد دو دستگاه و سرمايه گذاري 5/5 ميليون دلار شروع به كار و درحال حاضر در بخش نمودارگيري 9 يونيت خشكي و 1 يونيت دريايي با سرمايه گذاري 80 ميليون دلار به فعاليت مشغول هستند .عمليات انجام شده از سال 1368تا پايان سال 86 به تعداد 4600 عمليات بوده است و تا كنون بيش از 280 ميليون دلار درآمد داشته است.
پرسنل شاغل در اين اداره كل حدود 135 نفر رسمي و پيماني مي باشند ، كه بيش از 60 درصد اين پرسنل فارغ التحصيل دانشگاهي هستند .
آموزش هاي داخل و خارج از كشور براي كليه پرسنل شاغل برنامه ريزي و اجرا شده است .
بديهي است كار با اين ابزار به تخصص ويژه اي نياز دارد.با توانمندي ويژه اي كه در اين اداره وجود دارد ساليانه از خروج بيش از 25 ميليون دلار ارز از كشور جلوگيري مي نمايد.

در تنگناي تحريمهاي اقتصادي كاركنان اين اداره هم خود را جزم كرده تا نه تنها از امكانات موجود به خوبي نگهداري كرده بلكه در زمينه طراحي ، ساخت و نوآوريهاي فني اقدامات موثر و قابل توجهي انجام داده اند.طراحي وساخت بردهاي الكترونيكي بسيار پيشرفته ،ساخت بيش از 50 درصد قطعات فلزي ،ساخت كليه اورينگها و قطعات پليمري ، طراحي و ساخت گلوله هاي مشبك كاري و بسياري موارد ديگر تاثير تحريم اقتصادي را به حد اقل رسانده است به نحوي كه تا كنون هيچگونه وقفه اي در انجام وظايف و تعهدات اين اداره پيش نيامده است و آمار موجود نشان ميدهد كه حجم فعاليتهاي آن ساليانه افزايش نيزيافته است.
آمار موجود نشان ميدهد كه با توجه به امكانات فعلي سهم شركت ملي حفاري ايران از بازار نمودارگيري در خشكي در حدود 45 درصد و در دريا در حدود 10 درصد مي باشد.
خدمات نمودارگيري شركت ملي حفاري از ابتداي تاسيس تا كنون ضمن انجام خمات مورد نياز واحدهاي متقاضي ،خمات برجسته اي نيز به انجام رسانده كه نشان از اعتماد به نفس كاركنان و مسئولين اين شركت ميباشد.
- ساخت گلوله هاي مشبك كاري در اندازه هاي 16/11-1 و8/1-2 و استفاده از آنها از سال 1374 تا كنون.
- نمودارگيري اولين چاه افقي حفاري شده در ايران در سال 1381 در ميدان گازي خانگيران.

- نمودارگيري و راندن ابزار در چاههاي كج و افقي با استفاده ازدستگاه لوله مغزي سيار و همچنين لوله هاي حفاري.
- نمودارگيري در چاههاي زمين گرمائي سبلان با درجه حرارت 300 درجه سانتي گراد.لازم به توضيح مي باشد كه هيچكدام از شركتهاي فعال در ايران داراي اين امكانات نمي باشند.كيفيت عمليات به گونه اي بوده كه مورد تحسين شركت خارجي مشاور سازمان انرژيهاي نو قرار گرفته است.
- مشبك كاري چاه 308 مارون كه در لايه هاي گروه خامي حفاري گرديده و داراي فشار 17000 پام و درجه حرارت 150 درجه سانتي گراد ميباشد.اين عمليات كه در عمق 5600 متري انجام گرفته است در نوع خود يك ركورد محسوب ميگردد. به نحوي كه شركتهاي ديگر از انجام آن انصراف دادند.اما كارشناسان اداره خدمات نمودارگيري با مطالعه و همفكري با مهندسين شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب توانستند با اطمينان و ايمني كامل اين عمليات را انجام دهند.در اين عمليات از تجهيزات كنترل فشار 15000 پام استفاده گرديد.
بدليل استفاده از گل حفاري با وزن 140 پي سي اف ،پائين بردن ابزار بسيار مشكل و وقت گير بود.لذا تمهيداتي بكار برده شد تا تفنگ مشبك كاري در عمق مورد نظر قرار گرفته و عمليات با موفقيت انجام شود.
كاهش زمان ماندن تفنگ مشبك كاري در چاه نيز بسيار مهم بود. با توجه به دماي بسيار زياد ته چاه ،احتمال از كار افتادن فيوز ،فتيله وگلوله ها بسيار محتمل بود.خوشبختانه با تلاش مهندسين و ساير دست اندركاران اين عمليات ،اين مهم به خوبي انجام گرفت.تفنگ مورد استفاده در اين عمليات در مرحله اول 8/1-2 نوع LINK JET و در مرحله دوم تفنگ 2 اينچ HSD بود ،كه در مجموع 45 متر مشبك گرديد

و در نهايت مشكل ابزار تله متري كه تا ابتداي سال 1384 منجر به خرابيهاي زياد در عمليات نمودارگيري و افزايش زمانهاي توقف و انتظارات شده بود ، توسط كارشناسان اين بخش بكلي رفع گرديد.
بيشتر اين مشكل با توجه به آناليزهاي بعمل آمده و بررسيهاي گروه مجرب تعميرات الكترونيك ، ناشي از خرابي تراشه ساخت شركت ACTEL در ابزارتله متري نسل D2TS بوده است .
با توجه به اينكه تراشة مورد نظر قابل برنامه ريزي بوده و برنامه استفاده شده در ابزار تله متري توسط شركت سازنده قفل شده و امكان دسترسي به نرم افزار جهت مهندسي معكوس يا كپي كردن ناممكن بود .
كار بزرگي كه توسط كارشناسان بخش تعميرات الكترونيك نمودارگيري انجام شده ، طراحي مجدد و پياده سازي در يك ACTEL خام بود
ارائه دهندگان : سياوش خوش نظر–(رئيس اداره كل خدمات نمودارگيري شركت ملي حفاري ايران
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 12
کلمات کلیدی : نمودارگيري ،مدلسازي مخزن ،تخلخل ،اشباع آب و نفت ،نمودارهاي ارزيابي مخزن ،نمودارهاي چاههاي توليدي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/116-pgd133.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:08
بررسي خوردگي در رشته حفاري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ضايعات

چکیده :

خوردگي يكي از عوامل مخرب در كليه صنايع از جمله صنعت حفاري مي باشد .اين پديده هر ساله صدمات و هزينه هاي سنگيني به اين صنعت وارد مي نمايد.درصنعت حفاري ،سيال حفاري مهمترين عامل خوردگي است.در عمليات حفاري انواع خوردگي ممكن است رخ دهد كه عبارتند از خوردگي يكنواخت،خوردگي حفره اي،خوردگي توام با تنش،خوردگي سايشي،خوردگي خستگي ،خوردگي گالوانيك و كاويتاسيون.از عواملي كه بر خوردگي موثرند مي توان به PH ،اكسيژن،ازن ترپوسفري،فشار،دما،مه دود فتوشيميايي،بارش اسيدي ناشي از اكسيدهاي گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن خروجي از موتورها،پوسته اكسيدي و از همه مهمتر وجود سولفيد هيدروژن اشاره نمود. در انتخاب مواد براي شرايط مختلف كاري بايد دقت ويژه اي مبذول داشت.انتخاب مواد براي كار در محيط هاي حاوي H2S بايد بر اساس استاندارد NACE MR0175 صورت گيرد.روش هايي براي جلوگيري از خوردگي در صنعت حفاري پيشنهاد مي شوند كه عبارتند از كنترلPH گل حفاري،استفاده از مواد كنترل كننده خوردگي،استفاده از پوشش هاي داخلي و خارجي براي لوله هاي حفاري و مخازن،انتخاب مواد مناسب مطابق با استاندارد و آموزش پرسنل دستگاه هاي حفاري.ارائه دهندگان : اصغر صادق آبادي (كارشناس ارشد مديريت امور مهندسي شركت ملي حفاري ايران )عباس روحي، (كارشناس ارشد حفاري NIDC، فوق ليسانس مهندسي حفاري از دانشگاه رابرت گوردن و مدرس دانشگاه نفت اميديه)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : خوردگي ،سيال حفاري ،لوله حفاري،H2S ، پوشش TK34

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/439-pgd134.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:09
تكنولـوژي چاهـاي چند جانبــه

چکیده :

گروهي از افراد باتجربه كه با تجربيات چندگانه خود در مورد چند چاهي و گسترش اين

تكنولوژي براساس مقدار و نوع وسيلة حمايت كننده و تطبيق آنها با يكديگر فعاليت مي كنند .

اين متخصصين راهها را آسان و انجام عمليات را بنحوي ساده مي كنند تا با حفر يك چاه و دستيابي به چاههاي مجاور بتوان به

سهولت طراحي و بررسي نمود. كه در اين ميان به روشهاي TAML كه از Level # 1 تا Level # 6كه level # 1 آن

همان حفر يك چاه بصورت محوري و باز تا حفر چاههاي ديگر كه تا Level 6 ادامه خواهد داشت.

اين متخصصين جهت انجام عمليات يك چاه و دستيابي به چاههاي مجاور از طريق تكنولوژي چند چاهي انجام عمليات را به

نحوي آسان مي نمايند تا بتوان جهت حفاري حفره چند چاهي طراحي و بررسي لازم به آساني صورت گيرد كه در اين ميان از

روشهاي TAML كه از Level # 1 تا Level # 6 كه همان حفر يك چاه بصورت محوري و باز تا حفر چاههاي ديگر

كه تا Level # 6 ادامه خواهد داشت.
ارائه دهندگان : مسعود بيات –(كارشناس ارشد حفاري جهت دار)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 15
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/284-pgd135.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:09
: بررسي روند افزايش هزينه هاي حفاري Offshore در آبهاي هاي Deep و Shallow به تفکيک بخش در سالهاي گذشته و آتي

چکیده :

حفاري، اصلي ترين و پرهزينه ترين بخش از توسعه يک ميدان نفتي را تشکيل مي دهد. در سال هاي اخير، با افزايش قيمت هاي جهاني نفت، سرمايه گذاري و هزينه در اين بخش از صنعت نفت افزايش يافته است. حفاري روي دريا (Offshore) نيز از اين امر مستثني نيست. چنان که از سال هاي ابتدايي دهه حاضر، با افزايش قيمت هاي نفت، شاهد رشد بسيار سريع در هزينه هاي حفاري در اين بخش بوده ايم. اين مساله هر دو بخش آبهاي عميق (Deep) و آبهاي کم عمق (Shallow) را در بر مي گيرد.
هزينه هاي حفاري در اين دو نوع آب را مي توان به چهار بخش کلي تقسيم بندي نمود: هزينه هاي مربوط به دکل، هزينه هاي مهندسي، هزينه هاي زمين شناسي و در نهايت هزينه هاي پشتيباني. بسته به نوع حفاري، سهم هر کدام از بخش هاي ذکر شده متغير مي باشد.
در سال هاي ابتدايي دهه جاري، با افزايش قيمت هاي جهاني نفت، هزينه ها در ابتدا با رشد اندکي مواجه شدند. سپس به تدريج اين روند شتاب بيشتري گرفت و در نهايت پيش بيني مي شود درسالهاي آينده با رشد اندکي روبرو باشيم. چنان که در سالهاي ابتدايي دهه، با رشد حدود 6 درصد، و در سالهاي بعد از آن با رشد 20-30 درصد و در سالهاي آتي با رشدي در حدود کمتر از 5 درصد روبرو خواهيم بود و بعد از آن وارد دوران رکود نسبي در بخش حفاري در آبهاي کم عمق خواهيم شد. اين مساله ممکن است موجب گردد تا در سال هاي نخست دهه آينده ميلادي، با رکود و حتي کاهش سرمايه گذاري در اين بخش روبرو باشيم. امري که تنها افزايش قيمت هاي جهاني نفت و اقتصادي تر شدن برداشت از مخازن دريايي مي تواند آن را جبران نمايد.
در اين مقاله، به قدر مجال به بررسي افزايش هزينه هاي حفاري روي دريا و سهم هر کدام از بخش ها در اين افزايش خواهيم پرداخت.
ارائه دهندگان : رامين فروزنده امير عابدپور
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 10
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/717-pgd136.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:10
حفاري افقي در صنعت نفت تحولي شگرف در امر افزايش استخراج نفت از مخازن فراساحلي

چکیده :

نفت خام ترکيبي از مواد شيميايي آلي است که در شرايط خاص احيايي ، از تغييرات وسيع شيميايي بقاياي گياهان و جانداران خرد و ريزي که ميليون ها ، سال پپيش در دريا مي زيسته اند در نواحي خاصي از زمين تشکيل شده است . امروزه براي استخراج نفت ، به علّت پايين رفتن سطوح مخازن نفتي ، نياز به انجام حفاري هاي عميق مي باشد . مسائل مرتبط با حفاري عميق ، خصوصاً حفاري چاهها ي نفت از لحاظ جنبه هاي متفاوت عملياتي ابعاد گسترده تر ومختلفي دارد که از آن جمله مي توان مسائل مربوط به زوايه دار کردن حفاري که به صورت تدريجي در عمق تبديل به حفاري افقي شده و در حال حاضر از پيشرفته ترين تکنيک هاي حفاري است همچنين ميتوان به حفاري افقي اشاره نموده به منظور راه حلي براي افزايش برداشت در مخزنهاي نفت سنگين شروع شد وتوسعه يافت . در اين مقاله به حفاري هاي مختلف مورد استفاده در چاههاي نفتي پرداخته ميشود .ارائه دهندگان : محّمد رستگار مجتبي خاني ی سید علی نحو
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : حفاري افقي ـ مخازن نفتي ـ حفاري جهت دارـ عمليات اکتشافي

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/428-pgd137.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:10
حفاري چاههاي عميق با درجه حرارت و فشار بالا

چکیده :

تاكنون تعداد 414 حلقه چاه در ميدان نفتي مارون حفاري شده كه عمدتاً در لايه هاي آسماري و بنگستان بوده است اما حفاري چاه شماره 222 مارون به عنوان اولين چاه تكميل شده در مخزن خامي كه در حال حاضر در مدار توليد است در ميان اين همه چاه بسيار ويژه مي باشد.اين ويژگي به علت وجود حجم قابل توجه گاز شيرين با فشار بسيار زياد (12550 پام در عمق 4865 متري) و حفاري آن به علت عمق زياد و همچنين طراحي لوله هاي جداري و وسايل تاج چاه و ادوات رشته تكميلي كه بتواند اين فشار بسيار زياد را تحمل نمايد مي باشد. در اين مقاله سعي شده منحصراً در مورد اهداف – مشكلات و نكات مهم در حفاري و طراحي وسايل چاه همچنين مسائل مهم در طراحي و ساخت تأسيسات سطحي بهره برداري آن بحث شود.ارائه دهندگان : محمد منجزي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/595-pgd138.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:11
تولید صیانتی از مخازن کربناته شکافدار (تاثیر مثبت کاهش دبی تولید بر افزایش ضریب برداشت)

چکیده :

اگر چه در اغلب مباحث مدیریتی مرتبط با مخازن هیدروکربوری کشور اصطلاح "تولید صیانتی" از مخازن همواره مطرح می گردد ولی هنوز تعریف جامعی از "تولید صیانتی" ارائه نشده است. در مدیریت مخـازن هیدروکـربوری دو تفکر مبتنی بر دو سـاختار متفاوت شرکتهـای فعال مطرح می باشد: 1- تفکر حاکم بر شرکتهای ملی نفت که بدنبال حداکثر نمودن تولید از مخازن می باشند. 2- تفکر حاکم بر شرکتهای نفتی خصوصی و چند ملیتی که افزایش دبی تولید و سریع رسیدن به درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز تولیدی بمنظور سرمایه گذاری جدید و کسب سود بیشتر می باشد.
با توجه به عملکرد معکوس دبی تولید در مقابل ضریب برداشت، بدیهی است که از منظر این دو دیدگاه تولید صیانتی تعریف یکسان نخواهد داشت. با توجه به تجدیدناپذیر بودن ذخایر هیدروکربوری انتظار می رود روز به روز بر ارزش آن افزوده گردد و سیر صعودی قیمت آن (با کم شدن ذخایر) شتاب بیشتری یابد.
ارائه دهندگان : دکتر ولی احمد سجادیان(-عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، مدیر امور فنی شرکت نفت و گاز اروندان)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/880-pgd139.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:11
رفع مشکلات حفاری و دست یافتن به لوله جداری تولیدی با قطر بالا با استفاده از لوله آستری موقت قابل انبساط

چکیده :

يكي از موارد اصلي در برنامه حفاري يك چاه، برنامه راندن لوله هاي جداري مي باشد. اصولاً هدف از راندن لوله هاي جداري يا casing ، جدا كردن لايه هاي فشاري مختلف مي باشد.
حال در نظر داشته باشيد كه در حفاري يك چاه، ممكن است با مشكلات عديده اي از قبيل سازندهاي پر فشار و كم فشار، سازند هاي شلي، سازند هاي تركدار، سازندهاي ناپايدار و ... مواجه شويم و پس از حفاري هر كدام از اين سازندهاي مشكل ساز، مجبور هستيم يك رشته لوله جداري يا نهايتاً يك رشته لوله آستري برانيم. نتيجه اين كار مستلزم تقبل مخارج زياد لوله جداري و آستري مي باشد، همچنين از چاه خود يك تلسكوپ ساخته ايم كه قطر نهايي آن بسيار كوچك است و نمي توانيم بهره برداري مناسبي از چاه داشته باشيم.
لوله آستري موقت (Alternative Borehole Liner) عبارت است از يك قطعه لوله قابل انبساط كه پس از حفاري قسمت مشكل ساز چاه، درون چاه رانده مي شود، سپس به راحتي توسط ابزار گردشي منبسط شده و به ديواره چاه مي چسبد، سپس سيمان كاري شده و پس از آن ادامه حفاري با همان اندازه مته قبلي ادامه مي يابد. يعني بدون اينكه قطر چاه را كوچكتر كرده باشيم، منطقه مشكل ساز چاه را ايزوله كرده و به حفاري ادامه داده ايم و نهايتاً لوله جداري يا آستري توليدي خود را با قطر مناسبتري نصب مي كنيم. در حالي كه اگر مي خواستيم به روش معمول عمل نماييم ميبايست پس از اتمام حفاري ناحيه مشكل ساز، يك رشته لوله جداري يا آستري برانيم و با يك مته كوچكتر به حفاري ادامه دهيم. در این مقاله تکنولوژی فوق را معرفی نموده، اجزا و مراحل نصب این سیستم را تشریح کرده و به ذکر چند نمونه استفاده عملی از این سیستم و نتایج بدست آمده می پردازیم.
ارائه دهندگان : علي هوشمند، (سرپرست پژوهش و توسعه، شركت حفاري شمال)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : حفاری، سازند پر فشار، سازند کم فشار، ، فشار هیدروستاتیکی، لوله جداری، لوله جداری موقت
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/538-pgd140.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:12
تكنولـوژي چاهـاي چند جانبــه

چکیده :

گروهي از افراد باتجربه كه با تجربيات چندگانه خود در مورد چند چاهي و گسترش اين

تكنولوژي براساس مقدار و نوع وسيلة حمايت كننده و تطبيق آنها با يكديگر فعاليت مي كنند .

اين متخصصين راهها را آسان و انجام عمليات را بنحوي ساده مي كنند تا با حفر يك چاه و دستيابي به چاههاي مجاور بتوان به

سهولت طراحي و بررسي نمود. كه در اين ميان به روشهاي TAML كه از Level # 1 تا Level # 6كه level # 1 آن

همان حفر يك چاه بصورت محوري و باز تا حفر چاههاي ديگر كه تا Level 6 ادامه خواهد داشت.

اين متخصصين جهت انجام عمليات يك چاه و دستيابي به چاههاي مجاور از طريق تكنولوژي چند چاهي انجام عمليات را به

نحوي آسان مي نمايند تا بتوان جهت حفاري حفره چند چاهي طراحي و بررسي لازم به آساني صورت گيرد كه در اين ميان از

روشهاي TAML كه از Level # 1 تا Level # 6 كه همان حفر يك چاه بصورت محوري و باز تا حفر چاههاي ديگر

كه تا Level # 6 ادامه خواهد داشت.
ارائه دهندگان : مسعود بيات –كارشناس ارشد حفاري جهت دار
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 15
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/781-pgd141.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:13
اندازه گيري تخلخل و تعيين سنگ شناسي در مخازن نفت و گاز به وسيله چاه نگاري هسته اي

چکیده :

در هنگام کشف و حفاري يک مخزن هيدروکربني، اولين سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا ذخيره آن اقتصادي است، يا خير. که جواب آن به مقدار تخلخل سنگ مخزن بستگي دارد زيرا محل ذخيره سيال مخزن است. براي به دست آوردن اين پارامتر و همچنين تعيين سنگ شناسي، سازندهاي طبقات زمين، زمين شناسان و مهندسان نفت به دنبال روشي آسان، ارزان و سريع بودند که بتوانند تمام عمق چاه را در بربگيرد و به جاي نمونه گيري به کار رود.
در صنايع بالا دستي نفت ابتدا از روش هاي الکتريکي براي اين کار استفاده مي شد که داراي معايبي همچون، به دست آوردن مقدار کيفي تخلخل و از نظر نوع سنگ شناسي« فقط مي تواند قابليت عبور و يا عدم عبور سيال را نشان دهد» و عدم کار برد در چاه هاي جدار گذاري شده مي باشد.
به طور کلي، چون عناصر راديو اکتيو (هسته اي) در پوسته زمين و در سنگ هاي رسوبي يافت مي شود مي توان مقدار اشعه ساطع شده طبيعي ناشي از مواد هسته اي درچاه هاي نفت و گاز را به وسيله آشکار سازهاي مخصوص اندازه گيري کرد و يا دو پارامتر گفته شده در قبل را به وسيله بمباران سازنده به وسيله نوترون هاي پر انرژي و يا اشعه گاما و بعد ثبت پاسخ سازند در برابر اين تحريک را به دست آورد.
ما در اين مطالعه به بررسي کار برد چاه نگاري هسته اي در به دست آوردن ميزان ذخيره نفت مخزن و همچنين تعيين دقيق سنگ شناسي آن مي پردازيم در اين مقاله ما به بررسي سه روش از کار برد چاه نگاري هسته اي در صنايع بالا دستي نفت پرداخته ايم. اين روش ها به دليل ما هيت يکسان داراي برخي مشخصات مشترک هستند که به شرح آن مي پردازيم.
در روش اول به اندازه گيري پرتوهاي طبيعي گاما توسط مواد هسته اي موجود از مخازن به وسيلۀ آشکار سازهاي مي پردازيم.
در روش دوم و سوم سازند به وسيله نوترون پر انرژي و اشعه گاما تحريک مي شود که پاسخ سازند به اين تحريک ها ثبت و بررسي مي شود.
مزيت استفاده چاه نگاري هسته اي به دست آوردن مقدار کمي تخلخل و تعيين کردن دقيق سنگ شناسي لايه هاي زير زميني است همچنين اين روش ها را در چاه هاي لوله گذاري شده نيز مي توان استفاده کرد.
ارائه دهندگان : سید علی نحوی3 مجتبي خاني2 سيد امير فرزانه1
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : چاه نگاري ـ راديو اکتيو ـ صنعت نفت ـ انرژي هسته اي ـ تخلخل سنگ شناسي

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/846-pgd143.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:14
بنتونيت و نقش آن در سيال حفاري

چکیده :

بنتونيت (Bentonite) سنگي است كه بخش اعظم آن را كانيهاي رسي (ذرات بسيار ريز با ابعاد كمتر از2µm )تشكيل مي دهند. از نظر ويژگيهاي زمين شناسي، بنتونيت، لايه هاي رسي غني از مونتموريونيت ـ بدليت بوده که همراهان ديگري نيز دارد. بايد توجه داشت که بنتونيت کاني نبوده بلکه مجموعه اي از کانيها در کنار يکديگر سنگ بنتونيت را تشکيل ميدهند. محيط تشكيل اين سنگ، آبهاي كم عمق، كم انرژي و آب هواي معتدل است.
بدون شک نقش بنتونيت در صنعت حفاري، خاصه در ترکيب سيال حفاري غير قابل انکار است. ويژگي هاي منحصر بفرد اين سنگ باعث شده است که گل شناسان از بنتونيت بعنوان يک ماده افزودني چند منظوره در ساختمان سيال حفاري خود استفاده نمايند. از مهمترين کاربردهاي بنتونيت ميتوان به سرد و لغزان کردن مته و ساق حفاري، تميز کردن ته چاه و مته، انتقال خرده ها به سطح زمين، کنترل هرزروي و غيره اشاره کرد که تمامي اين اعمال توسط خواصي همچون لغزانندگي، گرانروي، وزن، مقاومت ﮊلي و توانايي در ديواره سازي ( Filtrate control ) ايجاد شده که اين سنگ در سيال حفاري بوجود مي آورد. بر اساس نوع کاتيون (Cation) موجود در کاني هاي رسي، بنتونيت هاي سديم دار و بنتونيت هاي کلسيم دار از مهمترين انواع بنتونيت مي باشند. بنتونيت هاي سديم دار (بنتونيت تيپ وايومينگ) بدليل ظرفيت بالاي جذب آب، تورم پذيري زياد و خاصيت ژلي بالا، مناسب ترين نوع بنتونيت در گل هاي پايه آبي بشمار مي روند.
درايران لايه هاي بنتونيتي بيشتر در سازند هاي توفي مثل سازند کرج (با سن ائوسن) و معادل اين سازند در ايران مرکزي يافت ميشوند
ارائه دهندگان : علي اکبر ايراجيان محمدعلي عباسي
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : بنتونيت، سيال حفاري، سازند کرج، گرانروي، وزن، مقاومت ﮊلي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/370-pgd144.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:14
نقش كنودونت ها در اكتشافات هيدروكربوري

چکیده :

در برخی از موارد، رسوبات كامبرين تا ترياس حاوي ميكروفسيل هاي فسفاته اي بوده كه تقريباً تنها بقاياي حفظ شده موجوداتي دريايي بنام كنودونت (conodont) هستند. رنگ ميكروفسيل هاي مذكور همانند يك دماسنج، نشان دهنده ميزان حرارتي است كه سنگ ها در برگيرنده اين فسيل ها تحمل كرده اند. اصولاً در دماي هاي پايين (دماي 50 تا 80 درجه سانتيگراد) رنگ ميكروفسيل هاي كنودونتي زرد روشن است با افزايش حرارت، رنگ اين فسيل ها در يك توالي تيره تر شده بطوريكه در دماي حدود 300 درجه سانتيگراد رنگ آنها بطور كامل سياه مي شود. چنانچه افزايش حرارت ادامه پيدا كند (دماي بيش از 300 درجه سانتيگراد) ميكروفسيل هاي كنودونتي به روشني گراييده و در نهايت (دماي بيش از 600 درجه سانتيگراد) كاملاً بلورين و شفاف مي شوند. با مشخص كردن هر محدوده رنگي در اين توالي تغيير رنگ، و تعيين حداقل و حداكثر حرارت مربوط به هر محدوده، مقياسي عددي را مي توان تعريف كرد كه از آن بنام ضريب تغيير رنگ (CAI) ياد مي شود. CAI در كنار ضرايب ديگر، يكي از عوامل مهم در تخمين و محاسبه رسيدگی حرارتی (thermal maturity) و پتانسيل هيدروكربوري است. جدا از مسايل مربوط به ضريب تغيير رنگ، ميكروفسيل هاي كنودونتي در چينه شناسي (stratigraphy) بايواستراتيگرافي (biostratigraphy) تعيين سن و تطابق (correlation) سازند هاي هيدروكربوردار متعلق به مخازن پالئوزوئيك و ترياس از اهميت قابل توجهي برخوردار هستند.ارائه دهندگان : 1جاسم دشت بزرگي 2-محمد حسن صالحي كسايي 3-هوشنگ محمودي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : اکتشافات هيدروکربوری، پتانسيل هيدروکربوری، رسيدگی حرارتی، کنودونت

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1213-pgd146.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:15
مديريت تفکيک و تثبيت پسماندهاي حفاري

چکیده :

فرآيند حفاري و توليد نفت و گاز، توليد كننده گونه هاي مختلفي از انواع پسماندها مي باشد. برخي از اين پسماندها، محصولات جانبي طبيعي ناشي از حفاري زمين مانند كنده هاي حفاري بوده و بعضي نيز ناشي از مواد لازم براي حفاري چاه مانند سيالات حفاري و افزودني هاي آنها هستند. پسماندها را مي توان به سه دسته پسماندهاي حفاري، آب توليد شده و پسماندهاي مرتبط طبقه بندي كرد. اولين و مهمترين مرحله در مديريت پسماندهاي حفاري، تفكيك كنده هاي حفاري جامد از گل هاي حفاري مايع و تثبيت آنها است. در اين مقاله به بررسي جامع مديريت تفکيک و تثبيت پسماندهايب حفاري پرداته شده است.ارائه دهندگان : علي اکبر ايراجيان محمدعلي عباسي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : اکتشافات هيدروکربوری، پتانسيل هيدروکربوری، رسيدگی حرارتی، کنودونت
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1230-pgd147.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:15
: لزوم انجام مطالعات زيست محيطي در صنعت حفاري

چکیده :

امروزه انجام پروژه¬هاي حفاري در مقياس ملي و بين المللي مستلزم ارائه گزارشات ارزيابي زيست¬محيطي قبل و بعد از انجام حفاري است. عمليات حفاري يك چاه نفت از ابتدا تا انتها، اثرات متعددي را بر روي محيط اطراف كه همانا محيط زيست مي باشد خواهد گذاشت. حفر گودال¬هاي زميني در جوار دستگاه هاي حفاري،جهت دفع مواد زائد ،پساب و كنده هاي حفاري ، نفوذ سيال حفاري به درون سازند در حين عمليات حفاري ، دفع پساب و كنده هاي بدون آب دريا و چند نمونه ديگر از مواردي هستند كه باعث آلودگي منابع آب و محيط زيست مي شود. پروژه هاي صنعتي يا عمراني در صورتي ماندگار و براي جامعه زيستي مقبول واقع خواهد شد كه در راستاي اهداف توسعه پايدار طرح ريزي و اجرا شود .بدين منظور توجه به اثرات زيست محيطي كه يكي از مهمترين اركان توسعه پايدار است در اجراي پروژه هاي نفتي انكارناپذير خواهد بود.با توجه به نقش مهم و استراتژيك نفت و توسعه آن در سطح كشور و همچنين جديد بودن موضوع ارزيابي زيست محيطي استراتژيك در كشور پيشنهاد مي گردد از(Strategic Environment Assessment) SEA در اجراي پروژه هاي حفاري نفت استفاده گردد.ارائه دهندگان : سيده زهرا صمدي شركت ملي حفاري ايران - دانشجوي دوره دكتري تخصصي(.(Ph.D مهندسي منابع طبيعي
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : ارزيابي زيست محيطي استراتژيك، آلودگي منابع آب، توسعه پايدار، پروژه هاي حفاري.

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/525-pgd148.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:16
تزریق پسماند حفاری از طریق دالیز

چکیده :

در حفاری چاههای نفت/گاز از گل حفاری با ترکیبات متفاوت شیمیایی استفاده می شود که همگی این گلها پس از اتمام حفاری بعنوان پسماند برجا میماند که اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از این زائدات حفاری باعث شده است که مطالعات گسترده ای در ارتباط با کنترل آلودگی محیط زیست از طریق بکارگیری تکنولوژی های مختلف در ارتباط با تصفیه این پسماندها انجام گیرد.در اینجا روش دیگری معرفی شده است که هیچگونه تصفیه ای بر روی گل انجام نمی شود و تمامی زائدات حفاری مستقیما از طرق دالیز درون چاه تزریق می شود. در روش فوق دفع مواد جامد اضافي، به درون سازند ميباشد. بدين ترتيب كه ابتدا با توجه به عمق آبهای سطحی و مهیا بودن شرایط سازندی، سازند مورد نظر را در عمق مناسب شناسایی کرده و تمامی مواد برجا مانده از سیال حفاری و کنده های حفاری در حد فاصل بین جداری سطحی و جداری میانی درون سازند تزریق می شود. مواد جامد ابتدا با گل حفاری مخلوط و بصورت دوغاب در مي آیند به طوري كه قابل پمپ كردن باشد. سپس اين دوغاب را درون سازندي كه از قبل در هنگام حفاري شناسايي كرده ايم بصورت عمليات TOP JOB در بين فضاي بين جداري و سازند تزريق مي كنيم و سپس پشت سر آن دوغاب سيمان را پمپ كرده و فضاي بين جداري و سازند سيمان ميشود. با استفاده از این روش علاوه بر اینکه هزینه ای برای تصفیه پسماندهای حفاری صرف نشده است، در مدت زمان بسیار اندک از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری خواهد شد.ارائه دهندگان : سیدعلیرضا شرکاء (از معاونت فنی-حفاری مناطق نفتخیز جنوب ، اداره برنامه ریزی چاههای توسعه ای ) جاسم دشت بزرگی( از معاونت فنی-حفاری مناطق نفتخیز جنوب ، اداره مطالعات ویژه و تکنولوژی حفاری)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : TOP JOB ، SOLID CONTROL ، ZERO DISCHARGE ، BURST PRESSURE ، COLLAPSE PRESSURE ، PERMEABLE ZONE تزریق پذیری ، رئولوژی ، کنده حفاری ، پسماند حفاری ،
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/350-pgd149.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:17
بررسي انواع سيستمهاي کنترل فوران گيرهاي زير دريايي

چکیده :

وجود ذخاير نفت وگاز در درياي خزر و عمق زياد آن، نياز به استفاده از سکوهاي نيمه شنا ور را در مقايسه با درياهاي جنوب جهت حفاري و دسترسي به مخازن هيدروکربني اجتناب ناپذیر مي کند.
در همين راستا سکوي حفاري نيمه شناور ايران البرز طراحي و مراحل پاياني ساخت آن جهت تحويل به شرکت حفاري شمال در حال انجام مي باشد.
لازم به ذکر است که فوران گيرها ( BOP) در سکوي فوق بر خلاف سکوهاي پايه دار(jack up) که روي سطح قرار مي گيرند، در بستر دريا و بعضأ در اعماق زیاد نصب مي شوند واز روي سکو توسط سيستمهاي هيدروليکي قابل کنترل مي باشند.در اين مقاله تعدادي از سيستمهاي کنترل فوران گيرهاي زير دريايي معرفي مي گردند.
ارائه دهندگان : محمدکاظم اوليايي ،کارشناس تجهیزات زیر دریایی، شرکت حفاری شمال
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 17
کلمات کلیدی : سکوي نيمه شناور- آبهاي عميق- فوران گيرهاي زيردريايي- سيستمهاي کنترل

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/513-pgd150.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:17
فناوری Chockfast در نصب تجهیزات صنایع فراساحل و بررسی و تحلیل این عملیات در نصب وینچ های لنگر سکوی حفاری نیمه شناور ایران البرز

چکیده :

sChockfast علامت تجاری ثبت شده Epoxy Resinsمیباشد که از زمان معرفی آن در سال 1963 توسط ITW Philadelphia Resins تائیدیه های سازمان های گواهی دهنده بین المللی را دریافت نموده است. Chockfast ترکیبی روان بر پایه صمغ میباشدکه در دمای طبیعی به جسم فوق العاده پایدار و سختی تبدیل میشود، از این چسب پلاستیکی درصنایع فراساحل به منظور از بین بردن فضای خالی پایه ماشین آلات اصلی و کمکی و محکم کردن آنها به عرشه استفاده میشود.
انواع Chockfast و عملیات Chockfast نارنجی به طور کامل تشریح شد و مشکلات این عملیات برای وینچ های لنگر سکوی حفاری نیمه شناور ایران البرز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که نتایج این بررسی می تواند در حصول اطمینان از کیفیت نصب، تعمیرات و ایمنی راه اندازی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله Chockfast و عملیات کاربردی آن به طور کامل بررسی و معرفی گردید. نتایج این بررسی فوائد و مزایای استفاده از Chockfast را نسبت به سایر Chockها در نصب مطمئن کلیه ماشین آلات و تجهیزات در صنعت مشخص می سازد.
ارائه دهندگان : سید علیرضا صاحبی، (کارشناس ارشد مکانیک- تبدیل انرژی) مجتبی مهرزادی ، (کارشناس برق قدرت) محسن طاهری لیوانی،( کارشناس صنایع- تولید صنعتی)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 0
کلمات کلیدی : Chockfast، Chockfast Orange، فراساحل، سکوی حفاری نیمه شناور.
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/786-pgd152.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:18
تکنولوژي جامد سازي و تثبيت ( ) براي مديريت پسماند هاي حاوي ارسنيک

چکیده :

قوانين زيست محيطي جديد، تقاضاي تکنولوژي آسان و کم هزينه براي پردازش و تبديل پسماندهاي حاوي ارسنيک به فرم قابل دورريز را افزايش داده است روش هاي گوناگوني براي پردازش و تبديل پس ماندهاي حاوي ارسنيک به فرم قابل دورريز، وجود دارد که از آن جمله مي توان به ترسيب بوسيله آهک اشاره نمود. اين روش جامدات ناپايداري توليد مي کند. روش ديگر استفاده از سيمان Portland براي جامد سازي پس ماند حاوي ارسنيک مي باشد. همرسوبي با آهن نيز ديگر روشهاي پردازش و تبديل پس ماندهاي حاوي ارسنيک مي باشد. در اين مقاله به شرح فعاليت آزمايشگاهي و نيمه صنعتي در اين رابطه و مقايسه نتايج هر حاصل از هر روش پرداخته شده است.ارائه دهندگان : منصور انبياء* (عضو هيات علمي دانشکده شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران ) احمد عطايي (رئيس پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب) محسن صفاريان (کارشناس ارشد امور پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب ) اميد زاداکبر (کارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشکده فني، دانشگاه تهران)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 5
کلمات کلیدی : : ارسنيک، پسماند، حفاري
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/883-pgd153.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:18
تحليل تنش در قطعات سيستم Mudline Suspension با استفاده از فولادهاي ASTM-A36، 42CrMo4 و 42CrMo4 V

چکیده :

مقاله حاضر به تشريح سيستم Mudline Suspension و انتخاب ماده مناسب جهت ساخت قطعات آن مي‌پردازد. قطعات اين سيستم را مي‌توان به 6 كلاس متفاوت دسته‌بندي نمود. Conductor، Hanger و Running/Tieback Tool، از جمله قطعات عمده به كار رفته در اين سيستم مي‌باشند. به منظور انتخاب يك ماده مناسب براي ساخت قطعات سيستم MLS، از سه فولاد ASTM-A36،42CrMo4 و 42CrMo4 V استفاده شده است. با استفاده از يك تحليل تنش روي هر يك از قطعاتConductor، Hanger و Running/Tieback Tool، به ازاي به كارگيري هر يك از فولادهاي مذكور، اين نتيجه حاصل گرديد كه فولاد 42CrMo4 V مي‌تواند ضريب ايمني طراحي را به خوبي در ناحيه‌اي ايمن قرار دهد.ارائه دهندگان : عليرضا دنه‌دزفولي –( كارشناس ارشد مكانيك - شركت خرد صنعت - ) رضا ميري – (دانشجوي مهندسي مكانيك - شركت خرد صنعت)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 12
کلمات کلیدی : MLS، ضريب ايمني، آناليز تنش، ASTM-A36، 42CrMo4، 42CrMo4 V.
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/160-pgd154.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:19
نقش شركت ملي حفاري در دستيابي به انرژي هاي نو

چکیده :

استفاده از انرژي زمين گرمايي جهت توليد برق منوط به اكتشاف مخزن زمين گرمايي شناخت دقيق مشخصات مخزن و تكنولوژي هاي مختلف توليد برق از بخار و يا آب داغ زمين گرمايي مي باشد . وجود پتانسيل بالاي انرژي زمين گرمايي در ايران ضرورت عمليات حفاري در خصوص بهره گيري از اين انرژي جهت توليد برق را ايجاب مي كند .در اين مقاله اختصارا در خصوص انرژي زمين گرمايي و چگونگي حفاري چاه هاي زمين گرمايي مطالبي بيان گرديده است .ارائه دهندگان : محمدرضا تاكايدي ( مدير پروژه زمين گرمايي) سعيد نظري (كارشناس فني پروژه)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : زمين گرمايي _ سبلان _انرژي _ حفاري _چاه اكتشافي_ چاه تزريقي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/467-pgd155.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:20
بكارگيري و اصلاح شيميايي نشاسته و پلي اكريل آميد در سيال حفاري پايه آبي به منظور پايدار سازي شيل پابده

چکیده :

اصلاح شيميايي و پيوند زدن منو مر آلي مناسب به ساختار اصلي نشاسته و استفاده از برخي تركيبات پلي اكريل آميد روش نويني است كه در اين تحقيق براي كنترل و پايدار سازي شيل سازند پابده آب نيك و تنگ تكاب استفاده شده است. با انجام آزمايش اشعه ايكس تركيب شيلها مورد آناليز قرار گرفت و باانجام واكنشهاي شيميايي پيوند زدن تركيب منو مري مناسب بر نشاسته و عاملدار كردن آن فراهم گرديد. با اين روش نشاسته كه به عنوان غلظت دهنده و ممانعت كننده هرز روي مصرف مي شود ، را مي توان با قابليت كنترل كنندگي شيل ارتقاء داد . تاثير نشاسته اصلاح شده و ساير تركيبات پليمري ديگر همچون پلي اكريل آميد بر كنترل شيل از طريق درصد بازيافت و مطالعه ميزان جذب پليمرها بر شيل توسط اسپكتروسكوپي مادون بنفش و كدورت سنجي و خواص رئولوژيكي سيال حفاري بررسي شده است . نتايج نشان مي دهد كه پايدار سازي شيلها با استفاده از نشاسته اصلاح شده و پلي اكريل آميد هيدروليز شده قابل توجه و موثر بوده است.ارائه دهندگان : عليرضا خوش نيت مقدم(،عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت و مسئول پروژه) مهدي عبدالهي-جمال اعلايي -محمد سليماني- نصراله افتخاري
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : نشاسته اصلاح شده- كنترل شيل - پلي اكريل آميد هيدروليز شده - سيال حفاري پايه آبي - شيل پابده
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/21-pgd156.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:21
روش جديد دفع خرده هاي حفاري در حفاري دريايي

چکیده :

يک روش جديد که ترکيبي از روشهاي قديمي و نوين است، به عنوان يک روش جذاب و جالب براي جمع آوري و دفع خرده هاي حفاري ناشي از حفاري دريايي ارائه مي شود. بطور ساده در اين روش يک ابزار به رشته حفاري متصل مي شود. اين دستگاه به يک شيلنگ ارتباطي و يک پمپ که به مکيده شدن سيال و خرده هاي حفاري به درون کيسه رسوب و فيلترکننده کمک مي کند، متصل مي شود. بعد از جمع کردن ذرات و خرده ها کيسه به سادگي حمل مي شود. با توجه به سادگي و کارآيي اين روش به نظر مي رسد که اين روش راه حل مناسبي براي حفاري در مناطق حساس و چاههايي که روند دفع ذرات و خرده هاي حفاري آن بايد در حد صفر باشد, مي باشد.ارائه دهندگان : حميد نجارزاده مهديخاني, (کارشناس ارشد مهندسي نفت (حفاري), شرکت حفاري شمال) مصطفي فرخي, (کارشناس ارشد مهندسي نفت (حفاري), شرکت ملي مناطق نفتخيز مرکزي ايران
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : خرده هاي حفاري، حفاري دريايي، جمع آوري ذرات بصورت پويا، DCC، سيستم حمل و نقل خرده هاي حفاري، CTS.
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/75-pgd158.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:21
بهينةسازي حفاري چاههاي گاز ناحيه فارس

چکیده :

پر هزينه ترين بخش اكتشاف و استخراج نفت , حفاري چاهها ميباشد. در صورت اجراي تفكر بهينه سازي در بخش حفاري ميتوان هزينه استخراج نفت را به ميزان زيادي كاهش داد. در اين پژوهش در زمينه بهينه سازي حفاري در ناحيه فارس تحقيق شده است.
ابتدا اطلاعات 15 حلقه چاه حفر شده در اين ناحيه جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد. سپس مته مناسب براي حفر هر سازند در ناحيه فارس پيشنهاد گرديد. در مرحله بعدي نحوه تعيين و محاسبه فاكتور قابليت حفاري سازند و پارامترهاي بهينه حفاري شامل وزن روي مته ، سرعت دوران مته، هيدروليك بهينه بيان شده و اين پارامترها براي سازند كنگان ناحيه فارس محاسبه گرديدند. هزينه حفر هر فوت از چاه محاسبه شده و با هزينه حفر هر فوت از چاه در صورت استفاده از پارامترهاي بهينه مقايسه گرديد، در صورت استفاده از پارامترهاي بهينه بيشترين ميزان كاهش هزينه را به ميزان 59 درصد در حفاري چاه كنگان-X شاهد بوديم. در پايان طراحي بهينه لوله هاي جداري و هيدروليك بهينه براي حفاري در ميدان گازي هما صورت گرفته است. مقايسه هزينه لوله هاي
جداري رانده شده در چاه هما-1 با لوله هاي جداري طراحي شده در اين پژوهش قابل توجه ميباشد.
ارائه دهندگان : مختار رجبي( مهندس ارشد حفاري )
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 7
کلمات کلیدی : بهينه سازي – حفاري – چاه گاز – فارس

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1028-pgd159.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:22
کاربرد توربينهای درون چاهی در عملياتهای لوله مغزی سيار

چکیده :

در سالهاي اخير استفاده از لوله مغزي سيار در عملياتهاي پيچيدة حفاري و تعميراتي جايگاه ويژه ای پيداکرده است. با عميق‌تر شدن چاهها، استفاده از لوله مغزي سيار بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. مدت‌ها، محدوديت استفاده از لوله مغزي سيار، خود لوله مغزي سيار بود، اما امروزه با پيشرفت‌هاي به دست آمده در متالوژي و نحوة ساخت مواد ، ساخت لوله مغزي سيار مشكل اصلي نبوده و مي‌توان از لوله مغزي سيار در چاههاي عميق و پيچيده با حرارت بالا نيز استفاده كرد. به عبارت ديگر براي انجام عملياتهاي لوله مغزي سيار بحث روي تهية ابزار مناسب براي اين كار مي‌باشد.
يكي از موانع طبيعي پيش‌روي اين كار دما مي‌باشد. انجام عمليات با موتورهاي درون چاهي در دماي بالا دچار مشكلات بسياري شده و انجام عمليات را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراين براي انجام چنين عملياتهايي مي‌بايستي به دنبال راهها و ابزار آلات جايگزين بود. يكي از راه‌‌حلهاي موجود استفاده از توربين‌هاي درون چاهي به جاي انواع ديگر موتورهاي درون چاهي مي‌باشد. در صنعت حفاري توربينهاي درون چاهي چندين دهه مورد استفاده قرار گرفته است، اما تنها چند سالي است كه مزاياي استفاده از توربين‌هاي درون چاهي در حفاري با لوله مغزي سيار و عملياتهاي تعميراتي مورد توجه واقع شده است. با توجه به محدوديت‌هاي موجود،استفاده از توربينهاي درون چاهي در عملياتهاي تعميراتي كه به وسيلة لوله مغزي سيار انجام مي‌گيرد، مي‌تواند گزينة مناسبي باشد. در اين مقاله سعي شده تا كاربردها و پيشرفتهاي حاصله در زمينة توربينهاي درون چاهي با توجه به عملكرد آنها در عملياتهاي اخير لوله مغزي سيار مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ارائه دهندگان : فرهاد بهزادی (کارشناسی ارشدمهندسی نفت-معاونت فنی-حفاری) دکتر بابک امين شهيدی(-عضو هئت علمی دانشگاه فردوسی) ياشار پديده (کارشناسی ارشد مهندسی نفت-معاونت فنی-حفاری) صاحب توسن-(کارشناس ارشد مهندسی نفت-معاونت فنی-حفاری) پيام پورآذر کارشناسی مکانيک معاونت فنی-حفاری
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : لوله مغزی سيار،توربينهای درون چاهی، موتورهای جابه جاِيي مثبت،حفاری زير تعادلی

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/958-pgd160.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:22
کاربرد ميکروارگانیزمها برای تصفيه بيولوژیکی آلاينده های موجود در کنده های حفاری چاه های نفت و گاز(Bioremediation)

چکیده :

در این تحقیق، کاربرد میکروارگانیزمها برای تصفیه و پاکسازی کنده های حاصل از حفاری چاههای نفت و گاز که آغشته به مواد نفتی می باشند و باعث ورود مقادیر زیادی آلاینده به محیط زیست آبی و خاکی می شوند، مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به متفاوت بودن ترکیبات کنده های حفاری، بکارگیری یک روش خاص بیولوژیکی در تمامی موارد جوابگو نبوده و در هر مورد بایستی با جمع آوری داده ها اقدام به طراحی و عملیاتی نمودن پروسه تصفیه بیولوژیکی آلاینده ها نمود. طبق بررسی انجام شده، به نظر می رسد که در بین روشهای مختلف تجزیه بیولوژیکی آلاینده ها، روش تصفیه بیولوژیک درجا (in situ bioremediation) جهت پاکسازی بستر دریا از آلاینده های هیدروکربنی و روش تصفیه Land farming که صرفاً در خشکی و با استفاده از میکروارگانیزمهای موجود در خاک و تقویت آنها انجام می گیرد نیز برای پاکسازی آلاینده های موجود در کنده های حفاری در خشکی نسبت به سایر گزینه ها کاربردی تر، اقتصادی تر و به لحاظ زیست محیطی موجه تر می باشد.ارائه دهندگان : علی هادی – (کارشناس محیط زیست، شرکت ملی حفاری)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 9
کلمات کلیدی : تصفیه بیولوژیکی ، کنده های حفاری، چاههای نفت و گاز
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1148-pgd162.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:23
بررسي مشكلات حفاري انحرافي در سازند گچساران و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ضايعات

چکیده :

اخيراً شركت مناطق نفتخيز جنوب تلاش جدي را براي حفاري انحرافي در سازند گچساران در ميادين نفتي جنوب ايران شروع كرده است چاههاي نظير 85 اهواز، 146 مارون، پايدار 9 و...ولي متاسفانه بنا به دلايلي تاكنون موفقيتي چشمگير در اين زمينه كسب نكرده و هر بار با مشكلات زيادي روبرو و بعضاً منجر به متروكه نمودن چاه شده است. در اين مقاله ابتدا به بررسي خلاصه تاريخچه اين چاهها و مشكلات پيش آمده مي پردازيم سپس شرايط اين چاهها را با پديدة باريت سگ مقايسه مي كنيم.ارائه دهندگان : عباس روحي،( فوق ليسانس مهندسي حفاري ملي از دانشگاه رابرت گوردن و كارشناس ارشد حفاري شركت حفاري و مدرس دانشگاه نفت اميديه ) فرزاد قرباني (مهندس شيمي پليمر، دانشگاه صنعت نفت، مهندس آموزش حفاري شركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب )
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 1
کلمات کلیدی : گير رشته حفاري، مانده يابي، باريت سگ، سيال حفاري، تنش برشي، تنش تسليم
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/420-pgd164.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:24
رفع گیر مته در برخورد با قطعات لاستیکی درون چاهی به روش شیمیایی

چکیده :

در این کار تحقیقی نشان دادیم که می توان از حلال های آلی خاص در جهت رفع گیر مته در هنگام درگیری مته با ادوات لاستیکی به خصوص پلاگ وپکر با استفاده از متد شیمیایی حل و یا ژل کردن نمونه های مذکور بهره جست. این روش نسبت به روش های دیگر مکانیکی که مستلزم صرف وقت وهزینه های زیاد به دلیل استفاده از ابزار گران قیمت می باشد دارای کارایی بیشتری خواهد بود.ارائه دهندگان : آرش مرادزادگان* و فریبا حیدری زاده
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : رفع گیر مته؛ ادوات لاستیکی درون چاهی؛ پلاگ؛ پکر

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1160-pgd167.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:25
بررسی و اثر غلظتهاي مختلف نمك بر روي كيفيت و كارايي نشاسته حفاري گلهای سنگين پایه آب نمکی اشباع با نسبت 3 به 1 باريت و فروبار با وزن PCF 150 در P

چکیده :

در مجموعه تستهايي كه به شرح آنها خواهيم پرداخت هدف تعيين كارايي نشاسته در ارتباط با غلظتهاي مختلف نمك در دو PH ثابت 5/9 و 11 مي‌باشد و همچنين خواهان اين مطلب هستيم كه غلظتهاي پايين نمك در عملكرد نشاسته چه تاثيري دارندارائه دهندگان : معصومه رحیمی لرکی – کبری سید مرتاض – مریم ازکایی
محل ارائه : اولین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار :
تعداد صفحه : 23
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/553-pgd168.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:25
بررسی رئولوژی گلهای پایه آب نمکی اشباع در وزن pcf 150 با نسبتهای مختلف مواد وزن‌افزا در PH ثابت

چکیده :

در انجام این تحقیق هدف یافتن مطلوبترین نسبت باریت و فروبار به عبوران دو ماده وزن‌افزا و بررسی تأثیر این نسبتها بر روی رئولوژی می‌باشد.ارائه دهندگان : معصومه رحیمی لرکی – کبری سید مرتاض – مریم ازکایی
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 20
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/716-pgd169.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:26
بررسی در زمينه تاثير افزايش PH در خواص و ته‌نشيني گلهای پایه آب نمکی اشباع سنگين با نسبت 3 به 1 باريت و فروبار با استفاده از دوغاب آهك هيدرات

چکیده :

در این تحقیق تاثير تغييرات PH روي ريالوژي و ته‌نشيني و ديگر خواص گل مورد بررسي قرار مي‌گيرد نكته مهم ديگر اين است كه PH گل را يكبار با دوغاب آهك و بار ديگر با آهك خشك تغيير مي‌دهيمارائه دهندگان : معصومه رحیمی لرکی – کبری سید مرتاض – مریم ازکایی
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 20
کلمات کلیدی :
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/116-pgd170.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:26
لزوم عدم استفاده از گلهاي پايه روغنی در حفاری مخازن گازي جهت تشخیص بهترلایه های هیدروکربوری

چکیده :

یکی از راههای بسیار مطمئن و متداول در سراسر دنیا به منظور ارزیابی مخازن هیدروکربوری, استفاده از نمودارهای چاه پیمایی ( Well Logging) می باشد. ازطریق همین نمودارها, پارامترهاي اصلي ارزيابي مخزن شامل نوع سنگ (Lithology)، تخلخل (Porosity)، اشباع هيدروكربور (Saturation) , ضخامت لايه (Thickness) و قابليت نفوذپذيري (Permeability) بدست می آیند.
درهنگام ارزیابی مخزن . عوامل محیطی همچون حفر چاه . نفوذ گل حفاری . لایه های جانبی و عوامل متعدد دیگر بر روی نتایج به دست آمده تاثیر می گذارند .ترکیب چند عامل از موارد ذکر شده می تواند خطای زیادی را در محاسبات ایجاد نماید . این خطا می تواند روی محاسبه نفت درجای مخزن تاثیر زیادی بگذارد . یکی ازاین خطاهای مهم . عدم انتخاب درست ابزارجمع آوری اطلاعات مخزن خصوصا ابزار مقاومتی می باشد .
دراین مقا له از اطلاعات ميداني چندين چاه حفاری شده در مخازن گازي غرب و جنوب غربي كشور که به وسیله انجام عملیات Fullset بدست امده اند استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از ابزار مقاومت القایی ( DIL) در مخازن گازی به خاطرجنس سنگ این مخازن که بطور عمده کربناته و با تخلخل بسیار کم و در نتیجه مقاومت بسیار زیاد می باشند نادرست می باشد. لذا اطلاعات منتج از نمودار مقاومتی که بسیار مهم می باشند با خطای بسیار زیاد مواجه می گردند . این مشکل فقط با استفاده از ابزارنمودار مقاومت جانبی قابل حل می باشد که باتوجه به ماهیت این ابزار راندن آن در چاههای با گل حفاری پایه روغنی امکان پذیر نمی باشد.
یکی دیگر از اهداف این مقاله تصحیح نمودارهای مبنا می باشد که جهت تشخیص نوع ابزارمناسب برای راندن در هر چاه با توجه به شرایط آن چاه به کار برده می شوند . این نمودارها مربوط به شرکت شلمبرﮊره می باشند که بسیار مورد استفاده قرار می گیرند ولازم است در خصوص مخازن گازی مورد تصحیح قرار گیرند. در این مقاله نحوه بکارگیری صحیح نمودارهای مبنا جهت مخازن گازی ارائه می گردد.
ارائه دهندگان : علیرضاشهبازی: (کارشناس نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران) خلیل شهبازی: (استادیار دانشگاه صنعت نفت)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : : نمودار مقاومت القایی, ,DIL مقاومت جانبی DLL ,
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/439-pgd171.exe

ebrahim zaheri
2011/07/12, 15:27
: نقش شركت ملي حفاري در دستيابي به انرژي هاي نو

چکیده :

استفاده از انرژي زمين گرمايي جهت توليد برق منوط به اكتشاف مخزن زمين گرمايي شناخت دقيق مشخصات مخزن و تكنولوژي هاي مختلف توليد برق از بخار و يا آب داغ زمين گرمايي مي باشد . وجود پتانسيل بالاي انرژي زمين گرمايي در ايران ضرورت عمليات حفاري در خصوص بهره گيري از اين انرژي جهت توليد برق را ايجاب مي كند .در اين مقاله اختصارا در خصوص انرژي زمين گرمايي و چگونگي حفاري چاه هاي زمين گرمايي مطالبي بيان گرديده است .ارائه دهندگان : محمدرضا تاكايدي ( مدير پروژه زمين گرمايي) سعيد نظري (كارشناس فني پروژه)
محل ارائه : اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران
تاریخ انتشار : اردیبهشت 87
تعداد صفحه : 14
کلمات کلیدی : زمين گرمايي _ سبلان _انرژي _ حفاري _چاه اكتشافي_ چاه تزريقي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/284-pgd172.exe

ebrahim zaheri
2011/07/14, 14:30
: گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي

چکیده :

در اين مقاله فرمولهايي براي محاسبه گشتاور خمشي و انرژي كرنشي حاصل از پروسه پيچاندن لوله مغزي بر روي قرقره ارائه شده است. فرمول عمومي كه براي محاسبه گشتاور كه از فرض الاستوپلاستيك بدست آمده است داراي خطاي نسبي مي‌باشد.
بيشتر انرژي كرنشي در قرقره لوله مغزي به حرارت تبديل شده و به هدر مي‌رود تنها بخش كوچكي از كل انرژي كرنشي باقي مي‌ماند كه انرژي قابل برگشت است و همان انرژي الاستيكي مي‌باشد كه در طول پديده پيچاندن لوله ذخيره مي‌شود و در حدود 5 الي %15 بستگي ابعاد قرقره و خواص مكانيكي لوله دارد.
ارائه دهندگان : محمدرضا تميمي
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : لوله مغزی سیار گشتاور خمشی انرژی کرنشی استحکام تسلیم الاستیک پلاستیک پیچاندن

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/341-pgd16.exe

ebrahim zaheri
2011/07/14, 14:31
طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاههای جنوب ایران

چکیده :

هزينه انجام و تکميل لوله هاي جداري در هر چاه، حدوداً بين 15 تا 25 درصد کل هزينه هاي آن را در بر ميگيرد. بنابراين کاهش در هزينة طراحي لوله ها، مي تواند موجب صرفه جويي نهايي در هزينه کلي چاه شود. روش طراحي کمترين هزينه، اولين بار توسط مايدلا با همکاري ووجتانوويچ بصورت يک مدل منظم ارائه شد. در اين مدل، قيمت لوله، وزن لوله و ارتباط بين آنها مورد بررسي قرار گرفته و سعي در پيدا کردن بهترين طراحي ممکن شده است. در این روش با ارائه مدل معرفی مدل بهینه سازی سعی در یافتن ارزانترین طراحی ممکن داشته که بتواند در مقابل نیروهای مورد نظر مقاومت کند. در این مقاله این روش بر روی یکی از چاههای جنوب ایران اعمال شده و هزینه لوله های جداری نسبت به روش اعمال شده قبلی %4/17 کاهش یافته استارائه دهندگان : مسعود شعبان)کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران(،اعظم پولادی)کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران(، حسین معماریان)دکترای شکستگی سنگ، دانشگاه تهران(،فریدون سحابی)دکترای سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ، دانشگاه تهران(،
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 11
کلمات کلیدی : : طراحی لوله های جداری، بهینه سازی، کمترین هزینه

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/1206-pgd17.exe

ebrahim zaheri
2011/07/14, 14:32
بررسي باريت سگ در سيالات حفاري و ارائه روشي ابداعي براي بررسي آزمايشگاهي باريت سگ در شرايط استاتيك

چکیده :

از آنجائي مشكل باريت سگ خوب شناخته شده است ولي شناخت و فهم اين پديده در صنعت حفاري بسيار ضعيف مي باشد، تكنولوژيهاي زيادي براي اندازه گيري احتمال سگ (ته نشيني) در گل حفاري ايجاد و توسعه يافته است. به هر حال تحقيقات موجود كافي نمي باشند. اساس و پايه كليه اين تحقيقات وزن گل، فشار لوله قائم (Stand Pipe)، گشتاور و Drag، كاهش و افزايش حجم گل و تغييرات خصوصيات رئولوژي گل مي باشد.
در اين مقاله روش جديدي براي بررسي باريت سگ به صورت استاتيك در آزمايشگاه ارائه شده است. كليه تحقيقات قبلي در آزمايشگاه بر اساس اندازه گيري وزن نمونه ها بوده كه مستلزم صرف زمان بسيار زياد و در نتيجه هزينه گزاف مي باشد ولي در اين روش در هر لحظه فشار در عمق مورد نظر در مقياس آزمايشگاهي اندازه گيري مي شود در نتيجه براي انجام آزمايش در مقايسه با شيوه و مدلهاي قبلي به زمان و هزينه بسيار كمتري نياز مي باشد.
ارائه دهندگان : عباس روحي،)فوق ليسانس مهندسي حفاري از دانشگاه رابرت گوردن و كارشناس ارشد حفاري شركت ملي حفاري و مدرس دانشگاه نفت اميديه( عليرضا موذني،)مدرس دانشگاه نفت اميديه(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 8
کلمات کلیدی : باريت سگ، سيال حفاري، تنش برشي، تنش تسليم، گرانروي
http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/878-pgd18.exe

ebrahim zaheri
2011/07/14, 14:33
كاربرد سيمان به عنوان LCM مطالعات ميداني

چکیده :

سيمان يكي از متداول ترين LCM هاست ، انواع گوناگون سيمان به عنوان LCM در گذشته استفاده شده است كاربردهاي سيمان بستگي بسياري نوع سيال حفاري و ويژگي هايش دارد . كاربرد ها Coustom designed شامل دوغاب سيمان thixtropic و ultra thixtropic مي شوند ، Cement sleurry ها شامل دوغاب cello flacke ميكا ، كربنات كلسيم براي mechanical bridging وsurfactant package ها و سيمان فوم شده براي كنترل هرز روي مي شود .
انتخاب نوع سيمان و روش تزريقات ، اطلاعات ويژه اي از قبيل ويژگي هاي سازند ، شرايط well bore ، و خواص thief zone را ايجاب مي كند، در اين پروسه آزمايشات لابراتوري توصيه مي شود . تصميم گيري نهايي در مورد انتخاب optimum treatment و استراتژي كاربردي بر مبناي مشاهدات ميداني critical است . اين مقاله طراحي هاي پروسه و كاربرد هاي گوناگون سيمان به عنوان LCM را بحث مي كند : راه حل هايي براي مهار field case داراي مشكل بدست آمده است شرايطي كه نيازمند سيمان به عنوان LCM وCriteria براي انتخاب بهترين تركيبات سيمان است همراه با استراتژي بهينه (optimum) ، نيز در اين مقاله مطرح خواهد شد
ارائه دهندگان : ناصر پيوستگان ) دانشكده نفت(
محل ارائه : دومین کنگره ملی مهندسی نفت ایران
تاریخ انتشار : بهمن 86
تعداد صفحه : 13
کلمات کلیدی : Thiet zom, treatment, ultra thixtropic, thixtropic lcm , cement slurry

http://www.petrogroup.ir/admin/assets/paper-upload/354-pgr19.exe

niroomand
2011/10/08, 15:35
چرا امکان دانلود مقالات نیست

rahmanoy
2012/01/03, 20:29
سلام من عضو هستم ولی برای دانلود از من پسورد میخواهد .چرا؟

ebrahim zaheri
2012/01/20, 11:55
سلام کدوم لینک پسورد میخواد؟

rahil62
2012/12/17, 09:52
امکان دانلود مقالات وجود ندارد

reza138
2013/02/03, 18:58
&what are your user pass?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????

titan7
2013/04/17, 17:34
این پسوردی که موقع دانلود میاد دیگه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:01::01::FD:s:FD:s o-:

kimesetoto
2015/12/25, 13:36
سلام من یه مقاله در مورد کمبود منابع زمین شناسی وتکتونیکی میخواستم ممکنه ؟؟؟؟؟استاد گفته 12 نمره داره فقط بایدممنون میشم کسی کمک کنه